Rachunkowość Podatkowa

Report
RACHUNKOWOŚĆ
PODATKOWA
Cel rachunkowości
PRAWO BILANSOWE
ZAKRES PODMIOTOWY
RACHUNKOWOŚCI
1) spółki kapitałowe (spółka akcyjna i spółka z o.o.),
2) osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa oraz NBP,
3) spółki jawne, spółki partnerskie, spółki cywilne oraz osoby fizyczne,
jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i
operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co
najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro;
4) banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze
emerytalne,
5) gminy, powiaty, województwa oraz jednostki i zakłady budżetowe
(państwowe i samorządowe),
6) podmioty zagraniczne – osób zagranicznych, oddziałów i
przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
7) wszystkie podmioty otrzymujące na realizację zadań zleconych
dotacje lub subwencje z budżetu państwa.
Rachunkowość
Zdarzenia gospodarcze
a operacje gospodarcze
Złożenie zamówienia na drewno
Zakup drewna
Odbiór dostawy drewna
- zdarzenie gospodarcze
- operacja gospodarcza
- zdarzenie gospodarcze
Przyjęcie drewna do magazynu
- operacja gospodarcza
Zapłata faktury za drewno
- operacja gospodarcza
Księgi rachunkowe





Dziennik
Księga Główna
Księgi Pomocnicze
Zestawienie obrotów i sald
Wykaz składników aktywów i pasywów
(inwentarz)
Zakładowy plan kont
Sprawozdania finansowe
Bilans
 Rachunek zysków i strat
 Zestawienie zmian w kapitale własnym
 Rachunek przepływów pieniężnych
 Informacje dodatkowe

UKŁAD BILANSU
Załącznik nr 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45, dla innych
jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
Przykłady aktywów i pasywów
AKTYWA
Budynek
- AT; Rzeczowe aktywa trwałe
Bandaż w aptece
- AT; towar
Bandaż w szpitalu
- AT; materiał
Bandaż w fabryce środków
opatrunkowych
- AT; produkt gotowy
Gotówka
- AO; Inwestycje krótkoterminowe
Lokaty
- AO; Inwestycje długoterminowe
PASYWA
Fundusz założycielski
Zobowiązań z tytułu dostaw i usług
- Kapitał początkowy
- Zobowiązania krótkoterminowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Załącznik nr 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45, dla innych
jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
PRAWO PODATKOWE
VAT – przedmiot opodatkowania

Regulacje VAT stosuje się do następujących
czynności wykonywanych na terytorium
Polski:
◦ odpłatna dostawa towarów, rozumiana jako
przeniesienie prawa do rozporządzania towarem
jak właściciel,
◦ odpłatne świadczenie usług, rozumiana jako każde
świadczenie na rzecz innego podmiotu, które nie
jest dostawą towarów,
◦ eksport i import towarów,
◦ wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
VAT - podstawa opodatkowania



Podstawą opodatkowania jest obrót, czyli
kwota należna z tytułu sprzedaży,
pomniejszona o kwotę należnego podatku.
Kwota należna obejmuje całość świadczenia
należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.
W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki,
przedpłaty lub raty, obrotem jest również
kwota otrzymanych zaliczek, zadatków,
przedpłat lub rat, pomniejszona o
przypadającą od nich kwotę podatku.
Przykład
Jeżeli VAT należny > VAT naliczony to różnica to zapłaty do US.
Jeżeli VAT należny < VAT naliczony to nadpłata (zwrot lub do
wykorzystania w kolejnych okresach).
Ewidencja zakupu i sprzedaży
PRAWO BILANSOWE
A PRAWO PODATKOWE
Prawo bilansowe
Ogół norm prawnych regulujących podstawowe
zasady prowadzenia rachunkowości przez
jednostki gospodarcze, które są podmiotami
rachunkowości.
 Prawo bilansowe tworzy prawdziwy
ekonomicznie obraz jednostki przez rzeczywiste
odzwierciedlenie faktów gospodarczych
dotyczących zwłaszcza ponoszonych kosztów i
uzyskiwanych przychodów.
 Nadrzędne zasady rachunkowości mają charakter
obiektywny, w zasadzie niezmienny, uniwersalny.

