ผู้ช่วยนักวิจัย

Report
การจัดทาบัญชีการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย
หัวข้ อการบรรยาย
• เหตุผลความจาเป็ นในการจัดทาบัญชีการ
ปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
• วิธีการที่โลกและไทยใช้ ในการประมาณการ
จัดทาบัญชีการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
• ข้ อมูลการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกราย Sector
• ปัญหา/อุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
(ppmv)
350
Last Interglacial
Last Ice Age
Carbon Dioxide
300
250
200
[Adapted from Figure 6.3, ©IPCC 2007: WG1-AR4]
600
500
400
300
200
100
0
Thousands of Years Before Present
Humans are ‘forcing’ the system in a new way. CO2 increases
are mainly due to fossil fuel burning. CO2 has not been this
high in more than half a million years.
Ice ages
are not
random.
They are
'forced'
(by
earth’s
orbital
clock….
changes
in the
sunlight
received)
.
เหตุผลความจาเป็ นในการจัดทาบัญชีการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
Magnitude of response
น้าทะเลสูงเนื่ องจากการละลายของ
น้าแข็ง: หลายพันปี
CO2 Emission
นา้ ทะเลสู งเนื่องจากการการขยายตัว
ของนา้ : หลายศตวรรษ
อุณหภูมิ: พันปี
ความเข้มข้นของ CO2 ในอากาศ:
หลายร้อยปี
การปล่อย CO2 สู่บรรยากาศ
เวลา ณ ปัจจุบัน
100 ปี
แหล่งข้อมูล:IPCC Synthesis report(2001)
3
1,000 ปี
Emission pathways that lead to stabilization
Pay-off between costs and uncertainty:
– 650 : 0.3% of GDP, 0-10% chance of meeting 2oC
– 550 : 0.7% of GDP, 0-30% chance of meeting 2oC
– 450 : 1.4% of GDP, 20-70% chance of meeting 2oC
Den Elzen, Meinshausen and Van Vuuren.Multigas stabilisation pathways.
5
Kram / van Vuuren, 2 degrees under uncertainty
ใครเป็ นคนปล่อย
6
Earth trend 2009 : WRI
Global Anthropogenic GHG Emissions
IPCC AR4
N2 O
7.9%
Halocarbons
1.1%
Wastes
2.8%
Forestry
17.4%
CH4
14.3%
CO2 :
others
2.8%
Energy
25.9%
Agriculture
13.5%
CO2 :
Land use change
17.3%
By Gas
CO2 :
fossil fuel
56.5%
Transport
13.1%
Industry
19.4%
By
Sector
Residential
7.9%
8
Historical emission
Projection emission
ทาไมต้ องจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่ งชาติ
 เป็ นข้อตกลงในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nation Framework Convention on Climate Change;
UNFCCC) ในปี 1992
 ประเทศ Annex I มีพน
ั ธะกรณีร่วมกันในการลดการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ ยวชาญอิสระ จากรายงานบัญชี ก๊าซเรือนกระจกแห่ งชาติ
 ประเทศ Non-Annex I (รวมประเทศไทยด้วย)


ทาโดยสมัครใจ
รายงานต่อ UNFCCC ในรู ปของ National communication (NC)
2. วิธีการจัดทา
Bottom-up
• IPCC Methodology
• Life Cycle Assesmment Approach
 Top-down
• Greenhouse gas measurements &
atmospheric modeling
IPCC Methodology
 UNFCCC requested IPCC to provide
methodology to estimate National
GHG (NGI) Inventory to be reported
with the same standard for both Annex
I and Non-Annex I
 IPCC has developed Inventory
Guidelines
1996 IPCC Revised Guidelines
2000 Good practice guidance on GHG
inventory and Uncertainty management
12
The Reporting Instructions (Volume 1)
2003 Good practice guidance on LULUCF
The Workbook (Volume 2)
The Reference Manual (Volume 3)
2006 IPCC Guidelines
13
2006 IPCC Guidelines
5volumes
Vol.1 GGR
Vol.2 Energy
Vol.3 IPPU
Vol.4 AFOLU
Vol.5 Waste
Agriculture is
combined with
LULUCF
UNFCCC – National GHG Inventory
วิธีการคานวณ
Mass of fossil fuel= tonnes
Energy used = kWh
Area =hectare
Volume = m3 wastewater
Emission
=
( CO2, CH4,N2O,PFC,HFC.SF6)
kg GHG / unit of activity
Activity Data (AD) x Emission Factor (EF)
Tonnes CO2 equivalent
of the estimated year
CO2 =1
CH4=21 N2O=310
HFC= 140-11700 PFC= 9200
SFC= 23900
Conceptual framework of GHG estimation
National GHG Inventory Calculation
Emission = Activity Data x Emission Factor
DEDE
EGAT
PTT
OTP
5 sectors
Energy
Industrial
Process
Emission factors
IPCC
default value
National
Research
EPPO
DIW
DLD
OAC
RFD
BMA
PCD
Agriculture
Land Use
Change and
