Voda * chémia pre 6. ro*ník

Report
VODA
chémia pre 6. ročník ZŠ
Mgr. Hilda Petríková
OBSAH
• Čo je voda?
• Výskyt vody
• Skupenstvá vody
• Kolobeh vody
• Voda podľa pôvodu
• Voda podľa použitia
• Význam vody pre človeka
• Správny pitný režim
• Je morská voda vhodné na
pitie?
• Vodné dielo Gabčíkovo
• Opakovanie
Voda
- chemický vzorec H2O
- je chemická zlúčenina
vodíka a kyslíka.
Je základnou podmienkou pre
existenciu života na Zemi.
Vlastnosti:
Za normálnej teploty a tlaku je
to bezfarebná, číra kvapalina
bez zápachu a chuti.
Výskyt
Voda zaberá 70%
povrchu Zeme.
Voda je:
A, slaná (97%) morská voda
B, sladká (3%) –
Väčšia časť (2/3)
je viazaná
v ľadovcoch.
Skupenstvá vody
Pevné
• sneh
• ľad
Kvapalné
• voda
Plynné
• vodná para
Kolobeh vody nemá jasne definovaný štart a
koniec.
Od vyparovania v oceánoch a moriach cez
tvorbu oblakov, kondenzáciu vody v nich do
podoby dažďových kvapiek, alebo snehových
vločiek a následný pád na zemský povrch v
podobe zrážok.
Celý cyklus sa uzatvára transportom vody v
riečnych tokoch naspäť do morí. Celkové
množstvo vody v cykle je konštantné, teda,
množstvo vody, ktorá odchádza z určitého
zdroja sa rovná množstvu vody, ktoré doňho
vstúpi.
Voda podľa pôvodu
Voda
zrážková
povrchová
podzemná
pramenitá
minerálna
Voda podľa použitia
Voda
pitná
usadzovanie
čírenie
filtrácia
dezinfekcia
úžitková
odpadová
Význam vody pre človeka
Človek ju používa na:
• osobnú potrebu a spotrebu,
• poľnohospodársku a priemyselnú výrobu,
• rekreáciu,
• premenu energetického potenciálu
• dopravu
Ako dodržať správny pitný režim
Dospelý človek potrebuje
prijať denne minimálne
dva až tri litre tekutín,
pri zvýšenej fyzickej
záťaži dokonca až päť
litrov.
1. Nečakajte na smäd
2. Rozloženie tekutín . Je nesprávne piť väčšie
množstvo naraz.
3. Pozor na výber (nie: káva, čierny čaj,
alkohol)
Je morská voda vhodná na pitie?
Morská voda obsahuje veľa soli ( 32 až 43
gramov v 1 litri), preto nie je vhodná na pitie
a zavlažovanie. V mnohých južných
krajinách sa prejavuje nedostatok pitnej
vody napriek tomu, že hraničia s morom.
Obyvatelia získavajú pitnú vodu
odsoľovaním morskej vody.
Viac informácií nájdete tu
Vodné dielo Gabčíkovo
• Charakteristika diela:
• 1, produkcia elektriny - (asi 8% celkovej spotreby
•
•
•
•
energie na Slovensku);
2, ochrana územia pred záplavami, ktoré v minulosti
urobili veľké škody;
3, regulácia výšky hladiny Dunaja - celoročná splavnosť
rieky;
4, stabilizácia toku rieky - zvýšenie kvality pitnej vody a
zastavenie poklesu podzemnej vody, zlepšili sa
podmienky pre poľnohospodárstvo a zastavilo sa
vysychanie lužných lesov;
5, stabilizácia vlastností dna a prúdu
Naplnenie
plavebnej
komory
1. fáza
2. fáza
3. fáza
Tvrdosť vody
Hodnotí sa stupňami tvrdosti:
• Mäkká ( dažďová voda, voda v potokoch a riekach)
Obsahuje málo rozpustených látok. Ako prechádza voda
vrstvami zemskej kôry, rozpúšťajú sa v nej minerálne látky
a vzniká tvrdá voda.
Destilovaná voda NEOBSAHUJE rozpustené látky
• Stredne tvrdá
• Tvrdá
• Veľmi tvrdá (Minerálna voda, morská voda)
Rôzna tvrdosť vody je príčinou, prečo mydlový roztok
nepení vždy rovnako.
Opakovanie: 1. Aké skupenstvo má voda?
plynné
pevné
kvapalné
2. Ako rozdeľujeme vodu podľa pôvodu?
zrážková
povrchová
podzemná
3. Charakterizuj kolobeh vody
4. Podľa výšky peny urč, aká voda je
v skúmavke. (Priraď: zrážková, minerálna,
destilovaná, pitná voda z točky)
minerálna
zrážková
pitná
destilovaná
Ďakujem za pozornosť

similar documents