Esitlusslaidide kujundusest

Report
Valdkondlikult
eesmärgistatud
teadus- ja arendustegevus
Indrek Reimand
asekantsler
27.11.2014.
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning
innovatsiooni (TA&I) strateegia 2014-2020
Poliitikasoovitused:
●
TAI poliitikat tuleb käsitleda majanduslike ja ühiskondlike
eesmärkide saavutamise vahendina.
Neljast kaks strateegilist eesmärki on „valdkondlikud“:
●
Teadus- ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse
huvides. Riik on rakenduslike uuringute ja arendustööde tark tellija
●
TA muudab majandusstruktuuri teadmistemahukamaks. Nutika
spetsialiseerumise meetodil valitud ja juhitud TAI investeeringud
soodustavad kasvuvaldkondade arengut ennaktempos
Väljavõte seadusest
●
§ 13. T&A riiklik korraldamine ministeeriumides
(1) Kõigi ministeeriumide ülesanded T&A valdkonnas:
1) oma valitsemisalale tarviliku T&A tegevuse ning
selle finantseerimise korraldamine…;
2) … valitsemisala T&A programmide väljatöötamine
ning nende täitmise korraldamine;
4) oma valitsemisalasse kuuluva T&A tegevuse
finantseerimiseks vajalike vahendite põhjendamine ja
määramine valitsemisala eelarve projekti koostamisel
…
Riigi rahastatud kulutuste osakaal rakendusvaldkonniti
2008-2012 (ESA)
Põllumajandus, metsandus, kalandus
Tööstustootmine ja -tehnoloogia
0,10
0,02
0,04
Energia
Transport, telekommunikatsioon jt
infrastruktuurid
Keskonnakaitse
0,36
0,06
0,06
Tervishoid
Kultuur, vaba aja veetmine, religioon
ja meedia
Haridus
Poliitilised ja sotsiaalsed
Maakoore, hüdrosfääri ja atmosfääri
0,006
0,02
0,01
0,15
Maailmaruumi
0,03
0,03
0,06
Riigikaitse
Rakendus määratlemata
Noppeid valdkondlikust teadusest
●
Sporditeadus: tippspordis edu saavutamiseks vaja teaduse tuge
(Olümpiaakadeemia)
●
Arktika: Arktika nõukogus osalemise panuseks teadusuuringud
●
Koalitsioonileping:
●
●
–
Investeerime TÜ Kliinikumi ja PERH arengusse, et kujundada neist
meditsiini tippkeskused.
–
Võtame suuna kaasaegsel geenitehnoloogial rajanevale personaalsele
meditsiinile.
Küberjulgeoleku strateegia: eesmärgiks uuringute
kolmekordistamine
Merenduspoliitika: viia läbi merepõhjauuringud
Kelle mure? … printsiibid
●
●
●
Põhivastutus sotsiaal-majanduslikel eesmärkidel
rahastatava TA eest on vastava valdkonna eest
vastutaval ministeeriumil.
Üldpilti arutatakse TAN-s ja planeeritakse RES
planeerimise käigus
HTM korraldab koordinatsiooni ja käivitab
toetusmeetmed:
–
Valdkondliku TA tegevuse toetusmeede
–
Teaduskoordinaatorite ametikohad
Valdkondlike ministeeriumite TA tegevuse
toetamine ja võimekuse kasvatamine
●
●
Eesmärk – kasvatada ministeeriumite TA tegevusi;
suurendada sotsiaalmajanduslikel eesmärkidel tellitava TA
mahtu ja kvaliteeti; tugevdada ministeeriumite TA
võimekust; arendada poliitikaseiret.
Tegevused: toetatakse ministeeriumite TA tegevusi ja
programme (kuni samas suurusjärgus ministeeriumi poolt
LISANDUVALE panusele); teaduskoordinaatorid,
analüüs ja poliitikaseire jm
●
Sihtgrupp: ministeeriumid (esmane); TA asutused jt.
