Prezentacja - Projekt Ekologia w szkole

Report
Okres realizacji: 01.07.2010 – 31.10.2013
Partnerstwo czterech podmiotów:
Lider – Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp.z o.o.,
Partner 1 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska,
Partner 2 – SGS Eko-Projekt sp. z o.o. Pszczyna,
Partner 3 – Dr. Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH (Niemcy).
Projekt został objęty honorowym patronatem
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Celem ogólnym Projektu jest wypracowanie
i przetestowanie do 2013 r. kompleksowego,
innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą
projektu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych, co w konsekwencji powinno
doprowadzić do zwiększenia zainteresowania uczniów
kontynuacją kształcenia na kierunkach technicznych.
Udział w projekcie
Testowanie programu w:
 16 szkołach podstawowych,
 10 gimnazjach,
 10 szkołach ponadgimnazjalnych.
Kryteria formalne uczestnictwa szkoły w projekcie:
 podpisanie porozumienia o współpracy z deklaracją gotowości kadry
pedagogicznej oraz udostępnienia pomieszczeń szkoły,
 zapewnienie zróżnicowania terytorialnego,
 założenia struktury próby ze względu na typ szkoły.
Kryteria preferencyjne:
 zaangażowanie szkoły w dodatkowe inicjatywy – podejmowanie
współpracy, aktywności w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej.
Termin rekrutacji szkół do Projektu: 01.12.2010 – 17.12.2010
• Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami
Porozumienia
• Realizacja projektu wymaga przestrzegania zasad
obowiązujących przy dofinansowaniu z EFS
• Zwracamy uwagę na:
– Kwestię ochrony danych osobowych
– Zasady wizualizacji obowiązujące w projektach EFS
– Konieczność dokumentowania prowadzonej
aktywności (dzienniki, listy obecności,
sprawozdania, karty pracy nauczycieli)
– Frekwencję uczniów na zajęciach
Organizacja projektu w szkole
• Podpisanie porozumienia pomiędzy szkołą
a Liderem projektu
• Złożenie innowacji pedagogicznej do kuratorium
do końca marca 2011 r.
• Utworzenie zespołu projektowego – nauczyciele
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
• Wyznaczenie jednego nauczyciela – Opiekuna
szkolnego
Organizacja projektu w szkole
• Delegowanie max 2 nauczycieli (reprezentantów
zespołu projektowego) na szkolenia (maj/czerwiec
2011)
• Delegowanie 1 nauczyciela zespołu projektowego na
wyjazd do Partnera zagranicznego (III kwartał 2011)
• Rekrutacja uczniów do projektu (wrzesień 2011,
semestralnie): formularz zgłoszenia (dokument
udziału), zgoda rodziców na udział dziecka w
projekcie, zgoda na przetwarzanie danych
osobowych
Wskazana kontynuacja udziału ucznia w projekcie w
kolejnych semestrach
Organizacja projektu w szkole
• Utworzenie 1 lub 2 grup uczniów (ok. 20 osób)
w każdym roku szkolnym (2011/2012, 2012/2013)
• Uwzględnienie w planie pracy szkoły dodatkowych
zajęć, odpowiednie dostosowanie harmonogramu
zajęć projektowych
• Przygotowywanie bieżących sprawozdań z realizacji
projektu w szkole (IX-X, XI-XII, I-II, III-IV, V-VI)
• Przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych (uczniowie,
nauczyciele, rodzice?)
Pozostałe warunki realizacji projektu w szkole
• Nieodpłatne udostępnienie odpowiednich
pomieszczeń w szkole
• Umieszczenie właściwych oznaczeń informacyjnych
o realizacji projektu w szkole
• Zapewnienie zastępstwa w przypadku
nieobecności/rezygnacji Opiekuna szkolnego bądź
któregokolwiek z nauczycieli
• Poddanie się ewentualnej kontroli w zakresie
sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań
w projekcie
Pozostałe warunki realizacji projektu w szkole
• Niezwłoczne informowanie Lidera o przeszkodach
powstałych w trakcie realizacji projektu
• Informowanie Lidera o każdych zmianach mających
wpływ na realizację projektu
• Udzielanie informacji i wyjaśnień co do realizowanych
w szkole zadań
• Stosowanie przyjętego systemu przepływu informacji
i komunikacji (poczta elektroniczna, faks, poczta
tradycyjna)
Co daje uczestnictwo w projekcie?
• Możliwość realizacji zajęć dodatkowych zgodnie
z opracowanym innowacyjnym programem
• Wyposażenie szkół w podstawowy zestaw badawczodiagnostyczny
• Wizyty nauczycieli u Partnera zagranicznego
• Konkursy dla zespołów uczniowskich na najlepszy
projekt
• Obozy wymiany doświadczeń dla uczniów
• Bieżące doposażenie w odczynniki i pomoce naukowe
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Opiekun merytoryczny – prof. dr hab. Stanisław Staśko
Koordynator ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego - dr hab. Robert Tarka
Sprawy organizacyjno-biurowe - mgr Krzysztof Moskwa
Główna rola:
Przygotowanie, wsparcie metodyczne i merytoryczne
nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach Projektu
 Na ukończeniu są prace
związane z opracowaniem
specyfikacji metod prowadzenia
zajęć w ramach opracowanych
programów nauczania
 Szkolenia nauczycieli ze szkół
zrekrutowanych do projektu - 16 godzin
Tematyka szkolenia:
Metoda projektu w praktyce szkolnej
Planowanie i prowadzenie zajęć terenowych w
najbliższej okolicy
Organizacja i techniki efektywnej pracy w grupie
Termin: przełom maja i czerwca 2011
 Opracowanie materiałów do realizacji programu
nauczania obejmujących:
- skrypty ze scenariuszami zajęć
- instrukcje techniczne do prowadzenia
zajęć
- arkusze doświadczeń
•
•
•
•
stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi
obserwowanie i mierzenie
prowadzenie doświadczeń
dokumentowanie i prezentowanie wyników
 Realizacja lekcji pokazowych
W ramach projektu każda szkoła:
2 lekcje pokazowe w Uniwersytecie Wrocławskim
2 lekcje terenowe
(po jednej w każdym roku szkolnym)
Od września 2011 w ramach Projektu rozpoczną
działalność koordynatorzy żywiołów:
Powietrze – dr hab. prof. UWr. Krzysztof Migała
Woda
– dr hab. Henryk Marszałek
Ziemia
– dr Waldemar Sroka
Opieka i pomoc w realizacji programu w szkołach
Instytut Nauk Geologicznych
pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
tel. 713759437
fax. 71375-93-71
e-mail: [email protected]
www.ing.uni.wroc.pl
Udostępnienie nowoczesnego
laboratorium badawczego
• Projekt zapewnia dostęp do laboratorium
i narzędzi umożliwiających opracowanie map
badanych zjawisk
• Zakładamy rozwój umiejętności typowania
obszarów do badań w otoczeniu zamieszkania
w celu wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń
wody, gleby i powietrza
• Wyniki pomiarów będą opracowane w formie
cyfrowych map zanieczyszczeń środowiska
Udostępnienie nowoczesnego
laboratorium badawczego
• Szkoły uczestniczące w projekcie będą miały
możliwość przeprowadzenia pomiarów stanu
jakości gleby, wody i powietrza na obszarach
wytypowanych na podstawie odpowiednich
kryteriów oceny wstępnej
• Współpraca z laboratorium zakłada nabycie
umiejętności stawiania i weryfikacji hipotez
o zanieczyszczeniu środowiska w najbliższym
otoczeniu
Lokalizacja punktów badań gleb – identyfikacja prawdopodobnych
zanieczyszczeń gleb wykonana przez uczniów w ramach projektu
Mapa zanieczyszczeń gleb opracowana przez uczniów na
podstawie wyników badań
„Trzy żywioły”
Innowacyjny
interdyscyplinarny program
ekologiczny realizowany
metodą projektu edukacyjnego
Program „Trzy Żywioły”
zmienia model kształcenia: uczeń przejmuje
odpowiedzialność za swoją wiedzę i umiejętności
od działania do wiedzy
(nie ma innej, równie skutecznej drogi)
Założenia programu
• Człowiek rozwija się harmonijnie, gdy umożliwia mu się
doskonalenie intelektualne, praktyczne i emocjonalne.
