Prezentacja Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej

Report
Wielkopolski Klaster Energii
Odnawialnej
Polska Izba Gospodarcza
Importerów, Eksporterów i Kooperacji
Iwona Wesołek
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Geneza powstania:
Wiosną 2008 podjęte zostały przez Polską Izbę Gospodarczą
Importerów, Eksporterów i Kooperacji działania związane z
zainicjowaniem Wielkopolskiej Innowacyjnej Sieci
Kooperacji, w ramach której tworzone są klastry w branżach:
budowlanej, spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej oraz
energii odnawialnej.
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
• Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej powstał w 2009 roku
• W 2010 r. powstała strategia Rozwoju klastra z wykorzystaniem
środków w projekcie KIGNET INNOWACJE
WIZJA KLASTRA - Wiodący partner w tworzeniu, rozwoju i
eksploatacji energii odnawialnej w Wielkopolsce.
MISJA KLASTRA - Ciągłe doskonalenie umiejętności w obszarach
zarządzania, marketingu, nowych technologii i innowacji oraz
internacjonalizacji poprzez edukację i rozwój kapitału ludzkiego
oraz dążenie do specjalizacji w danych obszarach oraz całej branży.
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Członkowie klastra:
1. Przedsiębiorstwa. Obecnie członkami jest 29 firm
2. Jednostki badawczo-naukowe: m.in. Uniwersytet
3.
4.
Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Obróbki Plastycznej,
Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Instytut Technologii
Drewna
Jednostki samorządu terytorialnego: Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Starostwa
Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin w Wielkopolsce
Jednostki otoczenia biznesu: regionalne i branżowe izby
gospodarcze, Wielkopolski Klub Kapitału
Koordynator: Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i
Kooperacji
Lider: Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dla sprawnego zarządzania klastra powstała:
Rada klastra, która wraz z Koordynatorem opracowała:
• statut,
• kodeks etyczny
• oraz plan działań dla Wielkopolskiego Klastra Energii
Odnawialnej.
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Na mocy porozumienia od 01.12.2012 izba podpisała porozumienie o
współpracy z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią Sp. z o.o., na mocy
którego Agencja została liderem klastra.
Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE), została
powołana 30 października 2009 roku do realizacji zadań własnych
Samorządu Województwa w zakresie efektywności energetycznej i
odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce.
Agencja powstała w oparciu o grant europejski z programu Inteligentna
Energia dla Europy II (IEE) będącego jednym z elementów Programu
Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP).
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Benchmarking klastrów w Polsce:
W 2010 roku nasz klaster został wytypowany do analizy w
ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP) projektu pt.: „Organizacja i
przeprowadzenie benchmarkingu klastrów w Polsce”.
Tego rodzaju badanie klastrów było wykonywane w Polsce
po raz pierwszy. Pozyskane dane o klastrach pozwoliły z
jednej strony określić stan rozwoju oraz potrzeby
poszczególnych klastrów, z drugiej miały stanowić źródło
informacji przy opracowywaniu przyszłych instrumentów
wsparcia klastrów.
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Grupy robocze:
Dla sprawnego funkcjonowania Wielkopolskiego Klastra
Energii Odnawialnej w X 2011 r. postanowiono wyodrębnić
następujące grupy robocze:
• grupę ds. energii słonecznej,
• wiatrowej,
• wodnej,
• geotermalnej oraz
• biomasy.
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Grupa robocza BIOMASA:
Rolę lidera w zakresie biomasy powierzono Panu Romanowi
Długiemu – Prezesowi firmy ASKET, który ma największe
doświadczenie w powyższym zakresie zarówno w kraju, jak i
na arenie międzynarodowej.
Celem grupy jest przygotowanie systemowego pakietu
rozwiązań w zakresie wykorzystania biomasy jako paliwa
pochodzącego z odnawialnych źródeł energii.
Hasło przewodnie grupy to "Złoty Węgiel dla Wielkopolski".
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
• Celem nadrzędnym jest wykorzystanie ogromnego potencjału
regionu i zorganizowanie regionalnego rynku biomasy.
• opracowanie logistyki w zakresie zbudowania sprawnego
łańcucha dostaw „złotego węgla” od producenta biomasy,
poprzez producenta paliwa, do odbiorcy finalnego.
• zbudowanie platformy wymiany informacji na temat gdzie kupić,
gdzie sprzedać biomasę, jako paliwo energetyczne dostępne dla
ogółu społeczeństwa
• opracowanie i zaprezentowanie poszczególnym powiatom
programu w zakresie pozyskania i dystrybucji biomasy w celach
grzewczych.
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
LOBBING:
Klaster brał aktywny udział w konsultacjach społecznych
projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Przedstawiciele klastra uczestniczyli w konferencji
uzgodnieniowej projektu ustawy o OZE, która odbyła się 29
maja 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki.
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Planowane Projekty:
WRPO działanie 1.6
tytuł projektu:
„Promocja i rozwój Wielkopolskiego Klastra Energii
Odnawialnej – sieć powiązań budownictwa
energooszczędnego”.
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zapraszamy do współpracy
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Polska Izba Gospodarcza
Importerów, Eksporterów
i Kooperacji
Ul. Św. Marcin 80/82 (CK .Zamek.,
parter, p.54)
61-809 Poznań
tel: 061/ 851 78 48, 851 78 49
fax: 061/ 851 78 28
http://www.pcc.org.pl
e-mail: [email protected]
[email protected]
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

similar documents