Izabela Oleksiuk, ZGO S.A. w Bielsku

Report
„Kontrola UKS z perspektywy beneficjenta POIiŚ”
Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Jarnołtówek 18.04.2013r.
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
PLAN PREZENTACJI:
1) Dane liczbowe o projekcie
2) Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach projektu
3) Dane liczbowe o kontrolach przeprowadzonych na projekcie
4) Dokumenty, które podlegały kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej
5) Kontrolowane obszary
6) Sposób przygotowania się do kontroli
7) Przebieg kontroli
8) Podsumowanie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami
dla miasta Bielska- Białej i gmin powiatu bielskiego”
Beneficjent:
Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Podpisanie umowy o dofinansowanie:
31.08.2009 r.
Całkowity koszt projektu wynosi:
87.285.576,47 PLN
Kwota dofinansowania:
51.629.214,99 PLN
Kwota pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW:
Realizacja projektu w latach:
14.556.400,00 PLN
2008 – 2013
Adresaci projektu: miasto Bielsko-Biała i gminy powiatu bielskiego
- ok. 274 000 mieszkańców
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
1995 r.
2012 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania (1):
1.
Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt
Wykonawca:
Data realizacji umowy:
Wartość kontraktu:
2.
Inżynier kontraktu dla budowy Zakładu Gospodarki Odpadami
w Bielsku-Białej Lipniku wraz z infrastrukturą i osprzętem i
Wykonawca:
Data realizacji umowy:
Wartość kontraktu:
3.
Eko- Konsulting Projekt „ CONSEKO – BBM – DESIGN” S.A.
06.04.2009 – 31.08.2012
765.523,20 PLN brutto
Grontmij Polska Sp. z o.o. – lider konsorcjum
07.06.2010 – 30.06.2013
1.411.168,97 PLN brutto
Działania informacyjno – promocyjne
Wykonawca:
Data realizacji umowy:
Wartość kontraktu:
Unia Sp. z o.o.
18.04.2011 – 30.06.2012
109.470,00 PLN brutto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania (2):
4.
Budowa II sektora składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku
Wykonawca:
Data realizacji umowy:
Wartość kontraktu:
Haller S.A. – lider konsorcjum
28.08.2008 – 19.01.2010
10.551.841,47 PLN brutto
Zakres inwestycji:
W ramach zadania wybudowano sektor
składowiska odpadów o pojemności
614 000 m³ i powierzchni ok. 4,7 ha, składający
się z 3 kwater, z których każda została wyposażona
w system zabezpieczeń, pozwalających chronić
glebę, wody powierzchniowe i gruntowe
przed zanieczyszczeniami.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania (3):
5.
Zamknięcie i rekultywacja starego składowiska odpadów
Wykonawca:
Data realizacji umowy:
Wartość kontraktu:
Skanska S.A.– lider konsorcjum
03.12.2009 – 04.11.2010
6.378.783,89 PLN brutto
Zakres inwestycji:
• rekultywacja starego składowisko odpadów
o powierzchni ok. 10 ha
• zamknięcie i ukształtowanie bryły składowiska,
co umożliwiło ograniczenie przedostawania się
wód opadowych do bryły składowiska, a tym samym
ograniczyło strumienie odcieków ze zrekultywowanego
składowiska,
• zabezpieczenie środowiska zewnętrznego od składowanych odpadów,
• wykorzystanie gazu wysypiskowego do produkcji energii elektrycznej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania (4):
6. Projekt i budowa ZGO w Bielsku-Białej Lipniku wraz z infrastrukturą i osprzętem
Wykonawca:
Data realizacji umowy:
Wartość kontraktu:
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
25.02.2010 – 29.05.2012
64.884.890,13 PLN brutto
Zakres inwestycji:
Sortownia odpadów o przepustowości
min. 70 000 Mg / rok w systemie
dwuzmianowym, przystosowana do
segregacji zarówno odpadów komunalnych
zmieszanych jak i doczyszczania
zbieranych selektywnie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zakres inwestycji (1)
Linia technologiczna sortowni składa się z m.in.
• kabin sortowniczych (wstępnej segregacji
odpadów oraz doczyszczania surowców),
• 7 separatorów optoelektronicznych,
wydzielających automatycznie m.in. tworzywa
sztuczne (PET, folia, chemia gospodarcza),
papier, tetra pack, frakcja energetyczna,
• separatorów do wydzielania metali żelaznych
i nieżelaznych,
• automatycznej prasy belującej,
• automatyczne stacji załadunku kontenerów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zakres inwestycji (2):
Kompostownia odpadów o możliwościach technicznych min. 25 000 Mg / rok,
składająca się z 11 automatycznie sterowanych bioreaktorów.
Kompostowaniu podlegają odpady z frakcji organicznej wydzielonej
w procesie sortowania oraz odpady biodegradowalne zebrane selektywnie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zakres inwestycji (3):
pozostałe obiekty nowego Zakładu
Gospodarki Odpadami:
• Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych
o przepustowości 2 400 Mg/rok;
• Stanowisko kruszenia i przetwarzania odpadów
budowlanych o przepustowości 3 700 Mg/rok;
• Plac dojrzewania kompostu;
• Magazyn odpadów niebezpiecznych;
