ZIMA 13.11.2013

Report
1
TEMATYKA POSIEDZENIA
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ORAZ MIEJSKIEGO ZESPOŁU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1. Działanie służb zespolonych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa
publicznego, w przypadku wystąpienia dużych spadków temperatur i obfitych
opadów atmosferycznych.
2. Działanie służb medycznych, sanitarnych, weterynaryjnych i opieki społecznej
w sytuacji obniżonych temperatur / ochrona ludzi i zwierząt /.
3. Działanie dostawców mediów w przypadku wystąpienia awarii linii zasilających
i przesyłowych oraz stan zabezpieczenia i ochrony urządzeń zasilających.
4. Siły i środki do utrzymania przejezdności tras komunikacji samochodowej,
tramwajowej i ciągów pieszych w mieście.
2
PORZĄDEK POSIEDZENIA
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ORAZ MIEJSKIEGO ZESPOŁU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1.
OTWARCIE POSIEDZENIA – PRZYWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI;
Pan Prezydent Tadeusz JĘDRZEJCZAK
2.
PRZEDSTAWIENIE TEMATYKI ZABEZPIECZENIA MIASTA – ZIMA 2013/2014
NA PODSTAWIE PRZESŁANYCH MATERIAŁÓW;
Pan Dyrektor WZK UM – Jan FIGURA
3.
WYPOWIEDZI UZUPEŁNIAJĄCE DO PRELEKCJI;
Uczestnicy posiedzenia
4.
PYTANIA I ODOWIEDZI;
Uczestnicy posiedzenia
5.
WNIOSKI;
Uczestnicy posiedzenia
6.
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA.
Pan Prezydent Tadeusz JĘDRZEJCZAK
3
DZIAŁANIE SŁUŻB ZESPOLONYCH
W CELU ZAPEWNIENIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO,
Z CHWILĄ WYSTĄPIENIA DUŻYCH SPADKÓW TEMPERATUR
I OBFITYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
STRAŻ MIEJSKA
4
DZIAŁANIA
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
1. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB BEZDOMNYCH.
Przeciwdziałanie zamarznięciom osób bezdomnych jest priorytetem akcji:
• prowadzenie rozpoznań przez dzielnicowych w celu ustalenie miejsc przebywania osób bezdomnych,
• prowadzenie działalności profilaktycznej wśród osób bezdomnych dotyczącej instytucji pomocowych,
• współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi takimi jak noclegownie i Instytucje Pomocy Społecznej.
•
•
•
•
•
•
•
2. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO.
Przyjęto szereg działań kontrolnych oraz akcji propagandowych związanych z ruchem drogowym,
skierowanych odrębnie do grupy zmotoryzowanych oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Kontrola oznakowania i miejsc niebezpiecznych na drogach.
Utrzymanie przejezdności dróg.
Przygotowanie pojazdu do jazdy w warunkach zimowych
Ujawnianie wykroczeń mający główny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Bądź widoczny.
Eliminowanie wykroczeń w ruchu pieszym.
Wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci do miejsc wypoczynku w takcie ferii.
3. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY.
Podstawowe zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży w okresie zimy, którym będziemy przeciwdziałać, to:
• zabawa na zamarzniętych taflach jezior, zalewów itp.
• zabawy zimowe, np. zjeżdżanie na sankach na drogę lub inne miejsca na których odbywa się ruch pojazdów,
• nierozważne zachowanie osób dorosłych organizujących zabawy w miejscach
niebezpiecznych, np. kulig na drodze na której odbywa się ruchu pojazdów.
5
DZIAŁANIA
KOMENDY MIEJSKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
1.
SIŁY I ŚRODKI KM PSP ;
2.
Najistotniejsze zagrożenia dla mieszkańców miasta związane z okresem zimowym z pkt. KM PSP to:
utrudnione warunki drogowe, problem z dotarciem do miejsc zagrożonych oraz wydłużony czas podjęcia
skutecznych działań ratowniczych przez JRG;
zwiększona ilość zdarzeń drogowych spowodowana śliskością jezdni ( wypadki, kolizje );
zagrożenia dla obiektów wielkopowierzchniowych z uwagi na zalegający śnieg na dachach;
zagrożenia ze strony urządzeń grzewczych – zwiększona ilość pożarów mieszkań;
utonięcia spowodowane cienką pokrywą lodową na akwenach wodnych;
zjawiska powodziowe oraz podtopienia spowodowane podwyższonym stanem wód oraz pokrywą lodową;






3.
4.
– JRG nr 1 Gorzów Wlkp.
– JRG nr 2 Gorzów Wlkp.
– JRG nr 3 Kostrzyn n/O
– Jednostki OSP z KSR – G
– 12 strażaków całodobowo;
– 7 strażaków całodobowo;
– 7 strażaków całodobowo;
– 10 Jednostek – ok. 60 strażaków.
Działania prewencyjne KM PSP:
 na stronie internetowej KP PSP, opracowano dokument „ Nie dla czadu”, który zawiera informacje
dotyczące zagrożeń oraz zasad zapobiegania wypadkom związanym z ogrzewaniem mieszkań;
 w lokalnych mediach rzecznik prasowy KM PSP przekaże informacje na temat zagrożeń okresu zimowego;
 prowadzone są pogadanki w szkołach i przedszkolach „ Wiedza o bezpieczeństwie ” w ramach programu
„ Bezpieczna zerówka” oraz „ Nie dla czadu ”.
