Prezentacja 05 2012

Report
ONICO Spółka Akcyjna
maj 2012
ONICO jest międzynarodowym pośrednikiem paliw płynnych
wrzesień 2008 – założenie spółki
kwiecień 2009 – uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z URE
wrzesień 2009 – pierwsza transakcja na rynku LPG
październik 2009 – emisja obligacji na Catalyst
listopad 2010 – przekształcenie w spółkę akcyjną
grudzień 2010 – emisja prywatna o wartości 2,25 mln zł
luty 2011 – debiut na NewConnect
2
Model biznesowy
PRODUCENT RAFINERIA
•SPRZEDAŻ
•TRANSPORT
-opcjonalnie
•ZAKUP - SPRZEDAŻ
(back to back)
•TRANSPORT
(opcjonalnie)
IMPORTER
DYSTRYBUTOR
•OBOWIĄZKI
AKCYZOWE
•MAGAZYNOWANIE
•DYSTRYBUCJA
Zawieranie umów sprzedaży i zakupu na takich samych warunkach (back to back)
Funkcjonowanie pomiędzy wiodącymi światowymi koncernami paliwowymi
Brak działań spekulacyjnych
Wsparcie ze strony największych operatorów logistyki paliw w Europie
Krótki okres zaangażowania środków własnych
Brak potrzeby magazynowania towaru
Brak ryzyka wahań cen
3
Portfel dużych i stabilnych kontrahentów
Dzięki dobrym relacjom biznesowym ONICO jest obecne
rynkach Austrii, Czech, Francji, Holandii, Polski, Serbii, Węgier, Włoch
na
Kontrahentami są takie koncerny jak:
Total Deutschland GmbH
Shell Deutschland Oil GmbH
Scharr CPC GmbH
Statoil Poland Sp. z o.o.
ENI Group (AGIP)
UNIPETROL a.s.
Shell Gas Polska Sp. z o.o. (obecnie Amerigas Polska Sp. z o.o.)
BP Europa SE Oddział Polska
Primagaz Central Europe GmbH
GASPOL S.A.
ARAL AG
MOL GROUP Plc
Petroplus AG
Orlen S.A.
Lampogas S.p.A.
4
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
2010
2011
Kapitał własny
2.723.117,79
10.404.046,38
Należności długoterminowe
-
-
Należności krótkoterminowe
4.278.030,53
10.002.478,04
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
557.787,38
1.773.804,57
Zobowiązania długoterminowe
67.563,86
67.411,94
Zobowiązania krótkoterminowe
3.227.219,79
2.182.209,62
Amortyzacja
44.824,91
98.231,78
Przychody ze sprzedaży
34.288.473,61
101.063.311,17
Zysk/strata ze sprzedaży
686.989,12
10.414.056, 16
Zysk/strata z działalności operacyjnej
684.101,31
10.399.173,12
Zysk/strata brutto
507.157,86
9.937.286,18
Zysk/strata netto
373.011,33
8.034.178,59
5
Średnioterminowe cele ONICO
Uwolnienie potencjału Spółki po pozyskaniu stabilnego finansowania w drodze
emisji akcji - istotne zwiększenie sprzedaży, osiągnięcie efektu skali
Osiągnięcie statusu profesjonalnego dostawcy paliw płynnych na rynkach Unii
Europejskiej
Poza transportem kolejowym i drogowym wprowadzenie do oferty transportu
morskiego
Rozszerzenie oferty o inne produkty np olej napędowy
Rozszerzenie liczby partnerów biznesowych
Utrzymanie bezpiecznego poziomu kosztów stałych
Spółka zakłada kontynuację wypłat dywidendy
6
Dziękuję za uwagę

similar documents