Aune Valk

Report
Madala haridustasemega inimeste vajadused ja võimalused
elukestvas õppes: mõtteid ja arvutusi PIAACi baasil
Aune Valk
Konverentsil „Põhioskused – võti ühiskonna muutustega kohanemiseks“
23. mai 2014
Elukestev õpe kui väärtus iseeneses
 Education and Training 2020: „Lifelong learning
is crucial for competitiveness, employability,
economic prosperity, social inclusion, active
citizenship and the personal fulfilment of people
living and working in the knowledge-based
economy.“
Millest jutt?
 Osalusest, aga ka põhjustest, takistustest ja
soovidest osaleda elukestvas õppes madalate
oskustega täiskasvanute hulgas.
 Elukestvas õppes osalus: 16–65 osalus
mitteformaalõppes ja 25–65 osalus formaalõppes
viimase aasta jooksul.
 Madalate oskustega täiskasvanud: funktsionaalne
lugemisoskus 1. tasemel või madalam, st võimelised
lugema lühikesi tekste, kus on väga vähe või pole
üldse eksitavat teavet. PIAACis keskmiselt 15%
täiskasvanutest, Eestis 13%.
REKLAAM
Juulis valmib PIAAC 2. temaatiline aruanne:
„OSKUSED JA ELUKESTEV ÕPE: KELLELT JA MIDA ON
EESTIL OSKUSTE PARENDAMISEKS ÕPPIDA?
Autorid: Ellu Saar; Marge Unt; Kristina Lindemann; Epp
Reiska; Auni Tamm (TLÜ Rahvusvaheliste ja
Sotsiaaluuringute Instituut)
11.06. ekspertseminar, kus arutame poliitikasõnumeid
Madal lugemisoskus Eestis
 Ca 110 000 madala lugemisoskusega (1. tase ja alla)
inimest, kellest
 Ligi 75 000 ei osalenud küsitlusele eelnenud aastal
elukestvas õppes
Eri vanusega täiskasvanute osakaal
madala lugemisoskusega inimeste
 50% mehed
hulgas
9.8
16-24
 55% üle 45a (keskm. 40%)
25-34
30.4
16.2
35-44
 48% vene kodukeelega (keskm. 31%)
45-54
55-65
18.4
 62% hõivatud (keskm. 72%)
25.3
Madala lugemisoskusega inimeste haridus
Madalate oskustega pole vaid madala haridusega
Eestis 7% kõrgharituid madalate oskustega
Osalus elukestvas õppes
erineva lugemisoskusega inimeste hulgas, madalate ja kõrgete
oskustega gruppide erinevus (osalusprotsentide suhe)
100
4
3.5
80
3
70
60
2.5
50
2
40
1.5
30
1
20
0.5
10
0
0
Venemaa
Poola
Saksamaa
1 tase ja alla
2 tase
3 tase
PIAAC
keskmine
4-5 tase
Eesti
Rootsi
Soome
Norra
Kõrgete ja madalate oskustega gruppide osaluse suhe
Osaluse erinevus
Osalus elukestvas õppes
90
Madala lugemisoskusega täiskasvanute osalus
elukestvas õppes: 2–3 kordne erinevus noorimate ja vanimate vahel
Lisaks oskustele, vanusele, haridusele,
erineb osalus ka regiooniti…
 „see on suurim Põhja-Eestis ja väikseim KirdeEestis. Regioonide vaheliste erinevuste põhjuseks
on eelkõige töökohtade struktuur: kui PõhjaEestis on ülekaalus oskustemahukad ametikohad,
siis Kirde-Eestis on rohkem keskmise
oskustemahukusega sinikraede ja vähese
oskustemahukusega ametikohti.“ (Saar jt, 2014)
Osalusel tähtsam nõudlus: tööandja ja töökoha
omadused.
Valmivast oskuste ja elukestva õppe aruandest (Saar jt 2014):
 „Nii soo, vanuse kui koduse keele mõju õppes osalusele
tuleneb suuresti hoopis töökohtade struktuurist ning on
mudelis, mis arvestab tööandjat ja töökohta kirjeldavaid
muutujaid, ebaoluline.“
 „Töökohtadel, kus funktsionaalse lugemisoskuse vajadus
on suur, on mitteformaalõppes osalemine mitmeid kordi
tõenäolisem kui võrdluse aluseks olevatel vähest
lugemisoskust nõudvatel töökohtadel.“
 Ettevõtte suurus ja majandusharu: nt „Tööstuses hõivatute
osalus mitteformaalõppes jääb Eestis maha mitte ainult
OECD keskmisest näitajast vaid ka enamiku võrreldavate
riikide omast.“
Hõivatute osakaal madala lugemisoskusega täiskasvanute hulgas,
elukestvas õppes osaluse järgi: kõigis riikides (va Venemaa) vahe 20–30%.
Osalejatest on enamik (83%) hõivatud vs 54% mitteosalejatest.
Madala lugemisoskusega täiskasvanute osalemine
elukestvas õppes, hõive staatuse järgi: hõivatud osalevad pea
sama palju kui riigi keskmine osalus
NB Eestile!: töötute ja mitteaktiivsete koolitus ja koolituse seos tööga
Töö ja koolitus
 Ca 60–70% madalate oskustega inimeste
koolitustest tööga seotud
 Kõrgete oskustega osalejatel tööga seotud 70–
80% koolitustest.
 Vähim koolitusi seotud tööga Eestis, enim Norras
Madalate oskustega inimesed peavad koolitust
töös või ettevõtluses enam kasulikuks (% hõivatud
osalejatest)
Tööga seotud koolitustel osalejad,
kelle osalust tööandja ei toeta: ca 15%, ei
sõltu palju oskuste tasemest
Madala lugemisoskusega täiskasvanud, kes oleksid
tahtnud (veel) koolitustel osaleda:
Eestis ca 25000 madala lugemisoskusega täiskasvanut, kes oleks tahtnud
osaleda (rohkem), ca pooled neist ei osalenud aasta varem
NB Eestile! Eestis suhteliselt suur huvi koolitustel osaleda
Osalemist takistavad põhjused madala lugemisoskusega
täiskasvanutel: töö, raha, perekohustused
NB Eestile! Eestis takistab iga viiendat raha ja iga neljandat töö
Kokkuvõte
 Eestis on 75 000 madala lugemisoskusega inimest, kes ei
õpi. Ca pooled neist ka ei tööta.
 25000 madalate oskustega inimest oleks soovinud (enam)
koolitustel osaleda.
 Koolitustel osalemine seotud enam töö iseloomu ja
töökohaga kui inimese soo, vanuse, koduse keelega!
 Osalemist takistab raha, töö ja perekohustused.
 Iga kuuendat ei toeta tööandja.
 Sihtgrupina tähelepanu: väikeettevõtete töötajad, töötud,
ilma erialase hariduseta inimesed, väikelaste emad ja
vanemaealised, mitteaktiivsed.
Aitäh!
[email protected]

similar documents