Ontvoogding woningkwaliteitsbewaking

Report
‘Ontvoogding
woningkwaliteitsbewaking’
Overzicht besluit: aanvraag, beslissing,
toekenningscriteria, opdrachten
aanvraag
• Gemotiveerd schriftelijk verzoek door
gemeenteraad
• + uittreksel notulen gemeenteraad
• + lijst van aangewezen gemeentelijke
woningcontroleurs
• Indien uitbreiding overbewoondverklaring gewenst:
specifiek vermelden
• Aantal O-O procedures (+ eventueel overbewoning)
van de voorbije twee jaren vermelden
• Aandeel en aard van deze procedures die
burgemeester niet zelf wil voeren zonder advies duiden
2 - VVSG - VVSG commissie huisvesting
Beslissing
• Advies door Wonen Vlaanderen (60
kalenderdagen na ontvangst)
• Beslissing door minister (binnen 4 maanden na
ontvangst)
• Bepaalt aanvangsdatum bij vrijstelling
3 - VVSG - VVSG commissie huisvesting
toekenningscriteria
• Voldoende aantal gemeentelijke woningcontroleurs
• Gemeente voert een proactief woonkwaliteitsbeleid.
Dit kan volgende zaken inhouden (niet omschreven in
besluit)
• Niet louter gestuurd door klachten van bewoners
• Beschikken over systematiek/methode om zelf panden op te
sporen en acties te ondernemen
• Samenwerking bewerkstelligen tussen interne/externe
diensten om woonkwaliteitsproblemen te detecteren
• Actief grond- en pandenbeleid o.a. actief leegstand
bestrijden
• Structurele omkadering voorzien voor bewoners (eigenaars
en verhuurders)
• Beschikken over gemeentelijke
herhuisvestingsmogelijkheden
4 - VVSG - VVSG commissie huisvesting
Opdracht voor burgemeester
• Beslissing nemen bij elk verzoek, binnen
vastgestelde termijn
• Blijvend voldoende woningkwaliteitscontroleurs
hebben
5 - VVSG - VVSG commissie huisvesting
Opdracht voor vrijgestelde gemeente
• Blijvend proactief woonkwaliteitsbeleid voeren
• Woningkwaliteitscontroleurs maken toepassing van
technische richtlijnen (Wonen Vlaanderen)
• Interpretatie van besluiten minister volgen
• Indien niet 100% O-O procedures: afspraken maken
met Wonen Vlaanderen
• Afspraken maken met Wonen Vlaanderen over
onderzoeken SVK-woningen
• Strategie voor de lokale bestrijding van verwaarlozing
uitwerken
• Verplichtingen ivm Leegstandsregister en BSO
nakomen
• Bij beroep binnen 8 dagen (delen van) dossier ter
beschikking stellen aan Wonen Vlaanderen
6 - VVSG - VVSG commissie huisvesting
Ondersteuning
• Technische vorming door Wonen Vlaanderen
• Structureel overleg met de vrijgestelde gemeente
• Minister kan toegekende vrijstelling op verzoek
van de gemeenteraad of als niet meer aan de
vereisten is voldaan opschorten of intrekken voor
bepaalde periode
7 - VVSG - VVSG commissie huisvesting

similar documents