●
Eelarve: 27,9 meur
●
Elluviija: SA Eesti Teadusagentuur
Nutika spetsialiseerumise valdkonnad
●
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi teiste sektorite
●
Tervisetehnoloogiad ja -teenused
●
Ressursside efektiivsem kasutamine
●
NS juhtkomitee otsus (esialgne):
–
●
Lähtuda NS meetmete juures Arengufondi raportitest
TAN otsus (esialgne):
–
valdkondi mitte liigselt kitsendada
–
toonitades vajadust võimaldada tootearendust erinevate valdkondade üleselt
Kasvualade toetamine
Suure kasvupotentsiaaliga majandusvaldkondade arendamise ja
innovatsioonialase koostöö suurendamise eesmärgil toetatakse:
• Koostööstruktuure (TAKid ja klastrid). Eelarve: 50 mln €;
• Innovatsiooni hankimist (Nõudluspoole poliitikaid). Eelarve: 20 mln €;
• Noori ja innovaatilisi start-up’e. Eelarve: ~7 mln €
(MKM-i vastutusalas)
- Kõrghariduse erialastipendiume. Eelarve 25,3 mln €
- Rakendusuuringuid +“lipulaevad“ Eelarve 42 mln €
(HTM-i vastutusalas)
Nutika spetsialiseerumise
rakendusuuringute toetamine
●
●
Eesmärk: suurendada ülikoolide ja TA asutuste motivatsiooni tegeleda
ettevõtlusele vajalike rakendusuuringutega; soodustada ülikoolide ja ettevõtete
koostööd.
Tegevused:
–
Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
●
●
–
Toetatakse ülikoolides ja TA asutustes läbiviidavaid rakendusuuringuid,
mida tehakse lähtuvalt ettevõtjate vajadustest ja initsiatiivist
Vajalik ka erasektori poolt kaasnev rahaline panus (40%)
Lisaks võimalikud suunatud arendustegevused (nn lipuprojektid)
●
Sihtgrupp: teadus- ja kõrgharidusasutused (partnerina ettevõtted)
●
Eelarve: 41,8 mln €
●
Elluviija: SA Eesti Teadusagentuur
Kõrghariduse erialastipendiumid
●
Eesmärk:
–
●
Motiveerida üliõpilasi täiskoormusega õppima ettevõtlusele
ja riigile perspektiivikates valdkondades – NS kasvualad
Tegevused:
–
Stipendiumite maksmine VV määruse „Üliõpilaste
stipendiumite liigid, suurused ja nende määramise
üldtingimused” alusel
–
ettevõtlusdoktorantuur
●
Eelarve: 25,3 mln €
●
Elluviija: SA Archimedes
●
Al. 2018 stippide järguline väljumine tõukefondidest
Koostööstruktuurid (1): TAK-id
●
Eesmärk: TAKid on ettevõtjatele loodud keskused,
●
kus uued tooted, teenused ja tehnoloogiad sünnivad
●
TAKide, ettevõtjate ja ülikoolide koostöös.
–
Toetust saavad:
Ettevõtjate vajadusest lähtuvad TA tegevused:
•
–
rakendusuuringud ja tootearendus ning neid ettevalmistavad eeluuringud
TAKi tugevdada aitavad tegevused: TAK-i enda TA tegevused ja
•
–
TAKi organisatsiooni arendustegevused, TAK-i turundustegevused, jne.
●
●
Uus meede on avatud ja eeltaotlusi saab EASile edastada
●
5. novembrist kuni 4. detsembrini 2014.
Koostööstruktuurid (2): klastrid
●
Eesmärk: Tõsta klastri partnerite rahvusvahelist
●
konkurentsivõimet läbi ühiste turundus- ja arendustegevuste
●
edendamise.
–
Toetatavad tegevused:
Arendusprojektide läbiviimine ja koordineerimine:
•
–
et soodustada ja toetada tootmisefektiivsuse tõstmist,
–
toodete, teenuste ja protsesside arendamist või täiustamist
Klastri ühisturundustegevuste läbiviimine, et tõsta
•
–
klastri partnerite rahvusvahelist nähtavust ning toetada klastri
–
ulatuslikumat võrgustumist ja uute partnerite kaasamist.