• Magazyn surowców wtórnych wydzielonych w sortowni;
• Budynek warsztatowy oraz stanowiska
garażowo – postojowe;
• Budynek wagowy z portiernią i wagami.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zakres inwestycji (4):
dostarczony sprzęt
W ramach zadania dostarczono sprzęt niezbędny
do pracy w nowym zakładzie ( m.in.):
• Kompaktor,
• Spycharkę gąsiennicową,
• Ładowarki teleskopowe i kołową,
• Kruszarkę wraz z przesiewaczem do odpadów
budowlanych,
• Samochody hakowe do przewożenia kontenerów,
• Sito mobilne do przesiewania kompostu,
• Przerzucarkę do przerzucania kompostu na pryzmach.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zakres inwestycji (5):
pozostała infrastruktura w zakładzie
Na terenie zakładu istnieje pełna infrastruktura techniczna konieczna
do prawidłowej eksploatacji obiektu: system wag wjazdowej i wyjazdowej,
stanowisko mycia i dezynfekcji kół samochodowych, stacja transformatorowa,
zbiorniki ścieków technologicznych i deszczowych, zbiornik przeciwpożarowy.
Cały teren jest ogrodzony i obsadzony pasem zieleni celem odizolowania zakładu
od okolicznych zabudowań.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
W ramach projektu realizowane jest:
Dostawa i montaż rozrywarki worków na linię sortowniczą
Wykonawca:
Data realizacji umowy:
Wartość kontraktu:
Sutco Polska Sp. z.o.o.
22.02.2013 – 30.05.2013
1.226.310,00 PLN brutto
Zakres inwestycji:
Dostarczenie oraz montaż rozrywarki worków o wydajności min. 27 Mg/h przy
przepustowości 200 kg/m³ oraz skuteczności otwierania i opróżniania worków na poziomie min.
90 % wraz z jej montażem na początku linii do sortowania odpadów oraz rozruchem
technologicznym i przeszkoleniem personelu Zamawiającego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Kontrole przeprowadzone na projekcie (1) :
1. Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonanie zadania: „ Budowa II sektora składowiska
odpadów w BB Lipniku” – WFOŚiGW w Katowicach (Instytucja Wdrażająca)
2. Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonanie zadania: „ Budowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej do składowiska odpadów w BB” - WFOŚiGW w Katowicach
3. Kontrola na miejscu realizacji projektu -WFOŚiGW w Katowicach
4. Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonania zadania: „Zamknięcie i rekultywacja starego
składowiska odpadów w Bielsku-Białej -WFOŚiGW w Katowicach
5. Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonania zadania: „Projekt i budowa Zakładu Gospodarki
Odpadami w Bielsku-Białej wraz z infrastrukturą i osprzętem” -WFOŚiGW w Katowicach
6. Kontrola procedur zawarcia umowy na wykonania zadania: „Pomoc techniczna dla JRP „Budowa
kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska- Białej i gmin powiatu
bielskiego”- WFOŚiGW w Katowicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Kontrole przeprowadzone na projekcie (2) :
7. Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonania robót dodatkowych do zadania: „Zamknięcie i
rekultywacja starego składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku - WFOŚiGW w Katowicach
8. Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 2 do umowy o zamówienia publiczne: „Zamkniecie i
rekultywacja starego składowiska odpadów w BB Lipniku” –WFOŚiGW w Katowicach
9. Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonanie usługi „Inżynier kontraktu dla Budowa ZGO w
Bielsku- Białej Lipniku wraz z infrastrukturą i osprzętem” –WFOŚiGW w Katowicach
10. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POiiŚ w
WFOŚiGW w Katowicach - Urząd Kontroli Skarbowej
11. Kontrola procedury zawarcia w dniu 25.01.2011r. aneksu do umowy nr 9/ZP/ZGO/2008 w sprawie
zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn. „Pomoc publiczna dla JRP „Budowa
kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu
bielskiego” – WFOŚiGW w Katowicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii
Europejskiej w ramach POIiŚ w WFOŚiGW w Katowicach
- Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
1.
Termin kontroli: 06.05. 11 – 02.06.2011
2.
Zakres:
3.
Cechy charakterystyczne kontroli:
wniosek o płatność za okres 01.11.2009- 31.12.2009
„ Budowa II sektora składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku”
dotyczący zadania pn.
•
Została przeprowadzona
w ramach prowadzonego audytu gospodarowania środkami
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
•
Dokumentem który otrzymaliśmy po przeprowadzonej kontroli był „Protokół z kontroli”, który
określił zakres wykonywanych czynności oraz opisywał stan faktyczny. Dokument informujący
o ewentualnych nieprawidłowościach na projekcie otrzymał WFOŚiGW w Katowicach (Instytucja
Wdrażająca)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4. Dokumenty
ISTOTNE: weryfikacja dotyczyła całej dokumentacji związanej z projektem, a nie tylko
informacji o kontrakcie, którego dotyczył kontrolowany wniosek o płatność
4.1.1. DECYZJE :

