Slide 1 - Hrvatski zavod za zapošljavanje

Report
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zapošljavanje osoba s teškoćama u
razvoju
Hrvatski zavod za zapošljavanje – PS Varaždin
Marčan, siječanj 2011.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
ODREĐENJE POJMOVA
Invalidnost
Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, 35/08)
Kao profesionalna nesposobnost za rad
n
Trajno smanjenje radne sposobnosti
Kao opća nesposobnost za rad

Trajni gubitak sposobnosti za rad
Osoba s invaliditetom
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (2002, 33/05)
trajna ili na najmanje 12 mjeseci smanjena mogućnost
zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu.
Smanjene radne sposobnosti – trajno ili na najmanje 12
mjeseci smanjena mogućnost radnog osposobljavanja i
zapošljavanja pod općim uvjetima.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
ODREĐENJE POJMOVA
Invalidnost
Međunarodna klasifikacija Svjetske zdravstvene organizacije
-
bilo kakvo ograničenje ili nedostatak sposobnosti za
obavljanje neke aktivnosti na način ili u opsegu koji se smatra
normalnim za ljudsko biće.
– NIJE obilježje osobe, već niz činitelja od kojih mnoge stvara
društveno okruženje.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
ODREĐENJE POJMOVA
Osoba s invaliditetom
Osobe s tjelesnom invalidnošću
Osobe s kroničnim bolestima
Osobe s oštećenjima sluha
Osobe s oštećenjima vida
Osobe s intelektualnim poteškoćama
Osobe s višestrukim oštećenjima
Osobe s teškoćama u glasovno-govornoj komunikaciji
Osobe s psihičkim i organskim smetnjama
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Pregled nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentiranih
kod HZZ PS Varaždin prema vrsti invaliditeta. 31.12.2010.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Pregled nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentiranih
kod HZZ PS Varaždin prema obrazovanju. 31.12.2010.
195
200
53
150
100
50
6
20
2
2
1
B ez š kole i Završ ena S .Š . do 3 S .Š . u G imnaz ijaP rvi s tupanj F akultet,
nez avrš ena os novna godine te trajanju od
fakulteta, akademija,
os novna š kola z a K V i 4 i viš e
s tručni magis terij,
š kola
VK V
godina
s tudij i viš a doktorat
radnike
š kola
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Pregled nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentiranih
kod HZZ PS Varaždin prema dobi. 31.12.2010.
70
61
60
53
48
50
40
25
30
20
29
16
16
19
9
10
3
0
15 19
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
60 i
viš e
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Pregled nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentiranih
kod HZZ PS Varaždin prema zanimanjima. 31.12.2010.
Zanimanje
Ukupno
pomoćni kuhar
9
pomoćni vrtlar
7
pomoćni bravar
3
pomoćni stolar
17
pomoćni izrađivač donjišta obuće
2
Ukupno
38
Hrvatski zavod za zapošljavanje
ZAKONSKI OKVIR

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme
nezaposlenosti (NN 32/02, 86/02, 114/03, 151/03, 80/08)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (NN 143/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 33/05)
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i
pravima za vrijeme nezaposlenosti
Članak 22 :

Priprema za zapošljavanje uključuje:
1)
2)
3)
4)
profesionalno usmjeravanje
upoznavanje metoda i tehnika aktivnog traženja posla
obrazovanje za zapošljavanje
profesionalnu rehabilitaciju
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Profesionalno usmjeravanje

Središnja služba HZZ-a:
 Odjel za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje
 Odsjek za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje

Područne službe HZZ-a:
Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje
 rad s učenicima – usmjeravanje u zvanja
 rad s nezaposlenima – priprema za tržište rada i zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Profesionalno usmjeravanje



Institucionalna i organizirana stručna pomoć HZZ kod
donošenja odluke o izboru adekvatnog obrazovanja,
zanimanja ili promijene zanimanja.
Multidisciplinarni pristup (psiholog, pedagog, liječnik
specijalist medicine rada)
Utvrđivanje psiholoških, pedagoških i medicinskih
indikacija