Forestry
Waste
Review
literature
International
driver
Expert consultation
Relevant institution consultation
Activity data
ศักยภาพการทาให้โลกร้อน
ศักยภาพในการทาให้โลกร้อน
ก๊าซเรือนกระจก
คาร์บอนไดออกไซด์
มีเทน
(CO2)
(CH4)
(N2O)
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs)
ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ (SF6)
ไนตรัสออกไซด์
(เทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์)
(Global Warming Potential: GWP)
1
21
310
140 - 11,700
6,500 - 9,200
23,900
ที่มา: Climate พChange
1995,
สานักงานนโยบายและแผนทรั
ยากรธรรมชาติ
และสิ่ งIPCC
แวดล้อมSecond Assessment Report
18
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Level of Methodologies
 Tier 1 Default emission factor (IPCC 1996 guidelines)

AD = country data or international driver

EF =IPCC default value
 Tier 2 Country-specific emission factor

AD = country data

EF= country specific
 Tier 3 Specific emission factor (fuel and technology used) Specific
methodology used

AD= country data disaggregate by types

EF = country specific disaggregate by activity data types

Specific model use
4. ภาคการเกษตร (Agriculture)
1. ภาคพลังงาน (Energy)
A. กลุ่มการเผาไหม้เชือ
้ เพลิง (Fuel Combustion)
A. กลุ่มการหมักในลาไส้ของสัตว์ทม
ี่ ก
ี ารบริโภคพืชเป็นอาหาร (Enteric
Fermentation)
1. สาขาอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industries)
B. กลุ่มการจัดการมูลสัตว์ (Manure Management)
(Tier 2 for N2O)
2. สาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง
(Manufacturing Industries and Construction)
Tier 1
Tier 1/2
3. สาขาขนส่ง (Transport)
C. กลุ่มนาข้าว (Rice Cultivation)
Tier 2
4. สาขาอืน
่ ๆ (Other Sectors)
D. กลุ่มดินทีใ
่ ช้ในการเกษตร (Agricultural Soils)
Tier 1
4a. สาขา Commercial/Institutional
4b. สาขาครัวเรือน (Residential)
Tier 1
4c. สาขาการเกษตร
(Agricultural/Forestry/Fishing)
E. กลุ่มการเผาทุง่ หญ้าแบบซาวานา (Prescribed Burning of Savannas)
-
F. กลุ่มการเผาชีวมวลในทีโ่ ล่ง (Field Burning of Agricultural Residues)
Tier 2
G. กลุ่มอืน
่ ๆ (Other)
-
5. กลุ่มอื่นๆ (Other)
B. กลุ่ม Fugitive Emissions from Fuels
5. ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ พนื้ ที่และป่ าไม้ (Land Use, Land-Use Change and
Forestry)
1. สาขา Solid Fuels
A. กลุ่มการเปลี่ยนแปลงของป่ าและปริมาณชีวมวล (Changes in Forest and Other
Woody Biomass Stocks)
Tier 2
B. กลุ่มการปรับเปลี่ยนป่ าและทุ่งหญ้ า (Forest and Grassland Conversion)
Tier 2
A. กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่ (Mineral Products)
C. กลุ่มการจัดการพืน้ ที่ว่างเปล่ า (Abandonment of Managed Lands)
Tier 2
B. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry)
D. กลุ่มอื่นๆ (Other)
2. สาขา Oil and Natural Gas
2. ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Processes)
C. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metal Production)
6. ภาคของเสีย (Waste)
D. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอืน
่ ๆ (Other Production)
E. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด์ (Production of
Halocarbons and SF6)
Tier 1
F. กลุ่มการใช้สารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
(Consumption of Halocarbons
and SF6)
A. กลุ่มการจัดการของเสี ยบนดิน (Solid Waste Disposal on Land)
Tier 2
B. กลุ่มการจัดการน้าเสี ย (Wastewater Handling)
Tier 2
C. กลุ่มการกาจัดขยะด้ วยเตาเผา (Waste Incineration)
Tier 2
D. กลุ่มอื่นๆ (Other)
G. กลุ่มอื่นๆ (Other)
3. Solvent and Other Product Use (ภาคตัวทาละลาย)
-
-
7. ภาคอื่นๆ (Other)
-
Energy Sector
21
Combustion process : CO2 , (CH4, N2O,)
Power plant, Industries, transportation
Emission from industrial process
22
Chemical process ; CO2 , (CH4, N2O,) HFC,
PFC, SF6
Emission from industrial process
23
 Cement production--- CO2
 Petrochemical -----N2O CH4
 Iron and steel ------ CH4
 Carpolactam----------N2O
Agriculture How methane and N2O
produced
24
Methane emission from rice field
25
Denier van der Gon, 1996].
