hulladekegeto

Report
Veszélyes hulladék égetésének
hatásvizsgálattal és egységes
környezethasználattal
kapcsolatos kérdései
Valós jogi környezet
EU szint:
• 1999/31 EK Hulladék keretirányelv
• 2008/1/EK a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és
csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv
Magyar szint:
• 2012. évi CLXXXV törvény a hulladékokról (Hgt)
• veszélyes-hulladékégető mű: olyan hulladékkezelő létesítmény,
amelyben a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről,
működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási
határértékeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek
szerint veszélyes hulladékot égetnek;
• Hulladékégető műben vagy hulladék-együttégető műben
hulladékégetés vagy hulladék-együttégetés akkor engedélyezhető, ha
az égetés vagy együttégetés elektromos-, illetve hőenergia termelésre
irányul vagy cement-, tégla-, illetve építőipari cserép- és
kerámiagyártásra. Hulladékégető műben vagy hulladék-együttégető
műben égetni vagy együttégetni csak olyan hulladékot lehet, amely
anyagában nem hasznosítható.
Valós jogi környezet (folyt I.)
A Hgt előírja, hogy a települési hulladékot feldolgozó égetőmű
tevékenysége csak abban az esetben minősül R1 szerinti hasznosítási
műveletnek, ha energiahatékonysága megegyezik vagy meghaladja
• a) a 0,60-ot a működő és 2009. január 1-je előtt engedélyezett
létesítmények esetében,
• b) a 0,65-ot a 2008. december 31. után engedélyezett létesítmények
esetében, a következő képlet használatával:
• Energiahatékonyság = (Ep - (Ef + Ei))/(0.97 x (Ew + Ef))
ahol
Ep: éves hőenergia- vagy elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: az
energia elektromos áram formájában szorozva 2,6-el és a kereskedelmi
használatra előállított hőenergia szorozva 1,1-el (GJ/év)
Ef: a rendszer éves energiainputja a gőz termeléséhez hozzájáruló
tüzelőanyagokból (GJ/év)
Ew: a kezelt hulladék energiatartalma éves szinten a hulladék nettó
fűtőértékével számítva (GJ/év)
Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef kivételével (GJ/év)
0,97: a fenékhamu és a sugárzás miatt bekövetkező energiaveszteségfaktor.
Valós jogi környezet (folyt 2)
• 314/2005 (XII.14.) kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
• 3/2002 (II.22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki
követelményeiről, működési feltételeiről, kibocsátási határértékeiről
• Hő-hasznosítás megoldott (villamos energia, hő)
• Csak másként nem hasznosítható, nem ártalmatlanítható hulladékot fogadnak,
• az égési folyamat végén a salak és a tűztéri hamu összes szerves szén (a
továbbiakban: TOC) tartalma kisebb legyen, mint 3%, vagy az izzítási
veszteség kevesebb legyen, mint az említett maradékanyag száraz
súlyának 5%-a,
• az égetési folyamat során keletkező gáz hőmérséklete legalább 2 mp
tartózkodási időig elérje a tűztérben a környezetvédelmi hatóság által
jóváhagyott jellemző pontokon a 850 °C-ot, illetve veszélyes hulladék
égető esetében legalább 2 mp tartózkodási időig el kell érni az 1100 °C-ot.
• az égetőmű minden, a hulladék vagy az abból keletkező véggáz égetésére
szolgáló egységét fel kell szerelni legalább egy támasztó égővel. Ennek az
égőnek automatikusan be kell kapcsolnia, ha a füstgáz hőmérséklete az
utolsó égéslevegő hozzávezetés után, az esettől függően 850 °C alá,
illetőleg 1100 °C alá csökken.
Fogadási feltételek I.
