VEKTORLARIN TOPLANMASI VƏ

Report
HƏNDƏSƏ-8
 Bəzi fiziki kəmiyyətlər , yerdəyişmə , sürət ,təcil, qüvvə,
impulus və . s təkcə ədədi qiymətləri ilə deyil , həmdə
istiqamətləri ilə xarakterizə olnurlar .Belə kəmiyyətlərə
vektorial kəmiyyətlər deyilir
 Başlanğıc və son nöqtələri
Göstərilmiş parçaya vektor
deyilir.
Eyni istiqamətli
və əks istiqamətli
vektorlar hansı
vektorlardır‽
QÜVVƏ
İMPULUS
SÜRƏT
TƏCİL
I- QRUP
 İsbat edək ki, a+b < |a|+|b|
 Vektorların toplanmasının
 Üçbucaq qaydasına görə
 OB=OA+AB=a+b
 OA, OB və AB parçaları
 üçbucağın tərəfləri olduğin-
 dan, üçbucaq bərabərsizliyinə
 görə
 |OB|<|OA|+|AB|
 |a+b|<|a|+|b| olar...
II-QRUP
 M, Nvə P müstəvinin ixtiyari nöqtəsi olduqda:
 MN – MP – ni tapaq.
 MN –MP =PN
 olar.
III- QRUP
 Fərz edək ki, məsələdə verilmiş
paraleloqram əkildə təsvir edilmişdir.
 PQ=MN olduğundan
 MN+PQ=MN+NM=
 =MM=0
 Olduğunu alırıq.
IV-QRUP
 İsbat edək ki,
 AB+CA+BC=0
 Burada CA+AB=CB
 olar. CB və BC vektorları
 Əks vektorlar olduğundan
 CB + BC=0 olacaq.
 1 . ABC üçbucağında AB=9sm, BC=12sm və < B=90°
 Olarsa |BA - BC|- ni tapın.
 A) 10sm B) 15sm C) 8sm D) 6sm
 2.Üfüqi tirdə iki bərabər uzunluqlu sapdan çəkisi 15 N
olan yük asılmıdır. Sapların gərilmə qüvvəsini tapın
 A)15√3 N B)10√3 N C)3√3 N
D)5 √3N
 3.Cisimə bir – biri ilə 120°-li bucaq əmələ
 gətirən iki bərabər Fʹ= F˝ =3N qüvvələri təsir
 edir. Əvəzləyici qüvvənin modulunu tapın .
 A)3√2 N B)1,5N C)3N
D)6N
 4.ABCD dördbucaqlısı rombdur. Hansı bərabərlik
doğrudur‽
A)AB = -CD
C)AC=BD
 B)AB = BC
D)BC=DA
 Qalaktikalarda mövcud olan ulduzların
və digər cisimlərin sistemdən
uzaqlaşmaması təəcüb doğuran
faktlardan biridir . Buna bir çox səbəbləri
 Misal göstərmək olar ki, bu səbəblərdən
biridə quvvə xətləridir...
 RESURSLAR...
 WWW.ARIZONA.COM
 WWW.GOOGLE.AZ
 WWW.MASH.COM

similar documents