PowerPointi esitlus

Report
Võrdelised
lõigud
Sissejuhatav materjal teemale Sarnased
hulknurgad
Võrdelised lõigud
Joonisel on 2 ühesuguse kujuga kolmnurka ABC ja DEF.
D
A
E
B
C
F
Olgu ühe hulga elemendid esimese kolmnurga küljed
AB, BC ja AC
A
B
C
Mõõdame ekraanilt kolmnurga küljed ja kirjutame
tulemused vihikusse.
Olgu teise hulga elemendid teise
kolmnurga küljed DE, EF
ja DF
D
E
F
Mõõdame ekraanilt kolmnurga küljed ja
kirjutame tulemused vihikusse.
Külg AB väiksemas kolmnurgas ja DE suuremas
kolmnurgas on vastavad lõigud
(pikkuselt keskmised)
Külg BC väiksemas kolmnurgas ja EF suuremas
kolmnurgas on vastavad lõigud
(pikkuselt lühimad)
Külg AC väiksemas kolmnurgas ja DF suuremas
kolmnurgas on vastavad lõigud
(pikkuselt pikimad)
Arvutage vastavate külgede jagatis kümnendiku
täpsusega

=


=


=

Kui arvutasid õigesti, on jagatised võrdsed.
Seda jagatist nimetatakse võrdeteguriks.
Võrdetegur näitab, mitu korda on ühe kolmnurga
küljed teise kolmnurga külgedest pikemad.
Ülesanne
• Kaks kolmnurka oin võrdelistekülgedega. Väiksem
aküljed on 5cm, 6cm ja 7cm. Suurema kolmnurga
lühim külg on 7,5cm.
• Leia ülejäänud küljed.
1.lahendus
Leiame võrdeteguri. Selleks jagame vastavate
külgede pikkused omavahel
NB! Jagada võib 5:7,5 või 7,5:5, aga ülesande ulatuses
tuleb jagada ühtpidi!
k=7,5:5=1,5
Leian puuduvad küljed
1,5*6=9(cm) ja1,5*7,5= 10,5(cm)
Suurema kolmnurga teised küljed on 9cm ja 10,5cm.
2.lahendus
Kirjutan võrded, kus võrde poolteks on vastavate
külgede jagatised.
5 6
=
7,5 
5 7
=
7,5 
ja
Lahendan võrrandid, millest
7,5∗6
x=
=9
5
ja
7,5∗7
y=
=10,5
5

similar documents