138-prezentacja_Eko-Babice

Report
Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Stare Babice
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Plan prezentacji
1.
Opis projektu
2.
Cel projektu
3.
Zakres projektu
4.
Szczegółowe założenia projektu
5.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
6.
Finansowanie projektu
7.
Termin realizacji projektu
8.
Główne parametry techniczne inwestycji
9.
Główne korzyści płynące z inwestycji
10. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
1. Opis projektu
Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
gminy Stare Babice” realizowany przy udziale środków
z Funduszu Spójności pozwoli zapewnić czystą wodę i
odbiór ścieków sanitarnych niemalże ze wszystkich
gospodarstw Gminy - tych istniejących obecnie i tych,
które są w realizacji. W wyniku realizacji projektu ma
powstać ok. 15 km sieci wodociągowych, ok. 76 km
sieci kanalizacyjnych oraz kanały tłoczne i pompownie.
Jest to największy projekt inwestycyjny w historii
Gminy.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
2. Cel projektu
Głównym celem projektu jest wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM ( równoważna liczba mieszkańców ) w systemy
kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków
komunalnych.
Głównymi problemami związanymi z gospodarką wodno – ściekową w Gminie są:
- zbyt niski stopień skanalizowania
- problemy dotyczące zagospodarowania osadów
- zły stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla powojskowego w miejscowości Kwirynów
- problemy związane ze zrzutem ścieków oczyszczonych do obecnie wykorzystywanego rowu Z-7
- brak dostępu do sieci wodociągowej na terenie części Gminy
- problemy dotyczące nieodpowiedniej jakości wody dostarczanej z gminy Leszno oraz zbyt niskiej wydajności tego źródła
zasilania w okresach największego rozbioru wody
- brak wystarczającej liczby połączeń pomiędzy poszczególnymi sieciami wodociągowymi w przypadku zwiększonych rozbiorów
wody lub awarii sieci i innych zdarzeń losowych
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
W celu wyeliminowania problemów związanych z gospodarką wodno – ściekową
przewidziano więc w ramach projektu następujące inwestycje:
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej (w tym także kanał zrzutowy
ścieków oczyszczonych )
-wymianę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu powojskowym w Kwirynowie
- budowę instalacji do wytwarzania nawozu POLAGROS na bazie osadów z oczyszczalni
- budowę Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym wraz z ujęciem
wody
- budowę spinek wodociągowych oraz dodatkowych magistrali wodociągowych
łączących ASUW w Borzęcinie Małym z istniejącą siecią oraz gminny system
wodociągowy z warszawskim wodociągiem północnym
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk ze środkównduszu Sjnoś
w ramach Prog\ramOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko
3. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
4. Szczegółowe założenia projektu
Projekt zakłada, że w ciągu najbliższych lat powstanie:
− Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym
− ok. 76 kilometrów sieci kanalizacyjnej
− ok. 2,5 kilometrów sieci kanalizacyjnej zostanie poddanych modernizacji
− ok. 44 przepompowni ścieków
− ok. 18 kilometrów przewodów tłocznych pomiędzy przepompowniami a
oczyszczalnią ścieków w Starych Babicach
− ok. 13 kilometrów magistral wodociągowych i sieci rozdzielczych
poprawiających ciśnienie wody oraz usprawniających jej dystrybucję.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Część zadań projektowych jest w trakcie realizacji.
Niektóre z nich zostały już zakończone, odebrane i
przekazane do użytkowania, niektóre są na etapie
projektowym.
Spora część zadań jest w trakcie kompletowania
dokumentacji i zbierania zgód od właścicieli gruntów
prywatnych, przez które mają przebiegać inwestycje.
Na bieżąco prowadzone są przetargi na wykonanie
projektów i robót budowlanych.
W 2008 roku zakończono największą inwestycję
planowaną w projekcie − budowę Automatycznej Stacji
Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody i zapleczem dla
Pogotowia wod. − kan. Koszt tego zadania to ponad 10
mln pln brutto.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
5. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
W dniu 29 czerwca 2011 roku w Warszawie przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko - Babice sp. z o. o. podpisali umowę o
dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-208/10-00 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w
Gminie Stare Babice” w ramach działania Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM
priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
6. Finansowanie projektu
Beneficjentem Projektu jest Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. w Starych Babicach
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi
212 104 121,65 PLN brutto.
Maksymalna kwota dofinansowania z
Spójności wynosi 128 114 957,99 PLN.
Funduszu
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
7. Termin realizacji projektu
Zgodnie z umową o dofinansowanie okres
kwalifikowania wydatków rozpoczął się 2 czerwca 2007
r. Koniec realizacji projektu ustalono na dzień 31 grudnia
2014 r.