Land-use change and forestry
26
Land degradation: CH4, N2O Thermal process ;
CO2 , (CH4, N2O,)
Land-use change and forestry
27
 Changes in forest and other woody biomass
stocks - ·
 Forest and grassland conversion
 Abandonment of croplands, pastures,
plantation forests, or other managed lands
Waste sector
28
SWDS and Wastewater
Biological and thermal process: CH4, N2O (CO2)
Solid Waste
Landfill
Anaerobic digestion
29
Incineration
Wastewater handling and discharge
 Domestic waste water
30
 Industrial wastewater
Cross cutting issues
 Uncertainty analysis
 Activity data
 Emission factor
 Overall
 Transparency
 Documentation
 Source by source description template
 Worksheet calculation
 Key sources analysis
 Time series
 2000-2004
3. Emission in 2000 by sectors
National total including LULUCF = 229.09 Mt CO2 eq
Emission in
2000 (Mt CO2
eq,%)
– by sector
Emission in 2000 of Energy sector (Mt CO2 eq,%)
Emission in 2000 by 'Energy Sector' (Mt CO2 eq, %)
1A2 Manufacturing
industries and
construction, 30.78,
19.3%
Waste, 9.32, 4.1%
LULUCF, -7.90, -3.4%
Agriculture,
51.88, 22.6%
1A1 Energy
Industries, 66.44,
41.7%
Energy, 159.39,
69.6%
1A3 Transport,
44.70, 28.0%
1B2 Oil and natural
gas, 4.56, 2.9%
Industrial processes,
16.39, 7.2%
1B1 Solid fuels, 0.67,
0.4%
Total GHG Emission with LULUCF = 229.08 MtEq
1A4c
Agriculture/Forestry/
Fishing, 6.67, 4.2%
1A4b Residential,
5.58, 3.5%
Emission in 2000 of ‘Industrial
Process’ (Mt CO2 eq,%)
Emission in 2000 by 'Industrial Processes' (MtCO2eq, %)
LULUCF, -7.90, -3.4%
2A Mineral products,
16.05, 97.9%
Waste, 9.32, 4.1%
Agriculture,
51.88, 22.6%
2B Chemical industry,
0.34, 2.0%
Energy, 159.39,
69.6%
Industrial Processes,
16.39, 7.2%
2C Metal production,
0.01, 0.0%
Total GHG Emission with LULUCF = 229.08 MtEq
Emission in 2000 of ‘Agriculture’ (Mt CO2 eq,%)
Emission in 2000 by 'Agriculture' (Mt CO2 eq, %)
Industrial processes,
16.39, 7.2%
LULUCF, -7.90, -3.4%
Waste, 9.32, 4.1%
Energy, 159.39,
69.6%
Agriculture
51.88, 22.6%
4C Rice
cultivation,
29.94, 57.7%
4B Manure
management, 5.07,
9.8%
Total GHG Emission with LULUCF = 229.08 MtEq
4D Agricultural soils,
7.60, 14.6%
4F Field burning of
agricultural residues,
1.01, 1.9%
4A Enteric
fermentation, 8.26,
15.9%
Emission in 2000 of ‘LULUCF’ (Mt CO2 eq,%)
Emission in 2000 by 'LULUCF' (Mt CO2 eq, %)
Industrial processes,
16.39, 7.2%
Agriculture, 51.88,
22.6%
Waste, 9.32, 4.1%
LULUCF,
- 7.90, - 3.4%
Energy, 159.39,
69.6%
Total GHG Emission with LULUCF = 229.08 MtEq
5A Changes in forest
& other woody
biomass stocks,
- 13.35 Mt CO2eq
5B Forest & grassland
conversion,
44.47 Mt CO2eq
5C Abandonment of
managed lands,
- 39.02 MtCO2eq
Emission in 2000 of ‘Waste’ (Mt CO2 eq,%)
Emission in 2000 by 'Waste Sector' (Mt CO2 eq, %)
Industrial processes,
16.39, 7.2%
Agriculture,
51.88, 22.6%
Energy, 159.39,
69.6%
