Aplika*ní programy, programovací jazyky, formáty datových soubor*

Report
APLIKAČNÍ PROGRAMY,
PROGRAMOVACÍ JAZYKY,
FORMÁTY DATOVÝCH
SOUBORŮ
Obsah prezentace






Druhy aplikačního software (webové prohlížeče a
komunikační programy, kancelářské balíky, podnikové
aplikace, vývojová prostředí a překladače programovacích
jazyků, grafické a CAD programy, počítačové hry, výukové
programy, pomocné programy [utility] a speciální programy
pro různé profese)
Funkce a význam programovacích jazyků
Pojem formát datového souboru
Vazba typů dokumentu na určitý program a její změna
Význam standardizace dokumentů
Přehled nejpoužívanějších současných typů dokumentů (HTML,
TXT, DOC, XLS, ODT, ODS, PDF, PPT, WAV, JPG, MP3, WMA,
MPEG,AVI atd.)
A) DRUHY APLIKAČNÍHO SOFTWARE












webové prohlížeče
komunikační programy
kancelářské balíky
podnikové aplikace
vývojová prostředí
překladače programovacích jazyků
grafické programy
CAD programy
počítačové hry
výukové programy
pomocné programy [utility]
speciální programy pro různé profese
1.) Webové prohlížeče (Browsers)





= Počítačový program, který slouží k prohlížení
internetových stránek, neboli World Wide Webu
(WWW)
umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování
přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle
daných standardů zformátuje a zobrazí webovou
stránku
Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle
velmi jednoduše formátovaný.
Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování
stránky včetně zobrazení obrázků.
Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako
jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba
prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly.
Typy webových prohlížečů
Běžné web. prohlížeče
GRAFICKÉ:
 Windows Internet Explorer
 Opera
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Safari
TEXTOVÉ:
 Links
 Lynx
Web.prohlížeče pro děti







Kidzui
KidSplorer
My Kids Browser
Kid Rocket
Kids Playground Web
Browser
Kids Web Menu
Yahoo! Kids
7
2.) Komunikační programy


Programy sloužící k
internetové komunikaci po
celé síti, tj. po celém světě
Bezplatné (freeware)












ICQ
Skype
MSN Messenger
AIM
Yahoo! Messenger
Gadu-Gadu
Google Talk
Gaim
Jabber
QIP
Trillian
Miranda
„I seek You“ (Hledám Tě)





= Protokol pro instant messaging a zároveň
komunikační software, vyrobený izraelskou firmou
Mirabilis a poprvé uvedený v roce 1996
Nynější vlastník je firma AOL, která v roce 1998
koupila firmu Mirabilis za 287 milionů dolarů
Síť ICQ umožňuje zasílat textové zprávy, URL, celé
soubory, navštívenky, umožňuje chat, a další
Komunikace není šifrována, problém reklam
Současná verze ICQ 7.7







= Software sloužící k telefonování, posílání zpráv a souborů
Autory jsou Niklas Zennström a Janus Friis (tvůrci softwaru Kazaa)
Telefonování mezi uživateli Skype (oba volající mají nainstalován
Skype) je zdarma, šifrováno a to kdekoliv na světě a neomezeně na
délce hovoru.
Za poplatek lze telefonovat do tradičních telefonních sítí (služba
SkypeOut) a případně získat telefonní číslo a přijímat telefonáty z
pevných a mobilních sítí se službou SkypeIn.
Mezi další funkce patří VoiceMail – poskytuje funkčnost hlasové
schránky (placená služba) a Skype Video Calling – videokoference
mezi uživateli sítě Skype, dostupné od verze 2.0 zdarma
Skype je kompletně lokalizován do češtiny, je zdarma a bez reklam!
Pro telefonování na běžné telefony a mobily je nezbytné zakoupit
SkypeOut kredit.
3.) Kancelářské balíky