Udzielanie pomocy osobom bezdomnym, samotnym, potrzebującym pomocy i pogorzelcom poprzez
informowanie ich o możliwości skorzystania z instytucji pomocowych na terenie miasta.
6
DZIAŁANIA
STRAŻY MIEJSKIEJ
GŁÓWNE ZADANIA:
- rozpoznanie zagrożeń bezdomnych, inicjowanie oraz udzielanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
bezdomnych,
- egzekwowanie przepisów dotyczących usuwanie śniegu, lodu, nawisów śnieżnych w miejscach
przeznaczonych do użytku publicznego,
- w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wspomagania działań ratowniczych (akcja informacyjna wśród
mieszkańców, organizowanie objazdów, zabezpieczenia mienia osób ewakuowanych, przewóz osób itp. –
w zależności od charakteru zdarzenia).
ZADANIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
planowanie i wykonywanie służb patrolowych w miejscach gdzie mogą przebywać bezdomni, których życie
lub zdrowie jest zagrożone ze względu na panujące warunki pogodowe.
współpraca z GCPR i PS w zakresie wspólnych patroli i wymiany informacji o osobach bezdomnych
w miejscach ich przebywania oraz możliwościach umieszczania w schroniskach i noclegowniach.
współpraca z towarzystwem pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata
Krystyna w zakresie wymiany informacji na temat bezdomnych oraz możliwościach i sposobach udzielania
im pomocy.
dowożenie osób bezdomnych do schronisk i noclegowni na terenie miasta.
w przypadku osób bezdomnych w stanie nietrzeźwości, których stan zagraża ich życiu lub zdrowiu na
przymusowym doprowadzeniu w celu wytrzeźwienia do ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia.
kierowanie wniosków do miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o objęcie przymusowym
leczeniem osób bezdomnych naruszających przepisy prawa w związku z nadużywaniem alkoholu. 7
DZIAŁANIE SŁUŻB MEDYCZNYCH, SANITARNYCH,
WETERYNARYJNYCH, OPIEKI SPOŁECZNEJ
I NADZORU BUDOWLANEGO
W SYTUACJI OBNIŻONYCH TEMPERATUR / OCHRONA LUDZI I ZWIERZĄT /.
POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
GORZOWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE
i POLITYKI SPOŁECZNEJ
PINB
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
8
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY
W celu zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym
prowadzona jest ścisła współpraca z następującymi instytucjami:
 placówkami medycznymi otwartej i zamkniętej opieki medycznej;
 Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.;
 Inspekcją Weterynaryjną;
 Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.
PPIS PROWADZI DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA OCHRONĘ LUDZI, KTÓRE OBEJMUJĄ:
1. w zakresie epidemiologii – nadzór epidemiologiczny nad zachorowaniami na choroby zakaźne, w tym
nad grypą prowadzony poprzez monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, sporządzanie raportów
zbiorczych zachorowań.
2. w zakresie nadzoru nad żywnością wzmożenie kontroli:
awaria prądu – obiektów wprowadzających do obrotu żywność nietrwałą, a w szczególności super
i hipermarketów oraz hurtowni, nadzór nad wycofywaniem z obrotu produktów rozmrożonych,
awarii wody – zakładów produkujących żywność, zakładów żywienia zbiorowego pod kątem przestrzegania
podstawowych zasad higieny przy stosowaniu wody, dostarczanej przez beczkowozy, do produkcji oraz prac
porządkowych niezbędnych do utrzymania higienicznych warunków produkcji.
3. w zakresie nadzoru nad warunkami nauczania dzieci i młodzieży oraz pracy:
w przypadku wystąpienia w pomieszczeniach pracy bądź nauki niskich temperatur, przewiduje się kontrole w
zakresie przestrzegania przez pracodawców oraz dyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo –
wychowawczych obowiązku zapewnienia pracownikom i uczniom wymaganych przepisami bezpiecznych
warunków temperaturowych w pomieszczeniach pracy i nauki.
4. w zakresie nadzoru nad warunkami środowiska:
corocznie przed rozpoczęciem i w czasie okresu zimowego prowadzony jest nadzór na noclegowniami
oraz innymi obiektami dla osób bezdomnych, szczególnie pod kątem oceny sanitarnej warunków
zakwaterowania osób bezdomnych (w br. skontrolowano schronisko + miejsca noclegowe oraz mieszkania
9
treningowe.