• Termelői kötelezettség átadni
• a hulladék keletkezési folyamata,
• származására és szállítására vonatkozó adatok
• a hulladék fizikai tulajdonságai, kémiai összetétele, valamint
minden olyan információ, amely szükséges annak
eldöntéséhez, hogy a hulladék megfelelően kezelhető-e a
tervezett égetéses eljárással;
• a hulladék veszélyességi jellemzői, valamint azon anyagok
felsorolása, melyekkel nem keverhető;
• a hulladék kezelésével kapcsolatos elővigyázatossági
intézkedések.
Fogadási feltételek II.
• Átvevői kötelezettség átvételkor
• a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeit szabályozó Korm. rendelet vonatkozó §-aiban előírt,
valamint a veszélyes áruk szállításáról szóló szabályozások
által megkövetelt iratok ellenőrzése;
• reprezentatív minták vétele - fertőző kórházi hulladék
kivételével - kirakodás előtt, amelyek alkalmasak arra, hogy a
termelő által megadott adatok megfelelőségét igazolják,
• a mintákat az égetést követően legalább egy hónapig meg kell
őrizni.
Az égetés technológiai blokksémája
Technológiai folyamatábra
A forgókemence
1. szilárd anyag beadagolása; 2. hidraulikus adagoló; 3. csigás adagoló
iszap beadagolásához; 4. kemence fejrésze; 5. falazott forgódobos
kemence; 6. utóégető; 7. folyékony hulladék égetése; 8. salak kihordó; 9.
hajtómű
A fluidizációs kemence
A fluidizációs kemence égéstere henger alakú, melynek alján megfelelően kiképzett
tartó rostélyon finom szemcsés, ömlesztett anyagból álló réteg helyezkedik el. Ezt az
anyagot a rostélyon átfúvott levegőáram tartja lebegő, örvénylő mozgásban.
Segédslide a fluid kemencéről
A fluidizációs kemencében technológiai szempontból alapvetően
egyenáramú folyamat megy végbe. Az égetendő anyag a fluid ágy
rétegére esik, vagy részben az fluid réteg felett porlasztják be. Az
elgőzölögtetéssel, bomlási és kigázosodási reakciókkal a komponensek
illóvá válnak, jól elkeverednek az égéshez szükséges levegővel, majd az
örvényréteg felett elhelyezkedő gázrétegig jutnak és ott reagálnak. Az
ehhez szükséges tartózkodási idő rövid. A szilárd anyagrészecskéket,
amelyek gyakran hosszabb kiégetési időt igényelnek, tovább tartják az
örvényágyban. Az égetési zóna felett helyezkedik el a fő égéstér,
amelynek térfogata az égésgázok tökéletes kiégetési követelményeinek
megfelel. Az égés javítására esetenként a fő égéstérbe szekunder
levegőt is fújnak be. A kemence szokásos tűztér hőmérséklete 750 –
850 °C. A fluidizációs kemence szokásos légfelesleg-tényezője: λ= 1,1 –
1,3. Az égés során visszamaradó hamu a kemence fejrészén távolítható
el vagy az örvényágyból az ágy anyagával együtt vehető ki. Felső
eltávolítás esetén a hamu a füstgáztisztító berendezésbe kerül
leválasztásra. Az ággyal együtt történő kihordás során közvetett vagy
közvetlen hűtésről kell gondoskodni.
Légifotó
Konkrétumok
• Az égetés után csak az eredeti hulladékmennyiség 30%-át kell lerakóban
elhelyezni.
• A légköri emisszió szabályozottan történik, a hatóság által előírt
határértékeknek megfelelően.