Procjena mogućnosti daljnjeg školovanja

Savjet o najprimjerenijem odabiru obrazovnog programa

Mišljenje PU – obavezan dokument za upis u srednju školu

Odluka MZOS
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Učenikova odluka o izboru zanimanja
Temelji se na:

Dobivenim informacijama o:






Mogućnostima nastavka obrazovanja
Programima srednjih škola
Zanimanjima i njihovim karakteristikama
Zahtjevima tržišta rada
Mogućnostima zapošljavanja
Utvrđenim sposobnostima, interesima i motivaciji
Krajnji cilj profesionalnog usmjeravanja
- Upućivanje korisnika na obrazovanje ili zapošljavanje sukladno
njihovim potencijalima i potrebama tržišta rada
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Profesionalno usmjeravanje OGRANIČENJA


Nedostatna ponuda obrazovnih programa
Neusklađenost obrazovnih programa s potrebama tržišta
rada
POSLJEDICE


Usmjeravanje učenika u zanimanja za koja nisu motivirani
Obrazovanje za suficitarna zanimanja
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Obrazovni programi u Varaždinskoj
županiji

Srednja strukovna škola Varaždin






Srednja škola “Arboretum Opeka” Marčan


Pomoćni stolar
Pomoćni pekar
Pomoćni kuhar
Pomoćni krojač
Pomoćni obućar
Pomoćni vrtlar
Strojarska i prometna škola Varaždin


Pomoćni bravar
Pomoćni autolimar
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Broj učenika od 1. do 3. razreda u
2010./2011. šk.god. za pomoćna zanimanja

Srednja strukovna škola Varaždin





16 učenika
12 učenika
10 učenika
4 učenika
Srednja škola “Arboretum Opeka” Marčan


Pomoćni stolar
Pomoćni pekar
Pomoćni kuhar
Pomoćni krojač
Pomoćni vrtlar
19 učenika
Strojarska i prometna škola Varaždin


Pomoćni bravar
Pomoćni autolimar
UKUPNO
7 učenika
2 učenika
70 učenika
Hrvatski zavod za zapošljavanje
O UČENICIMA
- Vole praktični rad i rad u grupi
- Individualizirani pristup
- Vođenje i nadzor
- Poslušni
- Uz stručno vođenje postižu dobre rezultate
Hrvatski zavod za zapošljavanje
ZAPOŠLJAVANJE
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (NN 143/02, 33/05)
Članak 6. Profesionalna rehabilitacija obuhvaća:
 utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti
 profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih
mogućnosti
 analizu tržišta rada, mogućnost zapošljavanja i uključenja u rad
 radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programe
za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i
sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
Hrvatski zavod za zapošljavanje
ZAPOŠLJAVANJE U 2010. GODINI
Obrazovanje
VŽ
RH
16
Bez škole i nezavršena osnovna škola
Završena osnovna škola
6
90
S.Š. do 3 godine te za KV i VKV radnike
60
799
S.Š. u trajanju od 4 i više godina
8
129
Gimnazija
5
Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola
19
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1
22
Ukupno
75
1.080
Hrvatski zavod za zapošljavanje
INDIKATORI OTEŽANOG ZAPOŠLJAVANJE

Niža formalna razina obrazovanja u odnosu na ostatak populacije

Nedostatak radnog iskustva: 38,3% registriranih u HZZ-u nema
radnog iskustva

Dugotrajna nezaposlenost: 23% u evidenciji dulje od 8 godina

Suficitarnost stečenih zvanja

Neiskustvo poslodavaca u zapošljavanju osoba s invaliditetom
(pretpostavke i predrasude o radnim sposobnostima OI)
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Stavovi poslodavaca - rezultati
istraživanja

Poslodavci navode kao najveće teškoće:


potreba za prilagodbom radnog mjesta za osobe s
invaliditetom
potreba za pomoć drugih radnika
•
najizraženija kod osoba s mentalnom retardacijom, oštećenjima
vida i sluha
česti izostancima s posla
 slabe radne sposobnosti osobe s invaliditetom