POWIATOWY
INSPEKTORAT WETERYNARII
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA WETERYNARYJNEGO
MIASTA GORZOWA WLKP. NA OKRES ZIMY 2013/2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nie przewiduje się aktualnie innych bliskich zagrożeń w aspekcie bezpieczeństwa weterynaryjnego
związanego z nadchodzącym okresem zimowym;
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ma opracowane plany i procedury postępowania
na wypadek nagłego wybuchu chorób zakaźnych zwierząt objętych ustawowym obowiązkiem
zwalczania;
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ma wystarczającą ilość sił i środków do doraźnych
interwencji w zakresie ustawowych zadań na terenie swojej właściwości terytorialnej; może włączyć się w
każdej chwili do działań innych służb, zgodnie z przewidywaną siatką bezpieczeństwa;
Na wypadek awarii w dostawach energii elektrycznej Inspektorat posiada agregat prądotwórczy oraz
niezależną łączność telefoniczną przez 10 telefonów komórkowych oraz przenośne komputery (laptopy),
w które wyposażono pracowników merytorycznych i sekretariat;
Inspektorat posiada 3 służbowe samochody osobowe zasilane benzyną i LPG;
Inspektorat utrzymuje wymagany poziom zapasów niezniżalnych materiałów i sprzętu do wykrywania i
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
Inspektorat posiada i systematycznie aktualizuje wykazy gospodarstw utrzymujących zwierzęta
wprowadzane do obrotu rynkowego oraz rejestry podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną;
Wyniki monitoringu i nadzoru wykonanego w 2013 r. upoważniają do oceny stanu bezpieczeństwa
weterynaryjnego na terenie Miasta, jako dobry;
W przypadku wystąpienia zjawisk powodziowych zastosowana zostanie procedura wykonana w 2010 r. z
uwzględnieniem warunków pogodowych na sezon zimowy, co oznacza zwiększone zapotrzebowanie na
pasze dla bydła z braku pastwisk oraz wzrost skierowań zwierząt do uboju przy niedostatecznym
zaopatrzeniu gospodarstw w zapasy paszy.
10
DZIAŁANIA GORZOWSKIEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE I POLITYKI SPOŁECZNEJ
(NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, OGRZEWALNIE, MIESZKANIA TRENINGOWE)
W GORZOWIE WLKP.
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. ul. Strażackiej 66
z 28 miejscami w Noclegowni,35 miejscami w Schronisku oraz 9 miejscami w Mieszkaniu
Treningowym
 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63,
30 miejsc noclegowych w Schronisku w tym: 10 dla kobiet i 20 dla mężczyzn;
 Klub Abstynenta „24 godziny” w Gorzowie Wlkp., ul. Łużycka 32/4, 10 miejsc noclegowych;
 Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia , Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 27,
10 miejsc dla mężczyzn w Ogrzewalni. Czynna od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r.
w godzinach od 19:00 do 7:00, W przypadku gwałtownych zmian temperatury godziny
funkcjonowania mogą ulec zmianie,
W listopadzie br. powstało Centrum Pomocy Bezdomnym Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63, w ramach którego funkcjonuje:
 ogrzewalnia na 25 miejsc noclegowych dla mężczyzn oraz dla ok. 25 osób
bezdomnych będących pod wpływem alkoholu,
 noclegownia dla 10 dla kobiet (w tym dla kobiet z małymi dziećmi),
RAZEM W GORZOWIE WLKP. OK. 180 MIEJSC NOCLEGOWYCH
11
1. POLSKI CZERWONY KRZYŻ, UL. CHROBREGO 28, TEL. 7352492 - PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY,
OBUWIA, POŚCIELI, PN, ŚR, -PT9.30-11.30
2. STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A.PAULO, UL. WARSZAWSKA 45,
TEL. 7322692 – GORĄCY POSIŁEK, PN-ND.11.30-12.30.
3. FUNDACJA BANK ŻYWNOŚCI, UL. SŁONECZNA 63, TEL. 7210840 – WYDAWANIE ŻYWNOŚCI,
WT, CZW, PT 10.00 – 14.00
4. STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA, UL. SŁONECZNA 63,
TEL. 7210840 – PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY, PN-PT11-17.
5. OŚRODEK PROFILAKTYKI I WCZESNEJ TERAPII MONAR, UL. OGIŃSKIEGO 43,
TEL. 95 736 71 71 - MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA DO PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT,
WCZESNA TERAPIA. PN – ŚR 10.00-18.00, CZW 10.00-20.00, PT. 10.00-16.00
6. GORZOWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE I POLITYKI SPOŁECZNEJ – SEKCJA
DS. OSÓB BEZDOMNYCH – UL. DRZYMAŁY 10, TEL. 7151348 - PORADNICTWO, PRACA SOCJALNA,
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ, PN-PT 7.30-15.15
WT 7.30-16.30
7. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – UL. OKRZEI 39, TEL. 95 7214215, UDZIELANIE
NOCLEGU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, PORADNICTWO, 24 H.
12
PINB
DZIAŁANIA
POWIATOWEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W DNIACH 19.09. – 17.10.2013 r.
PRZEPROWADZIŁ KONTROLĘ OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH ORAZ UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ O WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH POŁACIACH DACHOWYCH.
KONTROLĄ OBJĘTO 18 WŁAŚCICIELI 31 OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA.
SKONTROLOWANO:
 MARKETY I SUPERMARKETY – CASTORAMA, KOMFORT, MEDIA – MARKET, HERMES, TESCO;
 OBIEKTY SPORTOWE – SŁOWIANKA /basen i lodowisko/, HALE SPORTOWE – LO nr 1 i ZS nr 21;
 HALĘ TARGOWĄ nr 1 Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A;
 HALE PRODUKCYJNE: RHODIA POLYAMIDE POLSKA , ZWCh STILON S.A.,
 SALON SAMOCHODOWY MOTO – GOBEX
 BUDYNEK MIESZKALNY ul. Szczecińska 25 Gorzów Wlkp.
