Document

Report
Tanévnyitó értekezlet
2013. augusztus 29.
Felkészülés
SZMSZ végrehajtása:
Az intézmény vezetősége
Az iskolavezetés tagjai: igazgató, igazgató-helyettesek,
munkaközösség-vezetők,
minőségfejlesztési
vezető,
diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus.
Az igazgató-helyettesek személye
Az igazgató a feladatait a vezető helyettes közreműködésével
látja el. A vezető helyettesi megbízást – a nevelőtestületi
véleményezési jogkör megtartásával – az igazgató adja a
határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás
határozott időre szól.
• Véleményezések:
igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők,
minőségfejlesztési vezető, diákönkormányzat
munkáját segítő pedagógus.
Munkaterv
– úgy kell elkészíteni, hogy szerepeljen benne a Helyi tanterv,
a PP, az SZMSZ, az Nkt., a 20/2012. rendelet és a NAT
végrehajtása
• Minden programot meg kell valósítani, ami ezekben szerepel!!!
– pontosan meg kell fogalmazni a teljes körű egészfejlesztés
feladatait napi / heti / havi … szinten
– pontosan meg kell fogalmazni a fogyasztóvédelmi és
környezetvédelmi feladatokat
– elkészítése során figyelembe kell venni a kötelező
programokat, évfordulókat!
– be kell építeni a digitális órákat minden tantárgy és
évfolyam vonatkozásában
– az óralátogatás értékelési és megfigyelési szempontjait
Munkaterv 2.
Értekezletek időpontjai:
– munkaközösségi, minőség fejlesztési, DÖK ….
– Szülői értekezletek rendje (időpont
nyilvánosságának ideje, módja, meghívás módja,
levezetés rendje: jelenléti ív, kérdőív …. – egységes
„köntösben” történjen)
Versenyek, kiállítások lebonyolításának rendje
Adminisztrációs változások
• Kísérőjegyzék
• Iktatás
• Elektronikus levelezés
– Minden, iskolai élettel kapcsolatos levelezés
lebonyolítható a mindenki saját e-mail címéről, de
másolatban el kell küldeni az iskola központi
címére ([email protected]) – a válaszokat is!!!
Adatgyűjtésre, dokumentumgyűjtésre készült új
e-mail cím: [email protected]
Ezentúl minden anyagot ide küldjön mindenki!
(Google drive?)
• Minden témazárót ki kell értékelni, az
értékeléseket le kell fűzni tantárgyanként,
évfolyamonként az iskolatitkárnál.
• A kiértékelések szükséges adatai (táblázatban):
– osztály, tantárgy, témakör neve, a témazáró
megírásának időpontja
– Sorszám név eredmény % érdemjegy
– átlag:
eredmény % érdemjegy
• Félévenként összesítő excel táblát kell készíteni
tantárgyanként, évfolyamonként!
• + adatok: tanulónként átlageredmény %, átlag
érdemjegy
Tehetséggondozás
• Kiemelt ügyként kezeljük!
• Nemzeti tehetségprogram.
• Tehetségpont kialakítása
http://tehetseghidak.hu/
http://geniuszportal.hu/
Ellenőrzés, óralátogatás
Az intézményi SZMSZ szerint
A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére
jogosult dolgozók
•
•
•
•
Igazgató,
Igazgatóhelyettesek,
Munkaközösség-vezetők.
Az igazgató – az általa szükségesnek tartott
esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül
bárkit meghatározott céllal és jogkörrel
ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató
munka belső ellenőrzése során
• a pedagógusok munkafegyelme,
• a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos
megtartása,
• a nevelő-oktató munkához kapcsolódó
adminisztráció pontossága,
• a tanterem rendezettsége, tisztasága,
• a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség
tiszteletben tartása,
• a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
– az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
– a tanítási óra felépítése és szervezése, alkalmazott módszerek,
– a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus
egyénisége, magatartása a tanítási órán,
– az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek
teljesítése
• (A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai
munkaközösségek javaslata alapján az iskola vezetősége határozza
meg.)
• a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka
eredményei, a közösségformálás.
• az SZMSZ-ben előírtak pontos betartása az osztályfőnöki,
tanári intézkedések folyamán
Pályázatok
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a 201314-es tanévben ismét pályázatot írt ki budapesti,
és Budapest 100 km-es körzetében működő
általános és középiskolák részére erdőkkel, fákkal
kapcsolatos oktatási projekt tervezése és
megvalósítása
témában
(www.mkne.hu/otthonazerdoben)
Egyebek
• A pedagógus kötelességei és jogai a Nkt.
szerint
• Továbbképzés
• Tanügyi nyilvántartások vezetése
– Szöveges értékeléshez tanulók felvitele év elején
– Stb.
• Tanulóbaleset!!
• Hiányzás!!!
„Kimondhatatlanul tehetséges ez a mi népünk,
de kevés ország van széles e világon, ahol a
tehetségek kedvezőtlenebb környezetben
küszködnek, mint éppen minálunk”
(1926.)
Köszönöm a figyelmet!

similar documents