KM - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Report
ประเทศ
ภาษา
กัมพูชา
เขมร ฝรัง่ เศส อังกฤษ
ไทย
ไทย อังกฤษ
บรูไน
มาเลย์ อังกฤษ จีน
พม่า
พม่า อังกฤษ ภาษาของชนกลุม่ น้อย
ฟิ ลปิ ปิ นส์
ฟิ ลปิ ิ โน อังกฤษ
มาเลเซีย
มาเลย์ อังกฤษ จีน
ลาว
ลาว ฝรัง่ เศส อังกฤษ
เวียดนาม
เวียดนาม อังกฤษ ฝรัง่ เศส
สิงคโปร์
จีนกลาง อังกฤษ มาเลย์
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย อังกฤษ ดัตช์ ชวา
http://multilingualbooks.com/fromcountry2lang.html
http://www.infoplease.com/ipa/A0855611.html
ประเทศ
จำนวน
ประชำกร
(คน)
ผู้ใช้
สัดส่ วนผู้ใช้ ใช้ เป็ นภำษำ ใช้ เป็ นภำษำ
ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ
ที่หนึ่ง
รอง/ภำษำอื่น
(คน)
(%)
ฟิ ลิปปิ นส์
97,000,000 76,177,000
78.53
3,427,000
72,750,000
ไทย
63,038,247 17,121,187
27.16
-
17,121,187
มาเลเซีย
27,170,000 5,580,000
20.54
380,000
5,200,000
สิงคโปร์
5,076,700
4,061,360
80
665,087
3,396,273
บรูไน
381,371
144,000
37.76
10,000
134,000
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_English-speaking_population
Country
Malaysia
Vietnam
Thailand
EF EPI score
55.54
44.32
39.41
Level
High Proficiency
Very Low Proficiency
Very Low Proficiency
http://www.ef.com/sitecore/__/~/media/efcom/epi/pdf/EF-EPI-2011.pdf

กฎบัตรอาเซียนทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาประเทศสมาชิกอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียนใน
ปี 2558
 กฎบัตรอาเซียนข ้อ 34 - “The working language of
ASEAN shall be English”
 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนซึง่ เป็ นประเทศเพือ่ นบ้าน
ได้แก่ ภาษาพม่า ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ให้แก่นกั ศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรด้านอุดมศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไทยได้ทาการวิจยั
เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพือ่ นบ้าน
 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไทยได้พฒ
ั นา
หลักสูตรร่วมในสาขาภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพือ่ นบ้าน
 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึ กษาไทยได้
พัฒนาและแสดงออกถึงความรูค้ วามสามารถทางทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
ของประเทศเพือ่ นบ้าน
 โครงการวิจยั เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษสาหรับการทางานในประชาคม
อาเซียน จานวน 25 โครงการ
 โครงการวิจยั เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมของประเทศเพือ่ นบ้าน
จานวน 20 โครงการ
 โครงการจัดทาหลักสูตรร่วมเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาของประเทศเพือ่ นบ้าน จานวน 32 โครงการ

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
เพือ่ นบ้านให้แก่นกั ศึกษาและอาจารย์ จานวน 147 โครงการ

เป็ นโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้
› ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไทยได้ทาการวิจยั เพือ่
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพือ่ นบ้าน
› ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและอาจารย์เพือ่ เตรียมความพร้อม
สาหรับการทางานในประชาคมอาเซียน
› ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมของประเทศเพือ่ นบ้านให้แก่นกั ศึกษาและอาจารย์
› พัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
เพือ่ นบ้านร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน

เป็ นโครงการทีม่ กี จิ กรรมและแผนการดาเนินงานทีช่ ดั เจน มีความเป็ นไปได้ในทาง
ปฏิบตั แิ ละดาเนินงานได้แล ้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
 เป็ นโครงการทีใ่ ช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 เป็ นโครงการทีส่ ่งผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพือ่ นบ้านของนักศึกษาและอาจารย์
 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้ให้ค่าคะแนน 3 2 1 สาหรับเกณฑ์การ
คัดเลือกโครงการแต่ละขอ้ โดยกาหนดให้
› ค่าคะแนน 3 = โครงการสอดคล้องกับเกณฑ์มากทีส่ ุด
› ค่าคะแนน 2 = โครงการสอดคล้องกับเกณฑ์ปานกลาง
› ค่าคะแนน 1 = โครงการสอดคล้องกับเกณฑ์นอ้ ยทีส่ ุด
 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดในแต่ละ
กลุม่ ตามลาดับ

โครงการวิจยั เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษสาหรับการทางานในประชาคม
อาเซียน จานวน 6 โครงการ
 โครงการวิจยั เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมของประเทศเพือ่ นบ้าน
จานวน 10 โครงการ
 โครงการจัดทาหลักสูตรร่วมเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประเทศเพือ่ นบ้าน จานวน 8 โครงการ
 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประเทศเพือ่ นบ้านให้แก่นกั ศึกษาและอาจารย์ จานวน 29 โครงการ

โครงการทีเ่ สนอขอไม่มคี ุณภาพ/มหาวิทยาลัยไม่มภี าพรวมในการเสนอโครงการ
 งบประมาณทีเ่ สนอขอสูงเกิน
› พิจารณาความคุม้ ทุนของการดาเนินโครงการ
› ตัดงบประมาณในส่วนของค่าบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ค่าเช่าห้องประชุม/ห้องเรียน
› ปรับลดค่าตอบแทนของนักวิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั ให้ไม่เกิน 20%ของวงเงินวิจยั
โครงการใหม่ – ได้รบั งบประมาณช้าทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตงั้ แต่ตน้
ปี งบประมาณ
 การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัย


similar documents