= Skupina kancelářského software prodávaného jako celek,
který nabízí určitý stupeň propojení jednotlivých aplikací v
balíku. Jeho součástí obvykle bývá textový procesor,
tabulkový procesor, nástroj na tvorbu prezentací či
databázový systém. Někdy se v balíku též objevují
groupwarové nástroje či grafické editory.
V současné době je nejrozšířenější balík Microsoft Office,
který se stal často standardem.
Proto se stala schopnost číst soubory Microsoft Office nutnou
podmínkou pro kterýkoli kancelářský balík, jež mu chce
konkurovat.
V poslední době získávají oblibu kancelářské balíky
OpenOffice.org a LibreOffice, které jsou na rozdíl od MS
Office dostupné zdarma a pro řadu platforem. Často jsou
jim však vytýkány vyšší hardwarové nároky.
Z čeho se skládá kancelářský balík?




Textový procesor
Další nástroje:
(Word, Writter)
 Vektorový grafický editor
Tabulkový procesor
(OO Draw, konkurence Correl)
(Excel, Calc)
 Nástroj pro mat. rovnice
Nástroj pro prezentace (Equation, Math)
(Powerpoint, Impress)  Tvorba letáků, plakátů, tiskovin
Databázový systém
(MS Publisher)
(Access, Base)
 E-mailová komunikace (MS
Outlook)
 A další: MS Groove, MS
OneNote, MS Picture Manager,
MS InfoPath…
4.) Podnikové programy
= užitečné speciální programy určené firmám pro řízení
a správu podniku
Funkce spec. programů:
 Tvorba faktur (Fakturace, Fakturka, 2HCS Fakturace)
 Daně a daňová přiznání (TAX 2011, TaxEdit S3…)
 Kniha jízd (AUTOPLAN, Kniha jizd 2011, SPZ 2011...)
 Další fce:

Personalistika (mzdy, rozpis směn)
 Řízení výroby
 Účetnictví… atd. atd. atd.

5.) Vývojové prostředí






zkratka IDE, anglicky Integrated Development
Environment
= Software usnadňující práci programátorů, většinou
jeden konkrétní programovací jazyk
Obsahuje editor zdrojového kódu, kompilátor, případně
interpret a většinou také debugger
Některé obsahují systém pro rychlý vývoj aplikací
(zvaný RAD), který slouží pro vizuální návrh grafického
uživatelského rozhraní
Pokud se jedná o nástroj pro objektově orientované
programování, může obsahovat také object browser
Př. Microsoft Visual Studio, Delphi…
Podle historického vývoje:




strojové (ASSEMBLER)
procedurální (Fortran, Basic, Pascal, C)
objektově orientované (Object Pascal, C++)
vizuální (Delphi, Visual Basic, Builder C++, Visual C++, Java)
Podle využití:



databázové (FoxPro, SQL, ale i Delphi, Visual C++, …)
internetové (JAVA, JSP, ASP, PHP, JavaScript)
pro umělou inteligenci (logické - PROLOG, rámcové - LISP), atd.
20
22
6.) Překladače programovacích jazyků




Též nazývány
kompilátory.
=Nástroje využívané
programátory pro vývoj
software (programování)
=Slouží pro překlad
algoritmů zapsaných ve
vyšším programovací
jazyku do strojového kódu.
Prvním programem, který
by bylo možno označit
jako překladač, byl A-0
Systém z roku 1952.

Nejznámější překladače:







GCC (GNU Compiler Collection)
Intel C++ Compiler (ICC)
Microsoft Visual Studio (přesněji
v něm obsažené překladače C++,
C#, Visual Basic atd.)
Glasgow Haskell Compiler (GHC)
Turbo Pascal, následně Delphi
Borland C++, následně C++
Builder
Free Pascal
7.) Grafické programy

