pptx - Sotsiaalkindlustusamet

Report
A1(E101) tõend.
Mitmes riigis samaaegselt töötamine
ja töötaja lähetus.
MERLE TRUFANOVA
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET
VÄLISLÄHETUSVORMIDE PEASPETSIALIST
Euroopa Liidu sotsiaalkindlustussüsteemide
koordineerimise põhimõtted
2
Iga EL liikmesriik otsustab ise, kellele ja millistel tingimustel
sotsiaalkindlustushüvitisi maksta
Euroopa Liit sätestab ühised eeskirjad inimeste sotsiaalkindlustusõiguste
kaitsmiseks Euroopa piires teise riiki elama/töötama asumise korral.
 Kellele eeskirjad kohalduvad:
a) EMP riikides ( EL liikmesriigid, Island, Liechtensteini, Norra, Šveits)
elavad kodanikud, kes on praegu või on varem olnud kindlustatud
ühes nendest riikidest, ning nende pereliikmed
b) EMP riikides elavad kodakondsuseta isikud või põgenikud, kes on
praegu või on varem olnud kindlustatud ühes nendest riikidest ning
nende pereliikmed.
c) Kolmandate riikide kodanikud, kes elavad ELi territooriumil
seaduslikult ja on asunud elama ühest eespool nimetatud riigist teise
ning nende pereliikmed.
18.06.2012
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
3
ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsioonireeglid
tuginevad neljale põhimõttele:
 Võrdne kohtlemine / diskrimineerimiskeeld
 Korraga on kohaldatavad ühe liikmesriigi õigusaktid
 Pensionide, toetuste ja hüvitiste eksport
 Kindlustusperioodide kokkuliitmine
18.06.2012
Õiguslikud alused
4
 Alates 1. maist 2010 kehtivad uued ajakohastatud
määrused 883/2004 sotsiaalkindlustusskeemide
koordineerimise kohta ja selle rakendusmäärus
987/2009.
 Alates 1. jaanuarist 2011 laiendati määrusega 1231/2010
sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju ka nendele
kolmandate riikide kodanikele ja kodakondsuseta
isikutele, kes elavad ELis seaduslikult ja keda hõlmab
piiriülene olukord.
Seda ei kohaldata
Taani ja Ühendkuningriigi suhtes.
18.06.2012
Õiguslikud alused
5
 Šveitsi puhul kohaldatakse ajakohastatud
koordineerimist alates 1. aprillist 2012
 EMP (Euroopa Majanduspiirkond) riikide Norra, Islandi
ja Liechtensteini puhul kohaldatakse ajakohastatud
koordineerimist alates 1. juunist 2012.
Seni kohaldati nende suhtes määrust 1408/71 ja selle
rakendusmäärust 574/72. Samuti kehtivad need
määrused kõikide perioodide kohta enne 1. maid 2010
18.06.2012
Määruse reguleerimisala
6
 Määruse reguleerimisalasse kuuluvad:
haigushüvitised, sünnitus- ja isadushüvitised,
invaliidsushüvitised, vanadushüvitised,
toitjakaotushüvitised, tööõnnetus- ja
kutsehaigushüvitised, matusetoetus, töötushüvitised,
perehüvitised ning eelpensionihüvitised.
 Määruse reguleerimisalasse ei kuulu:
sotsiaalabi ning sõja ja selle tagajärgede ohvrite
hüvitised.
18.06.2012
Üldised reeglid
7
 Töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele kohaldatakse samaaegselt
ainult ühe liikmesriigi sotsiaalkindlustusskeemi. Otsuse selle kohta,
millise riigi seadusi teie suhtes kohaldatakse, teevad
sotsiaalkindlustusasutused. Isikud ise valida ei saa.
 Töökohariigi sotsiaalkindlustus.
 Olenemata tööandja asukohamaast ja töötaja elukohast hõlmab
töötajat selle riigi sotsiaalkindlustussüsteem, kus ta töötab. FIE-le
kehtib ettevõtjana tegutsemise riigi sotsiaalõigus, seda ka juhul, kui ta
elab teises EL-i riigis.
 Riigiteenistuja suhtes kohaldub selle liikmesriigi
sotsiaalkindlustussüsteem, kellele allub teda teenistusse võtnud
riigiasutus.
 Töötushüvitisi saavale isikule kohaldub talle töötushüvitisi maksva
liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteem.
 Töötamist või FIE-na tegutsemist liikmesriigi lipu all merd sõitval laeval
käsitletakse selles liikmesriigis töötamise või FIE-na tegutsemisena.