Az évente megtermelhető villamos energia mennyisége:
Az évente megtermelhető gőz mennyisége:
Az ezzel megtakarítható földgáz éves mennyisége:
6 millió m3
3,8 millió kWh
92 ezer tonna
Alkalmazott technológia folyamata
A termikus ártalmatlanítási tevékenység fő technológiája
•
•
•
•
•
•
Átvétel, nyilvántartás
Üzemi tárolás, a hulladékok technológiai paramétereinek meghatározása
Előkészítés, beadagolás
Termikus ártalmatlanítás, hőhasznosítás
Füstgáztisztítás, légszennyező anyagok leválasztása
Szilárd égetési maradékok gyűjtése, lerakása
Támogató és kiegészítő tevékenységek
•
•
•
•
•
•
•
energiagazdálkodás (elektromos- és hő ellátás)
anyaggazdálkodás
vízgazdálkodás
beruházás, fejlesztés,
karbantartás, tűzvédelem
környezetvédelem, munkavédelem, biztonságtechnika,
vagyonvédelem
A létesítményből származó kibocsátások
vizsgálata
Levegőtisztaság-védelem
• 3 db helyhez kötött pontforrás
• diffúz légszennyező anyag kibocsátás
• belső anyagmozgatás
• szállítás
• közlekedés
Diesel aggregátor
kéménye
Égető kemence
kéménye
Labor elszívó
kürtő
Emisszió → transzmisszió → hatásterület
2008-2012 közötti éves Légszennyezés Mennyisége bejelentések
alapján (LM adatlapok)
Pontforrás
Év
Üzemidő
[h]
Koncentráció
[mg/Nm3]
Térfogatáram
(Nm3/h)
Kilépő gáz
T [K]
NOX
Komponens
SO2
P2
(mint
NO2)
120,1
4
104,8
2
2008
7809
332,67
36973
1,38
2009
6855
332,78
39 769,0
8,05
2010
7502
332,9
37 656,7
8,88
98,35
20,29
2011
2012
7766
7 812
335,6
332,78
37722
42 289,4
6,96
5,59
83,28
97,28
19,86
15,66
Év
Üzemidő
[h]
Kilépő gáz
T [K]
Térfogatáram
(Nm3/h)
P1
Pontforrás
CO
2008
2009
2010
2011
2012
3084
3048
3048
658
580
Pontforrá
s
P3
Összes
szerves
anyag
Elégetlen
szénhidrogén
Szálló
por
Sósav
5,73
1,19
0,168
0,99
1,59
0,04
0,78
1,45
1,00
0,035
0,90
3,62
3,53
6,07
2,83
0,26
0,2425
17,71
13,05
HF
2,06
3,54
0,6
Komponens
Diklórmetán
Etilalkohol
Izopropil
-alkohol
Kénoxidok
Kénsavkénsav
gőzök
Metilalkohol
3090
3090
3070
3070
460
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,200
<0,2
<0,2
<0,5
<0,5
0,500
<0,2
<0,2
<0,8
<0,8
0,800
<0,2
<0,2
<0,6
<0,6
0,600
<8,8
<8,8
<2,9
<2,9
2,900
n.a.
n.a.
<2,9
<2,9
2,900
<0,3
<0,3
<2,0
<2,0
2,000
Év
Cd és Tl
összesen
As, Co, Cu,
Cr, Mn, Ni,
Pb, Sb, V
összesen
Dioxinok és
furánok
[g/N
m3]
Higany
104,8
6
105,0
9
101,8
1
90,96
95,60
0,01243
0,0422
0,28946
0,0387
0,01196
0,01037
0,17533
0,033
0,00889
0,02688
0,33414
0,0520
0,02553
0,017
0,01454
0,001
0,31328
0,3445
0,0462
0,0325
[ng/Nm3]
Koncentráció
[mg/m3]
Aceto
n
296
296
299
299
430
CO2
Üzemidő
[h]
Kilépő gáz
T [K]
Sósav
Salétro
m-sav
Toluol
Triklór
-etilén
0,05
0,05
n.a.
n.a.
n.a.
0,10
0,10
n.a.
n.a.
n.a.