 HOTEL „ MIESZKO”
WYNIKI KONTROLI BYŁY ZADAWALAJĄCE. UWAGI PRZEKAZANO WŁAŚCICIELOM OBIEKTÓW.
13
IMIĘ I NAZWISKO LUB
NAZWAINWESTORA, ADRES
INWESTORA
Miasto Gorzów Wlkp.
1
ul. Sikorskiego 3-4 Gorzów Wlkp.
2
CSR "Słowianka" Sp. z o.o.
Gorzów Wlkp.
3 ul. Słowiańska 14
LP.
4
5
6
7
8
Nowe Centrum Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego 53/3
61-734 Poznań
Warta Tourist Sp. z o.o.
ul. Kos. Gdyńskich 82
Gorzów Wlkp.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "STASZICA"
ul. Marcinkowskiego 90 Gorzów Wlkp.
IESSE Polska Sp. z o.o.
ul. Krótka 4 Gorzów Wlkp.
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne MotoGobex Sp. z o.o.ul. Szczecińska 23
9
10
11
RHODIA POLYAMIDE POLSKA
12 Sp. z o.o.
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
13
14
15
NAZWA, ADRES I RODZAJ
OBIEKTU/-ÓW
budynek mieszkalny ul. Szczecińska 25
Gorzów Wlkp.
obiekt sportowy (basen) ul. Słowiańska 14
obiekt sportowy (lodowisko) ul. Słowiańska
14
Hala magazynowa nr 1 wraz z budynkiem
socjalno – biurowym ul. Przemysłowa 53
Gorzów Wlkp.
budynek hotelowy "Mieszko"
ul. Kosynierów Gdyńskich 82 Gorzów Wlkp.
pawilon usługowo-handlowy HERMES
ul. Mościckiego 14 Gorzów Wlkp.
hala produkcyjna z częścią socjalno-biurową
ul. Mosiężna 8 Gorzów Wlkp.
salon samochodowy MOTO-GOBEX
ul. Szczecińska 23 Gorzów Wlkp.
budynek nr 96 (budynek biurowo-produkcyjsocjal.) ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp.
budynek nr 131A (coumponding)
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
budynek nr 9 (budynek chemiczny)
ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp.
budynek nr 119 (magazyn inwestycyjny)
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
budynek nr 10-10A (budynek DEPOLANA)
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
budynek nr 131 (LANASTIL)
ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp.
budynek nr 47 (magazyn wyrobów gotowych)
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
DATA
KONTROLI
PINB
POWIERZCHNIA
ZABUDOWY/
POWIERZCHNIA DACHU
19.09.2013 r.
pow. zabudowy
24.09.2013 r.
pow. zabudowy
24.09.2013 r.
pow. dachu
25.09.2013 r.
pow. zabudowy
26.09.2013 r.
pow. zabudowy
26.09.2013 r.
pow. zabudowy
01.10.2013 r.
pow. zabudowy
01.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r. pow. zabudowy 32.000 m2
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
hala produkcyjna D,E,F (nr 33D)
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
budynek produkcyjny hala C
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
ENKA Sp. z o.o.
hala G, H, przybudówka III (nr 33E)
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 25Gorzów Wlkp.
budynek magazynowy z częścią – socjalną
magazyn eksportu
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
budynek jedwabiu IVa 125,126
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
budynek III wieżowca 33-G
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
ZWCh STILON S.A.
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
magazyn przędzy 33B
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
szczotkarnia lewa 29
ul. Walczaka 25 Gorzów Wlkp.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
hala sportowa z łącznikiem
ul. Puszkina 31 Gorzów Wlkp.
ul. Puszkina 31 Gorzów Wlkp.
HEMAR Berdowski i Konsik Sp. jawna
hala magazynowa
ul. Waryńskiego 28 Gorzów Wlkp.
ul. Fabryczna 71 Gorzów Wlkp.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna budynek W i MBP w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 107
ul. Sikorskiego 107 Gorzów Wlkp.
Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.
hala targowa nr 1
ul. Targowa 11 Gorzów Wlkp.
ul. Targowa 7 Gorzów Wlkp.
Miasto Gorzów Wlkp.
hala targowa nr 3
ul. Sikorskiego 3-4 Gorzów Wlkp.
ul. Targowa 11A Gorzów Wlkp.
Zespół Szkół Nr 21
budynek dydaktyczny i hala sportowa
ul. Taczaka 1 Gorzów Wlkp.
ul. Taczaka Gorzów Wlkp.
Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. pawilon handlowy Media Market,
Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa
ul. Myśliborska 48A Gorzów Wlkp.
Bankowy Leasing Sp. z o.o.
pawilon handlowy (Komfort)
Al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20, Łódź ul. Piłsudskiego 57 Gorzów Wlkp.