Decyzje w zakresie budowy II sektora składowiska odpadów (warunki zabudowy, pozwolenie na
budowę, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na użytkowanie)

Decyzje w zakresie budowy nowego zakładu gospodarki odpadami (o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, uzyskania pozwolenia na budowę)

Decyzje wyrażającą zgodę na zamknięcie starego składowiska odpadów komunalnych

Akty notarialne potwierdzające nabycie/posiadanie gruntu

Decyzje dotyczące powołania JRP oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (uchwały Rady
Nadzorczej , Zarządu spółki, certyfikat Ministerstwa Środowiska dla MAO, umowy o pracę)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4.1.2 UMOWY /DOKUMENTY FORMALNE
 Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
 Umowa o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami

Porozumienia Międzygminne zawarte z gminami, które przystąpiły do współpracy w ramach
budowy i eksploatacji nowego zakładu

Umowy pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Budowa II sektora
składowiska odpadów w Bielsku-Białej”

Umowy z Wykonawcami wyłonionymi w ramach przeprowadzenia procedury przetargowej

Statut spółki wraz z aktem notarialnym o jej zawiązaniu

Procedury dla Jednostki Realizującej Projekt
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4.1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
 Protokoły odbioru robót dla zadania pn. „Budowa II sektora składowiska odpadów w BielskuBiałej” wraz z książką obmiarów
 Zestawienia zbiorcze wartości wykonanych robót
 Zestawienie kontrolne ilości i wartości wykonanych robót
 Oświadczenie kierownika budowy o zgłoszeniu obiektu do użytkowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4.1.4. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOTYCZĄCĄ KONTRAKTU PN. „BUDOWA II SEKTORA
SKŁADOWISKA ODPADÓW W BIELSKU-BIAŁEJ”
 Zarządzanie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Uchwała powołująca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) wraz z załącznikiem
określającym zakres obowiązków MAO w zakresie zamówień publicznych
 Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZGO S.A.
 Oszacowanie wartości zamówienia (kosztorys inwestorski)
 Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z treścią SIWZ
ogłoszoną na stronie internetowej Beneficjenta
 Modyfikacje SIWZ
 Oferty Wykonawców wraz z kopertami, w których zostały dostarczone
 Protokół z otwarcia ofert
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4.1.4. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOTYCZĄCĄ KONTRAKTU PN. „BUDOWA II SEKTORA
SKŁADOWISKA ODPADÓW W BIELSKU-BIAŁEJ”
 Korespondencję pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcami wraz z potwierdzeniami
dostarczenia pism (dot. odpowiedzi na zapytania składane przez oferentów, wzywania do
uzupełnienia ofert i złożenia wyjaśnień, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wykluczenia
Wykonawców wraz z uzasadnieniem itp.)
 Protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej
 Protokół z postępowania o udzielenie zamówień publicznych wraz z załącznikami
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
 Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z dokumentami niezbędnymi do jej podpisania
 Roczne sprawozdanie dotyczące przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego za rok 2008 przekazane do urzędu zamówień publicznych
 Wyrok z dn. 11.04.2011r. Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie pomiędzy firmą Haller
(Wykonawca budowy II sektora składowiska odpadów), a ZGO S.A.
 Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach złożoną w dniu 18.05.2011r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4.1.5. DOKUMENTACJA FINANSOWA
 Harmonogram realizacji projektu wraz z aktualizacjami
 Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie zasad rachunkowości
 Potwierdzenie otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków z funduszy
unijnych
 Wykaz stosowanych kont
 Zestawienie faktur Beneficjenta