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,200
<0,2
<0,2
<0,4
<0,18
0,119
Koncentráció
[mg/Nm3]
Térfogatáram
(Nm3/h)
Komponens
CO
NOx
SO2
CO2
[g/Nm3]
Szálló
por
2008
8
439
710
111,5
510,9
8
439
710
111,5
510,9
10,2
10,2
47,7
47,7
8,2
2009
2010
2011
2012
8
8
8
430
430
430
460
460
460
494,6
494,6
494,6
1919,2
1919,2
1919,2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
19,1
19,1
19,1
8,2
Tiklormetán/
klorofor
m
0,03
0,03
<0,5
<0,5
0,500
Xilolok
<0,2
<0,2
<0,7
<0,7
0,700
Emisszió → transzmisszió → hatásterület
• 2012-es emissziós adatok alapján
• modellszámítások AIR-CALC szoftverrel (Gauss-típusú becslés)
Hatástávolság meghatározása:
• 306/2010. (XII.23.) Korm.rendelet 2.§ 14. pontja alapján
• a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltségváltozás
• a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték
10%-ánál nagyobb, vagy
• b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb
Eredmények:
P1:
P2:
P3:
hatástávolság nem értelmezhető
hatástávolság nem értelmezhető
26 méter (NOx)
Emisszió → transzmisszió → hatásterület
Diffúz légszennyező anyagok
• A környezetterhelés a hulladék ki- és beszállításához köthető
Vizsgálat:
Főút teljes
forgalma
Üzem
tevékenységéhez
köthető
forgalom
8548 E/nap
33 E/nap
0,39 %
Hulladékgazdálkodás
Vizsgálat:
Hatósági
előírások
alapján
• átvett hulladékok mennyiségi ellenőrzése
• hulladék kategóriákra vonatkozó engedélyek ellenőrzése
• kiszállított hulladékot átvevő cégek ellenőrzése
engedély 2008
2009
2010
2011
2012
égetéssel
ártalmatlanított
35000 t
30973
előkezelt
10000 t
18,45
0,32
252,8
581,8
232,8
begyűjtött
veszélyes
10000 t
1,37
3,26
15,41
4,60
416,2
begyűjtött
nem veszélyes
5000 t
0
0
0
45,47
32,36
29224 28166 32694 34912
Zaj- és rezgésvédelem
• 2009-ben és 2013-ban elkészített vizsgálati jegyzőkönyv alapján
Források:
Technológiai gépek,
berendezések
napi 24 órában
+ időszakos terhelések
(pl: gőz biztonsági lefúvató)
Szállítási
tevékenységek
7 – 19h között
kb. 30 db tehergépjármű
Vizsgálat:
védendő létesítmények zajterhelése éjjel/nappal
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet
K-KTVF: H-100-5/2007. számú egységes környezethasználati engedély
Védendő létesítmények zajterhelése
Védendő létesítmény
Isengard, Elrond u. 14. sz. lakóház
Mória, Telerek u. 35. sz. lakóház
Mória, Rohani út 105. sz. lakóház
Lothlórien, Elrond u. 37. sz. lakóház
Isengard, 2347/1 hrsz.-ú lakóház
Védendő létesítmény
Isengard, Elrond u. 14. sz. lakóház
Mória, Telerek u. 35. sz. lakóház
Mória, Rohani út 105. sz. lakóház
Lothlórien, Elrond u. 37. sz. lakóház
Isengard, 2347/1 hrsz.-ú lakóház
LAK/LAM
[dB]
(számítot
t érték)
34
34
33
32
33
LAK/LAM
[dB]
(számítot
t érték)
32
32
33
31
32
LKH/LTH
[dB]
Túllépés
mértéke
[dB]
50
50
50
50
60
0
0
0
0
0
LKH/LTH
[dB]
Túllépés
mértéke
[dB]
40
40
40
40
50
0
0
0
0
0
Értékelés
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
Értékelés
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
megfelelő
nincs túllépés
N
A
P
P
A
L
É
J
J
E
L
Zajvédelmi hatásterület
A telephely középpontjából rajzolt 180m sugarú kör
Legjobb elérhető technikának való megfelelés
Best Available Technology = BAT
• BAT referenciadokumentum alapján
• specifikus BAT vizsgálata
• veszélyes hulladékokra
12 szempont vizsgálata
• kórházi hulladékokra
Megfelel
BAT
kritériumok
Alkalmazott
technológia
Részben megfelel
Nem felel meg
Eredmény:
megfelelés mind a 12 pontban

similar documents