18.06.2012
Erandid üldistest reeglitest
8
 Töötajate ajutine lähetamine teise liikmesriiki
 FIE ajutine tegevus välisriigis
 Kahes või mitmes riigis samaaegselt töötamine/
FIE-na tegutsemine
Sätted, mille alusel otsustatakse, millise liikmesriigi
õigusakte kohaldada, on sätestatud määruse 883/2004
artiklites 11–16, ning asjaomased rakendussätted
määratletakse rakendusmääruse 987/2009 artiklites 14–21.
18.06.2012
Kohaldatavate sotsiaalkindlustus õigusaktide
kindlaksmääramine
9
 A1(E101) tõend on vajalik olukorras, kui olete töötajana või
FIE-na tegutsedes seotud oma töö kaudu rohkem kui ühe
Euroopa Liidu riigiga.
 Kui olete töötaja, kes asub ajutiselt tööle mõnes teises
Euroopa Liidu liikmesriigis, taotleb teie tööandja tavaliselt
teie nimel riigi pädevast asutusest A1(E01) tõendit.
 Töötajad, keda ei ole lähetatud ja töötavad tavaliselt
rohkem kui ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, peavad taotluse
esitama oma elukohajärgse riigi pädevale asutusele
iseseisvalt
18.06.2012
Tõendi omaniku suhtes kohaldatavaid
sotsiaalkindlustuse õigusakte käsitlev tõend A1(E101)
10
 Tõendiga A1(E101) tõendab lähetuses viibiv või mitmes riigis
töötav inimene vastuvõtva riigi ametkonnale oma
sotsiaalkindlustuse staatust ning näidatakse millises riigis tuleb
sotsiaalkindlustusmakseid maksta.
 A1(E101) tõendi väljastab riik, mille õigusakte teie suhtes
kohaldatakse, ning see kinnitab, et teie suhtes ei kohaldata ühegi
teise teie tööga seotud riigi õigusakte
 A1(E101) tõend peab olema kättesaadav, et teie või teie tööandja
saaks esitada kõnealuse vormi selle riigi asutusele, kus te töötate.
Taotlus tõendi saamiseks tuleb esitada enne välisriiki tööle
asumist.
 A1(E101) tõend kehtib vormile märgitud kehtivusaja lõpuni või
kuni selle väljastanud asutus selle tagasi võtab.
18.06.2012
Milliseid olukordi A1(E101) tõend hõlmab?
11
 Kui teie tööandja saadab teid enda nimel maksimaalselt
24 kuuks ajutiselt tööle teise ELi liikmesriiki.
 Kui tavaliselt tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana ELi
liikmesriigis ning asute maksimaalselt 24 kuuks tegelema
sarnase tegevusega mõnes teises riigis.
 Kui tavaliselt töötate samal ajal või vaheldumisi rohkem kui
ühes ELi liikmesriigis.
 Kui tavaliselt tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana samal
ajal või vaheldumisi rohkem kui ühes ELi liikmesriigis.
18.06.2012
Milliseid olukordi A1(E101) tõend hõlmab?
12
 Kui tegelete eri ELi liikmesriikides nii töise tegevusega
kui ka tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana.
 Kui olete riigiteenistuja, kes tegutseb rohkem kui ühes
ELi liikmesriigis.
 Kui teie huvides on mõnest eespool nimetatud reeglist
kõrvale kalduda, võivad kaks või enam ELi liikmesriiki
tööandja palvel kokku leppida, et teie suhtes
kohaldatakse mõne muu riigi õigusakte, kui seda
tehtaks tavatingimustel.
18.06.2012
A1(E101) tõendi taotluse esitamine
Sotsiaalkindlustusametile
13
 Tõendi A1(E101) taotlusi ja tühistamise avaldusi on
võimalik esitada elektroonselt x-tee Ettevõtteportaalis,
kasutades aadressi https://portaal.riik.ee/x/eit/
Blanketid ja kasutajajuhendi leiate
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
http://ensib.ee/euroopa-liidu-taotluste-blanketid/
Samas asub ka otselink x-tee teenusele.
 Taotlused võib samuti saata ID-kaardiga digitaalselt
allkirjastatult Sotsiaalkindlustusameti e-postile
[email protected]
18.06.2012
A1(E101) tõendi taotluse esitamine
Sotsiaalkindlustusametile
14
 Taotlusi saab saata ka tavapostiga aadressile
Sotsiaalkindlustusamet Lembitu 12, 15092 Tallinn
 Samuti saab taotlused viia isiklikult meie klienditeenindusse,
mis asub Põhja Pensioniametis Pronksi 12, Tallinn.