 Rejestry zakupów i zapisy na kontach projektu
 Dokument OT dla II sektora składowiska odpadów
 Wniosek o płatność z dn. 19.04.2010r .za okres 01.11.2009 do 31.12.2009
 Faktury VAT wraz z potwierdzeniem zapłaty
 Oświadczenia Beneficjenta o kwalifikowalności VAT
 Nota księgowa z tytułu kary umownej na kontrolowanym kontrakcie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4.1.6. DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA
 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy II sektora składowiska odpadów
 Postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz
Wojewody Śląskiego w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
dot. budowy II sektora składowiska odpadów
 Decyzję Prezydenta Miasta Bielska-Białej określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na
realizację ww. przedsięwzięcia
 Zaświadczenia Prezydenta Miasta o podaniu do publicznej wiadomości informacji o podjętej
decyzji
 Opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach (z dn. 30.11.2011)
w sprawie rezultatów kontroli użytkowania II sektora składowiska odpadów
 Dokumentacja dla postepowania oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzone dla
budowy nowego zakładu gospodarki odpadami (w tym: postanowienie Państwowego
Inspektora Sanitarnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, decyzję Prezydenta Miasta
Bielska-Białej o uwarunkowaniach środowiskowych)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4.1.7. PROMOCJA PROJEKTU (sporządzony został Protokół oględzin)
 Tablica informacyjna
 Weryfikacja naklejek unijnych na środkach trwałych zakupionym w ramach projektu
 Artykuły zamieszczone w prasie
 Informacje zamieszczone w czasopismach specjalistycznych
 Informacje zamieszczone na stronie internetowej
 Zdjęcia z konferencji
 Zdjęcia z inwestycji
 Materiały promocyjne w postaci gadżetów
 Prezentacje elektroniczne
 Broszury informacyjne, plakaty
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
5. KONTROLOWANE OBSZARY:
5.1. Czy projekt spełniał kryteria wyboru projektów i czy jest realizowany zgodnie z decyzją o
dofinansowaniu ?
 Charakter projektu i skala jego oddziaływania
 Zakres rzeczowy
 Kryteria merytoryczne projektu
 Analiza finansowa i merytoryczna projektu (czy została prawidłowo sporządzona)
 Wpływ na efektywność energetyczną
 Gotowość techniczna oraz organizacyjno- instytucjonalna projektu
 Zgodność z wymogami prawa
 Trwałość projektu oraz jego wykonalność finansowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
5.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi
oraz są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych?
 Sposób zaksięgowania wydatków
 Opis faktur
 Podatek VAT
 Zweryfikowanie czy poniesione wydatki przedstawione we wniosku o płatność są zgodne ze
stanem rzeczywistym
 Okres poniesienia wydatków kwalifikowanych
5.3. Czy wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych?
 Weryfikacja przeprowadzenia postępowania przetargowego pod katem zgodności z prawem
unijnym i krajowym
 Weryfikacja zapisów SIWZ (szczególnie pod kątem zapisów mogących zakłócić konkurencyjność i
równe traktowanie wykonawców)
 Zapisy umowy z Wykonawcą
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
5.4. Czy wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska?
 Weryfikacja czy projekt zaliczony jest do projektów mogących znacząco oddziaływać na
środowisko
 Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko
 Sprawdzenie czy decyzja środowiskowa została upubliczniona oraz czy wystąpiły skargi
społeczne i jak zareagowały na nie właściwe instytucje
5.5. Czy wydatki są zgodne z zasadami pomocy publicznej ?
5.6. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie promocji i informacji
 Czy wydatki uwzględniono w umowie o dofinansowanie
 Czy tablica informacyjna przygotowana jest zgodnie z wytycznymi
 Sposób oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
6. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI:
 Przygotować dokumenty od momentu podjęcia decyzji o aplikowanie o środki unijne