• Rozwój poznawczy ucznia polega na samodzielnym
konstruowaniu wiedzy pochodzącej
z różnych źródeł we własny, subiektywny sposób:
od konkretnego doświadczenia do porządkowania
poznawanego świata.
• Poczucie sprawstwa, doświadczenie, samodzielne
dochodzenie ucznia do wiedzy powoduje trwały rozwój
i otwartość na poznawanie świata i samego siebie.
Założenia programu
• Zdobywanie wiedzy typu know-how (wiedzieć jak) oraz
know-why (wiedzieć dlaczego) generuje aktywność,
samodzielność i odpowiedzialność w procesie kształcenia
i własnego rozwoju.
• Grupowanie uczniów nie według kryterium wieku czy
zdolności, lecz według ich zainteresowań oraz postępów
w nauce wyzwala twórczą współpracę i kreatywność
w przekształcaniu sytuacji zastanych.
Cele ogólne programu
• Rozbudzenie i wspieranie zainteresowań
przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi
wśród uczniów.
• Twórcze integrowanie wiedzy z różnych dziedzin.
• Kształtowanie otwartości na poznawanie świata
poprzez samodzielne działanie.
• Kształtowanie postaw i zachowań
proekologicznych.
Nowatorstwo programu
• jest interdyscyplinarny (treści przedmiotowe, wykraczające poza
podstawę programową są pretekstem do osiągnięcia celów),
• jest realizowany metodą projektu edukacyjnego,
• jest realizowany w grupie uczniów w różnym wieku na
obowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych (wyjście poza ramy
systemu klasowo-lekcyjnego),
• jest realizowany poprzez wykorzystanie bazy szkoły oraz
bazy akredytowanych laboratoriów z zakresu analityki
środowiska firmy SGS Eko-Projekt
• jest wspierany merytorycznie przez Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
Koordynator
pracuje z grupą i w grupie,
uzgadnia z zespołem
szczegóły projektu,
scala pracę zespołu
Badacz
dostrzega problem, stawia sobie
pytania, odpowiedzi szuka w
wyniku procesu badawczego przy
pomocy właściwych metod, jest
ciekawy i precyzyjny; odważnie
stawia hipotezy, zestawia dane,
swoją pracę poddaje analizie
Obserwator
uważnie przygląda się
zjawiskom,
śledzi zachodzące w
nich zmiany
Ekspert
autorytet w danej
dziedzinie,
powołuje się na
teorie i fakty
Konstruktor
opracowuje
dokumentację,
projektuje narzędzia
badawcze
Sprawozdawca
opisuje przebieg wydarzeń
Twórca
tworzy strategie
Reporter
przedstawia wierny
obraz zdarzeń
prezentuje swój
punkt widzenia
i ocenę
Interdyscyplinarny
zespół nauczycieli
50 godzin w semestrze
konsultacje, doświadczenia,
merytoryczne wsparcie samodzielnych
zajęć uczniów
(sesje, debaty, negocjacje, wartościowanie informacji)
Zadania nauczyciela –
Opiekuna szkolnego
•
•
•
•
•
•
•
Wyłonienie zespołu nauczycieli do realizacji
projektu (segmentu projektu).
Rekrutacja uczniów do realizacji projektu
(co najmniej jedna 20-osobowa grupa).
Nawiązanie współpracy z partnerami.
Ustalenie harmonogramu działań zespołu
nauczycieli.
Koordynowanie pracy nauczycieli
i wspieranie pracy uczniów.
Zorganizowanie spotkania z rodzicami
i ustalenie zasad współpracy.
Współpraca z nauczycielami w ramach
przygotowania uczniów do prezentacji
efektów pracy.
