Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Report
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – rok po wprowadzeniu
Przemysław Surdyk
Dyrektor Biura ZM GOAP
Związek Międzygminny
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
podstawowe informacje
2
2
Obowiązek odbioru odpadów przez
gminy
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku nałożyła na gminy:
Obowiązek odbioru odpadów z terenu
nieruchomości zamieszkałych
ZM GOAP postanowiło odbieraniu odpadów z terenu
nieruchomości niezamieszkałych
(Uchwała nr VI/28/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne)
Dobór metody
Analiza SWOT – Centrum Ekspertyz
Gospodarczych FAE Sp. z o.o.
Analiza wykazała, że optymalną metodą jest
naliczanie opłaty od liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość.
Mocne strony metody wykazane w
Analizie SWOT
Silne strony
Słabe strony
Zgodna z zasadą „zanieczyszczający płaci”
Ryzyko manipulowania danymi dotyczącymi liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
Opłacie podlega rzeczywista ilość odpadów wytworzonych
Osoby, które mają inne adresy zamieszkania na pobyt stały
i czasowy mogą wybierać gminy, gdzie są niższe stawki na
wywóz śmieci, a nie te gdzie faktycznie mieszkają i
generują odpady
Wysokość opłaty proporcjonalna do ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość
Osoby, które mają inne adresy zamieszkania na pobyt stały
i czasowy mogą deklarować, że płacą w innej gminie, a
faktycznie nie płacić nigdzie
Przy założeniu, że każdy mieszkaniec wytwarza zbliżoną
ilość odpadów bez względu na zamieszkanie, stopień
zamożności itp. – metoda obiektywna
Duża ilość studentów na obszarze Związku
Międzygminnego, stwarza problem z uchwyceniem
wszystkich w opłacie
Najwyższa akceptowalność społeczna, opłata najbardziej
sprawiedliwa
Wysokie koszty funkcjonowania systemu (konieczność
zatrudnienia osób do przyjmowania i weryfikacji deklaracji
oraz kontroli)
Dostęp do danych dotyczących ilości mieszkańców (rejestr
meldunkowy, rejestr wyborców)
Brak efektywnych instrumentów prawnych do weryfikacji
danych zawartych w deklaracjach
Objęcie opłatami osób, które do tej pory nie ponosiły
kosztów i zagospodarowywały odpady nielegalnie
Wysokość opłaty dla jednej osoby
odpady komunalne
zbierane w sposób
selektywny
12,00 zł
odpady komunalne
zbierane w sposób
nieselektywny
20,00 zł
Degresywność – w przypadku zamieszkiwania na terenie
nieruchomości 4 i więcej osób stawka za odpady zbierane
selektywnie maleje o 5% z każdą kolejną osobą
Stawka opłaty dla nieruchomości
niezamieszkałych
Pojemność (typ)
Wysokość stawki, gdy odpady zbierane
są selektywnie
Wysokość stawki, gdy odpady zbierane
są nieselektywnie
0,11 m3, 0,12 m3 (pojemnik)
21,00 złotych
26,00 złotych
0,24 m3 (pojemnik)
31,00 złotych
39,00 złotych
0,36 m3 (pojemnik)
41,00 złotych
51,00 złotych
1,1 m3 (pojemnik)
95,00 złotych
119,00 złotych
2,5 m3 (pojemnik)
191,00 złotych
239,00 złotych
5,0 m3 (pojemnik)
356,00 złotych
445 złotych
4,0 m3 (kontener)
286,00 złotych
357,00 złotych
5,0 m3 (kontener)
356,00 złotych
445,00 złotych
6,0 m3 (kontener)
445,00 złotych
556,00 złotych
7,0 m3 (kontener)
525,00 złotych
656,00 złotych
8,0 m3 (kontener)
604,00 złotych
755,00 złotych
10,0 m3 (kontener)
763,00 złotych
954,00 złotych
0,3 m3 (pojemnik podziemny)
79,00 złotych
99,00 złotych
0,8 m3 (pojemnik podziemny)
94,00 złotych
117,00 złotych
1,3 m3 (pojemnik podziemny)