Nadrzędne zasady rachunkowości
w kontekście prawa podatkowego
Prawo podatkowe



Jest to ogół norm prawnych regulujących
ustalanie i pobieranie podatków.
Źródłami prawa podatkowego są akty
normatywne o charakterze ustawowym
(ustawy) oraz wykonawczym
(rozporządzenia i zarządzenia).
Zasady prawa podatkowego mają charakter
zmienny, doraźny, nieobiektywny
ekonomicznie i uzależniony od aktualnej
polityki podatkowej.
Prawo bilansowe a podatkowe
Prawo bilansowe
Prawo podatkowe
u. o rachunkowości
u. o podatku dochodowym
Przychody
- Koszty
= wynik finansowy
Przychody podatkowe
- koszty podatkowe
= Dochód podatkowy
- odliczenie od dochodu
= Podstawa opodatkowania
Rachunek zysków i strat
Deklaracja podatkowa
Deklaracje podatkowe
Przykład
Zapas towaru X wyceniony w cenie nabycia wynosił 4000zł.
Aktualizacja wyceny na skutek utraty wartości dokonana na
moment bilansowy wyniosła 500zł. W okresie dokonania
aktualizacji wyceny był to koszt rachunkowy, natomiast nie
był on uznany za koszt podatkowy. W następnym okresie
sprawozdawczym sprzedano towar za 3500zł (w cenie
sprzedaży netto)
wynik finansowy: 3500 - (4000 - 500) = 0
wynik podatkowy: 3500 - 4000 = -500
W momencie sprzedaży zapisu wynik rachunkowy wyniósł 0,
jako że cena sprzedaży była równa cenie po aktualizacji
wyceny, natomiast wystąpiła strata podatkowa, gdyż od ceny
sprzedaży mamy możliwość odjąć cenę nabycia (przed
aktualizacją wyceny)
PRZYCHODY
UJĘCIE BILANSOWE
Definicja z literatury ekonomicznej
„Przychodem ze sprzedaży są należne lub uzyskane
kwoty ze sprzedaży rzeczowych składników
majątkowych i usług pomniejszone o VAT.”
Definicja z ustawy o rachunkowości
„Przez przychody i zyski rozumie się
uprawdopodobnione powstanie w okresie
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o
wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia
wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości
zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału
własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób
inny niż wniesienie środków przez udziałowców lub
właścicieli”
UJĘCIE PODATKOWE
Definicja przychodu (uopdoop)
Zgodnie z art. 12 ust. 1 przychodami są:
(m.in.)
- Otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w
tym różnice kursowe
- Wartość otrzymanych nieodpłatnie lub
częściowo odpłatnie rzeczy lub praw oraz
świadczeń
- Wartość umorzonych lub przedawnionych
zobowiązań
- Równowartość rozwiązanych lub
zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio
do kosztów uzyskania przychodów
Podział poziomy konta przychody
Elementy wspólne
Przychodami są wszelkie trwałe, bezzwrotne i
definitywne przysporzenia majątkowe
 Do przychodów nie zalicza się:
◦ Pożyczek, kredytów itp.
◦ Zaliczek, zadatków i przedpłat
◦ Wpłat wspólników zwiększających kapitały
własne
 Obowiązuje periodyzacja tworzonej informacji

Różnice
Prawo bilansowe
 Do przychodów nie zalicza się świadczeń nieodpłatnych
 Przy pomiarze obowiązują zasady memoriału i kontynuacji
działalności
 Akceptowanie cech informacji: istotność, neutralność, przewaga
treści nad formą
 Brak wyłączeń
Prawo podatkowe
 Przychodem może być wartość świadczeń nieodpłatnych
 Równorzędne stosowanie zasady memoriału i kasowej, nie
akceptowanie zasady kontynuacji działalności
 Odrzucanie istotności, przewagi treści nad formą, neutralności
 Długa lista wyłączeń
Różnice
Przychody uznawane jedynie przez prawo bilansowe:

Kwoty naliczonych lecz nieotrzymanych odsetek od należności

Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych
i innych należności budżetowych

Kwoty umorzonych zobowiązań w tym także pożyczek i kredytów gdy umorzenie
jest związane z bankowym postępowaniem ugodowym, postępowaniem
upadłościowym z możliwością zawarcia układu lub realizacją programu
restrukturyzacji
Przychody uznawane jedynie przez prawo podatkowe

Przychody z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub części do
używania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym bez
osobowości prawnej w wysokości przysługującego im czynszu

Wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń oraz przychodów w naturze np. w
postaci usług

Przychody ustalone przez U.S. jeżeli przy sprzedaży nieruchomości i praw
majątkowych, cena określona w umowie sprzedaży znacząco odbiega od ceny
rynkowej bez uzasadnionej przyczyny
Przykład
Firma X wykazuje w ewidencji księgowej następujące pozycje przychodów:

1) kwoty należne ze sprzedaży produktów 123.000

2) zobowiązania umorzone w bankowym postępowaniu ugodowym 74.000

3) nieodpłatnie otrzymane technologie w ramach pomocy organizacji
międzynarodowych 150.000

4) przedpłaty na dostawę produktów 18.000

5) przychody odpisane wcześniej jako nieściągalne 5.000
RAZEM PRZYCHODY 370.000
Należy ustalić wartość przychodów opodatkowanych.
Z przychodów w ewidencji księgowej będą opodatkowane:

1) kwoty należne ze sprzedaży produktów 123.000

2) przychody odpisane wcześniej jako nieściągalne 5.000
RAZEM 128.000
Pozostałe przychody nie podlegają opodatkowaniu.

similar documents