Ważne
•
Interdyscyplinarny zespół nauczycieli powinien współpracować
na każdym etapie realizacji programu „Trzy żywioły”,
•
Zaproponowane w programie problemy badawcze muszą być
traktowane w sposób holistyczny,
•
Każdy nauczyciel powinien zdecydowanie skupić się na
kształceniu umiejętności interdyscyplinarnych, a nie
przedmiotowych,
•
Zakres i wielość zadań do rozwiązania wybranego problemu
badawczego określają autonomicznie realizatorzy projektu,
uwzględniając charakterystykę uczniów i warunki specyficzne
dla pracy w swojej szkole.
Problemy badawcze
•
Działalność człowieka wpływa na zmiany w środowisku
naturalnym.
•
Postęp i sukces cywilizacyjny osiągamy kosztem
środowiska naturalnego.
•
Zmiany cywilizacyjne determinują funkcjonowanie
organizmów żywych w środowisku.
•
Zjawiska przyrodnicze tworzą barwy.
•
Cywilizacja i natura wpływają na zdrowie człowieka.
wybiera problem badawczy
„droga ucznia do wiedzy”
wybiera żywioł
wybiera zadania
(w zależności od zainteresowań, możliwości,
doświadczenia, dociekliwości)
realizuje zadania
wysuwa wnioski
zgłębia wiedzę
stawia nową hipotezę
(różne źródła)
realizuje zadania
przygotowuje prezentację
efektów pracy
zadania
Działalność człowieka
wpływa na zmiany
w środowisku naturalnym
powietrze
Z maską tlenową na spacer…
Zanieczyszczenia powietrza
woda
gleba
Co pływa w wodzie?
Co w glebie … piszczy?
Zanieczyszczenia
a jakość wody
Właściwości fizyko-chemiczne
i degradacja gleby
Uczniowie
wybierają zadania
Zadania
Wycieczka nad staw, jezioro, rzekę
Zespół A, B
•
Ocena stanu jakościowego wody i ilości i rodzaju
zanieczyszczeń pozostawionych przez człowieka na
brzegu zbiorników i w zbiornikach wodnych.
Zespół C, D
o Ocena klasy czystości wód na podstawie
występujących w wodzie roślin i organizmów
żywych
Ocena klasy czystości wód na podstawie badań fizyko-chemicznych:
Zespół A
o pH, zapach, przezroczystość,
Ocena klasy czystości wód na podstawie badań fizyko-chemicznych:
Zespół B
o przewodnictwo, obecność wybranych kationów i anionów,
Ocena klasy czystości wód na podstawie badań fizyko-chemicznych:
Zespół C
o ilościowe oznaczanie tlenu , badanie zawartości fenolu
i substancji utleniających ,
Ocena klasy czystości wód na podstawie badań fizyko-chemicznych:
Zespół D
• ocena procesów gnilnych
Zespoły A – D
• Zapoznanie z dopuszczalnymi stężeniami substancji
zanieczyszczających śródlądowe wody
powierzchniowe.
Zespoły A – D
• Opracowanie merytoryczne i graficzne wyników
badań (mapy, diagramy, tabele, zdjęcia)
Zespoły A – D
• Opracowanie metod i sposobów ochrony wód przed
zanieczyszczeniami oraz projektowanie działań
mających na celu zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń.
Zadania
• Przygotowanie sejmiku
ekologicznego „Co w wodzie
pływa?” z prezentacją
zastosowanych metod
badawczych oraz wyników
pomiarów w różnych formach
Sejmik ekologiczny:
„Co w wodzie pływa?”
Skład grupy
• 20 uczniów (4 – 5 zespołów projektowych)
• Możliwa zmiana składu osobowego uczniów po upływie
roku (semestru)
• Rok szkolny 2011/2012 – 18 uczniów
czerwiec 2012 - 8 uczniów kończy realizację programu (kończy szkołę)
• Uzupełnienie składu grupy – nie mniej niż 7 uczniów
• Rok szkolny 2012/2013 – 17 uczniów
• Razem w realizacji programu uczestniczyło 25 uczniów
4 semestry pracy uczniów
Trzy semestry:
• co najmniej 5 projektów
• co najmniej 1 z każdego żywiołu
Czwarty semestr:
• podsumowanie, konkursy prezentacje
Dziękujemy
za uwagę

similar documents