Malmo_19-21.03.2013

Report
Modernizacja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.
w Gdańsku
Malmö 19-21 marca 2013 r.
Gdańsk
DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU
Zagospodarowanie odpadów
przyjmowanych z terenu Gdańska
oraz gmin:
Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański,
Somonino, Przodkowo, Kartuzy
• Obsługa ok 600 000 mieszkańców
• Zatrudnienie - 310 osób
• Odbiór ok. 180 tys. Mg/rok odpadów
komunalnych (kod: 20 03 01)
• Selektywna zbiórka odpadów,
ok. 2600 pojemników na terenie
Gdańska
• Zbiórki odpadów niebezpiecznych
organizowane 2 razy w roku
Gdańsk
SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH
Opis i parametry:
• 210 000 Mg odpadów
komunalnych rocznie przy
pracy na 3 zmiany
• 2 linie na zmieszane odpady
komunalne 22 Mg/h każda
• 1 linia na odpady zielone
i mokre 0,6 Mg/h
• 1 linia na tworzywa sztuczne
2 Mg/h
• 1 linia na makulaturę 3 Mg/h
• 1 linia na szkło 5 Mg/h
Gdańsk
KOMPOSTOWNIA
Przeznaczenie obiektu:
• odpady biodegradowalne
pochodzące z selektywnej zbiórki
(mokre)
• odpady biodegradowalne
wydzielone ze zmieszanych
odpadów komunalnych
• odpady zielone
Parametry:
• powierzchnia obiektu – 6 082 m2
• wydajność kompostowni
przewidziana na min 40 000 Mg,
max 60 000 Mg rocznie.
• 14 tuneli do kompostowania,
• długość tunelu 49 m, szerokość 5 m
• przerzucarka kompostu BACKHUS
• otwarty plac dojrzewania kompostu
Gdańsk
BIOELEKTROWNIA
Opis i parametry:
10
• 2 nowe generatory gazowe
o mocach 685kW i 380 kW
+ stary generator 200 kW
• 119 nowych studni biogazowych
(w sumie 147 studni)
• Moc ok. 1,2 MW energii elektrycznej
i 1,2 MW energii cieplnej
• Biogaz 956 m3/h
• Produkcja ok. 9000 MWh/rok energii
elektrycznej (zapotrzebowanie
ok. 620 gospodarstw domowych)
Gdańsk
PODCZYSZCZALNIA
11
Opis i parametry:
• podczyszczenie ścieków
i odcieków powstających na
terenie zakładu
• technologia odwróconej
osmozy
• wydajność średnio-dobowa to
180 m3/d - 130 m3/d permeat
(część czysta, częściowo
oczyszczona woda), 50 m3/d
retentat (część bardziej
stężonego roztworu)
Gdańsk
KWATERY SKŁADOWISKA
Nowa kwatera 800/1
(do składowania odpadów
balastowych):
• trzy podsektory: A, B, C.
• pojemność ok 1651 tys. m3
• szacowany okres eksploatacji
do 2027 roku
Wyeksploatowana kwatera 800/2
(od 2011 roku w trakcie rekultywacji)
Gdańsk
INNE OBIEKTY
Kwatera składowania azbestu
Magazyn odpadów
niebezpiecznych
Infrastruktura towarzysząca
(zaplecze biurowe, socjalne, remontowe, garażowe)
Gdańsk
ZBIÓRKA SELEKTYWNA ODPADÓW
SUROWCOWYCH NA TERENIE GDAŃSKA
Selektywna zbiórka
odpadów obejmuje:
• papier
• tworzywa sztuczne
• szkło białe
• szkło kolorowe
16
Gdańsk
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW SUROWCOWYCH NA
TERENIE GDAŃSKA – SYSTEM DUALNY „SUCHE – MOKRE”
M.in.: puszki metalowe i aluminiowe, kartony po
sokach i mleku, pojemniki z resztkami jedzenia,
pojemniki po kosmetykach, tubki po paście, fajans,
porcelana, pampersy, tekstylia, odpady
opakowaniowe (tylko w sytuacji, gdy nie trafią do
kolorowych pojemników do segregacji), takie jak
szkło, papier i tworzywa sztuczne.
