Prezentacja_PUP Zabrze

Report
Dobre praktyki – współpraca urzędu pracy z
niepublicznymi podmiotami przy aktywizacji
osób bezrobotnych
Łukasz Ciesek
Inspektor w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Zabrzu
Chorzów, 30.01.2015
Realizowane projekty
• W latach 2010 – 2014 zrealizowano 23 projekty.
• Aktualnie realizowanych jest 10 projektów.
• Łączna wartość projektów konkursowych, w których
PUP Zabrze brał udział to ponad 25 mln zł.
• Łączna wartość projektu systemowego to ponad 33,5
mln zł.
Przykłady współpracy
• A4e Polska – lider
• „Centrum Pracy – integracja poprzez pracę” (Zmniejszenie wyizolowania
społecznego w grupie 350 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
zamieszkujących miasto Zabrze – ułatwienie dostępu do pracy).
• „Droga do zatrudnienia” realizowany we współpracy z PUP
Świętochłowice. Podniesienie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych
certyfikatami przez min. 332 os. oraz znalezienie i utrzymanie zatrudnienia
lub podjecie dalszych szkoleń, staży w 3 miesiące po zakończeniu udziału w
proj. Przez min. 100 os zamieszkujących Zabrze lub Świętochłowice
Przykłady współpracy
• PI-PWP CouveusePL
• Lider – SWR
• Partnerzy PUP Zabrze i Union des Couveuses
• Poprawa jakości wsparcia udzielanego OB. w zakresie rozpoczęcia własnej
DG poprzez adaptację i dostosowanie francuskiego modelu couveuse do
polskich realiów prawnych, gosp. i społ. oraz włączenie go do polityki
poprzez prowadzenie w województwie śląskim.
Przykłady współpracy
• Innowacyjne wsparcie dla Ciebie
• Lider – CTC Polska sp.z o.o.
• Partnerzy PUP Zabrze, PUP Świętochłowice, PUP Strzelce Opolskie, bit
schulungscenter Nfg. GmbH & Co KG
• Wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP
i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale
bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie
Przykłady współpracy
• PI-PIW - Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
• Lider – Trawipol AZ
• Partner – PUP Zabrze
• Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności działań dotyczących
zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie
i upowszechnienie innowacyjnej platformy współpracy
Przykłady współpracy
• Bez barier
• Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego
• Partner – PUP Zabrze
• Dla uczestników - 60 os: IPD, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i
psychospołeczne, szkolenia zawodowe, staże u pracodawców oraz
dodatkowe szkolenia.
Przykłady współpracy
• Aktywny mikroprzedsiębiorca
• Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego
• Partner – PUP Zabrze
• Projekt skierowany do osób, które założyły firmę przy wsparciu środków
z PUP Zabrze.
• ma na celu podniesienie kompetencji przyczyniających się do zwiększenia
konkurencyjności i efektywności działań mikroprzedsiębiorstw miasta
Zabrze, poprzez wsparcie szkoleniowe pracujących w nich min. 90 os.
Przykłady współpracy
• Schematom STOP Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy
• Lider – PUP Zabrze
• Partner – MOPR + przedstawiciele instytucji miasta i przedstawiciele
rodzin
•
•
Celem ogólnym Projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy
instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu
bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności
wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie
nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej
Działania skierowane do rodzin: będą oparte o 4 moduły: prozatrudnieniowy,
społeczny i integracyjny, rodzinny, sport i kultura (m.in. szkolenia zawodowe,
porady prawne, wsparcie medyczne itd.)
Przykłady współpracy
• Aktywni młodzi
• Lider – Rudzka Agencja Rozwoju
• Partner – PUP Zabrze
• Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób poniżej 30
roku życia do końca czerwca 2015 r.Zadania projektu: doradztwo
zawodowe, szkolenia doradczo aktywizujące, szkolenia zawodowe, staże 6
m-cy.
Przykłady współpracy
• Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze.
• Lider – Fundacja IMAGO
• Partner – PUP Zabrze, Fundacja „Nadzieja – Dzieci” Zakład Aktywności
Zawodowej.
• Celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego i predyspozycji
zawodowych do podjęcia zatrudnienia.
• Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 40 osób niepełnosprawnych
- 12 os. podejmie zatrudnienie (30%), zarejestrowanych w PUP Zabrze jako
osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.
Przykłady współpracy
• Transfer wiedzy oraz Transfer wiedzy II
• Lider – PUP Zabrze
• Partner – A4e Ltd oraz Communauté d'Agglomération de Lens- Liévin
(Francja)
• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
• Anglia – poznanie usługi technik pilotażowych do pracy z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
• Francja – poszerzenie wiedzy nt. kształcenia zawodowego oraz działań
przedsiębiorczych.
Współpraca
Współpraca z:
•
•
•
•
•
•
Towarzystwo św. Brata Alberta,
Caritas Diecezji Gliwickiej,
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,
Spółdzielnie Socjalne,
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
Parafie – Punkty pomocy koleżeńskiej
Partnerstwo – główne korzyści:
• możliwość opracowania wielostronnego i innowacyjnego
podejścia do rozwiązywania problemów;
• połączenie sił – większa skuteczność;
• możliwość zastosowania doświadczeń partnerów – lepsze
rezultaty;
• wykorzystanie zasobów materialnych, ludzkich;
• zdobywanie doświadczenia – uczenie się od siebie oraz w
wyniku wspólnych działań w ramach sekto-rów oraz między
sektorami;
Partnerstwo
• Realizowane projekty jako lider oraz jako
partner.
• Obustronne korzyści.
• Projekty bezkosztowe.
• Projekty innowacyjne.
• Projekty pilotażowe.
Podstawy prawne działania Ustawa o
promocji zatrudnienia
• Art. 6. 1. Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania
określone w ustawie są:
• (…)
• 5) instytucje dialogu społecznego
• (związki zawodowe lub organizacje związków za-wodowych,
organizacje pracodawców, organiza-cje bezrobotnych,
organizacje pozarządowe
• - jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań
w zakresie promocji zatru-dnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej).
Podstawy prawne działania Ustawa o
promocji zatrudnienia (…)
• 6) instytucje partnerstwa lokalnego
• (grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i
projekty na rzecz rynku pracy)
• Art. 21. Polityka rynku pracy realizowana przez władze pu-bliczne opiera
się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w szczególności w
ramach:
• 1) działalności rad rynku pracy;
• 2) partnerstwa lokalnego;
• 3) uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia
przez partnerów społecznych i agen-cje zatrudnienia.
Podstawy prawne działania Ustawa o
promocji zatrudnienia (…)
• Art. 66a. 1. Starosta samodzielnie lub we
współ-pracy z innymi organami, organizacjami
i pod-miotami zajmującymi się problematyką
rynku pracy oraz pracodawcami, w celu
aktywizacji zawodowej osób, o których mowa
w art. 49a, inicjuje i realizuje programy
specjalne.
Częste trudności
• brak lidera lub nadmiar przywództwa,
• brak wiedzy i umiejętności partnerów, zwłaszcza w zakresie
prawidłowej diagnozy problemów lokalnych,
• brak silnej, długotrwałej motywacji partnerów,
• bierność partnerów, próżniactwo społeczne,
• sprzeczność interesów, realizacja celów ukrytych,
• bariery osobowościowe, polityczne, ekonomiczne.
• Dziękuję za uwagę

similar documents