Werksessie dubbele keringzone pov 9 oktober,169

Report
Dubbele keringzone
Matthijs Buurman
Provincie Groningen
POV 9 oktober 2014
• Deltaprogramma  nieuwe dijkconcepten, lange termijn veiligheid
• Omgevingsvisie Provincie Groningen
–
–
–
–
–
Verbinding functies
Ontwikkeling economie en landbouw
Innovatie
Opgave herstel Eemsestuarium
Impuls regio (aardbevingsgelden)
Hoogtekaart
Bodemdaling en bevingen
Klink en gaswinning
Zeespiegelstijging
Verhogen kustfundament
Verhogen kustfundament
Dubbele keringzone
Opslibbing Polder Breebaart, gemeten in de periode 2001 - 2005
Opslibbing rondom en onder de LaagWaterlijn (ca. -0,17 NAP)
35
Hoogte in
0 NAP
-0.05 in m.
30
-0.1
25
-0.15
20
-0.2
40
Hoogte in cm
vanaf -0,40 NAP
2001 = beginwaarde (-0,37
NAP)
Voorspelde 15
waarde
10
Gemeten
5
waarde
0
-0.25
-0.3
-0.35
-0,37 NAP
-0.4
2001
2002
2003
2004
2005
Dubbele kering
Lange termijn veiligheid:
• Bodemdaling + zeespiegelstijging  verhogen kust
• Combineren met functies zoals landbouw
10
Waarom onderzoeken we dit?
Sterkste krimp langs de Eems-Dollard kust
Kansen
Kansen
•
•
•
•
•
Innovatie dijkversterkingen
Ruimte voor innovatie landbouw/visserij
Economische impuls regio
Recreatie: aantrekkelijke kust
Slibvang, natuurherstel
Hoe?
Onderzoek & proefvelden
Kansen: economische impuls regio
Kansen: bijdrage herstel Eems
Wat onderzoeken we?
• Ontwerpsessies met ondernemers en eigenaren
• Haalbaarheidsstudie (financiële doorrekening)
• Onderzoek Groninger Landschap: kennisvragen
slib/wisselpolders/polder Breebaart
• Deltares: dubbele kering in WTI/OI
• TEEB: ecosysteemdiensten
Waar liggen de kansen?

similar documents