02.10.2013 r.
pow. zabudowy 16.378 m2
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r.
pow. zabudowy 83.430 m2
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
02.10.2013 r.
pow. zabudowy
03.10.2013 r.
pow. zabudowy
03.10.2013 r.
pow. zabudowy
08.10.2013 r.
pow. zabudowy
08.10.2013 r.
pow. zabudowy
08.10.2013 r.
pow. zabudowy
09.10.2013 r.
pow. zabudowy
09.10.2013 r.
pow. zabudowy
17.10.2013 r.
pow. zabudowy
15
DZIAŁANIE DOSTAWCÓW MEDIÓW W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA AWARII LINII ZASILAJĄCYCH
I PRZESYŁOWYCH ORAZ STAN ZABEZPIECZENIA
I OCHRONY URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH.
ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.
TGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A.
Oddział Elektrociepłownia „ Gorzów ”
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
Rejon Dystrybucji Gazu w Gorzowie Wlkp.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Miejski Zakład Komunikacji
16
17
18
19
20
DYSTRYBUTORZY PALIWA GAZOWEGO
NA TERENIE GORZOWA WLKP.:
1. Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Poznaniu.
2. PGN i G Oddział w Zielonej Górze,
3. EWE energia Sp z o.o. – Międzyrzecz.
DZIAŁANIA REJONU DYSTRYBUCJI GAZU W GORZOWIE WLKP.:
 Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Poznaniu, zajmuje się dystrybucją paliwa gazowego typu E.
 W Gorzowie Wielkopolskim dysponujemy jednostką zwaną Rejon Dystrybucji Gazu.
 Według danych z dnia 31.12.2012 r, obsługujemy 29 tys. układów pomiarowych, do których paliwo
doprowadzamy przez ponad 7 tys. sztuk przyłączy i prawie 250 kilometrów gazociągów.
 Opracowane mamy procedury związane z kontrolą szczelności, oględzinami i przeglądami urządzeń
na sieci gazowej, jak i usuwaniem niekontrolowanego wypływu gazu. Działania kontrolne
przeprowadzane są zgodnie z opracowanym harmonogramem. Przed okresem zimowym
przeprowadzamy tzw. „przewonienie", które charakteryzuje się zwiększeniem intensywności
zapachu paliwa gazowego. Celem tego procesu jest umożliwienie wykrycia nieszczelności na
instalacjach u odbiorców. O terminie informowaliśmy odbiorców przez komunikaty ukazujące się
w dniach 19 i 21 października br. w gazecie codziennej.
„Przewonienie” odbyło się w dniach 22-23.10.2013r.
 Na terenie miasta dysponujemy trzema w pełni wyposażonymi pojazdami pogotowia gazowego.
Pogotowie gazowe działa przez całą dobę w systemie trzyzmianowym we wszystkie dni tygodnia.
Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone przez odbiorców przyjmowane są na działający całą dobę
telefon alarmowy 992.
 Podczas wystąpienia awarii niezwłocznie przystępujemy do wstrzymania niekontrolowanego wypływu
paliwa gazowego oraz zabezpieczenia zdrowia i mienia mieszkańców. Do usuwania awarii jesteśmy
wyposażeni w odpowiedni sprzęt, taki jak urządzenia do wykrywania gazu typu E, aparaty powietrzne,
ubrania niepalne, urządzenia do zaciskania rur, agregaty prądotwórcze, minikoparkę i odpowiednio
21
wyposażone pojazdy techniczne.
22
23
24
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
W GORZOWIE WLKP.
Sp z o. o.
Działania organizacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji:
 wprowadzono system monitorowania przejezdności ulic w czasie przejazdu autobusów komunikacji
nocnej i informowania o utrudnieniach dyspozytora Miejskiego Zakładu Komunikacji w który następnie
informuje dyspozytora firmy „Veolia” w celu podjęcia skutecznych działań zapewniających przejezdność
autobusom komunikacji miejskiej;
 w celu utrzymania przejezdności tras tramwajowych przygotowano pług odśnieżny i wprowadzono
dyżury obsady pługa oraz służb torowo – sieciowych. W miesiącu październiku dokonano przeglądu
całości torowisk, zwrotnic oraz sieci trakcyjnej. Ponadto dokonano pomiaru rezystancji izolacji kabli
zasilających i powrotnych;
 na terenie miasta na przystankach komunikacji miejskiej odśnieżaniem i usuwaniem oblodzenia zajmuje
się firma „Clean-up”, z którą zawarł umowę Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., na mocy której usuwanie
śniegu odbywa się natychmiast po zaistnieniu zaczynając od centrum miasta w kierunku osiedli;
 na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Kostrzyńskiej 46, usuwanie śniegu
w przypadku nadmiernych opadów odbywa się na mocy zawartej umowy z firmą „Pajma” Łukasz Pajdzik,
która posiada odpowiedni sprzęt do szybkiego usunięcia śniegu i oblodzenia;
 w pojazdach komunikacji miejskiej wykonano okresowe przeglądy techniczne pod kątem przygotowania
do okresu zimowego;
 wyznaczono koordynatora działań służb Miejskiego Zakładu Komunikacji ze służbami zewnętrznymi
w osobie Kierownika Działu Dyspozycji Przewozów Pana Sławomira Dwojaka (tel. 609 033 347),
 Miejski Zakład Komunikacji uzgodnił z Wydziałem Transportu Publicznego UM, że podinspektorzy
Nadzoru Ruchu będą monitorowali przejezdność tras komunikacyjnych. Wydział Transportu Publicznego
w razie potrzeby wprowadzi zmianę nocną lub wydłuży zmianę I i II dla pracowników Nadzoru Ruchu
25
komunikacji miejskiej.
