Document

Report
KALBOS
DALYS
DAIKTAVARDIS
DAIK TAVA R DIS Y R A
K AL B O S DAL IS , K U R I
PAS A KO DAIK TO VAR DĄ
I R AT S A KO Į
KL AU S I M Ą K A S TA I ?
N AM A S , M I Š K AS ,
Š I AU L I AI , GĖL Ė, ŽI EM A ,
S R AIG Ė , VALGIS ,
PEL I U K AS . .
VEIKSMAŽODIS
Veiksmažodis yra kalbos dalis,
kuri reiškia daikto veiksmą ir
atsako į klausimus:
ką veikti? ką veikia? ką veikė? ką
veikdavo? ką veiks?
Sninga, važiuoja, dainuoja, žaidė,
keliavo, dejavo; bėgdavo,
šaukdavo, skaitydavo; rašys,
stums, skris...
BŪDVARDIS
Būdvardis yra kalbos dalis,
kuri žymi ypatybę ir atsako į
klausimus
koks? kokia? kokie? kokios?
Baltas, raudonas, gražus,
puikus, didelis, storas,
ilgas, saldus, kartus,
jaunas..
SKAITVARDIS
Skaitvardis yra kalbos dalis, kuri žymi
skaičių ir atsako į klausimus
kiek? kelintas? kelinta?
Vienas, du, trys, keturi, penki šeši,
septyni, aštuoni, devyni, dešimt...
ĮVARDŽIAI
Įvardis yra kalbos dalis, kuri nurodo
daiktą, ypatybę arba skaičių, bet jų
nepavadina.
Aš, tu, jis, ji, mes, jūs,
jie, jos, tas, šis, anas...
PRIEVEIKSMIAI
Prieveiksmiai atsako į klausimus
kaip? kada? kur? kiek? keliese?
kodėl?
Šauniai, drąsiai, įkyriai, trumpai,
skaudžiai, smagiai, aiškiai,
kruopščiai, puikiai, jaukiai…
JUNGTUKAI
Jungtukai yra kalbos
dalis, kuri jungia
sakinius.
Ir, bei, o,
bet, tačiau, arba, ar,
todėl, kad, nes,
kai...
PRIELINKSNIAI
Prielinksnis yra
kalbos dalis, kuri
eina su linksniu.
Ant, apie, į,
iš, pas,
per, po, prie, su,
už...
IŠTIKTUKAI
Ištiktukas yra kalbos
dalis, kuri reiškia įvairių
veiksmų sukeltus garsus
ar vaizdus.
Trakšt, triokšt, pykšt,
pokšt, trept, bumpt,
brakšt, šliūkšt, cypt,
tekšt…
JAUSTUKAI
Jaustukai reiškia
įvairius jausmus.
Ach! Oi! Ei! Ak! Brr!
Fui! Och! Ot! Oho!
Et! Ačiū! O!

similar documents