zarządzania jakością kształcenia

Report
„Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania
jakością w Uniwersytecie Gdańskim
(MODEL_UG)”
16 maja 2014r.
mgr Marta Mularczyk
Kierownik projektu
Okres realizacji: 01.03.2013r. – 28.02.2015r.
Budżet: 5.996.758,00 zł
Stopień dofinansowania: 100% kosztów netto, vat niekwalifikowany
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2
Schemat organizacyjny projektu
Komitet Sterujący
prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała - przewodniczący
prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska
mgr Katarzyna Niemierko
mgr Izabela Dąbrowska
Kierownik projektu
mgr Marta Mularczyk
asystent
mgr Łukasz Świacki
Z-ca Kierownika projektu
ds. informatycznych
mgr Zbigniew Ruszczyk
Kierownik Zadania 1
mgr Anna Kietrys Tusk
Kierownik Zadania 2
mgr Olga Dziubek
Kierownik Zadania 3
mgr Jolanta Moś
Kierownik Zadania 4
Ewa Soter
Kierownik Zadania 5
dr Jacek Winiarski
Zespół ds. realizacji
Zadania 2
Zespół ds. realizacji
Zadania 3
Zespół ds. realizacji
Zadania 4
Zespół ds. realizacji
Zadania 5
Osoba odpowiedzialna
za Zadanie 6
Grażyna Stasiłowicz
Specjalista ds.
jakości kształcenia
mgr Elżbieta Burda
Zespół ds. realizacji
Zadania 1
- konsultanci
- informatycy
- konsultanci
- informatycy
- konsultanci
- informatycy
- konsultanci
- informatycy
- konsultanci
- informatycy
3
Cel główny projektu:
Podniesienie jakości kształcenia w UG od roku akademickiego
2014/15 poprzez realizację programu rozwojowego dotyczącego
poprawy zarządzania uczelnią.
Cele szczegółowe projektu:
Poprawa efektywności zarządzania jakością w obszarach:
- zarządzania jakością kształcenia
- zarządzania finansami
- zarządzania kadrami
- zarządzania majątkiem
- zarządzania ryzykiem
Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej UG.
4
Zadanie 1. Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia
W ramach zadania utworzono nową jednostkę organizacyjną:
Dział Jakości Kształcenia - który jest odpowiedzialny za monitorowanie i
zapewnianie warunków do stałego podnoszenia jakości kształcenia w UG.
Nowa jednostka organizuje i nadzoruje badania ewaluacyjne i analizy, w tym
monitoring losów absolwentów UG.
Cele Zadania:
Stworzenie przez Centrum Informatyczne 4 narzędzi informatycznych:
 do badań kontekstowych,
 do oceny pracy ze studentami,
 do badania opinii dotyczącej kształcenia,
 do badania losów absolwentów.
oraz wdrożenie narzędzia informatycznego do uaktualniania sylabusów.
Kierownik zadania: mgr Anna Kietrys - Tusk
5
Zadanie 2. Wdrożenie modelu zarządzania finansami
W ramach zadania utworzono Dział Kontrolingu (obecnie w organizacji)
podlegający Kwestor. Zostaną wdrożone nowe rozwiązania z zakresu
budżetowania i kontrolingu, finansów i księgowości oraz zarządzania
finansowego projektami.
Cele Zadania:
 zakup i wdrożenie 3 modułów zintegrowanego informatycznego systemu
wspomagania zarządzania uczelnią,
 wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów finansowo –
księgowych,
 utworzenie stanowisk ds. kontrolingu w jednostkach organizacyjnych
UG.
Kierownik zadania: mgr Olga Dziubek
6
Zadanie 3. Wdrożenie modelu zarządzania kadrami
W ramach zadania wdrożone zostaną zmiany w obsłudze kadrowo –
płacowej pracowników UG.
Cele Zadania:
 zakup i wdrożenie 1 modułu zintegrowanego informatycznego systemu
wspomagania zarządzania uczelnią,
 wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi wniosków Wydziałowych
Komisji Oceniających (dot. nauczycieli akademickich),
 wprowadzenie elektronicznej akceptacji dokumentów płacowych,
 wprowadzenie elektronicznej rejestracji i rozliczania czasu pracy.
Kierownik zadania: mgr Jolanta Moś
7
Zadanie 4. Wdrożenie modelu zarządzania majątkiem
Zadanie zakłada zmianę procedur przepływu informacji dotyczących
nieruchomości oraz rozszerzenie Działu Zarządzania Nieruchomościami UG.
Cele Zadania:
 stworzenie przez Centrum Informatyczne modułu do zarządzania
majątkiem (nieruchomościami),
 utworzenie procedury obiegu informacji dot. nieruchomości,
 przygotowanie zarządzenia dot. certyfikacji budynków dydaktyczno –
naukowych.
Kierownik zadania: Ewa Soter
8
Zadanie 5. Wdrożenie modelu zarządzania ryzkiem
Zadanie zakłada utworzenie Sekcji Zarządzania Ryzykiem. W ramach
zadania powstaje system kompleksowego zarządzania ryzykiem w
Uniwersytecie Gdańskim. Celem jego funkcjonowania będzie identyfikacja
oraz zarządzanie najważniejszymi zagrożeniami oraz szansami UG.
Cele Zadania:
 stworzenie przez Centrum Informatyczne narzędzia informatycznego do
zarządzania ryzykiem,
 utworzenie bazy aktów prawnych dot. zarządzania ryzykiem,
 utworzenie bazy formularzy do rejestrowania zdarzeń związanych z
zarządzaniem ryzykiem.
Kierownik zadania: dr Jacek Winiarski
9
Zadanie 6. Szkolenia dla kadry zarządzającej
Przeprowadzenie 7 szkoleń tematycznych (1 lub 2-dniowych):
w roku 2013:




Komercjalizacja wiedzy,
Zarządzanie ryzykiem,
Nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
Zarządzanie własnością intelektualną.
w roku 2014:
 Zarządzanie jakością kształcenia we współpracy z otoczeniem
gospodarczo – społecznym,
 Pozyskiwanie funduszy z programów Unii Europejskiej
 Kontrola zarządcza, zarządzanie finansami wobec zmian w finansowaniu
nauki.
10
Korzyści z realizacji projektu
Wzrost jakości zarządzania Uczelnią poprzez:
 stworzenie warunków do podnoszenia jakości kształcenia,
 zwiększenie kontroli nad budżetem, usprawnienie procesów decyzyjnych,
usprawnienie przepływu informacji,
 eliminacja konieczności wielokrotnego wprowadzania dokumentu do
systemu,
 zebranie informacji dot. nieruchomości w czytelnej strukturze danych,
 stworzenie możliwości zapobiegania negatywnym konsekwencjom ryzyk,
możliwość lepszego wykorzystania szans.
11
Dziękuję za uwagę!
Kontakt:
Biuro Projektu – Rektorat UG, pok. 106
tel.: (58)523-25-64
www.model.ug.edu.pl

similar documents