SIŁY I ŚRODKI DO UTRZYMANIA PRZEJEZDNOŚCI TRAS
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ,
TRAMWAJOWEJ I CIĄGÓW PIESZYCH W MIEŚCIE.
TERENY PODLEGŁE URZĘDOWI MIASTA:
DYREKTOR WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ UM
DYREKTOR „ VEOLIA” USŁUGI DLA ŚRODOWISKA
KOORDYNATOR ROBÓT / GORZÓW WLKP. CleanUp24
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG KOMUNALNYCH
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH
PHU „ PRODUCKTS ”
WŁAŚCICIEL „INWENCJI”
26
MUR OPOROWY
-
-
1
6
-
-
13
2.
Gminna
163,177
7
-
-
-
14
-
-
21
3.
Powiatowa
69.482
11
-
-
2
10
2
2
27
4.
Wojewódzka
22,070
4
1
-
2
4
1
-
12
5.
Krajowa
14,079
2
6
2
-
3
-
2
15
Ogółem
320,427
30
7
2
5
37
3
4
88
[ km ]
PRZEPUST
6
KŁADKA DLA
PIESZYCH
51,619
DŁUGOŚĆ
ESTAKADA
Wewnętrzna
DROGA
WIADUKT
1.
LP
MOST
PRZEJŚCIE
PODZIEMNE
OBIEKT
RAZEM
[szt.]
27
GDDK i A Rejon Gorzów Wlkp. 66–400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
tel. / 95 / 722-84-46 tel. i fax / 95 / 722-38-09
dyżur zimowy Obwód Drogowy Zieleniec tel. i fax / 95 / 720-58-76
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
66-415 Kłodawa, ul. Owocowa 2
tel. 95 733-51-02 fax. 95 733 51 01
VEOLIA
Usługi dla Środowiska SA Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska 19 66-400 Gorzów Wlkp.
[email protected] ([email protected])
tel. 957335600 - sekretariat, 957335605 – Dział Logistyki / w godz. 7.00-15.00
Dyrektor Oddziału: Sławomir Strózik, tel. 600072650
Kierownik Działu Logistyki: Jacek Jasiewicz, tel. 696011922
Z-ca Kierownika Działu Logistyki: Sebastian Wąchała, tel. 660763851
CleanUp24
Spółka z o.o. S.K.A.
Al. Papieża Jana Pawła II 15 nr lok. 470-445 Szczecin
Koordynator robót / Gorzów Wlkp. – Aleksandra Tomaszewicz, tel. 510218691
28
INWENCJA
Sp z o.o. – SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. WALCZAKA 25 66-400 GORZÓW WLKP. tel. 957224554
[email protected]
PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA – ROBERT KRASOWSKI, tel. 601722435
PRODUCTS
P H U – SPÓŁKA JAWNA UL. ŻWIROWA 5K, 66-400 GORZÓW WLKP. tel. 957819284
[email protected]
WSPÓŁWŁAŚCICIEL: MICHAŁ GABRIAŁOWICZ, tel. 507193491
Zakład Projektowania i Usług Komunalnych PORAJ
WAWRZYNIEC ZIELIŃSKI UL. ZIELONA KOTLINA 31, 66-400 GORZÓW WLKP. tel. 957333231
[email protected]poczta.onet.pl
WŁAŚCICIEL: WAWRZYNIEC ZIELIŃSKI, tel. 601 736 007
Zakład Projektowania i Usług Specjalistycznych
JERZY POŁOMSKI UL. ZIELONA KOTLINA 7 66-400 GORZÓW WLKP. tel. 957317013
j [email protected]
WŁAŚCICIEL: JERZY POŁOMSKI, tel. 601736006
29
TERENY PODLEGŁE INNYM PODMIOTOM
W PRZYPADKU DUŻYCH OPADÓW ŚNIEGU,
JAKIE SIŁY I ŚRODKI
BĘDĄ UŻYTE DO PRZYWRÓCENIA NORMALNOŚCI
NA OSIEDLACH MIASTA I W JAKIM CZASIE ?
1. PRZEDSTAWICIEL ZGM
2. PRZEDSTAWICIEL SM „Staszica”
3. PRZEDSTAWICIEL SM „Górczyn”
4. PRZEDSTAWICIEL SM „Dolinki”
5. PRZEDSTAWICIEL SM „Włókno”
6. PRZEDSTAWICIEL SM „Budowlani”
7. PRZEDSTAWICIEL SM „Metalowiec”
8. PRZEDSTAWICIEL GSM
9. PRZEDSTAWICIEL Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM
30
DZIAŁANIA
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przedkłada informację dotyczącą sił i środków, jakimi
dysponujemy odnośnie stanu przygotowań naszego Zakładu do funkcjonowania w sezonie zimowym
2013/2014 w temacie dotyczącym utrzymania w czystości wraz z utrzymaniem zimowym chodników
i ciągów pieszo – jezdnych dla 258 budynków stanowiących w 100% własność Gminy poprzez umowy
zawarte z firmą „ Clean Up 24” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. I- szej Armii Wojska Polskiego 29A tel. 537211100; 503663881;510218691; 502486363 oraz dla 979 budynków Wspólnot Mieszkaniowych
będących w zarządzie ZGM, dla których zgodnie z zakresem umów, usługę świadczy firma „Inwencja”, Sp.