Zweryfikować zgodność dokumentacji z przepisami prawa polskiego i unijnego
 Przygotować wszystkie materiały informacyjno- promocyjne o projekcie
 Skompletować dokumenty w sposób zapewniający ich łatwe odnalezienie i proste
weryfikowanie przez osoby kontrolujące (uporządkowanie w segregatorach, zestawienia, spisy
treści itp.)
 Przygotować się na wyjaśnienia budzących wątpliwości kwestii
 Nie bać się bronić podjętych w trakcie realizacji projektu decyzji i czynności (pod warunkiem, że
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
7. PRZEBIEG KONTROLI
 Kontrolujący dawali czas na przygotowanie żądanych dokumentów
 W przypadku wątpliwości, Kontrolujący zadawali pytania, dając możliwość składania wyjaśnień
i oświadczeń związanych z zakresem kontroli
 Kontrolujący przyjmowali wyjaśnienia związane z czynnościami podejmowanymi przez nas
z zakresu kontrolowanego obszaru (szczególnie dotyczyło to zamówień publicznych)
 Podejmowano próby wyjaśnienia budzących wątpliwości sytuacji (np. omówiono sprawę
opóźnienia w wykonaniu kontraktu przez Wykonawcę i nałożenia przez nas umownej kary z tego
tytułu)
 Na koniec omówiono szczegółowo przygotowany protokół, dając możliwość wniesienia uwagi
 Jedynym znanym nam negatywnym efektem kontroli było nałożenie tzw. korekty systemowej
(otrzymanej za niedostosowanie przepisów prawa polskiego do wymogów dyrektyw unijnych dotyczyło to zamówień publicznych).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
8. PODSUMOWANIE
Kontrole są nieodłączną częścią realizacji każdego projektu współfinansowanego
z funduszy unijnych.
Przebieg oraz rezultat zależy od dwóch podstawowych czynników:
1. Prowadzenia projektu przez Beneficjenta (należy mieć na uwadze, że zawsze znajdą się jakieś
drobne uchybienia, szczególnie przy projekcie w którym uczestniczy wielu Wykonawców ).
2. Podejścia osób kontrolujących (można wyróżnić dwie postawy: traktowanie Beneficjenta jako
partnera w dyskusji lub podmiot, któremu za wszelką cenę należy wykazać nieprawidłowość).
Prawidłowa konfiguracja powyższych czynników (właściwa realizacja projektu oraz odpowiednie
traktowanie Beneficjenta) gwarantuje, że każda kontrola ma szansę przebiegać w dobrej
atmosferze, opierając się na rzeczowej argumentacji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Dziękuję
za uwagę
Wiesław Pasierbek
Prezes Zarządu ZGO S.A. w Bielsku-Białej
www.zgo.bielsko.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

similar documents