Module 6 ANG MGA SALMO UG LIBRO SA KAALAM

Report
ANG MGA SALMO
UG LIBRO SA
KAALAM
Ang Mga Salmo mao ang libro nga nagpadayag sa
mga pag-ampo sa Piniling Katawhan sa panahon sa
kalipay ug kasakit nga nahimong himno alang sa
personal ug katilingbanong pag-ampo.
Ang mga libro sa Kaalam nagpadayag sa bunga sa
ilang pamalandong sa adlaw-adlaw nilang kinabuhi
nga mamahimong giya sa pagpuyo nga matarong ug
ligdong.
Gipakita sa libro sa Kaalam ang
kalainan sa kinabuhing balaan ug
kinabuhing makasasala, kinabuhing
ligdong ug kinabuhing salawayon,
kinabuhing matarong ug kinabuhing
dautan.
1. Mga Salmo
Ang mga Salmo mao ang mga tinipig nga mga
awit sa Templo sa Jerusalem. Adunay 150 ka
mga Salmo nga anaa sa atong Bibliya.
Ang mga Salmo mao ang mga awit sa pagampo. Nagkalain-lain ang tema sa mga Salmo.
Adunay Salmo sa pasalamat, pasaylo, kalipay,
kaguol, himaya ug pagbangutan.
Giingon nga ang Mga Salmo mao ang
pagdayeg ni David alang sa Dios.
2. Kaalam ni Solomon
Ang kaalam ni Solomon naghisgot
mahitungod sa mga pangutana nga naglangkob
sa kinatinubuk-ang kasinatian sa kinabuhi.
Naghisgot kini mahitungod sa kasakit,
kamatayon, ug sa pagbangi sa maayo ug sa
dautan. Naglangkob usab kini sa paghisgot
mahitungod sa katinuod sa Dios.
3. Mga Panultihon
Ang nahisulat sa Mga Panultihon mao ang
pagpamalandong sa mga Israelita sa adlawadlaw nga pagkinabuhi sa mga tawo.
Gipamalandongan nila ang kinaiyahan sa tawo,
ang panaw sa kinabuhi, ang mga kadaugan ug
mga kapildihan, ang kamatuoran mahitungod
sa kamatayon ug uban pa.

similar documents