Jawna K. Filipczuk i Robert Krasowski z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25 - tel. 95 72245 54.
W ramach obowiązujących umów, wyspecyfikowane powyżej Firmy zobowiązane są do:
usuwania śliskości, śniegu, lodu i błota pośniegowego z chodników, tarasów, dojść do budynków, dojść do
śmietników, altanek śmietnikowych, parkingów, miejsc postojowych, i do zbiorników na nieczystości płynne,
w sposób zapewniający bezpieczeństwo bez zbędnej zwłoki po wystąpieniu tych zjawisk,
oczyszczania powierzchni kratek na studzienkach usytuowanych w ciągach pieszych,
usypywania w pryzmy śniegu i odkutego lodu i składowanie na poboczu w miejscach nieutrudniających
ruchu pieszego, a w przypadku nadmiernej ilości wywóz na osobne zlecenie,
zabezpieczenia i uzupełnienia piasku w sezonie zima 2013/2014,
W stan pogotowia postawione są również firmy konserwacyjne, realizujące usługi w poszczególnych
branżach, tj. dekarskiej, ogólnobudowlanej, sanitarnej, stolarsko-szklarskiej, elektrycznej. Zarówno pracownicy
jednostek jak i mieszkańcy budynków, mogą w razie konieczności kontaktować się bezpośrednio z
pracownikami Wykonawcy, których telefony kontaktowe są udostępnione poprzez ich wywieszenie
31
w gablotach na klatkach schodowych.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie prac instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych)
Wykonawca obowiązany będzie również:
 pełnić dyżury w godzinach popołudniowych i nocnych oraz dyżury w święta i dni wolne od pracy,
 bezzwłocznie reagować na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia na wskazany numer telefonu
 obejmujący zabezpieczenie awarii najdalej do jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a następnie jej
usunięcie w ciągu 12 godzin.
Usuwanie nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów realizowane będzie poprzez
umowy zawierane dla poszczególnych Administracji.
Realizacja usługi odśnieżania dachów odbywać się będzie sukcesywnie, w przypadku, gdy grubość pokrywy
śnieżnej na dachu osiągnie min. 15 cm.
Szczególną kontrolą w okresie zimy objęte zostaną obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.
Działania chroniące budynki przed negatywnymi czynnikami okresu zimowego obejmują:
 Bieżące czynności zabezpieczające otwory okienne i drzwiowe przed dostępem osób postronnych
(zwłaszcza bezdomnych) w budynkach nieużytkowanych - przeznaczonych do rozbiórki, jak również
czynności zabezpieczające pokrycia dachowe przed ewentualnym zerwaniem jego elementów.
Działania te, powodują, że dostęp do tych budynków jest ograniczony i nie stwarza zagrożenia dla
ich życia i zdrowia.
 Zobowiązano Kierowników poszczególnych Administracji do przeprowadzenia przed okresem zimowym
przeglądu budynków, a w szczególności stanu technicznego i zabezpieczenia:
 okienek piwnicznych,
 stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych,
 włazów dachowych na strychach oraz stanu pokrycia dachowego.
 W zakresie bezpieczeństwa budynków i instalacji przed skutkami działania niskich temperatur zarządca na
bieżąco będzie:
 zabezpieczał przed zamarzaniem instalacje wodociągowo– kanalizacyjne,
 uzupełniał zamknięcia i oszklenia pomieszczeń, w których zlokalizowane są powyższe instalacje,
 utrzymywał sprawne działanie wszystkich automatów oświetleniowych,
 aktualizował telefony do pogotowia technicznego, gazowego, ciepłowniczego i elektrycznego.
32
DZIAŁANIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ STASZICA ”
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Staszica” jak co roku uwzględniając nadchodzącą zimę przygotowała
harmonogram pracy transportu i sprzętu oraz program postępowania pracowników Spółdzielni w trakcie
sezonu zimowego 2013/2014;
 Wykonała przeglądy i zabezpieczyła budynki przed stratami ciepła;
 Zabezpieczyła do posypywania ulic 50 ton piasku dla dozorców;
 Zabezpieczyła także sprzęt oraz wyznaczyła i przeszkoliła służby Spółdzielni do prawidłowego
przebiegu sezonu zimowego;
 Odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi z dróg osiedlowych Spółdzielnia zleciła Zakładowi Zakładania
i Pielęgnacji Terenów Zielonych Grzegorz Cieślak z Różanek tel. 609-655-028;
 Osiedlowe chodniki przy budynkach odśnieżać będą dozorcy, których Spółdzielnia wyposażyła
w niezbędny sprzęt oraz piasek;
 Wywóz nieczystości oraz usuwanie odpadów wykonywane są przez wynajęte firmy;
 W przypadku awarii w budynkach, przygotowała służby pogotowia hydraulicznego, ciepłowniczoelektronicznego i in.
