Audyt innowacyjności

Report
Audyt innowacyjności
nowa usługa dla biznesu
Wodzisław, 7 marzec 2013
1
Plan prezentacji

Innowacja – innowacyjność

Czym jest audyt innowacyjności?

Obszary badane podczas audytu

Korzyści wynikające z audytu

Dotychczasowe doświadczenia

Facylitacja – sesja doradcza

Schemat audytu oraz sesji facylitacyjnej (od rejestracji do
realizacji)
2
Innowacja
„Innowacja to wprowadzenie nowego lub
znaczącego
udoskonalenia
produktu
(towaru lub usługi) lub procesu, nowej
metody marketingowej, nowej organizacji
działalności
gospodarczej,
nowej
organizacji wewnątrz firmy lub relacji
zewnętrznych firmy”
Definicja wg Podręcznika Oslo
3
Innowacyjność przedsiębiorstwa
Generowanie
Zespół
wiedzy
innowatorów
Strategiczne
myślenie
Generowanie
innowacji
Tworzenie
nowych
produktów
Elastyczność
działań
Współpraca z
klientami i
dostawcami
4
Stymulacja innowacyjności
poprzez:
EDUKACJA
Doradztwo
Edukacja
AUDYT
FACYLITACJA
Coaching
5
Czym jest audyt innowacyjności
porównanie
Audyt
innowacyjności
• diagnoza w zakresie zdolności do kreowania innowacji,
skutecznego ich wdrażania oraz stworzenia kultury
organizacyjnej wspierającej innowacyjność
Audyt
technologiczny
• ocena aktualnego potencjału technologicznego
przedsiębiorstwa (stosowanych procedur, regulaminów,
SWOT) w celu restrukturyzacji bądź wdrożenia
nowocześniejszych zastosowań
Opinia o
innowacyjności
• opinia na temat technologii, którą firma chce u siebie
wdrożyć realizując nową inwestycję
6
Badane obszary podczas audytu
Kultura
innowacji
Profil
zarządzania
Profile pracy
zespołowej
- zarządzania zmianami
- przywództwo
- zespoły pracujące w
modelach otwartej i
zamkniętej innowacji
- zarządzania ryzykiem
- zarządzania wiedzą
- zarządzania pomysłami
- zarządzania produktami
- zarządzania technologiami
- zarządzania zespołami
- orientacja
strategiczna
- podejmowanie decyzji
- organizacja pracy
- zespoły typu koleżeńskiego
i funkcjonalnego
- zespoły o przywództwie
bazującym na konsensusie i o
przywództwie autorytarnym
ANALIZA
7
Czego dotyczą rekomendacje w
raporcie
usprawnień pozwalających na poprawę klimatu sprzyjającego
powstawaniu innowacji w firmie
działań mających na celu zniwelowanie słabości w sposobie
zarządzania firmą
usprawnień technik zarządzania zespołami sprzyjających
większemu zaangażowaniu oraz wzrostowi stopnia kreatywności
pracowników
8
Korzyści wynikające z audytu
Określenie unikatowych zasobów służących
podniesieniu przewagi konkurencyjnej
Wyłonienie obszarów hamujących rozwój oraz
otwartość firmy na wprowadzanie rozwiązań
innowacyjnych
Wskazanie potencjału poprawy i doskonalenia
9
Dotychczasowe doświadczenie:
Do tej pory przeprowadziliśmy ponad
Liczba przeprowadzonych audytów
w województwach
230
audytów z rynku prywatnego i
publicznego na terenie całego kraju.
1-5
6-10
W badaniu uczestniczyły branże m.in.
produkcyjne, hotelarsko-gastronomiczne
szkoleniowo-doradcze, nieruchomości,
handlowe, branża kreatywna.
11-20
21-30
31-40
41-60
10
Facylitacja - sesja doradcza
Zagadnienia:
Kreatywność i
wykorzystanie technik i
narzędzi kreatywnego
rozwiązywania
problemów
Komunikacja,
budowanie
zespołów,
identyfikacja ról
Zagadnienia
wdrażania
„strategicznego
myślenia”
11
Schemat audytu innowacji
KROK 1: Rejestracja firmy do audytu - www.audytinnowacji.pl
KROK 2: Otrzymanie umowy o poufności oraz wysłanie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych pocztą
KROK 3: Weryfikacja zgłoszeń
KROK 4: Ustalenie terminu audytu i osoby audytora, podpisanie umowy z firmą
KROK 5: Wykonanie audytu i sporządzenie raportu