Odpady nadające się do kompostowania czyli
biodegradowalne, np.: resztki żywności, fusy po
kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach,
zużyte ręczniki papierowe i chusteczki
higieniczne, mokry, zabrudzony papier, trawa,
liście, rośliny, ziemia po kwiatach.
18
Gdańsk
Projekt
„System gospodarki odpadami dla
metropolii trójmiejskiej”
(Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
w Gdańsku)
14 listopada 2011
Gdańsk
Decyzja środowiskowa – uprawomocniona 3.02.2012 r.
(najważniejsze założenia)
-
Przyjęto wszystkie rozwiązania zaproponowane w Raporcie
o oddziaływaniu na środowisko i w Studium wykonalności
-
Lokalizacja na terenie ZU – Szadółki
-
Technologia z paleniskiem rusztowym
-
Dwie linie o łącznej wydajności 250 000 Mg/a frakcji energetycznej
z odpadów komunalnych o kaloryczności około 14 MJ/kg
-
100% ciepła wytworzonego podczas spalania należy zagospodarować
do celów grzewczych, bez wyprowadzania ciepła do środowiska
-
Należy przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko
przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę
Gdańsk
Strumień paliwa (minimalny) – na podstawie umowy z ZZO
Planowany
ZTPO
w Gdańsku
•
33
Eko Dolina
5
Słupsk
5 Zakładów Zagospodarowania
Odpadów
45
Szadółki
12
Tczew
•
Spółki komunalne
•
Prawie 80% województwa
pomorskiego
5
Kwidzyn
ZZO
ZZO
EkoDolina
33%
ZTPO
45%
12%
ZZO
Szadółki
10%
ZZO
Tczew
Pozostałe 2 ZZO
Źródło: Opracowanie własne
9.02.2012
preRDF [Mg/rok]
Szadółki
60 000
Eko Dolina
44 000
Tczew
16 000
Słupsk
7 000
Kwidzyn
6 500
SUMA
133 500
Harmonogram odbytych spotkań
w ramach dialogu technicznego (1/2)
Lp.
Nazwa
Data spotkania
1.
TIRU S.A.
22.11.2012r.
2.
VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.
26.11.2012r.
3.
REMONDIS Waste to Energy Sp. z o.o.
27.11.2012r.
4.
E-ON Energy from Waste Polska Sp. z o.o.
6-7.12.2012r.
14.01.2013r.
5.
SENER Sp. z o.o.
12.12.2012r.
6.
Wheelabrator Technologies Inc.
13.12.2012r.
Harmonogram odbytych spotkań
w ramach dialogu technicznego (2/2)
Lp.
Nazwa
Data spotkania
7.
SD3 Sp. z o.o.
18.12.2012r.
8.
FB Serwis S.A.
8.01.2013r.
9.
SITA Polska Sp. z o.o.
9.01.2013r.
10.
Termomeccanica Ecologia S.p.A.
16.01.2013r.
11.
FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o.
24.01.2013r.
12.
Doosan Lenties GmbH
14.02.2013r.
Podsumowanie dialogu technicznego
(najważniejsze kwestie)
Kwestie instytucjonalne
Większość firm biorących udział w dialogu technicznym uważa, że najlepszym
rozwiązaniem byłoby podpisanie umowy ze „spółką spółek” będącą
właścicielem preRDFu, co poprzez ograniczenie ilości podmiotów ułatwi
realizację projektu na etapie przygotowawczym, jak i inwestycyjnym. Dwie
z tych firm dodatkowo zaznaczyły, że „spółka spółek” powinna mieć
gwarancje od gmin (gwarancję strumienia gotówki)
Dwie firmy są zdania, że umowa powinna być podpisana z gminą/gminami.
