LINDUDE RÄNNE - Eesti ornitoloogiaühing

Report
Linnud ja
inimtegevus
Eesti Ornitoloogiaühing
2014
Inimtegevuse mõju lindudele
• Linde varitsevad suurimad ohud
on enamasti põhjustatud
inimeste poolt.
• Viimase kahe sajandi vältel on
välja surnud üle 100 linnuliigi.
• Väljasuremisohus on käesoleval
sajandil veel 1200 linnuliiki –
umbes 12% kogu maailma
linnustikust.
• Inimtegevus mõjutab linde nii
otseselt (lindude hukkumine) kui
kaudselt (elupaikade hävimine).
Foto: Birdlife
Lindude otsene
hukkumine: liiklus
• Autode liikumiskiirus on niivõrd suur, et linnud ei oska sellega
tihti arvestada ja võivad kokkupõrke läbi hukkuda.
• Probleem aina süveneb – 1930.
aastal oli Eesti liikluses umbes
1000 sõidukit, kaasajal üle 600
000.
• Eriti hoolas tuleb olla varakevadel, kui lumest sulanud
teepervedele tuleb rohkesti
rändlinde. Samuti on ohtlikuks
ajaks suve keskpaik, kui
hakkavad lennuvõimestuma
linnupojad.
F o t o : Ta r v o Va l ke r
Lindude otsene
hukkumine: kõrghooned
• Eestis on probleem kõrghoonete vähesuse tõttu õnneks
tagasihoidlik, kuid Põhja-Ameerikas on tegu ühe suurima lindude
hukkumise põhjusega.
• Ameerika Ühendriikides on hinnatud igal aastal kõrghoonete läbi
hukkuvate lindude arvuks 360-980 miljonit!
Foto: Wikipedia
Lindude otsene
hukkumine: klaaspinnad
Suured klaaspinnad võivad lindudele olla väga ohtlikud, eriti
rannikualadel.
1. Paljud linnud ei tunneta klaasi kui ohtu.
2. Tihti satuvad linnud segadusse klaaspinnalt peegelduvate
puude tõttu.
Lindude otsene
hukkumine: klaaspinnad
Lindude otsene
hukkumine: kassid
• Hulkuvad kassid on suur oht lindudele. Eriti hoolas tuleb
kassiomanikel olla hiliskevadel ja suvel, kui linnupojad on
kassidele kerge saak.
• Näiteks Ameerika Ühendriikides hukkub kasside tõttu igal aastal
1,3-4 miljardit lindu!
• Suurbritannias murravad kassid igal aastal üle 60 miljoni linnu.
Tehnorajatised
• Inimese poolt on loodusesse rajatud
hulgaliselt tehnorajatisi, mille suhtes
on linnud sageli väga tundlikud.
• Lindude hukkumist põhjustavad
näiteks tuulepargid, elektriliinid ja
majakad.
Kaudsed mõjud:
Valgusreostus
• Linnud alustavad pesitsemist öö ja päeva pikkuse
muutustele reageerides.
• Tänavavalgustusest tingitud valgusreostus tingib
mitmete linnuliikide varasema pesitsemise.
Kaudsed mõjutegurid:
Metsaraied
• Paljud linnuliigid on seotud vanade
metsadega, mida raiutakse kõige enam.
• Metsaraiete tõttu on Eestis ohustatud
linnuliikide hulka sattunud näiteks
metsis ja karvasjalg-kakk.
Jahindus
• Otsene lindude tapmine.
• Lindude kaudne häirimine jahipidamise läbi.
• Pliihaavlite kasutamine – veelinnud võivad haavleid süüa ja
saada mürgistuse. Eesti ja paljud teised riigid on pliihaavlite
kasutamise seetõttu tänaseks keelustanud.
Võõrliigid
• Inimene on aegade jooksul püüdnud looduse rikastamise
eesmärgil sisse tuua mitmeid linnu-ja imetajaliike. Sageli võivad
sellised liigid aga hakata ohustama konkreetse paiga looduslikku
faunat.
• Eestis mõjutavad linde enim väikekiskjatest võõrliigid mink ja
kährik, kes on ohuks maaspesitsevatele linnuliikidele.
Abistamine võib osutuda
ka karuteeneks
Veelindude massiline toitmine linnades,
mistõttu sinikael-pardid ja kühmnokk-luiged
ei lenda enam meilt talveks ära.
Linnupojad lahkuvad tihti pesast enne
lennuvõimestumist. Maas kükitavat linnupoega
käivad toitmas vanalinnud,
selliseid linnupoegi ei tohi enda hoole alla võtta!
Foto: Remo Savisaar
Pesitsusvõimaluste
kadumine
• Üha enam korrastatud majad jätavad aina vähem
pesitsusvõimalusi seni tavalistele linnalindudele.
• Moodsate majade rajamise tõttu on paljudes Euroopa linnades
vähenenud kodutuvide, koduvarblaste jt. õõnsusi vajavate
linnalindude arvukus.
Foto: Uku Paal
Kliimamuutused ja selle
mõju lindudele
• Kliima soojenemine muudab
linnuliikide rändemustreid.
• Paljude põhjapoolse levikuga
linnuliikide arvukus väheneb.
Foto: Kaarel Kaiser
Liigid, kes õpivad
inimese kõrval elama
Foto: Kaarel Kaiser
Kokkuvõtteks – mida me
lindude heaks teha
saaksime?
Ökoloogiliste rohekoridoride
loomine, mis aitaks lindudel
hoonestatud alasid läbida.
Linnupeletite
kasutamine elektriliinidel
Kokkuvõtteks – mida me
lindude heaks teha
saaksime?
Ära lase oma lemmikloomal
ringi hulkuda.
Ole liikluses tähelepanelik ja hooliv
eluslooduse suhtes.
TÄNAME TÄHELEPANU
EEST!

similar documents