129,00 złotych
161,00 złotych
3,0 m3 (pojemnik podziemny)
283,00 złotych
354,00 złotych
5,0 m3 (pojemnik podziemny)
489,00 złotych
7
8
Przetarg na odbiór odpadów
Łącznie ogłoszono 3 przetargi na odbiór odpadów
Przełom lipca/sierpnia 2014 rozstrzygnięcie przetargu
we wszystkich 22 sektorach, wyłoniono dwóch
Wykonawców na okres 3 lat
Podpisanie umów nastąpiło:
14 sierpnia br. Remondis Sanitech Sp. z o.o. (17 sektorów)
7 sierpnia br. FB Serwis Sp. z o.o. (4 sektory)
11 września br. Remondis Sp. z o.o. (1 sektor)
Okres na jaki zawarto umowy
1.01.2015-31.12.2017 roku
Obszar ZM GOAP z podziałem na sektory obsługiwane przez
wybranych w przetargu wykonawców
w okresie 1.01.2015-31.12.2017
Obszar obsługiwany
przez konsorcjum firm:
FB Serwis
Cespa Espaniola
Obszar obsługiwany
przez konsorcjum firm:
- Remondis Sanitech
- Alkom
- PUK Zys
- EKO-TOM
- Hemar
- ORDO
- SITA Zachód
- VIKOM
10
Porównanie szacunkowych kosztów odbioru i transportu
odpadów komunalnych
w 2014 (przejściowy + przetarg) i 2015 (nowy przetarg)
80,000,000.00
75 158 495,40 zł
70,000,000.00
60,000,000.00
51 251 424,28 zł
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
Szacunkowe koszty za odbiór i transport odpadów komunalnych w
2014 r.
Szacunkowe koszty za odbiór i transport odpadów komunalnych w
2015 r.
Liczba złożonych deklaracji
Gmina
Buk
Czerwonak
Kleszczewo
Kostrzyn
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Poznań
Swarzędz
SUMA
Liczba nieruchomości
Zamieszkałe
2243
3517
1751
3828
2524
5342
4959
40196
7836
72 196
Niezamieszkałe
224
374
101
295
345
569
434
8366
906
11 614
Liczba ludności ujęta w deklaracjach –
odpowiedni dobór metody
Lp.
Gmina
Liczba ludności
uwzględniona w
deklaracjach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BUK
CZERWONAK
KLESZCZEWO*
KOSTRZYN
MUROWANA GOŚLINA
OBORNIKI
POBIEDZISKA
POZNAŃ**
SUCHY LAS
SWARZĘDZ***
SUMA ZM GOAP
11 101
22 846
6 966
15 836
15 135
29 769
17 358
512 994
15 213
45 393
692 611
Liczba ludności
wg GUS
Procent ludności
objętej systemem
12 347
26 529
6 623
17 317
16 658
33 348
18 580
550 742
15 614
45 807
743 568
90%
86%
105%
91%
91%
89%
93%
93%
97%
99%
93%
13
Działania w celu uchwycenia
nieruchomości, na które nie została
złożona deklaracja
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Gmina
BUK
CZERWONAK
KLESZCZEWO
KOSTRZYN
MUROWANA GOŚLINA
OBORNIKI
POBIEDZISKA
POZNAŃ
SUCHY LAS
SWARZĘDZ
SUMA ZM GOAP
Szacunkowa liczba
nieruchomości nie
objętych systemem
1 333
3 327
493
465
1 777
1 802
746
20 153
506
4 379
34 981
Działania podjęte przez
ZM GOAP
Dział opłat prowadzi czynności
sprawdzające, ustalenie
właściciela, nr księgi wieczystej,
podstawy złożenia deklaracji
Dla miasta Poznania ustalono,
że 11 677 nieruchomości nie
złożyło deklaracji a w gminach
7199 nieruchomości
Problem spółdzielni
mieszkaniowych
Spółdzielnie mieszkaniowe wnoszą
opłatę ale brak właściwej deklaracji
Spór ZM GOAP ze Spółdzielniami w
NSA
Wpływy* z tytułu opłat w okresie
styczeń-październik 2014
25,000,000.00
24,500,000.00
24,000,000.00
23,500,000.00
23,000,000.00
22,500,000.00
styczeń-luty
marzec-kwiecień
maj-czerwiec
lipiec-sierpień
wrzesień-październik**
*całkowity wpływ na rachunek bankowy ZM GOAP zawiera bieżące opłaty, spłaty zaległych
opłat oraz wpłaty na poczet przyszłych okresów
**wpływy za II połowę października oszacowano na podstawie danych historycznych
Skuteczność egzekucji
Podjęte działania w okresie od stycznia do sierpnia 2014r.
