Karin*s istorin*s dainos

Report
KARINĖS ISTORINĖS
DAINOS
Karo dainas galima suskirstyti į senąsias ir
naująsias
•Pačios seniausios karo istorinės dainos
yra
• sutartinės.
•Senosios karo dainos priklauso kovų su
kryžiuočiais laikotarpiui.
•Senosiose lietuvių karo dainose
nesidžiaugiama užkariautais plotais,
nukautais priešais.
Veronika Povilionienė kartu su liaudies
dainos klubu “Blezdinga”
Pagrindiniai lietuviškų karo dainų motyvai:
• atsisveikinimo skausmas
• laukimas sugrįžtant sūnaus, brolio
• žinia apie mirtį
• žuvusiujų apraudojimas
Rauda "Vai kad žinotau"
Vai, kad žinotau, kadu sūneliai sugrįš,
Vai, kad žinotau, kadu sakalėliai parlėks.
Jei anksti rytelį, tai anksti keltau,
Jei vėlai vakarėlį, tai ugnelės nedegtauSavo sūnelių lauktau.
Vai, kad žinotau, katruoj keleliu sūneliai pareis,
Vai, tai aš jį nuklotau baltojom drobelėm, placeis riecimėliaisSavo sūnelių lauktau.
Vai, kad aš žinotau, katruoj keleliu mano sūneliai sugrįš.
Veronika Povilionienė su Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino štabo bataliono garbės sargybos orkestru
Trijų seselių vieną brolelį
Ragina joti į didį karą
Viena seselė žirgą balnojo
Antra seselė kamanas movė
Ši trečioji, ši jaunesnioji
Vartus atkėlė ir palydėjo
Vartus keldama žodį tardama
Ar besugrįži iš didžio karo ?
Sugrįžt sugrįžiu iš didžio karo
Jei nesutiksiu ten priešo savo
Parbėga žirgas, siūbuoj galvelę
Nebėr brolelio iš didžio karo
Oi, žirge, žirge, žirgeli mano
Kame padėjai brolelį mano ?
Devynios kulkos pro šalį ėjo
O dešimtoji širdį parvėrė.
Naujosios karo dainos pradėtos dainuoti
Nepriklausomybės kovų metu
• Tuomet liaudies daina – pakili, tautiška.
• Daina - kovos už laisvę palydovė.
• Daina – karių, patriotinio jaunimo auklėjimo priemonė.
• To meto dainų būdingas aiškus ritmas, padėjęs kariams
žygiuoti.
• Populiariausios žygiuotės dainos išliko iki šių dienų:
• Išėjo tėvelis į mišką
• Augo girioj ąžuolėlis
• Augo kieme klevelis
• Ant kalno mūrai
Maironis
Daugelis poeto sukurtų
patriotinių eilėraščių
apie Lietuvą pavirto
liaudies dainomis.
•
•
•
•
“Kur lygūs laukai”
“Trakų pilis”
“Kur bėga Šešupė”
“Oi, neverk,
matušėle”(Senovės
daina)
• “Milžinų kapai”
Namų darbai. Rašinėlis “Karo vaizdavimas
liaudies dainoje ir Maironio “Senovės dainoje”
Liaudies karo daina(pasirinkti)
Maironio eilėr. “Senovės daina” p.245
•
•
•
•
•
• Motinos skausmas
• Garbinga mirtis už Tėvynę
• Simboliai, perkeltinės reikšmės,
pvz.: sūnus lyginamas su ąžuolu
Žinia apie karą
Išlydėjimas
Laukimas
Pranešimas apie mirtį
Gedėjimas (mourning)
• Karo dainos psl.67-71 arba “Trijų
seselių”

similar documents