Relační datový model

Report
1IT RELAČNÍ DATOVÝ MODEL
Ing. Jiří Šilhán
RELAČNÍ DATOVÝ MODEL

Relační datový model (RDM) má počátky v roce
1969. Autorem prvních prací byl E.F.Codd,
matematik z laboratoře IBM v San José, a
prvním prakticky používaným relačním
databázovým systémem byl produkt DB2 firmy
IBM.

Relační datový model (RDM) má počátky v roce
1969. Autorem prvních prací byl E.F.Codd,
matematik z laboratoře IBM v San José, a
prvním prakticky používaným relačním
databázovým systémem byl produkt DB2 firmy
IBM.

Rozšíření relačního datového modelu po řadu let
bránil nízký výkon tehdejších počítačů, neboť
tento model je řádově pomalejší při provádění
dotazů než síťový datový model. Z tohoto důvodu
se také v určitých typech aplikací dodnes síťový
datový model používá. Větší rozšíření RDM
nastalo koncem 80. let a nejvíce se o něj
zasloužila firma Oracle se stejnojmenným
databázovým systémem.

Dnes má Oracle dominantní postavení na trhu,
za ním následují: DB2 firmy IBM, dále produkty
Sybase, Informix, Progress a také Microsoft SQL
Server. Kromě těchto velkých serverových
databázových systémů existuje i řada software
menšího rozsahu pro PC, především produkty
firmy Microsoft jako např. Access nebo FoxPro,
které také respektují většinu vlastností relačního
datového modelu.
RELAČNÍ DATOVÝ MODEL LZE
CHARAKTERIZOVAT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBEM:
1. Hodnoty v tabulkách musejí být atomické nesmějí se tedy skládat z dalších hodnot
 2. Hodnoty musejí být skalární - nesmějí mít
tedy více než jeden rozměr
 3. Hodnoty v tabulkách existují jako prvky
jednotlivých domén. Všechny prvky dané
domény musejí být mezi sebou porovnatelné a
musejí náležet jednomu datovému typu.
 4. Pro práci s tabulkami se používá operací
výrokové logiky.





5. V každé tabulce hodnoty v jednom nebo více sloupcích
(doménách) slouží k jednoznačné identifikaci řádek mezi
sebou. Tyto hodnoty jsou označovány jako primární klíče
tabulky.
6. V některých tabulkách hodnoty v jednom nebo více
sloupcích (doménách) mají vztah k hodnotám v jiných
tabulkách (nebo ve zvláštním případě i k hodnotám vlastní
tabulky). Tyto hodnoty jsou označovány jako cizí klíče.
7. V tabulkách lze definovat podmnožiny řádek a nebo
podmnožiny sloupců. Operace vybírající podmnožinu řádek
jako výběr řádek z tabulky je označována jako selekce
tabulky. Operace vybírající podmnožinu sloupců jako výběr
sloupců z tabulky je označována jako projekce tabulky.
8. Více tabulek lze kombinovat mezi sebou jako běžné
množiny pomocí operací sjednocení, rozdílu, průniku
množin a kartézského součinu množin. Kombinace
kartézského součinu a selekce se nazývá spojení tabulek.

Základním pojmem teorie relačních datových bází je
tedy relace, která je neformálně prezentována jako
tabulka. V relační bázi dat jsou datové soubory
chápány jako množiny. Z uživatelského hlediska jsou
data v relačním datovém modelu uspořádána v
dvourozměrných tabulkách . Každá samostatná
tabulka je označována termínem relace, která je
tvořena záhlavím, kde jsou specifikována jména
sloupců (nazývaných též atributy tabulky) a řádky
(označovanými jako n-tice podle toho, že sdružují
hodnoty z n sloupců tabulky). Každý sloupec obsahuje
hodnoty určitého datového typu, přičemž obor těchto
hodnot, které se v daném sloupci mohou vyskytovat,
se nazývá doména sloupce nebo atributu.
12 PRAVIDEL E.F.CODDA