Grafické programy 2 typů
 Programy
pro vektorovou grafiku (OpenOffice Draw,
Correll Draw, Callisto)
 Programy pro rastrovou grafiku (Adobe Photoshop,
GIMP, Zoner Photo Studio, PhotoFiltre, …)
29
30
8.) CAD programy







computer-aided design (např. AutoCad,
širokou činnost navrhování a technického kreslení
Jsou to pokročilé grafické programy pro projektování,
používané namísto rýsovacího prkna
vždy obsahují grafické, geometrické, matematické a
inženýrské nástroje pro kreslení plošných výkresů a
modelování objektů a dějů reálného světa
Pokročilejší řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby,
zařízení)
Blízkým příbuzným je také oblast počítačových vizualizací,
protože virtuální 3D návrhy jsou často klientům prezentovány
ve formě fotorealistických vizualizací
Využití v architektuře, strojírenství, designérství,
projektování, stavařině…
32
9.) Počítačové hry






Jedná se o druh softwaru vydávaného na nějakém nosiči (DVD, CD,
disketa,…), který se vkládá do PC přes mechaniku k tomu určenou
(CD – CD-ROM mechanika).
Nebo je distribuována přes internet.
Počítačová hra slouží k zábavě, uvolnění a relaxaci. 
Moderní počítačové hry mívají vysoké hardwarové požadavky.
Vyžadují pro komfortní provoz zejména ovládací zařízení,
zvukovou kartu, grafický akcelerátor a jiné hardwarové
komponenty.
Vývoj počítačové hry bývá velmi zdlouhavý a nezřídka se stává,
že trvá i několik let. Hry většinou svými moderními technologiemi a
herním enginem předvádí možnosti současného hardwarového
pokroku.
Při hraní se doporučuje dodržovat zásady ergonomie, správné
držení těla a dělání pauz mezi hraním. 
10.) Výukové programy

= konkrétní software, který je určen k výukovým
účelům a je schopen plnit alespoň jednu
z didaktických funkcí:
 motivace
 expozice
učiva (obrazové materiály)
 upevnění osvojených vědomostí a dovedností
 kontrola získané úrovně vědomostí a dovedností

Interaktivní učebnice, testové programy…
11.) Utility (pomocné programy)



Slouží k zjednodušení činností, které lze jinak
realizovat s vynaložením většího úsilí (například
použitím několika různých aplikací…), popřípadě
vyžadují jisté znalosti (například příkazů, parametrů
aj.).
Příkladem může být správa operačního systému
(jeho oprávněných uživatelů a jejich práv, nastavení
vlastností apod.), nastavování skrytých vlastností
aplikací a podobně.
Jde vlastně o jednoduché a malé programy, které
nám ulehčují práci. Často mají jen jeden účel.
12.) Speciální programy pro profese








Mapovací programy
Statistické programy
CAD – architektura, projektování
Programy pro řízení výroby v závodech
Navigace (letadel, osobní a nákladní dopravy)
GIS – Geoinformační systémy
IS – Informační systémy (např. SkautIS…)
……………………
B) PROGRAMOVACÍ JAZYKY




= Prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny
na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím
jazyce se nazývá program.
= Komunikační nástroj mezi programátorem, který v
programovacím jazyce vytvoří postup řešení daného
problému, a počítačem, který program tlumočí
technickými prostředky.
= Soubor pravidel pro zápis algoritmu, odborně řečeno se
jedná o formální jazyk.
existují v řadě verzí a implementací, mluvíme někdy o
dialektech programovacího jazyka. Existují také standardy
pro programovací jazyky, pro jednotlivé implementace se
často uvádí, kterému standardu vyhovuje.
Např.?









LOGO
Java
Basic
Visual Basic
Pascal
Python
C
C++
….a další!
Funkce a využití programovacích jazyků




Jednoduché i složitější
programy
Počítačové hry
Webové stránky
………
C) FORMÁT DATOVÉHO SOUBORU




čistě obrázkové formáty (JPG, JPEG, TIFF, GIF, BMP,
PNG, …) podporované běžnými prohlížeči
formáty videa a hudby (AVI, WMV, MP3, MP4, …)
formáty dokumentů, které lze upravovat a/nebo číst
pouze specializovaným programovým vybavením
(jako CDR, PDF…)
Formáty z kancelářských balíčků (doc/docx,
xls/xlsx, ppt/pptx, …)
Seznam formátů datových souborů













