بيماري هاي قلبي در بارداري

Report
‫عضوهیئت علمی دانشگاه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شیوع بیماریهای کاردیوواسکوالر در مادران باردار حدود ‪%2‬میباشد‬
‫که با افزایش ریسک مورتالیته مادر وجنین همراهی دارد‪.‬‬
‫اغلب زنان با بیماریهای کاردیوواسکوالر میتوانند باردار گردند به‬
‫شرطی که ارزیابی مناسب قبل بارداری انجام پذیرد ومراقبت مناسب‬
‫حین بارداری صورت گیرد‬
‫‪‬‬
‫تغییرات همودینامیک در حین بارداری‪:‬‬
‫‪‬‬
‫آنمی نسبی در حین بارداری‬
‫افزایش ضربان قلب تا ‪%20‬‬
‫کاهش فشارخون که در سه ماهه اول شروع میشود‬
‫افزایش شدت صدای اول و دوم قلب‬
‫ایجاد سوفل سیستولیک با شدت کمتر از ‪3/6‬به علت افزایش فلو عبوری‬
‫‪Continuous murmur‬ممکن است شنیده شود به علت‬
‫‪mammary soufle‬و‪venous hum‬‬
‫ادم پریفرال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬در صورت وجود احتمال بیماری قلبی در معاینات‬
‫اکو توصیه میگردد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بارداریهای پرخطر‪:‬‬
‫هیپرتانسیون ریوی(فشار سیستولیک پولمونر بیش از ‪ %70‬فشار‬
‫سیستمیک)‬
‫‪EF‬کمتر از ‪%40‬‬
‫بیماران عالمتدار با تنگی شدید دریچه ای‬
‫بیماران با دیالتاسیون ‪root aort‬باسایز بیش از ‪ 40‬میلیمتربخصوص‬
‫در بیماران مارفان‬
‫بیماریهای سیانوتیک‬
‫بیماران دارای دریچه مکانیکی قلب‬
‫در مشاوره با این بیماران توصیه به عدم بارداری یا قطع بارداری‬
‫ضروری است‬
‫‪‬‬
‫بیماریهای مادرزادی قلب‬
‫‪ASD:‬‬
‫بیماران با‪ASD‬بزرگ درصورت عدم وجود هیپرتانسیون ریوی‬
‫بارداری را بخوبی تحمل می کنند در صورت تشخیص قبل از‬
‫بارداری بستن قبل از بارداری توصیه می گردد‬
‫‪VSD,PDA:‬‬
‫درصورت کوچک بودن بدون همراهی با هیپرتانسیون ریوی در‬
‫بارداری مشکلی ایجاد نمی کند‪.‬اما در صورت وجود فشارخون ریوی‬
‫باید از بارداری منع گردند‪.‬‬
‫‪CONGENITAL AS:‬‬
‫در بیمار با ‪MILD AS‬منعی جهت بارداری وجود ندارد‬
‫در بیمار با ‪MOD As‬در صورت بررسی قبل بارداری وعدم وجود‬
‫عالمت وتست ورزش نرمال بدون تغییرات نواری اقدام به بارداری‬
‫در بیمار ‪Compliant‬وتحت مراقبت کامل بالمانع است‬
‫دربیمار با ‪sever AS‬بارداری توصیه نمیگردد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫( کوارکتاسیون(‪CO-A‬‬
‫زنان با کوارکتاسیون ممکن است برای اولین بار در بارداری به علت‬
‫فشارخون تشخیص داده شوند‬
‫در صورت تشخیص قبل از بارداری بررسی کامل آئورت به علت‬
‫بیماریهای همزمان ودرمان آن ضرورت دارد‬
‫در معاینات بررسی قرینگی نبض چهار اندام ضرورت دارد‬
‫اغلب بیماران میتواننددرصورت وجود مراقبت مناسب بارداری موفقی‬
‫داشته باشند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪MS,AS‬‬
‫بیشترین مشکالت در حین بارداری مربوط به این دو بیماری میباشد‬
‫این دو بیماری در حین بارداری تمایل به بدتر شدن دارند‬
‫موارد شدید انها دارای منع بارداری میباشد‬
‫در صورت بارداری ویزیت واکوومعاینات مکررواقدامات درمانی‬
‫دارویی ومداخله ای توصیه میگردد‬
‫‪MR,Ai‬دربارداری بهتر تحمل میگردد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاردیومیوپاتی‬
‫بیماران با کاردیومیوپاتی دیالته درصورت ‪Ef‬کمتر از ‪%40‬نباید‬
‫باردار شوند‬
‫در بیماران با ‪ 40%EF‬تا ‪%50‬باید قبل از بارداری تست ورزش‬
‫جهت ارزیابی ‪function class‬انجام گردد در صورت تحمل پایین‬
‫بارداری توصیه نمیگردد‬
‫باتوجه به منع مصرف ‪ACE‬در بارداری ارزیابی ‪EF‬باید بعداز‬
‫قطع این دارو صورت گیرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پری پارتوم کاردیومیوپاتی‪:‬‬
‫یک نوعی از کاردیومیوپاتی دیالته میباشد که در ماه آخر بارداری یا‬
‫در ‪5‬ماه اول بعداززایمان رخ میدهد‬
‫شیوع‪1:‬در‪3000‬‬
‫ریسک فاکتور‪:‬مولتی پار‪-‬سن باالی مادر‪-‬پره اکالمپسی‬
‫در ‪Ef‬کمتر از‪%35‬درمان آنتی کواگوالن توصیه میگردد‬
‫‪%50‬از بیماران در ادامه ‪EF‬نرمال خواهند داشت بخصوص در‬
‫افراد دارای ‪Ef‬باالتر از‪%30‬در زمان تشخیص‬
‫تمایل اکثر پزشکان به منع بارداری دوم میباشد حتی اگر ‪EF‬نرمال‬
‫گرددچون در ‪%30‬موارد احتمال عود وجوددارد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک‪:‬‬
‫اکثرزنان با این بیماری میتوانند بارداری را بخوبی تحمل کنند‬
‫ویزیت ومعاینه دقیق قلبی وانجام اکوونوارقلب وتست ورزش قبل از‬
‫بارداری توصیه میگردد‬
‫‪ ‬هیپرتانسیون‪:‬‬
‫‪ ‬هیپرتانسیون در بارداری یکی از علل مهم موربیدیتی ومورتالیتی‬
‫میباشد‬
‫‪ ‬انواع فشارخون در بارداری‪:‬‬
‫‪-1‬فشارخون مزمن‪:‬فشارخون باالتر از‪140/90‬که از قبل ازبارداری وجودداشته‬
‫یا قبل از هفته ‪ 20‬تشخیص داده شود‬
‫‪-2‬فشارخون بارداری)‪:(Gestational‬فشارخون باالتر از‪ 140/90‬که در‬
‫‪2‬نوبت جدا بعداز هفته ‪ 20‬تشخیص داده شود وباپروتینوری همراه‬
‫نباشد‪.‬فشاردر ‪12‬هفته بعداززایمان نرمال میشود‪.‬شانس ایجادپریاکالمپسی‬
‫دراین افراد‪%50‬است‬
‫‪‬‬
‫اگرچه درمانهای ضدفشارخون در کنترل فشارخون مزمن مفید‬
‫هستند اما در پیشگیری از پره اکالمپسی تاثیر ندارند‬

similar documents