Pravidlo SŘBD. DB systém musí spravovat všechna data
pouze pomocí relačních operací
Informační pravidlo. Všechna data musejí být
reprezentována na logické úrovni pouze jako hodnoty v
relačních tabulkách.
Pravidlo zajišťující přístup. Každý údaj v databázi musí
být logicky dosažitelný pomocí kombinace názvu tabulky,
názvu sloupce a hodnoty primárního klíče.
Pravidlo zpracovatelnosti neznámých hodnot. Ke každé
neznámé hodnotě se musí dojít prostřednictvím jiných
známých hodnot.
Pravidlo relačního katalogu. Popis celé databáze musí být
na logické úrovni reprezentován také relačním způsobem jako
tzv. systémový katalog - tedy také jako tabulka.
Pravidlo pro jazyk. Pro komunikaci se SŘBD musí existovat
min. 1 počítačový jazyk a musí umožňovat: definici dat (DDL),
integritní omezení, manipulaci s daty (DML), práci s
transakcemi a autorizační pravidla.






Pravidlo pohledů. SŘBD musí poskytovat možnost práce
s pohledy do databáze včetně případné aktualizace
obsažených dat.
Pravidlo operací. Všechny relační operace s daty musejí
pracovat s tabulkami jako s celky.
Pravidlo fyzické a logické nezávislosti dat. Výsledky
operací nesmějí být ovlivněny změnami struktury tabulek a
konkrétní implementací databázového systému.
(Pravidlo nezávislosti dat na integritních omezeních.
Výsledky operací nesmějí být ovlivněny změnami v
integritních omezeních, pokud nedošlo ke změně dat.
Pravidlo nezávislosti dat na distribuci. Výsledky
operací nesmějí být ovlivněny konkrétním rozmístěním dat
v distribuované databázi.
Pravidlo nenarušitelnosti SŘBD. Žádný uživatel ani
aplikace nesmí obcházet ani narušovat rozhraní SŘBD.
DB TABULKA







Každá tabulka představuje jeden databázový soubor a může být
propojena s dalšími tabulkami. Jednotlivé položky takto propojených
tabulek jsou přístupné v libovolné aplikaci. Aby tabulka mohla být
označována jako relační, musí splňovat následující podmínky:
všechny hodnoty v tabulce musí být elementární, tj. dále
nedělitelné na další údaje;
v tabulce je 1 až n sloupců, přičemž jejich pozice je
nevýznamná, tj. pořadí těchto sloupců lze libovolně měnit;
v tabulce je 0 až m řádků, jejichž pozice je rovněž
nevýznamná, tj. pořadí řádků lze libovolně měnit;
sloupec musí být homogenní, tj. obor hodnoty tohoto sloupce
musí být stejný (údaje stejného druhu);
každý sloupec musí být jednoznačně pojmenován, toto jméno
je tzv. atribut;
každý řádek tabulky musí být jednoznačně rozlišitelný, v
tabulce nesní existovat dva stejné řádky shodující se ve všech
sloupcích.
ZHODNOCENÍ RELAČNÍHO DB MODELU


Výhody:
 Existence kvalitního formálního matematického
aparátu
 SQL - více méně existující, uznávaný a používaný
standard
 všeobecná znalost práce uživatelů s relačními
databázemi včetně
 programová kvalita většiny relačních SŘBD (úspěšné
techniky transakčního řízení, indexování a používání
cache pamětí pro zrychlení databáze atd.)
Nevýhody:
nízká výkonnost systému při manipulaci se složitými
datovými strukturami, které nelze transformovat do záznamů
jedné tabulky, a které je třeba rozkládat a skládat
 předpoklad, že databáze je normalizovaná minimálně do
první normální formy
 není hierarchický - databáze je tvořena jen jedním
seznamem tabulek


similar documents