Z niniejszych dwóch jedna jest zainteresowana podpisaniem umowy tylko
z jedną gminą (np. Gminą Miasta Gdańsk), która weźmie odpowiedzialność
za pozostałe podmioty publiczne biorące udział w projekcie
Jedna z firm jest zainteresowana utworzeniem wspólnej spółki podmiotu
publicznego i prywatnego
Jeden z potencjalnych PP uważa, że zamówienie powinno być na odbiór
i zagospodarowanie preRDFu, a decyzja czy należy budować spalarnię, oraz
jakiej wielkości, powinna leżeć po stronie partnera prywatnego
9.02.2012
16
Podsumowanie dialogu technicznego
(najważniejsze kwestie)
Decyzja środowiskowa (DŚ)
Wszystkie firmy są w stanie wybudować i eksploatować zakład zgodnie
z zapisami w DŚ
Pięć firm spośród biorących udział w dialogu technicznym uważa, że
szczegółowe zapisy w DŚ ograniczają możliwość zastosowania nowych
i lepszych rozwiązań technologicznych oraz że poziom szczegółowości tych
zapisów może doprowadzić do konieczności zmiany DŚ, choć należy tego
uniknąć
Trzy firmy są zdania, że konieczne jest uzyskanie od organu wydającego DŚ,
opinii, rozstrzygającej kwestie wpływu zmian parametrów, (np. ilość preRDF,
kaloryczność, ilość linii, zmiana technologii na lepszą – zgodną z BAT, etc.)
w kontekście ewentualnej konieczności uzyskania nowej DŚ
Jedna firma uważa, że zapisy w DŚ są wykonalne, ale zważywszy na
tendencje zmian w gospodarce odpadami (m.in. zmiany prawne,
przyzwyczajenia mieszkańców) należy rozważyć dopuszczenie spalania
odpadów zmieszanych w DŚ
9.02.2012
17
Podsumowanie dialogu technicznego
(najważniejsze kwestie)
Przepustowość
Wszystkie firmy biorące udział w dialogu technicznym są w stanie zrealizować
budowę spalarni etapowo, co jednak podniesie koszty inwestycji oraz
eksploatacji
Cztery firmy są w stanie wybudować instalację mogącą spalić o 30% więcej
odpadów niż byłoby to zagwarantowane
Natomiast pięć firm oświadcza, że z ich doświadczeń wynika, iż większą
szansę na realizację ma inwestycja, którą projektuje się „na miarę”
Dodatkowo dwie firmy zadeklarowały możliwość wybudowania 1 linii
technologicznej mogącej spalić do 270 tyś. ton odpadów rocznie
Zasada put or pay
Dziewięć firm jest zdania, że zasada put or pay jest konieczna, choćby
stosując mechanizm opłaty stałej (miesięcznej) i opłaty zmiennej (korygującej
niedobór paliwa lub nadprodukcję energii z odpadów)
Pozostałe firmy uważają, że zasada put or pay może być trudna do realizacji
w obecnym wymiarze prawnym. Lecz zaznaczają, iż są inne
9.02.2012
18 mechanizmy
gwarancji, bardziej korzystne dla partnera publicznego
Planowane działania związane z realizacją Projektu
1. Podpisanie Umowy o współpracy z ZZO
2. Przeprowadzenie dialogu technicznego z potencjalnymi partnerami prywatnymi
3. Wybór doradcy prawnego, technicznego i ekonomiczno-finansowego
- Sprawdzenie poprawności już przygotowanej dokumentacji
- Określenie „ścieżki” realizacji przedsięwzięcia
4. Przystąpienie do procedury wyłaniania partnera prywatnego, który
zaprojektuje, wybuduje i będzie eksploatował ZTPO w Gdańsku
5. Przeprowadzenie badań składu morfologicznego frakcji energetycznej odpadów
we wszystkich ZZO biorących udział w Projekcie, ze szczególnym
uwzględnieniem tendencji przyszłych zmian w jej strukturze
6. Uzyskanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
7. Sporządzenie sprawozdania o poziomie skażenia gleby i wód przed
rozpoczęciem inwestycji oraz badania geotechniczne
8. Doprowadzenie do wyboru PP i podpisanie z nim umowy
Gdańsk
Dziękuję za uwagę
KONTAKT:
Jednostka Realizująca Projekt (JRP2)
tel.: +48 58 326 01 07
Fax: +48 58 322 15 76
[email protected]
[email protected]
[email protected]
14 listopada 2011
Gdańsk

similar documents