Tzw. „Efekt ekologiczny” ( zakładany poziom
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, jaki
przyniesie zainwestowanie środków finansowych w
dane przedsięwzięcie inwestycyjne) przewiduje się
osiągnąć do końca 2015 r. W naszym przypadku będzie
to podłączenie do sieci kanalizacyjnej 11 128
mieszkańców i 328 mieszkańców do sieci
wodociągowej.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
8. Główne parametry techniczne inwestycji
Podstawowymi założeniami projektu jest rozbudowa kanalizacji w układzie grawitacyjno - tłocznym polegającym na:
1. Odprowadzaniu ścieków z gospodarstw domowych odrzutami bocznymi do kolektorów
grawitacyjnych ułożonych w ulicach na głębokości ok. 4m p.p.t.
2. Przerzucaniu nieczystości przez pompownię sieciową do kolejnego odcinka kanału grawitacyjnego.
3. Transportowaniu ścieków w kierunku pompowni głównej usytuowanej w Borzęcinie.
4. Transportowaniu nieczystości przewodami tłocznymi o średnicy fi 315 do oczyszczalni
w Starych Babicach.
Ciśnieniowy transport przewiduje się jedynie lokalnie, w przypadku niekorzystnego ukształtowania
terenu. Koszty inwestycyjne realizacji kanalizacji grawitacyjnej są większe od układów ciśnieniowych,
ale jest ona prosta i niezawodna w działaniu. Także problemy i koszty eksploatacyjne są znacznie
mniejsze w porównaniu z kanalizacja ciśnieniową.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Dla przerzutu ścieków na wyższy poziom przewiduje się pompownie sieciowe. Zadaniem
pompowni jest przetłaczanie ścieków do dalszych odcinków sieci, umożliwiając tym samym ich
wypłycenie. Minimalne zagłębienia zbiorczych przewodów kanalizacyjnych wynoszą 1,6-1,8 m
p.p.t., a w szczególnie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się ich wypłycenie, z ewentualnym
ciśnieniowym doprowadzeniem ścieków z posesji ze skrajnych miejsc danego układu
kanalizacyjnego.
Niezależnie od wielkości spływu, minimalna średnica kanałów zbiorczych wynosi D=200mm, a przy
ciśnieniowym transporcie ścieków DZ90. Minimalne średnice przykanalików z posesji powinny
wynosić odpowiednio D=160mm dla grawitacyjnego odprowadzenia i Dz63 dla przyłączy
ciśnieniowych.
Minimalne spadki dla kanałów grawitacyjnych wynoszą odpowiednio: dla Dz200 - 4,5‰, dla Dz300
- 3,5‰, dla Dz400 - 2,5‰, dla przewodów ciśnieniowych i - 3,0‰. Oczyszczalnia po zakończonej w
2006 r. modernizacji i rozbudowie posiada przepustowość Q=3000m³/d.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
9. Główne korzyści płynące z inwestycji
1. Wzrost skanalizowania aglomeracji mierzony odsetkiem osób przyłączonych do kanalizacji z 43,62% (2009 r.) do
91,46% (2014 r.)
2. Wzrost liczby użytkowników sieci kanalizacyjnej o 11 128 osób
3. Wzrost liczby użytkowników sieci wodociągowej o 328 osób
4. Poprawa stanu środowiska naturalnego w obrębie Kampinowskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie
niekontrolowanego zrzutu ścieków
5. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej obszaru Gminy
6. Poprawa warunków bytowych mieszkańców obszaru objętego projektem
7. Względy ekonomiczne ( pozbywanie się nieczystości przez system kanalizacyjny jest kilkakrotnie tańsze niż
oczyszczanie szamb przy pomocy wozów ascenizacyjnych )
8. Wzrost wartości nieruchomości dzięki wyposażeniu w kanalizację.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
10. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne
Około 80 % obszarów Gminy znajduję się w Otulinie Puszczy Kampinowskiej, z czego ok. 18 % stanowi obszar
Kampinowskiego Parku Narodowego. Są to tereny czyste ekologicznie, gdzie obowiązujące przepisy zabraniają
budowy szamb dla nowych obiektów. Stąd konieczność budowy kanalizacji grawitacyjnej.
Budowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie i skierowanie ścieków do istniejącej oczyszczalni, praktycznie
wyeliminuje wprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do gruntu i bezpośrednio do cieków wodnych, co znacznie
przyczyni się do poprawy stanu jakości wód powierzchniowych i gruntowych na terenie Gminy Stare Babice.
Przepompownie sieciowe wykonywane są jako kryte studnie, a do przetłaczania ścieków zastosowano pompy
zatapialne. Komory czerpne pompowni sieciowych zmniejszono do niezbędnego minimum, aby zminimalizować
zjawisko zagniwania zbieranych ścieków. Natomiast dna komór czerpnych w pompowniach głównych ukształtowano
tak, aby wyeliminować możliwość powstawania tzw. „przestrzeni martwych”, gdzie ścieki miałyby możliwość
przebywania w dłuższym okresie czasu.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Dziękujemy za uwagę
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
„Eko-Babice Sp. z o. o.”
Ul. Kutrzeby 36 05-082 Stare Babice
Tel./fax: 22 722-90-08
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

similar documents