CDR: grafický soubor programu CorelDRAW
CSS: soubor kaskádových stylů
EPS: formát vhodný pro tisk dokumentů, který obaluje tiskové příkazy
PostScriptu
FLV: Flash Video, formát videa přehrávatelný pomocí aplikací Adobe Flash
GIF: obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí
HTML: webová stránka popsaná jazykem HTML
JPEG: obrázkový formát se ztrátovou kompresí vhodný pro fotografie
PDF: otevřený formát pro zobrazování dokumentů
PNG: obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí vhodný pro grafiky na
webu
PHP: serverový skript v jazyce PHP
SWF: soubor s aplikací Adobe Flash
TIFF: obrázkový formát vhodný pro ukládání fotografií, především o velkém
objemu a rozlišení dat
XML: dokument ve formátu XML
D) VAZBA TYPŮ DOKUMENTU NA
URČITÝ PROGRAM A JEJÍ ZMĚNA



Každý dokument je dle typu své přípony vázán k
příslušnému programu.
Přidružení k programu je uloženo v systémovém
prostředí. (kliknu na AVI ->spustí se Media Player apod.)
Změna asociace přípony na SW lze u Windows dvěma
způsoby:
V Ovládacích panelech pod „Výchozí programy“ a dále
„Přidružit typ souboru nebo protokol k programu“, kde se
nachází seznam všech známých přípon.
 Klikneš na soubor pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti
„Otevřít v programu“ -> „Zvolit výchozí program …“
a následně zaškrtnutím volby „K otevření souborů tohoto typu
vždy použít vybraný program“

E) STANDARTIZACE DOKUMENTŮ

Cíle standartizace (aneb jak vypadá ideální
soubor):
 Kvalita
– tak jistě, musí být kvalitně naprogramovaný
 Bezpečnost – správně, nesmí nikomu ubližovat
 Kompatibilita = slučitelnost/shodnost souborů mezi
různými operačními systémy (např. Windows, iOS,
Android, Linux aj.) – takže na nich shodně otevřeme
soubory jako PDF, AVI, JPG, MP3 aj.
 Portabilita = přenositelnost
 Znovupoužitelnost (reuse) = aby se tento typ
dokumentů používal spoustu let; např. doc existuje přes
20 let a stále lze otevřít soubor z první verze Wordu
F) Základní přípony dokumentů









TXT – jednoduchý text. dokument
Poznámkový blok
DOC – text. soubor MS Word
ODT – text.soubor OO Writer
XLS – tabulkový soubor MS Excel
ODS – tabulkový soubor OO
Calc
PPT – prezentace MS PowerPoint
ODP – prezentace OO Impress
PDF – otevřený formát pro
zobrazování dokumentů
HTML – webová stránka
popsaná jazykem HTML







GIF – obrázkový formát s
bezeztrátovou kompresí
JPEG – obrázkový formát se
ztrátovou kompresí vhodný pro
fotografie
WAV – zvukový soubor
WMA - zvukový soubor
MP3 – audio nahrávka, hudební
soubor
AVI – audiovizuální nahrávka,
video
MPEG – audiovizuální data
POZN.: Kancelářské balíky Windows 2007 a vyšší verze k obvyklým příponám
souborů z předchozích verzí kanc. balíků přidávají ještě koncovku –x (tj.: docx,
xlsx, pptx…)
ulehčují práci se soubory a složkami = Norton Commander, Total Commander
vytváření a editování textových dokumentů (MS
Word, Wordpad, Wintext602, WordPerfect,
OpenOffice Writer)
tvorba tabulek a grafů (MS Excel, Wintab602, Lotus 1-2-3, OpenOffice Calc)
MS PowerPoint, OpenOffice Impress
MS Access, Oracle, Paradox, Foxpro, SyBase, OOBase
prohlížení obsahu souborů (informační zdroje na WWW –
Internet Explorer či Mozilla, Chrome, obrázky – Zoner,
ACDSee, IrfanView)
53
54
55
56
Freeware
Demo
Shareware
Trial
Open-source

similar documents