●
●
Uus meede kooskõlastamisel ning eeldatavasti jõustub 2014 detsembris.
●
2015 jaanuaris algab taotluste esitamine
Nõudluspoole poliitika
●
Eesmärk: Innovaatiliste toodete ja teenustele
●
turu loomiseks suurendada riigi võimekust ja valmisolekut
●
käituda innovaatiliste lahenduste tellijana.
–
Tegevustest: Kuna nõudluspõhiseid innovatsioonipoliitika
–
vahendeid ei ole Eestis seni teadlikult ja süsteemselt
–
kasutatud, viidi MKM-i tellimusel läbi teostatavusuuring,
–
kus analüüsiti uudse poliitika kasutusvõimalikkust
–
nutika spetsialiseerumise valdkondades.
–
Hetkel
on
rakendusmehhanismi
kontseptsioon
Toetuse andmise tingimusi täpsustatakse 2015. aasta
–
esimesel poolaastal ning 2015 jooksul on
–
kavas alustada toetuse taotluste vastuvõttu ning
–
viia läbi pilootprojektid.
väljatöötamisel.
Innovaatiliste start-upide toetamine
●
Eesmärk: Start-up Eesti on programm, mille eesmärgiks on
●
kasvatadainimestes ettevõtlikkuse potentsiaali, et loodaks
●
idufirmasid, arendataks nende meeskonda, toodet,
●
klienti ja ärimudelit. ogramm aitab kaasa ka idufirmade
●
finantseerimismudeli väljaarendamisele,
●
mis aitaks idufirmadel edu saavutada.
–
Tegevustest: Alates 2014 on programmi rakendajaks
–
Eesti Arengufond, kes viib ellu pilootprojekti 2014-2020
–
aasta
programmi
rakendamiseks.
Samuti
töötab
HTM teaduse ja kõrghariduse meetmed
Teadus
Teadus ja
kõrgharidus
Erialastipendiumid
(NS)
Teaduse tippkeskused
Riikliku tähtsusega
teaduse infrastruktuur
(teekaart)
Kõrgharidus
Institutsionaalne
pakettmeede
Praktikakorraldus
kutse- ja kõrghariduses
Rakendusuuringud
(NS)
Ministeeriumite TA
Teaduse
populariseerimine
Teaduse ja
kõrghariduse
rahvusvahelistumine
Ettevõtlusõpe kõigil
haridustasemetel
Õpetajate koolitus
kõigil haridustasemetel
2014-20 ELSF meetmete struktuur ja maht
RES meede
TA&I süsteemi
kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju
suurendamine ja
nutikas
spetsialiseerumine
Eesti T&A
rahvusvahelise
konkurentsivõime
suurendamine ja
osalemine üleeuroopalistes
teadusalgatustes
sh
kõrgharidustaristu
KOKKU
EL toetuse EL toetuse Maksumus
summa (85%) summa (85%) kokku (100%)
80 775 000
35 530 719
21 478 922
23 765 359
224 535 000
110 000 000
49 250 325
35 000 000
26 284 675
4 000 000
Alameede
41 800 845 1. Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute
programm
25 269 320 2. Kõrghariduse erialastipendiumid nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
27 959 246 3. Valdkondlike ministeeriumite TA tegevuse
toetamine ja võimekuse tõstmine
129 411 765 1. Institutsionaalne arendusprogramm TA
asutustele ja kõrgkoolidele
57 941 559 2. Teaduse ja kõrghariduse
rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu
toetamine
41 176 471 3. Teaduse tippkeskuste toetamine
30 923 147 4. Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri
toetamine teekaardi alusel
4 705 882 5. Teaduse populariseerimine
305 310 000 305 310 000 359 188 235
Aitäh!
Indrek
[email protected]

similar documents