Dariusz Reśko - Strategia Firmy

Report
Współpraca gminy z podmiotami
„zewnętrznymi” w zakresie ekologii
– kontekst rozwoju
zrównoważonego
dr Dariusz Reśko
Burmistrz Krynicy-Zdroju
• Ekologia najogólniej jest nauką o
porządku i nieporządku w przyrodzie
oraz o konsekwencjach wynikających
z tego porządku i nieporządku dla
istnienia biosfery i człowieka.
• Rozwój zrównoważony - taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów
przyrodniczych,
w
celu
zagwarantowania
możliwości
zaspokajania
podstawowych
potrzeb
poszczególnych
społeczności
lub
obywateli
zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
• Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost
gospodarczy prowadzi do zwiększania
spójności społecznej (w tym m.in.
zmniejszania rozwarstwienia społecznego,
wyrównywania szans, przeciwdziałania
marginalizacji i dyskryminacji) oraz
podnoszenia jakości środowiska naturalnego,
m.in. poprzez ograniczanie szkodliwego
wpływu produkcji i konsumpcji na stan
środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych
• W publikacjach międzynarodowych
pojawia się termin „społecznego
rozwoju
zrównoważonego”
(sustainable human development)
oraz powraca się do pierwotnego
celu ekorozwoju: zwalczania ubóstwa
i nędzy.
• Położenie nacisku na „społeczny”
rozwój ma zwrócić uwagę na
właściwe rozkładanie akcentów, czy
też przypomnieć, że ostatecznym
odbiorcą efektów rozwoju jest
człowiek.
Ustawa o samorządzie gminnym
Art. 1.
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa
wspólnotę samorządową.
Art. 2.
1. Gmina wykonuje zadania publiczne w
imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Art. 7.
• Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do
zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne
obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego;
⁞
20)
współpracy
ze
społecznościami
lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
• Formy współpracy w sferze ekologii
– typy powiązań kooperacyjnych
pomiędzy jednostką samorządu
gminnego
a
podmiotami
współpracującymi:
Bezpośrednie finansowe typu internal
(transfery środków finansowych z
budżetu gminy do podmiotów
„wewnętrznych”):
• jednostka budżetowa gminy, zakład
budżetowy
gminy
–
obszary
przedmiotowe
–
gospodarka
odpadami, wodociągi, kanalizacja,
utrzymanie
czystości
gminy,
utrzymanie zieleni gminnej, itp.
Bezpośrednie finansowe typu outside
(transfery środków finansowych z
budżetu gminy do podmiotów
zewnętrznych):
• spółka kapitałowa: spółka z o.o. lub
spółka akcyjna – z całkowitym udziałem
gminy lub z częściowym udziałem gminy
–
przedsiębiorstwa
komunalne,
wodociągi itp.
• konsorcjum
spółki
publicznej
(komunalnej) z przedsiębiorstwem
prywatnym – częsta praktyka np. przy
usługach związanych z odbiorem
odpadów
Typologia instrumentów
finansowych
• dotacja gminna (przedmiotowa, podmiotowa,
celowa);
• zlecenie w drodze przetargu (Ustawa o ZP) lub
zamówienie o wartości poniżej progu 14 tys. euro
na drodze bezprzetargowej – przedsiębiorstwo
komercyjne (prywatne, publiczne), inne (np.
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Leśny
Zakład Doświadczalny itp.)
• rekompensata za koszty świadczenia
usług komunalnych - elementami
wyliczania rekompensaty są koszty
świadczenia powierzonych usług z
uwzględnieniem przychodów oraz
rozsądnego zysku
• organizacje pozarządowe – NGOs –
zlecenie w drodze przetargu (Ustawa
o ZP) lub poniżej progu 14 tys. Euro
na drodze bezprzetargowej
• ustawa o pożytku publicznym i
wolontariacie – konkurs ofert – grant
Bezpośrednie finansowe typu inside
(transfery środków finansowych do
budżetu gminy od podmiotów
zewnętrznych) – finansowanie zadań
gminnych
• dotacja (x%) – źródła dotacyjne –
WFOŚ i GW, NFOŚ i GW, Ministerstwo
Środowiska, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego itp,
• granty, nagrody – konkursy np. EKO
gmina itp.