Zespoły pogotowia Spółdzielni:
- energetyczne
tel. 508-352-489
- wodno-kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze
tel. 601-530-206
- dźwigowe
tel. 095/7-291-198
660-533-497
33
DZIAŁANIA
GORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Gorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że:
 w celu skutecznego działania w okresie zimy, służby porządkowe wyposażono w niezbędne ilości
piasku, soli i potrzebne narzędzia do utrzymania bezpiecznych ciągów pieszych i dróg osiedlowych,
w tym dojazd do budynku Gwiaździsta 10 ;
 zwracamy uwagę na pilność zwalczania skutków zimy w ciągu pieszo – jezdnym ul. Olimpijska
i Ciołkowskiego oraz schodów do budynku Sportowa 8, co leży w kompetencji Miasta.
Również podjazd i chodnik ze schodami na ul. Orląt Lwowskich, na wysokości nr 10 – 16 wymaga
bieżącego utrzymania przez Miasto;
 w celu prawidłowego przepływu informacji, umożliwienia informacji, w gablotach na klatkach
schodowych budynków, umieszczono wszystkie niezbędne numery telefonów alarmowych
i interwencyjnych.
34
DZIAŁANIA
ZESPOŁU ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAM Sp. z o.o.
Oddz. w Gorzowie Wlkp.
Zespół Zarządów Nieruchomości Sp. z o.o. Oddz. w Gorzowie Wlkp. informuje, że:
 zarządzane przez nas budynki Wspólnot Mieszkaniowych posiadają podpisane umowy na całodobową
obsługę konserwacyjną oraz na wypadek możliwości wystąpienia awarii w instalacji elektrycznej
gazowej ,wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania;
 w zakresie utrzymania przejezdności ciągów pieszych, Wspólnoty Mieszkaniowe mają zawarte umowy
na utrzymanie porządków powierzchni terenów zewnętrznych, w tym usuwanie w okresie zimowym
śniegu oraz posypywanie piaskiem ciągów pieszych;
 doraźnie, w razie potrzeby zlecane będą prace związane z usuwaniem sopli, a przy obfitych opadach,
śniegu z dachów płaskich.
35
1. PRZEGLĄD WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH WARTY W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA PRZEPROWADZONY ZOSTAŁ W DNIU 06.11.2013 r. – UAWGI – ROZJEŻDŻONE KORONY.
2. UCZESTNICTWO W ODBIORZE PRAC MELIORACYJNYCH NA KANALE SIEDLICKIM;
ODBIÓR TECHNICZNY PRAC KONSERWACYJNYCH NA KANALE SIEDLICKIM ODBYŁ SIĘ
W DN. 17.09 2013 r.
– PRACE WYKONANE ZOSTAŁY ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ZŁOŻONĄ W ZAMÓWIENIU.
3. STAN REALIZACJI ZADAŃ KONSERWACJI MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ MIASTA NA ZAWARCIU,
ZAMOŚCIU, SIEDLICACH, ZIELEŃCU, WIEPRZYCACH; JANICACH
W ROKU 2013 W MIEŚCIE, ZOSTAŁY WYKONANE PRACE KONSERWACYJNE
NA 23 127 mb ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ.
4. Przegląd i konserwacja sprzętu powodziowego w magazynie miejskim.
Przeprowadzona została w dn. 12.08. – 18.10. 2013 r. na całym sprzęcie znajdującym się
w magazynach Urzędu Miasta.
36
PRZEPOMPOWNIA
CIEKI WODNE W MIEŚCIE.
SIEDLICE.
rz. KŁODAWKA
rz. SREBRNA
DŁUGOŚĆ CIEKÓW WODNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
LP.
NAZWA CIEKU
DŁ/km/
1. WARTA
7,55
2. KŁODAWKA
5,80
3. SREBRNA
1,60
4. KANAŁ ULGI
5,40
5. KANAŁ SIEDLICKI
7,96
6. POZOSTAŁE KANAŁY
18,60
7. MELIORACJA SZCZEGÓŁOWA
23,13
RAZEM
Budowa Kanału
Dł. 110 m
rz. WARTA
70,00
Budowa Kanału
Dł. 768 m
rz. WARTA
PRZEPOMPOWNIA
ZAKANALE
3 – POMPY – 2,4 m3/s
PRZEPOMPOWNIA
NIWICA
1 – POMPA – 0,8 m3/s
KANAŁ ULGI
Budowa Kanału
Dł. 1 200 m
BUDOWA
PRZEPOMPOWNI
PRZEPOMPOWNIA
SIEDLICE
4 – POMPY – 3,5 m3/s
Przebudowa
Kanału S – 2
Dł. 2 360 m
KANAŁ SIEDLICKI
Przebudowa
Kanału
Siedlickiego
Dł. 3 240 m
37
38
I TO WSZYSTKO
NA GŁOWIE
PANA PREZYDENTA
– SZEFA
OBRONY CYWILNEJ MIASTA
GORZOWA WLKP.
… ZA JEDNYM PODPISEM …
40
41

similar documents