Total GHG Emission with LULUCF = 229.08 MtEq
LULUCF, - 7.90, - 3.4%
6B Waste-water
handling, 4.43, 47.5%
Waste, 9.32,
4.1%
6C Waste
incineration, 0.02,
0.2%
6A Solid waste
disposal on land,
4.86, 52.2%
Global GHG Emission
GtCO2-eq/yr
Total GHG emissions
60
55
50
เพิม่ ขึ ้น 70% จาก 1970-2004
40
35
30
25
CO2 ตัวการหลัก จาก fossil fuel
20
15
10
5
0
1970
1980
IPCC AR4 WGIII 2007
1990
2000 2004
39
Emission in 2000 by gas types
Share of GHG type by sector
GHG emission in 2000 (Mt CO2 eq) - by gas type
CH4 (Mt)Eq,
58.83, 25.7%
Total GHG Emission
with LULUCF
N2O (Mt)Eq,
12.39, 5.4%
= 229.08 MtEq
CO2 emission in 2000 (Mt CO2 eq) - by sector
Industrial
processes,
16.06, 10.2%
LULUCF, -8.14, -5.2%
Energy, 149.91,
95.0%
CH4 emission in 2000 (Mt CO2 eq) - by sector
Agriculture,
41.52, 70.6%
Agriculture,
0.00, 0.0%
LULUCF CO2 = - 44.23 (emis.) + 52.37 (rem.) = SINK -8.14 Mt CO2
In yr 2000, F-gas = 0 Mt CO2 Eq
LULUCF, 0.22,
0.4%
CO2 Emis/Rem
with LULUCF
= 157.86 Mt
Net CO2,
157.86, 68.9%
Energy, 8.69,
Waste,
14.8%
8.27, 14.1%
Waste,
0.02, 0.0%
N2O emission in 2000 (Mt CO2 eq) - by sector
CH4 Emission
with LULUCF
= 2.80 Mt or
= 58.83 MtCO2eq
Industrial
processes,
0.13, 0.2%
Waste, 1.02,
8.3%
Energy, 0.79,
6.3%
LULUCF, 0.02,
0.2%
Industrial
processes,
0.20, 1.6%
N2O Emission
with LULUCF
Agriculture,
10.36, 83.6%
= 0.04 Mt or
= 12.39 MtCO2eq
Key Categories Analysis
Key Categories with LUCF
Key source category of GHG emission in 2000: Total 229.08 MtCO2 eq (>90%)
5B. CO2 Emission from Forest and Grassland Conversion
44.23, 19.3%
1A3. CO2 Mobile Combustion: Road Vehicles
43.03, 18.8%
5C. CO2 Emission from Abandonment of Managed Lands
-39.02, -17.0%
1A1. CO2 Emissions from Stationary Combustion (Gas-A): Natural Gas
32.75, 14.3%
1A2. CO2 Emissions from Manufacturing Industries and Construction
30.31, 13.2%
4C. CH4 Emissions from Rice Production
29.94, 13.1%
1A1. CO2 Emissions from Stationary Combustion (Solid-D): Lignite
15.14, 6.6%
2A. CO2 Emissions from Cement Production
15.02, 6.6%
5A. CO2 Emission from Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks
-13.35, -5.8%
4A. CH4 Emissions from Enteric Fermentation in Domestic Livestock
8.26, 3.6%
4D. N2O (Direct and Indirect) Emissions from Agriculutural Soils
7.60, 3.3%
1A1. CO2 Emissions from Stationary Combustion (Liquid-D): Residual Fuel Oil
7.40, 3.2%
1A1. CO2 Emissions from Stationary Combustion (Liquid-A): Crude Oil
6.83, 3.0%
1A4. CO2 Other Sectors: Agriculture/Forestry/Fishing
6.64, 2.9%
6A. CH4 Emissions from Solid Waste Disposal Sites
4.86, 2.1%
1B2. CH4 Fugitive Emissions from Oil and gas Operations
4.56, 2.0%
1A4. CO2 Other Sectors: Residential
-50
-40
-30
-20
-10
4.29, 1.9%
0
10
Net Emission / Removals (Mt CO2 eq, %)
20
30
40
50
Key Categories : CO2 emission and removal
Key source category of CO2 emission in 2000: 157.86 Mt