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Stavovi poslodavaca - rezultati
istraživanja
Stavovi poslodavaca povezani s prijašnjim iskustvom
 40% poslodavaca navodi prijašnje iskustvo kao razlog
zapošljavanja OI
 Što poslodavac ima više doticaja sa zaposlenicima s
invaliditetom na njihovom radnom mjestu, stav je pozitivniji


Rad OI – najbolje sredstvo u rušenju stereotipa i
predrasuda
Hrvatski zavod za zapošljavanje
PRILAGODBA RADNOG MJESTA

Individualno, za konkretno radno mjesto

Osobe s intelektualnim teškoćama




Poslovi koji nisu normirani.
Poslovi koji ne iziskuju samostalnost i višu razinu socijalne
odgovornosti.
Poslovi kod kojih ne postoji opasnost od ozljeda i
ugrožavanja sigurnosti sebe i drugih.
Jasne, konkretne i jednostavne pisane i usmene upute.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Usluge HZZ-a poslodavcima

Analiza poslova budućeg radnog mjesta

Psihološko-medicinska obrada kandidata za potencijalno
zapošljavanje

Pružanje potrebnih informacija i savjeta poslodavcima
 pomoć u procjeni mogućnosti i vještina osobe s
invaliditetom
 o mogućnostima korištenja mjera za poticanje
zapošljavanja
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Poticaji pri zapošljavanju OI

„Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012.
godinu“

Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom
CILJ

financijskom potporom omogućiti zapošljavanje osoba s
invaliditetom na otvorenom tržištu rada, kao i osigurati
ostanak u zaposlenosti osoba s invaliditetom koje su u
otkaznom roku zbog krivnje poslodavca.

Sufinanciranje traje 12 mjeseci
Poslodavac je u obvezi osigurati 25% sredstava mjesečno za
isplatu plaće i uplatu doprinosa za radnike.

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje OI
•
Poticaji za zapošljavanje
•
Održavanje zaposlenosti
•
Druge naknade
A)
REDOVNI POTICAJI – Kontinuirani karakter
B)
POSEBNI POTICAJI – Povremene naravi
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje OI
A)
REDOVNI POTICAJI – Kontinuirani karakter
1. Novčani poticaji – u visini doprinosa
2. Naknada razlike smanjenog radnog učinka
3. Sufinanciranje troškova osobnog asistenta (pomagača u radu)
B)
POSEBNI POTICAJI – Povremene naravi
1. Obrazovanje OI
2. Sredstva za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska
prilagodba
3. Sredstva za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba
4. Kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima
5. Sufinanciranje troškova radnog terapeuta
Hrvatski zavod za zapošljavanje
POSTOJEĆE STANJE
• Popis stanovništva 2001. – 429,421 OI (9,7% ukupnog
stanovništva)
• Oko 40.000 OI u radnom odnosu
• 15.500 djece s teškoćama u razvoju uključeno u proces odgoja i
obrazovanja
• 31.12. 2010. - 6.255 OI u evidenciji HZZ-a
• Tijekom 2010. godine zaposleno 1.080 OI
Hrvatski zavod za zapošljavanje
TREND
- Pokretanje mnogobrojnih inicijativa.
- U području obrazovanja, a posebno strukovnog obrazovanja i
obrazovanja odraslih
- Uvođenje novih obrazovnih programa i zvanja prilagođenih
potrebama tržišta rada
- prilagođavanje postojećih programa mogućnostima određenih
kategorija osoba s invaliditetom
Hrvatski zavod za zapošljavanje
ZAKLJUČAK
Sinergijsko-koordinirani pristup svih segmenata
društva, i to počevši od sustava zdravstva i socijalne
skrbi, obrazovnog sustava, sustava zapošljavanja i
ostalih, uz iznimno važnu podršku obitelji, udruga
osoba s invaliditetom i udruga koje skrbe o osobama s
invaliditetom, te samih osoba s invaliditetom.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Područna služba Varaždin
Baruna Trenka 56
042/ 401-500
042/ 401-512, 513, 527
[email protected]
www.hzz.hr
Hrvatski zavod za zapošljavanje

similar documents