• pożyczka - WFOŚ i GW, NFOŚ i GW
• kredyt
–
banki
komercyjne,
specjalistyczne np. Bank Ochrony
Środowiska
• fundusze pochodzące z Unii
Europejskiej – dotacje w wysokości
(x%)
• PARTNERSTWO
PRYWATNE
PUBLICZNO-
• podstawy powiązań kooperacyjnych
POŚREDNICH NIE FINANSOWYCH
pomiędzy jednostką samorządu
gminnego
a
podmiotami
zewnętrznymi
• studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
• plan zagospodarowania przestrzennego
• Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (WZ i ZT)
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
• Decyzja
o
środowiskowych
uwarunkowaniach
zgody
na
realizację przedsięwzięcia (w skrócie
decyzja środowiskowa, DŚU)
• Ocena jakości wody (Sanepid)
• Ocena jakości powietrza (WIOŚ)
• Ocena natężenia hałasu (Sanepid,
WIOŚ)
Kim są Interesariusze tych powiązań?
• przedsiębiorcy, mieszkańcy, instytucje
publiczne, społeczeństwo;
a także
• instytucje uzgadniające, opiniujące , np.
RDOŚ, RZGW, Sanepid, IOŚ itp.
PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY:
• NGO - Polski Klub Ekologiczny koło KrynicaZdrój – szkolenia, konkursy, edukacja
ekologiczna - realizacja programów
edukacyjnych związanych z gospodarką
odpadami ( prawidłowość i zagrożenia
wynikające z nieprzestrzegania zasad)
• Program corocznie obejmuje wszystkie
przedszkola i szkoły wszystkich poziomów
na terenie Miasta i Gminy, podlegające
Urzędowi Miejskiemu.
• Program wodno-ściekowy gminy
Krynica-Zdrój – źródło finansowania:
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko; instytucja pośrednicząca
WFOŚ i GW Kraków
• pożyczki – WFÓŚ i GW w Krakowie –
termomodernizacje
budynków
użyteczności
publicznej,
zakup
samochodu bojowego dla OSP Tylicz,
• dotacja (100 %) – NFOŚ i GW –
Odtworzenie
koryta
potoku
Kryniczanka w Krynicy-Zdroju – skutki
zniszczeń powodziowych
• kredyt – Bank Ochrony Środowiska
• powierzenie zadań gminnych MPGK sp.
z o.o. w Krynicy-Zdroju (100% udziałów
należy do gminy) – rekompensata –
uchwała Rady Miejskiej
• przetarg
na
wykonanie
zadań
gospodarki odpadami – konsorcjum
przedsiębiorstwa prywatnego Empol
S.A. oraz MPGK sp. z o.o. Krynica-Zdrój
• ścieżki dydaktyczne (przyrodnicze) (współpraca LZD, gmina)
• produkty turystyczne oparte na
walorach przyrodniczych (rezerwaty,
szlaki przyrodnicze itp. – współpraca
gmina + instytucje publiczne + NGO
• turystyka ekologiczna (współpraca
przedsiębiorstwo komercyjne /+/ gmina
/+/ instytucje publiczne /+/ NGO)
PPP – wybrane przykłady - ekologia
• Regionalny
Zakład
Termicznego
Przekształcania Odpadów – Kalisz – PROJEKT
70 MLN EURO
• Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem
kompleksowej realizacji zadania własnego
Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki
ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz
miejscowości Jerka i Łuszkowo
• Świadczenie
usług
w
zakresie
zarządzania gospodarką energetyczną,
tj. produkcji energii cieplnej a potrzeby
centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej oraz jej przesyłu do
odbiorców, usług w zakresie zarządzania
gospodarką wodno-kanalizacyjną –
17 MLN ZŁ – realizacja Ruciane Nida
• Świadczenie
usług
zarządzania,
utrzymania i eksploatacji zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, zbiorowego
odprowadzania
ścieków
oraz
prowadzenie
remontów
sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej
–
projekt miasta Krosno
• Budowa w Pieckach kotłowni na
biomasę – 4 mln zł – gmina
Szydłowiec – realizacja

similar documents