Upomnienia wysłane
ilość wysłanych upomnień
34.028 szt.
wartość wysłanych upomnień
9 875 790,33 zł
wartość uzyskana w wyniku wysłanych
upomnień
6 964 043,65 zł
skuteczność działań
71%
Wystawione i przekazane do Działu Egzekucji ZM "GOAP" tytuły
wykonawcze
liczba tytułów wykonawczych
wartość wierzytelności objęta tytułami
3.272 szt.
1 754 641,73 zł
17
Działania Kontrolne – od marca br.
powołanie Oddziału Kontroli
Przeprowadzone działania kontrolne w okresie marzec – sierpień 2014r.
190
sierpień
16
335
lipiec
29
413
czerwiec
29
425
maj
50
143
kwiecień
8
59
marzec
1
0
50
100
150
200
wizje lokalne
250
kontrole
300
350
400
450
Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych
kontroli i wizji lokalnych
Sprawa zakończona WYROKIEM SĄDU
Poznań, ul. Gabszewicza
Poznań, ul. Błażeja
Fortu IX ul. Głazowa
W związku ze zgłoszeniem mieszkańca ulicy Borsucza
kradzieży odpadów segregowanych, frakcji papieru,
przeprowadzono kontrolę polegającą na konsultacji
z mieszkańcami okolicy na temat procederu, a także
wizję w dniu odbioru zbiórki selektywnej (zgodnie
z harmonogramem), podczas której przyłapano na
gorącym uczynku osoby nielegalnie odbierające odpady.
W wyniku zgłoszenia sprawy na policję udało się ustalić
sprawcę, który został ukarany wyrokiem sądowym karą
grzywny.
DZIAŁAMY JUŻ PONAD ROK !
Zestawienie masy odpadów komunalnych zmieszanych odebranych od
właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w
ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP
Gmina
7
Poznań
Masa odpadów w poszczególnych miesiącach 2014r.
