Rynek wierzytelno*ci i perspektywy jego rozwoju do roku

Report
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM KONFERENCJI
11:30 - 11:00
Rejestracja
11:00 - 11:30
Otwarcie konferencji
Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan
Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
11:30 - 12:10
Polskie MSP na drodze ku nowoczesności,
prezentacja wyników badania MSP’2013
dr Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
12:10 - 14:00
Jak zwiększyć potencjał rozwojowy polskich MSP?
Moderator panelu:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan
uczestnicy:
Przedstawiciele rządu i organizacji:
Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Przedsiębiorcy:
Katarzyna Furmanek, Prezes, Laboratorium Kosmetyczne, FLOSLEK Furmanek
Jarosław Guc, Doradca Zarządu, Corex sp. z o.o.
Dominik Radziszowski, Członek Zarządu, XTRF Management Systems Sp. z o.o.
Eksperci:
Zygmunt Grajkowski, Partner Zarządzajacy, GP Ventures
Magdalena Jabłońska, Senior Manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Kiejstut Żagun, Dyrektor KPMG
Dyskusja
14:00 - 15:00
Lunch
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KONFERENCJA: POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI
Warszawa, 10 grudnia 2013
Polskie MSP na drodze
ku nowoczesności
dr Bohdan Wyżnikiewicz
W prezentacji wykorzystane zostały wyniki badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach
projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012” współ finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone było w okresie 26 kwietnia – 1 sierpnia 2013 r. na
losowej próbie 1500 MSP.
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plan prezentacji
Ocena sytuacji firm w 2013 r.
 Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów
 Pozycja konkurencyjna i ryzyka
 Kredyty bankowe i fundusze unijne
 Inwestycje i innowacyjność
 Priorytety na najbliższe dwa lata
4
Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku
poprzedniego – sytuacja rynkowa (w %)
57
60
50
42
40
37
38
30
35
25
25
23
18
20
10
0
Przychody
Udział w rynku
Spadek
Bez zmian
5
Zyski
Wzrost
Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku
poprzedniego – inwestycje, innowacyjność (w%)
70
62
64
62
60
50
40
30
20
22
22
20
16
16
16
10
0
Inwestycje (maszyny, środki
transportu itp..)
Inwestycje w B+R
Spadek
Bez zmian
6
Zakup nowych technologii, licencji
itp.
Wzrost
Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku
poprzedniego – zatrudnienie (w %)
75
80
71
70
60
45
50
40
31
30
20
24
13
22
12
7
10
0
Zatrudnienie na umowę o pracę
Zatrudnienie w oparciu o
elestyczne formy
Spadek
Bez zmian
7
Wzrost
Wynagrodzenia pracowników
Ocena perspektyw wzrostu branży,
w której działa firma (w %)
Oceny perspektyw rozwojowych
wyraźnie bardziej pesymistyczne niż
w latach poprzednich
35
30
33
32
31
31
33
27
26
24
25
24
20
14
15
14
11
10
5
0
Duże, rynek rośnie
Osiągnięty pułap
możliwości, rynek
ustabilizowany
2011
Rynek zmniejsza się stale i
nieodwracalnie
2012
8
2013
Trudno powiedzieć
Plan prezentacji
 Ocena sytuacji firm w 2013 r.
Cele strategiczne i wykorzystanie
zasobów
 Pozycja konkurencyjna i ryzyka
 Kredyty bankowe i fundusze unijne
 Inwestycje i innowacyjność
 Priorytety na najbliższe dwa lata
9
Nadrzędny cel strategiczny (w%)
Przetrwanie staje się dla
coraz większej liczby MSP
głównym celem
50
40
Cele ekspansywne tracą na
znaczeniu
45.4
39.4
30
20.4
21.2
20
14.7
11.4
11.0
10
9.9
11.3
9.8
2.5
2.1
0
Utrzymanie się na Wzrost sprzedaży
rynku
Wzrost zysku
2011
Wzrost udziału w Zapewnienie pracy Wzrost wartości
rynku
i dochodów
rynkowej w długim
właścicielowi
okresie
2012
10
2013
Stopień wykorzystania zasobów ludzkich
i technicznych (w %)
Sztywność rynku pracy –
redukcja zatrudnienia jest
nieproporcjonalna do
zmieniającej się sytuacji
100rynkowej
90
88.6
86.3
Dołek inwestycyjny – brak
odnawiania majątku
trwałego powoduje wzrost
stopnia jego wykorzystania
84.7
81.2
80
74.0
70
60
50
zasoby ludzkie
zasoby techniczne
2011
2012
11
2013
76.8
Zasoby kluczowe dla dalszego rozwoju
(0-nie posiada, 5-zasób kluczowy)
Mniejsze znaczenie relacji
biznesowych oraz relacji z
instytucjami
5
Wzrost znaczenia
menadżerów, stron
internetowych i
nowoczesnych urządzeń
cyfrowych
4
3
2
1
0
Wykwalifikowani Stali odbiorcy Kapitał finansowy
pracownicy
produktów/usług
Relacje z
partnerami
biznesowymi
Własna strona
internetowa
2012
12
2013
Maszyny i
urządzenia
Relacje z
instytucjami
publicznymi
Wykwalifikowani
menedżerowie
Nowoczesne
urządzenia
cyfrowe
Plan prezentacji
 Ocena sytuacji firm w 2013 r.
 Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów
Pozycja konkurencyjna i ryzyka
 Kredyty bankowe i fundusze unijne
 Inwestycje i innowacyjność
 Priorytety na najbliższe dwa lata
13
Co dzisiaj buduje pozycję konkurencyjną MSP
(% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych czynników)
Rośnie znaczenie jakości
produktów i ich innowacyjności
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Jakość
produktów/usług
Cena
Relacje z klientami
produktów/usług
Lokalizacja firmy
2011
Specjalizacja,
specjalistyczna
wiedza
2012
14
2013
Kompetentni
pracownicy
Wizerunek firmy
Innowacyjne
produkcty/usługi
Co będzie budowało pozycję konkurencyjną firm
w ciągu najbliższych 2-3 lat
(% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych czynników)
Coraz więcej firm uważa, że jakość
produktów oraz ich innowacyjność będą
w perspektywie 2-3 lat budowało ich
pozycję konkurencyjną
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Jakość
produktów/usług
Cena
Relacje z klientami
produktów/usług
Specjalizacja,
specjalistyczna
wiedza
2011
Kompetentni
pracownicy
2012
15
2013
Innowacyjne
produkcty/usługi
Wizerunek firmy
Lokalizacja firmy
Ryzyka występujące w działalności MSP
(0 – brak ryzyka, 5 – bardzo wysokie ryzyko)
W stosunku do roku 2011, firmy
odczuwają wzrost ryzyka we
wszystkich wymienionych
aspektach
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Nieprawidłowe
relacje z klientami
Nieuczciwe Zmiany oczekiwań Błędy popełnione
zachowania
klientów
przez
kontrahentów
pracowników
2011
2012
16
Absencja
pracowników
2013
Utrata wiedzy
Utrata/kradzież
posiadanej przez
danych
pracowników w
chwili ich odejścia
z firmy
Plan prezentacji
 Ocena sytuacji firm w 2013 r.
 Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów
 Pozycja konkurencyjna i ryzyka
Kredyty bankowe i fundusze unijne
 Inwestycje i innowacyjność
 Priorytety na najbliższe dwa lata
17
Czy firma korzystała z kredytu lub pożyczki
w 2013 r.?
W sektorze MSP wzrasta skala
finansowania działalności z kredytu
80
72.9
70
68.8
60
50
40
30
20
17.3
18.7
21.9
13.4
16.9
16.6
10
0
Tak, z kredytu krótkoterminowego
Tak, z kredytu długoterminowego
2011
2012
18
2013
Nie
68.4
Bariery w korzystaniu z kredytów bankowych
(% wskazań jako jednej z trzech najważniejszych barier)
Główne bariery w
dostępie do kredytów
mają charakter finansowy
Wysokość oprocentowania kredytów
Wysokość prowizji
Wysokość wymaganych zabezpieczeń kredytów
Konieczność posiadania zabezpieczeń kredytów
Brak atrakcyjnej oferty dla małych i średnich firm
Niechęć banków do udzielania kredytów małym i średnim firmom
Biurokracja związana z aplikowaniem o kredyt
Brak indywidualnego podejścia do klienta
Małe znaczenie historii kredytowej firmy, duże - sytuacji finansowej
Długi czas oczekiwania na decyzję banku
Brak kontaktu z analitykami kredytowymi
0%
10%
19
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Odsetek MSP aplikujących o dofinansowanie
ze środków UE w latach 2004-2013
100
Nie zmienia się odsetek firm aplikujących
o środki europejskie; rośnie nieco
skuteczność ubiegania się o te fundusze
85.1
85.6
80
60
40
20
8.6
9.3
6.3
5.1
0
Wniosek rozpatrzony pozytywnie
Wniosek odrzucony
2012
20
2013
Brak wniosku
Sposób wykorzystania środków unijnych
po 2006 roku
MSP coraz częściej przeznaczają
środki unijne na cele związane z
innowacyjnością
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Inwestycje w maszyny,
urządzenia
Inwestycje w nową Szkolenia pracowników Doradztwo dotyczące
technologię
rozwoju firmy
2011
2012
21
2013
Inwestycje w zakup
patentu
Pokrycie kosztów
uzyskania prawa
własności własnych
wynalazków
Plan prezentacji
 Ocena sytuacji firm w 2013 r.
 Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów
 Pozycja konkurencyjna i ryzyka
 Kredyty bankowe i fundusze unijne
Inwestycje i innowacyjność
 Priorytety na najbliższe dwa lata
22
Źródła finansowania inwestycji (w%)
MSP realizujące lub planujące inwestycje:
2011 – 28,8%
2012 – 30,2%
2013 – 20,3%
60
50
40
30
20
10
0
kapitały własne
kredyt bankowy
zysk zatrzymany
2011
2012
23
2013
środki unijne
leasing
Obszary realizowanych lub planowanych
inwestycji w 2013 r.
(% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych obszarów)
50%
Wyraźnie wzrósł odsetek firm
inwestujących w maszyny w celu
zwiększenia produkcji – wyprzedzający
sygnał poprawy koniunktury
40%
30%
20%
10%
0%
Zakup
Wprowadzenie
Poprawa jakości
maszyn/urządzeń w nowych produktów oferowanego
celu zwiększenia
i usług
asortymentu
produkcji
Wymiana starych
maszyn i urządzeń
na nowe o
podobnych
parametrach
2011
Budowa/zakup
budynków i
budowli
2012
24
2013
Zakup maszyn i
Modernizacja
Badania i rozwój
urządzeń w
środków transportu
związku z
zastosowaniem
nowej technologii
MSP wdrażające innowacje (w%)
Wyraźny tendencja spadku
innowacyjności w latach 2008 –
2012, ale optymistyczne plany na
najbliższą przyszłość
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Innowacje procesowe
2008-2010
Innowacje produktowe
2009-2011
Innowacje organizacyjne
2010-2012
25
Innowacje marketingowe
plany na lata 2013-2014
Przyczyny niewdrażania innowacji przez MSP (w%)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Działamy w branży, Jesteśmy za małą Brak nam kapitału na Klienci nie oczekują
która nie potrzebuje firmą, aby myśleć o
inwestycje w
innowacji
innowacji
wprowadzaniu
innowacje
jakichkolwiek
innowacji
2011
26
2012
Inwestycje w
Państwo nie wspiera
innowacje to zbyt
ze środków
duże ryzyko
publicznych
innowacyjności firm
Plan prezentacji
 Ocena sytuacji firm w 2013 r.
 Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów
 Pozycja konkurencyjna i ryzyka
 Kredyty bankowe i fundusze unijne
 Inwestycje i innowacyjność
Priorytety na najbliższe dwa lata
27
Priorytety MSP na najbliższe 2 lata (1)
Zwiększa się znaczenie inwestycji o
charakterze innowacyjnym
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Inwestycje we wzrost
możliwości produkcyjnych
2011
Utrzymanie produkcji
dotychczasowych
Inwestycje
modernizacyjne/innowacyjne
2012
2012
2013
28
Inwestycje w innowacyjne
produkty
2013
Priorytety MSP na najbliższe 2 lata (2)
Nadal więcej niż połowa MSP
stawia działania bieżące ponad
strategią długookresową
Nadal mała, ale rosnąca rola
finansowania zewnętrznego
100
60
90
50
80
70
40
60
30
50
40
20
30
10
20
10
0
0
Środki własne
2011
Poprawa efektywności
operacyjnej
Finansowanie zewnętrzne
2012
2013
2011
29
Skuteczna strategia
długookresowa
2012
2013
Podsumowanie
 MSP oceniają swoją sytuację rynkową w 2013 roku
gorzej niż w latach poprzednich
 Bardziej pesymistyczne są też oceny perspektyw
rozwojowych rynków, na których działają MSP
 Dla coraz większej grupy MSP najważniejszym
celem staje się utrzymanie na rynku – cele
ekspansywne tracą na znaczeniu
30
Podsumowanie (2)
 Jakość oraz innowacyjność produktów budują i
będą budowały w coraz większym stopniu
pozycję konkurencyjną MSP
 Rośnie znaczenie kredytu jako źródła
finansowania w sektorze MSP
 Ponad 85% MSP nie aplikowało i nie aplikuje o
środki europejskie
31
Podsumowanie (3)
 Maleje odsetek MSP, które realizują lub planują
inwestycje
 W latach 2008-2012 zmniejsza się odsetek MSP
wdrażających innowacje, ale plany na najbliższą
przyszłość zakładają wzrost wdrożeń
 Inwestycje o charakterze innowacyjnym i
wprowadzanie innowacyjnych produktów są dla
rosnącej liczby MSP priorytetem na najbliższe 2 lata
32
www.konfederacjalewiatan.pl
www.ibngr.pl
Dziękuję Państwu za uwagę!
Bohdan Wyżnikiewicz
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
33
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents