optymalizacja dochodów z dywidend

Report
OPTYMALIZACJA
PODATKOWA
Artur Cmoch
[email protected]
Agenda
 Cele optymalizacji podatkowej
 Optymalizacja dochodów osób fizycznych (dalej: OsFiz)
I.
Spółka osobowa jako optymalna forma prowadzenia działalności
gospodarczej
II. Warianty optymalizacji dochodów osiąganych przez OsFiz
 Optymalizacja dochodów przedsiębiorców (OsFiz albo osób prawnych)
I.
Warianty optymalizacyjne
II. Planowane zmiany od 2013 r.
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
2
Cele optymalizacji podatkowej
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
3
Cele optymalizacji
Źródło przychodów
Możliwości
optymalizacyjne
Działalność gospodarcza
Odroczenie momentu
opodatkowania
Udziały/akcje
Nieruchomości
Inne aktywa trwałe
Obniżenie efektywnej
stawki podatku
Wyeliminowanie
opodatkowania
Odsetki/instrumenty
pochodne/inne
instrumenty finansowa
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
4
Optymalizacja dochodów OsFiz
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
5
I. Spółka osobowa jako optymalna forma prowadzenia
działalności gospodarczej
Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej
wybierane przez przedsiębiorców:
 Jednoosobowa działalność gospodarcza
 Działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 Działalność w formie spółki osobowej (jawnej, komandytowej,
komandytowo-akcyjnej)
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
6
I. Spółka osobowa jako optymalna forma prowadzenia
działalności gospodarczej cd.
Działalność w formie spółki osobowej (komandytowej;
komandytowo-akcyjnej) – podstawowe zalety
 Brak opodatkowania podatkiem dochodowym na poziomie spółki osobowej
 Opodatkowanie wyłącznie na poziomie wspólników spółki osobowej
 Możliwość wyłączenia majątku prywatnego z odpowiedzialności za zobowiązania
związane z działalnością
 W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej brak opodatkowania dochodów OsFiz
będących akcjonariuszami SKA. do momentu podjęcia uchwały o wypłacie
dywidendy (ewentualnie do „dnia dywidendy”)
UWAGA: możliwe zmiany od 2013 r.
OsFiz 19% PIT
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
Sp. osobowa 0% CIT
7
II. Warianty optymalizacyjne dochodów osiąganych przez OsFiz
 WARIANT A – optymalizacja dochodów z dywidend
Skierowany do OsFiz osiągających dochody z dywidend opodatkowanych stawką 19%
Cel wariantu: brak opodatkowania dochodów z dywidend (oszczędność 19%)
 WARIANT B – optymalizacja wypłaty niepodzielonych zysków
Skierowany do OsFiz posiadających udziały w sp. z o.o. z niepodzielonym zyskiem
z lat poprzednich
Cel wariantu: wypłata zysku na rzecz OsFiz bez podatku dochodowego (oszczędność
19%); następnie przekształcenie w spółkę osobową w celu likwidacji podwójnego
opodatkowania (oszczędność 19%)
 WARIANT C – optymalizacja dochodu ze sprzedaży udziałów/akcji
Skierowany do OsFiz planujących sprzedaż posiadanych udziałów/akcji
Cel wariantu: sprzedaż udziałów/akcji bez podatku dochodowego (oszczędność 19%)
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
8
A. Optymalizacja dochodów z dywidend
Struktura obecna
Struktura docelowa
OsFiz
OsFiz
0%
19%
Spółka osobowa z siedzibą w UE
0%
Spółka kapitałowa z siedzibą w UE
0%
Sp. z o.o.
Spółka z o. o.
 Cel optymalizacji:
Brak opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z dywidendy osiąganych przez OsFiz
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
9
B. Optymalizacja wypłaty niepodzielonych zysków
Struktura obecna
Struktura docelowa
OsFiz
OsFiz
19%
Sp. z o.o. – 19%
0%
Spółka osobowa – 19%
Cele optymalizacji:

Wypłata niepodzielonych zysków ze sp. z o.o. do OsFiz bez podatku dochodowego
(struktura z wykorzystaniem rozwiązań krajowych albo oparta na spółkach z obszaru
Unii Europejskiej)

Przekształcenie sp. z o.o. w sp. osobową (0% CIT, 0% PIT, brak VAT oraz 0,5% PCC)