KROK 6: Przedstawienie firmie wyników audytu / przekazanie certyfikatu
12
KROK 1: Rejestracja firmy
13
KROK 2: Otrzymanie umowy o
poufności oraz wysłanie wymaganych
dokumentów rekrutacyjnych pocztą
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Kopia zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca
otrzymał w przeciągu 3 ostatnich lat
LUB oświadczenie, że podmiot z powyższej pomocy nie korzystał;
3. Sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych
LUB oświadczenie, że podmiot nie jest zobowiązany do
sporządzania sprawozdań finansowych
4. Wyciąg z KRS / EDG
14
KROK 3: Weryfikacja zgłoszeń
Grupa docelowa:
 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 siedziba na terenie Polski;
 funkcjonowanie minimum 1 zespołu w firmie.
KROK 4: Ustalenie terminu audytu i osoby
audytora, podpisanie umowy z firmą
15
KROK 5: Wykonanie audytu i
sporządzenie raportu
AUDYT
 badanie trwa max 6 godzin;
 w badaniu bierze udział zarząd firmy / właściciel oraz kierownicy
wybranych komórek/działów (zależnie od wielkości firmy);
 badanie odbywa się w siedzibie firmy.
RAPORT
16
KROK 6: Przedstawienie firmie wyników
audytu i przekazanie certyfikatu
17
Schemat sesji facylitacyjnych
KROK 1: Wybór firm do sesji facylitacyjnych
KROK 2: Rejestracja firmy do sesji facylitacyjnych, przesłanie dokumentów rekrutacyjnych
KROK 3:Podpisanie umowy z firmą, ustalenie terminu sesji, zakresu oraz osoby szkolącej
KROK 4: Przeprowadzenie facylitacji
KROK 5: Sporządzenie i wysłanie raportu oraz certyfikatu
18
KROK 1: Wybór firm do sesji
facylitacyjnych
1
2
3
• Opinia audytora - rekomendacja
• Wyrażenie zainteresowania przez firmę
• Wskaźnik otrzymany na podstawie audytu
19
KROK 2: Rejestracja firmy do sesji
facylitacyjnej, przesłanie dokumentów
rekrutacyjnych
1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany na podstawie otrzymanego
linku
2. Kopia zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca
otrzymał w przeciągu 3 ostatnich lat
LUB oświadczenie, że podmiot z powyższej pomocy nie korzystał;
3. Sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych
LUB oświadczenie, że podmiot nie jest zobowiązany do
sporządzania sprawozdań finansowych
4. Wyciąg z KRS / EDG
20
KROK 3: Podpisanie umowy z firmą,
ustalenie terminu sesji, zakresu oraz
osoby szkolącej
KROK 4: Przeprowadzenie facylitacji
Sesja obejmuje obszary takie jak:
 Kultura organizacyjna promująca kooperację i kreatywność
 Zarządzanie zespołami
 Zarządzanie pomysłami
 Zagadnienia wdrażania „strategicznego myślenia”
21
KROK 5: Sporządzenie i wysłanie
raportu oraz certyfikatu
22
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Firmy, które skorzystają z oferty audytu
oraz
sesji
facylitacyjnej
otrzymają
zaświadczenie o udzielonej pomocy de
minimis.
Audyt – 7 243 zł
Sesja – 7 994 zł
Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 1 stycznia
2007r.,
pomoc
publiczna
w
wysokości
nieprzekraczającej 200 tys. euro (100 tys. euro dla
sektora transportu drogowego) przyznana w ciągu
trzech lat nie podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej.
23
www.audytinnowacji.pl
Skontaktuj się z nami:
E-mail: [email protected]
Konsultanci projektu:
Ilona Wężyk
Małgorzata Kuchta
Judyta Grzebniewska
Jerzy Trawczyński
Natalia Marek
tel. (+48 32) 335 85 27,
tel. (+48 32) 335 85 32,
tel. (+48 32) 335 85 47,
tel. (+48 32) 335 85 34,
tel. (+48 32) 335 85 52,
885 885 660
885 885 661
885 885 662
885 885 663
885 885 664
Park Naukowo - Technologiczny
„Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18C
44 – 100 Gliwice
24

similar documents