(Top 10 category / total contribution = 90.2%)
5B. CO2 Emission from Forest and Grassland Conversion
44.23, 28.0%
1A3. CO2 Mobile Combustion: Road Vehicles
43.03, 27.3%
5C. CO2 Emission from Abandonment of Managed Lands
-39.02, -24.7%
1A1. CO2 Emissions from Station. Combustion (Gas-A): Natural Gas
32.75, 20.7%
1A2. CO2 Emissions from Manufacturing Industries and Construction
30.31, 19.2%
1A1. CO2 Emissions from Station. Combustion (Solid-D): Lignite
15.14, 9.6%
2A. CO2 Emissions from Cement Production
15.02, 9.5%
5A. CO2 Emission from Changes in Forest & Other Woody Biomass Stocks
-13.35, -8.5%
1A1. CO2 Emissions from Station. Combustion (Liquid-D): Residual Fuel Oil
7.40, 4.7%
1A1. CO2 Emissions from Station. Combustion (Liquid-A): Crude Oil
-50
-40
-30
-20
-10
6.83, 4.3%
0
10
Net Emission / Removals (Mt CO2 eq, %)
20
30
40
50
Key Categories: CH4
Key source category of CH4 emission in 2000 : 58.83 MtCO2 eq (or 2.80 Mt CH4)
(Top 10 category / total contribution = 99.5%)
4C. CH4 Emissions from Rice Production
29.94, 50.9%
4A. CH4 Emissions from Enteric Fermentation in Domestic Livestock
8.26, 14.0%
6A. CH4 Emissions from Solid Waste Disposal Sites
4.86, 8.3%
1B2. CH4 Fugitive Emissions from Oil and gas Operations
4.56, 7.7%
6B. CH4 Emissions from Wastewater Handling
3.41, 5.8%
4B. CH4 Emissions from Manure Management
2.56, 4.4%
1A1. CH4 (Non-CO2) Emissions from Stationary Combustion
2.05, 3.5%
1A4. CH4 Other Sectors: Residential
1.11, 1.9%
4F. CH4 Emissions from Agricultural Residue Burning
0.75, 1.3%
1B1. CH4 Fugitive Emissions from Coal Mining and Handling
0.67, 1.1%
0
5
10
15
20
25
30
Net Emission / Removals (Mt CO2 eq, %)
35
Key Categories: N2O
Key source category of N2O emission in 2000: 12.39 MtCO2 eq (or 39.98 Gg N2O)
(Top 10 category / total contribution = 99.8%)
4D. N2O (Direct and Indirect) Emissions from Agriculutural Soils
7.60, 61.3%
4B. N2O Emissions from Manure Management
2.51, 20.2%
6B. N2O Emissions from Wastewater Handling
1.02, 8.3%
1A2. N2O Emissions from Manufacturing Industries and Construction
0.32, 2.6%
4F. N2O Emissions from Agricultural Residue Burning
0.26, 2.1%
2B. N2O Emissions from Nitric Acid Production
0.20, 1.6%
1A4. N2O Other Sectors: Residential
0.18, 1.4%
1A1. N2O (Non-CO2) Emissions from Stationary Combustion
0.15, 1.2%
1A3. N2O Mobile Combustion: Road Vehicles
0.11, 0.9%
5B. N2O Emission from Forest and Grassland Conversion
0.02, 0.2%
0.00
2.00
4.00
6.00
Net Emission / Removals (Mt CO2 eq, %)
8.00
TIME SERIES
2000 - 2004
National Total Emission 2000 – 2004 with LULUCF
National Total Emission 2000 – 2004
49
3.2 % increase per year
5.6 % increase per year
1.2 % increase per year
8.4% increase per year
5.9 % increase per year
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 2553
4. ปั ญหาที่พบในการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจก
เริ่มต้ นใหม่ ไม่ มีข้อมูลเดิม
การจัดหาข้ อมูลกิจกรรม
ข้ อมูลไม่ มี ข้ อมูลไม่ สอดคล้ องกัน
มีข้อมูลหลายชุ ด ไม่ มีข้อมูลในปี ทีต่ ้ องการ
คุณภาพของข้ อมูล
ความท้ าทายการจัดทาในครัง้ ต่ อไป
 จัดทาด้ วย 2006 IPCC NGHGI Guideline
 พัฒนาด้ วย tier ทีส่ ู งขึน
้
 ฐานข้ อมูลใหม่ ฐานข้ อมูลระดับชาติ
 การตื่นตัวของหน่ วยงาน
 โครงสร้ างของ ระบบแห่ งชาติ
 การเชื่ อมโยงข้ อมูลกับ mitigation options และการ
กาหนดเป้าหมายในอนาคต
LUCF  LULUCF  AFOLU
ความท้ าทายกับพันธกรณีในอนาคต
 ความพร้ อมในการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจกทุก 2 ปี
 การใช้ ประโยชน์ จากการคานวณ
 การรายงานของปริมาณการลดก๊ าซเรือนกระจกใน
inventory
 การผนวกกับระบบ registry ของประเทศ
 ข้ อมูล การคานวณของ NAMAs
บทสรุ ป
 ปริมาณการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย
เพิม่ ขึน้ ในช่ วง 2000-2004 ร้ อยละ 3.8 ต่ อปี
 ภาคพลังงานปล่ อยมากทีส่ ุ ด ประมาร ร้ อยละ 60
 การปล่ อยในภาคพลังงานเพิม
่ ขีน้ ร้ อยละ6.7 ต่ อปี
 การเพิม
่ มีความสั มพันธ์ ต่อการเพิม่ ขึน้ ของ GDP
สาขาทีม่ ีการเพิม่ สู งคือสาขาการชัพลังงานในอตสาหกรรม สาขา
ขนส่ ง และสาขาผลิตไฟฟ้า
ดัชนีการปล่อยเฉพาะก๊าซ CO2 ของประเทศ อยู่ในลาดับสู ง
ภาพรวมการปล่อยทั้งหมดของประเทศ ยังอยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ขอบคุณครั บ
ONEP
Thailand 3.3
Data Sources and Notes 2009 WRI,CAIT
CO2/GDP
Data Sources and Notes 2009 WRI,CAIT
Data Sources and Notes 2009 WRI,CAIT
รายชื่อนักวิจยั
ภาคพลังงาน
น ักวิจ ัย
 ผศ.ดร.สุ ธรรม ปทุมสวัสดิ์ : KMUTB
 ผศ.ดร. จานง สรพิพฒ
ั น์ : JGSEE-KMUTT
่ ยน ักวิจ ัย
ผูช
้ ว
 นายธราธร คงแก้ว : JGSEE-KMUTT
 นายจักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ : JGSEE-KMUTT
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
น ักวิจ ัย
•
ดร.สิ ริลกั ษณ์ เจียรากร KMUTT
่ ยน ักวิจ ัย
ผูช
้ ว
•
นางสาวธนิตา อารี รบ JGSEE-KMUTT
ภาคการป่ าไม้และการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
นักวิจยั
•ผศ.ดร.อานาจ ชิดไธสง : JGSEE-KMUTT
• ผศ.ดร.สาวิตรี การีเวทย์ : JGSEE-KMUTT
ผู้ช่วยนักวิจยั
• นายพงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ : JGSEE-KMUTT
• นายเอกพล จันทร์เพ็ญ : JGSEE-KMUTT
ส่วนกลาง
รศ.ดร.สิรนิ ทรเทพ เต้าประยูร หัวหน้าโครงการ
ดร.ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ
ผูจ้ ดั การโครงการ 1
ดร. อวัสดา พงศ์พพิ ฒ
ั น์
ผูจ้ ดั การโครงการ 2
ภาคการเกษตร
นักวิจยั
• ดร.อรรณพ นพรัตน์ : KMUTT
• รศ.ดร.สิรนิ ทรเทพ เต้าประยูร : JGSEE-KMUTT
• ผศ.ดร.อานาจ ชิดไธสง : JGSEE-KMUTT
• ผศ.ดร.สาวิตรี การีเวทย์ : JGSEE-KMUTT
ผู้ช่วยนักวิจยั
• นางสาวอรอมล เหล่าปิตนิ นั ท์ : KMUTT
• นางสาวทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ : JGSEE-KMUTT
• นายพงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ : JGSEE-KMUTT
• นายเอกพล จันทร์เพ็ญ : JGSEE-KMUTT
ภาคของเสีย
นักวิจยั
รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี :KU
รศ.ดร.สิรนิ ทรเทพ เต้าประยูร : JGSEE-KMUTT
ผู้ช่วยนักวิจยั
นางสาวสุขมุ า ชิตาภรณ์พนั ธุ์ : KU
นายสมรัฐ นัยรัมย์ : JGSEE-KMUTT

similar documents