Likwidacja „podwójnego” opodatkowania podatkiem dochodowym
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
10
C. Optymalizacja sprzedaży udziałów/akcji
OsFiz
Cel optymalizacji:
0% PIT
SPV
0% CIT
z tytułu sprzedaży udziałów
w Sp. z o.o. przez SPV
Sp. z o.o.
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
 Sprzedaż udziałów (akcji) w sp. z o.o.
(S.A.) bez podatku dochodowego
 Transfer środków pieniężnych do OsFiz
bez podatku dochodowego
Założenia:
 przeniesienie udziałów w sp. z o.o.
na rzecz spółki kapitałowej – SPV.
 sprzedaż udziałów w sp. z o.o.
z poziomu SPV.
 Dochód ze sprzedaży udziałów akcji =
Przychód – rynkowa wartość udziałów
11
Optymalizacja dochodów przedsiębiorców
(OsFiz albo osób prawnych)
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
12
I. Warianty optymalizacyjne
 WARIANT A – optymalizacja mająca na celu podwyższenie podstawy amortyzacji
składnika majątku (np. nieruchomości, znaku towarowego)
Skierowany do podmiotów posiadających nieruchomości oraz wartości niematerialne
i prawne (np. znaki towarowe, prawa autorskie, patenty) – dalej jako składniki majątku,
których wartość rynkowa znacznie przewyższa wartość początkową, chcących
podwyższyć wysokość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych
Cel: podwyższenie podstawy amortyzacji
 WARIANT B – optymalizacja mająca na celu podwyższenie kosztu zbycia składnika
majątku (np. nieruchomości, znaku towarowego)
Skierowany do podmiotów posiadających nieruchomości oraz wartości niematerialne
i prawne (np. znaki towarowe, prawa autorskie, patenty) – dalej jako składniki majątku,
których wartość rynkowa znacznie przewyższa wartość początkową, planujących
sprzedaż
Cel: obniżenie dochodu w przypadku sprzedaży składnika majątku
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
13
I. Warianty optymalizacyjne cd.
 WARIANT C – optymalizacja z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego
zamkniętego (FIZ)/ funduszu inwestycyjnego zagranicznego
Skierowany do podmiotów osiągających wysokie dochody z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej , odprowadzających wysokie podatki dochodowe
Cel wariantu: Brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego na poziomie spółki
prowadzącej działalność, brak opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów
właścicieli
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
14
A. Podwyższenie podstawy amortyzacji składnika majątku
(znaku towarowego, nieruchomości itp.)
Główny cel optymalizacji:
 Podwyższenie podstawy amortyzacji składników
majątku (znaków towarowych, nieruchomości,
budowli itp.)
Spółka
Umowa
Założenia optymalizacji:
licencyjna/
 Aport składników do S.K.A. (operacja neutralna
na gruncie CIT)
Umowa najmu
 Sprzedaż przez SKA składnika majątku do spółki
kapitałowej z grupy kapitałowej (SPV);
Składnik majątku
S.K.A
SPV
Sprzedaż składnika majątku do SPV
 Korzystanie ze składników przez Spółkę na
podstawie odpowiednich umów (w przypadku
znaku towarowego - umowy licencyjnej; w
przypadku - nieruchomości na podstawie umowy
najmu)
Skutki podatkowe:
 Czynsz za wynajem nieruchomości jako koszt
podatkowy dla Spółki
 Opłata licencyjna za znak towarowy jako koszt
podatkowy dla Spółki
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
15
 Odpisy amortyzacyjne jako przychód dla SPV
B. Optymalizacja podatkowa - podwyższenie kosztu zbycia
składnika majątku (znaku towarowego, nieruchomości itp.)
Spółka
Spółka
SKA
Sprzedaż składnika majątku
z niskim kosztem uzyskania
przychodu
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
Składnik majątku
Składnik majątku
Sprzedaż składnika majątku
z poziomu SPV z podwyższonym
kosztem uzyskania przychodu
16
C. Struktura z wykorzystaniem FIZ oraz SKA (do końca 2012 r.?)
Cel struktury:
Właściciel struktury
0% CIT
Spółka pośrednicząca – 0% CIT
0% CIT
FIZ/Fundusz zagraniczny – 0% CIT
0% CIT
S.K.A. – 0% CIT
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
 Prowadzenie działalności
gospodarczej przez SKA. (podmiot
transparentny podatkowo)
 Brak obowiązku zapłaty podatku
dochodowego przez SKA
 Brak obowiązku zapłaty podatku
dochodowego przez FIZ (FIZ
zwolniony podmiotowo z
opodatkowania CIT)
 Możliwość dystrybucji dochodów
przez FIZ do właścicieli struktury
bez podatku
17
II. Planowane zmiany od 2013 r.
 Nadanie S.K.A. statusu podatnika
podatku dochodowego od osób
prawnych (?)
 Niedostateczna kapitalizacja rozszerzenie kręgu podmiotów
objętych ograniczeniami
wynikającymi z regulacji dotyczącymi
 Zmiany dotyczące niepodzielonego
tzw. cienkiej kapitalizacji do
zysku - w sytuacji przekształcenia
udziałowców pośrednich
spółki będącej podatnikiem CIT
w spółkę niebędącą osobą prawną
 Wyłączenie prawa do korzystania
zarówno wartość niepodzielonego
ze zwolnienia z podatku
zysku jak również wartość zysku
w przypadku wypłat dywidend
przekazanego na inne kapitały niż
i innych dochodów (przychodów)
kapitał zakładowy w spółce
z tytułu udziału w zyskach osób
przekształcanej będzie stanowiła
prawnych podlegających
przychód.
odliczeniu w spółce wypłacającej
(tzw. pożyczka partycypacyjna)
 Zmiany dotyczące cen
transferowych i dokumentacji
 Opodatkowanie świadczeń
podatkowej z nimi związanej –
niepieniężnych (w tym dywidend
obowiązek sporządzenia dokumentacji
rzeczowych) po stronie
również przez spółki osobowe
wypłacającego
GWW TAX I PAŹDZIERNIK 2012
18
Dziękuję za uwagę
Artur Cmoch
[email protected]
Tel. kontaktowy 22 212 00 00

similar documents