Masa odpadów w poszczególnych miesiącach 2013r. [Mg]
8
14 669,2
9
13 389,9 13 994,6
10
11
Średnia
miesięczna
[Mg]
12
15 699,5
13 529,0
14 769,1
1
2
3
13 235,9 12 343,2 13 655,9
4
5
14 541,9 14 313,7
6
7
8
9
14 045,9
14 426,7
13 628,0
15 249,1
14 099,4
Czerwonak
867,4
952,5
995,0
1 073,7
947,9
1 026,2
918,1
863,8
977,0
997,3
927,4
874,6
940,2
944,6
993,6
953,3
257,8
243,5
266,2
292,0
293,5
298,3
299,1
238,7
250,0
279,6
250,8
226,7
247,7
230,5
239,6
260,9
Kostrzyn
Kleszczew
o
Pobiedzisk
a
1 497,2
1 481,8
1 583,0
1 808,9
1 618,3
1 762,7
1 686,8
1 560,2
1 737,0
1 791,3 1 721,1
1 656,7
1 727,6
1 629,0
1 788,8
1 670,0
428,8
471,5
435,1
521,4
428,3
442,5
404,4
356,6
444,8
520,8
503,0
446,4
479,3
514,5
512,8
460,7
Oborniki
652,0
662,6
665,2
800,7
700,8
753,8
627,7
618,2
667,0
696,8
623,3
597,6
661,7
605,9
712,1
669,7
Murowana
Goślina
Buk
Swarzędz
SUMA
18 372,5
17 201,7
17 939,1 20 196,2
17 517,8
19 052,6
17 763,1 15 980,7 17 731,7 18 827,6 18 339,3 17 847,9
18 483,2 17 552,5 19 496,0 18 153,5
Zestawienie masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
(papier, szkło, tworzywa sztuczne) odebranych od właścicieli
nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w ramach
systemu organizowanego przez ZM GOAP
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Jul-13
Jul-13
Series1 2287.35
Aug-13
Aug-13
2128.661
Sep-13
Sep-13
2368.59
Oct-13
Nov-13
Oct-13
Nov-13
2518.567 2334.127
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Dec-13
2228.22
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
2793.846 2442.645 2463.339 2713.523 2697.951 2595.917
Aug-14
Jul-14
2851.75
Sep-14
Aug-14
2566.37
Sep-14
2618.39
21
Zestawienie masy odpadów komunalnych zielonych odebranych od
właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w
ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP
Masa odpadów w skali 1 roku
(na podstawie okresu lipiec 2013-wrzesień 2014
Rodzaj odpadu
odpady komunalne
zmieszane
odpady komunalne
zbierane selektywnie
u źródła
(papier, tworzywa
sztuczne i szkło)
odpady zielone
SUMA ZM GOAP
Szacunkowa masa
Szacunkowa masa
Szacunkowa masa odpadów przypadająca odpadów przypadająca
odpadów w okresie 1 na 1 mieszkańca ZM
na 1 mieszkańca ZM
roku na podstawie
GOAP na podstawie
GOAP na podstawie
danych z 2013 i 2014r. danych z 2013 i 2014r. danych z 2013 i 2014r.
[1kg/M/rok]
[1kg/M/miesiąc]
215 241,16
289,47
24,12
31 658,31
42,57
3,55
10 337,93
257 237,00
13,90
346,00
1,16
29,00
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
na obszarze ZM GOAP
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku właściciele nieruchomości i wszyscy
mieszkańcy zobowiązani są do oddawania do PSZOK następujących rodzajów odpadów:
24
Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
3 PSZOKi Stacjonarne
5 Filii PSZOK
System PSZOKów
Mobilnych w 9 gminach
25
Konkursy
24 września ruszył konkurs MULTI-EKO. Zadaniem
uczestników jest przygotowanie pracy multimedialnej
promującej nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Zwycięzca otrzyma w nagrodę netbook
marki ASUS.
14 września zakończyliśmy facebookowy konkurs pt.
„HASŁO WYGASŁO? wymyśl nowe – odbierz nagrodę!
Zadaniem uczestników było wymyślenie krótkiego hasła
promującego segregację odpadów. Zwycięzcy otrzymali
w nagrodę po aparacie fotograficznym marki SONY.
Na przełomie lipca i sierpnia zorganizowaliśmy konkurs
„TRASH BACK INTO ART – od śmieci do sztuki”.
Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy
plastycznej lub przedmiotu użytkowego wykonanego w
całości z odpadów. Na zwycięzców czekały atrakcyjne
nagrody – netbooki, tablety, smartfony i aparaty
fotograficzne.
Strategia i kampanie reklamowe
Przyjęto "Strategię działań komunikacyjnych dla GOAP.
Program działań public relations"
27
27
facebook.com/zmgoap
nasz kanał ZM GOAP
Zapisz kontakt
28

similar documents