Grön el - Energimyndigheten

Report
Grön el
och ursprungsmärkning - vad är det
för något?
Johan Karlsson, Energimyndigheten
Kraftsamling 2011-10-05
Förnybartdirektivet
• Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från
förnybara energikällor och om ändring och ett
senare upphävande av direktiven 2001/77/EG
och 2003/30/EG
• Artikel 15 behandlar ursprungsgarantier för el,
värme och kyla
Termer man bör vara försiktig med
• Grön el
• El som är ”bra för miljön”
• Utsläppsfri el
• ”Stöd utbyggnaden av miljövänlig el!”
Visst vill man stödja utbyggnaden
av vindkraft?
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=47666&epslanguage=SV 29
september 2011
…men det gör du redan
…och all annan ny förnybar elproduktion
…tack vare elcertifikaten
…som inte är en ursprungsmärkning
Termer man bör använda mer:
• Additionalitet
• Produktionsspecificerad el
• Elektroniska ursprungsgarantier
Ursprungsgarantier (UG)
Olika sorters ursprungsgarantier
• Elektroniska UG, utfärdade av Svenska
Kraftnät: SEGO
• Äldre ursprungsgarantier ”på papper”,
utfärdade av Svenska Kraftnät till och med
december 2010
• RECS/EECS-certifikat
Produktion som erhåller UG
Totalt: 70 TWh
7%
16%
0%
Bio
Sol
Vatten
Vind
77%
30 september 2011
Spelar det nån roll vad jag väljer?
• Ja
• …men det beror på hur man menar
Tack!
[email protected]
Välkommen till Energiutblick 2012
13-15 mars på Svenska Mässan i Göteborg
• Energimyndighetens årliga konferens samlar energiområdets aktuella frågor.
• Privata och offentliga aktörer, forskare, universitet, intresseorganisationer m.fl.
• Framtidens teknik, världens klimatutmaningar, hållbara städer,
energimarknader, affärsutveckling, det senaste från den politiska agendan…
• Föredragshållare, utställare, debattör, åhörare… Vilken roll tar du?
www.energiutblick.se

similar documents