Ustawa o efektywności energetycznej

Report
Nadzieje związane z nowym obszarem
rynku energii
Ustawa o efektywności energetycznej
Rafał Soja, TAURON Sprzedaż
Forum Polska Efektywna Energetycznie, Poznań, 12 grudnia 2011r.
Unijne cele 3x20%
Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele
ilościowe, tzw. „3x20%”:
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%
w stosunku do roku 1990,
 zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu
z prognozami dla UE na 2020 r., zgodnie z szacunkami
zawartymi w Zielonej Księdze w sprawie racjonalizacji
zużycia energii,
 zwiększenie do 20% udziału energii wytwarzanej
w odnawialnych źródłach energii w całkowitym zużyciu
energii, w tym zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.
2
Ustawa o efektywności energetycznej
Ustawa określa:
1. krajowy cel w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią (9% do 2016 r.),
2. zadania jednostek sektora publicznego
w zakresie efektywności energetycznej,
3. zasady uzyskania i umorzenia świadectwa
efektywności energetycznej,
4. zasady sporządzania audytu efektywności
energetycznej oraz uzyskania uprawnień
audytora efektywności energetycznej.
3
Poprawa efektywności energetycznej
Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej:

izolacja instalacji przemysłowych,

modernizacja: oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego,
urządzeń potrzeb własnych, urządzeń wykorzystywanych w
procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i
źródeł ciepła,

przebudowa lub remont budynków,

odzysk energii w procesach przemysłowych,

ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach
oraz przepływów mocy biernej.
Pełny wykaz przedsięwzięć - obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym RP
„Monitor Polski”
4
Ustawa o efektywności energetycznej
- Rola sektora publicznego
 wprowadzenie obowiązku
opracowywania i wdrażania planów
działań dotyczących efektywności
energetycznej na szczeblu lokalnym
 informowanie społeczeństwa o
osiąganych efektach w zakresie
oszczędności energii za
pośrednictwem stron internetowych
5
Ustawa o efektywności energetycznej
Jednostki sektora publicznego
Jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje co najmniej
dwa z niżej wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej:
 zawieranie umów z podmiotem realizującym przedsięwzięcia służące
poprawie efektywności energetycznej,
 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących
się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu albo ich
modernizacja,
 nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich
części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków,
 sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych
budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500m²,
których jest właścicielem lub zarządcą
6
Ustawa o efektywności energetycznej
Świadectwa efektywności energetycznej
Świadectwo jako produkt końcowy projektu poprawy efektywności
energetycznej:
 zobowiązanie podmiotów sprzedających energię odbiorcom końcowym do
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności
energetycznej bądź uiszczenia opłaty zastępczej,
 wysokość zobowiązania wyznacza 3% ilorazu przychodów ze sprzedaży
energii (bez kosztów innych systemów wsparcia i akcyzy) i jednostkowej
opłaty zastępczej – wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego (toe),
 wyłączenie z systemu dla tzw. odbiorców specjalnych (co najmniej 400
GWh zużycia rocznego, koszt energii w wartości produkcji na poziomie
przynajmniej 15%, zakończony projekt poprawy efektywności
energetycznej ograniczający zużycie energii na jednostkę produkcji o co
najmniej 1%),
 wpływy z opłat zastępczych stanowią przychód Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 świadectwo efektywności energetycznej stanowi towar giełdowy.
7
Ustawa o efektywności energetycznej
Przetargi
 wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej, którym przysługują certyfikaty dokonuje Prezes
URE w drodze przetargu,
 rozbudowana dokumentacja przetargowa,
 kryterium oceny stanowi wartość efektu energetycznego
projektu (ω),
 co najmniej jeden przetarg w roku z ustaloną przez Prezesa
URE wartością świadectw przewidzianych do wydania (toe)
oraz ustalonym przez MG współczynnikiem akceptacji ofert (t) dla pierwszego przetargu na poziomie 0,5,
 szansę na uzyskanie certyfikatów mają projekty, w których
wartość efektu energetycznego jest wyższa niż t   śr
8
Ustawa o efektywności energetycznej
Audyt efektywności energetycznej
 zasady powoływania audytorów – (kryteria akceptacji, komisje kwalifikacyjne,
egzaminy na audytora),
 obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku ze
sporządzeniem audytu efektywności energetycznej,
 komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes URE przy stowarzyszeniach naukowobadawczych, agencjach i fundacjach, uczelniach wyższych, instytutach
badawczych – których działalność jest związana z problematyką oszczędnego
gospodarowania energią,
 audyt wstępny jako warunek przystąpienia do przetargu mającego na celu
wybór przedsięwzięć efektywności energetycznej,
 audyt następczy jako potwierdzenie realizacji przedsięwzięć
efektywności energetycznej przy określonych parametrach,
 wymóg przeprowadzenia audytów przez dwóch różnych audytorów.
9
Oczekiwania w zakresie praktyki
 powstanie produktów dedykowanych dla samorządu
(dostawa energii oraz obrót certyfikatami),
 wspólne realizowanie projektów
proefektywnościowych (umowy o współpracy przy
realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych),
 wsparcie w procesach audytu i obrotu certyfikatami.
10
Obszary współpracy: przedsiębiorstwo
energetyczne - samorząd
 wymiana lamp oświetleniowych,
 przebudowa instalacji,
 termomodernizacja obiektów
komunalnych,
 budowa i rozbudowa Odnawialnych
Źródeł Energii (OZE).
11
Efektywność a rynek energii Nowy obszar kompetencji sprzedawców
 Doradztwo w zakresie działań zmierzających
do ograniczenia zużycia energii,
 Kontrakty handlowe jako odzwierciedlenie
zrealizowanych działań w zakresie
efektywności energetycznej,
 Produkty handlowe motywujące do
podejmowania działań proefektywnościowych.
12
Dziękuję za uwagę!
Rafał Soja
Wiceprezes Zarządu
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
[email protected]
13

similar documents