Kui vormi A1/E101 taotlenud töötaja, tööandja või füüsilisest
isikust ettevõtja on vastanud kõigile taotlusankeedil olevatele
küsimustele ning on täidetud Euroopa Komisjoni
halduskomisjoni poolt sätestatud tingimused, väljastatakse
vorm A1 Eesti haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras so
hiljemalt 30 päeva jooksul.
18.06.2012
www.ensib.ee
blanketid/euroopa-liidu-taotluste-blanketid
15
18.06.2012
A1(E101) taotlused
16
 Tõendi A1(E101) taotlus töötajale (T) -
Töötaja lähetus/ kahes või mitmes riigis töötamine.
Taotluse esitab tööandja või töötaja ise.
 Tõendi A1(E101) taotlus füüsilisest isikust ettevõtjale (F) -
Ajutiselt välisriigis /-riikides tegutsev FIE.
Taotluse esitab FIE enda kohta.
Kui FIE lähetab oma töötajaid siis tuleb tal täita
Vormi A1(E101) taotlus töötajale (T)
 Tõendi A1(E101) taotlus ametnikule (A) –
Riigiteenistuja lähetus ja Euroopa Ühenduste
lepingulise töötaja sotsiaalkindlustussüsteemi valik.
18.06.2012
Enne A1(E101) tõendi väljastamist kontrollitakse
17
 Rahvastiku Registrist – töötaja aadress, kodakondsus, elamisloa
olemasolu.
 Äriregistrist – ettevõtete ja FIE-de kontaktandmed ja esmakande
kuupäev.
 Maksu- ja Tolliametist – ettevõtete ja FIE-de käive Eestis (olulise
tegevuse kindlaksmääramiseks Eestis, minimaalselt 25%)
 Haigekassast – töötaja kindlustatus.
 Sotsiaalkindlustusameti andmebaasist – isikule varasemalt
väljastatud A1(E101) tõendid, sotsiaalmaksu laekumisi.
18.06.2012
Peale A1(E101) tõendi väljastamist
18
 Originaal A1(E01) tõend saadetakse postiga taotluse
esitanud tööandjale, FIE-le või töötajale.
 Koopia A1(E101) tõendist saadetakse tõendiga seotud
välisriigi pädevale asutusele.
 Kui töötamise periood ületab 12 kuud siis saadetakse koopia
A1(E101) tõendist Eesti Haigekassale
 Iga kuu edastab Sotsiaalkindlustusamet elektrooniliselt
Eestist väljastatud A1(E101) tõendite informatsiooni Eesti
Maksu- ja Tolliametile.
18.06.2012
E101 vorm
19
18.06.2012
A1 tõend
20
18.06.2012
Muudatustest teavitamine!
21
Töötaja ja tema tööandja peavad teavitama kindlustajariigi
ametiasutust kõikidest lähetuse või mitmes riigis töötamise
jooksul toimuvatest muutustest, nimelt:
 kui taotletud lähetust ei ole toimunud või kui see lõpetati
ennetähtaegselt;
 kui tegevus katkestatakse muul põhjusel kui haigusest,
puhkusest, koolitusest vms tingitud lühiajaline katkestus;
 kui tööandja saadab lähetatud töötaja tööle lähetava riigi
muu ettevõtja heaks.
18.06.2012
Lisateave A1(E101) tõendi kohta
22
 Kui tõendiga A1(E101) välisriigis ajutiselt töötav isik saab välismaal
arstiabi, esitatakse arve osutatud raviteenuse hüvitamiseks Eesti
Haigekassale. Informatsiooni EL ravikindlustusest leiab Haigekassa
kodulehelt http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val
 Eesti territooriumil töötavate isikute mitteresidendist tööandja leiab
kohalike sotsiaalkindlustusmaksete (sotsiaalmaksu ja
töötuskindlustusmakse) tasumise korra Maksu- ja Tolliameti kodulehelt
http://www.emta.ee/?id=14205
 Praktiline juhendi Euroopa Liidus (EL), Euroopa Majanduspiirkonnas
(EMP) ja Šveitsis töötajate suhtes kohaldatavate õigusaktide kohta
leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.ee/tootamineeuroopa-liidu-liikmesriigis-2/ ja Euroopa Komisjoni kodulehelt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=868
18.06.2012
Tänan tähelepanu eest!
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET ● LEMBITU 12, 15092 TALLINN
W W W. E N S I B . E E ● S K A @ E N S I B . E E
INFOTELEFON 16106 VÕI +372 612 1360

similar documents