Vinpol-zarządzanie różnorodnością wiekową

Report
VINPOL sp. z o.o.
Firma otwarta na innowacje
Innowacyjność - definicja



Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli "tworzenie czegoś nowego". Stąd
najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż "innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu
istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania" (E.OkońHorodyńska, wykład 1, str.9).
Innowacje są między innymi ciężką, celową, skoncentrowaną pracą wymagającą wiedzy, pilności,
wytrwałości, zaangażowania: wymagają od innowatorów wykorzystania swoich najsilniejszych stron i
są one skutkiem wywołanym w gospodarce i społeczeństwie, powodują bowiem zmianę zachowań
tak przedsiębiorców jak i konsumentów.
Aby proces innowacji mógł zaistnieć niezbędni są odpowiednio zmotywowani oraz przygotowani
ludzie – kapitał każdej firmy.
Inwestycja w Kapitał Ludzki…




Jesteśmy Pracodawcą, który ma wysokie poczucie odpowiedzialności za rozwój i stabilność firmy.
Aby zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku realizujemy szczegółowo zaplanowaną strategię, w
której kluczową rolę odgrywają Pracownicy – począwszy od pracowników szeregowych, a kończąc na
wysokiej klasy menedżerach.
Zdając sobie sprawę ze stereotypów pokutujących wśród społeczeństwa w zakresie „słabości”
zawodowych Osób po pięćdziesiątce, stawiamy na różnorodność wiekową, bo naszym zdaniem tylko
taki „koktajl” wiekowy pozwala na optymalne wykorzystanie umiejętności, wiedzy, kreatywności, etc.
wszystkich zatrudnionych Pracowników.
Dbając o utrzymywanie wysokich kwalifikacji – nieustannie szkolimy zatrudnionych pracowników i
to w zakresie umiejętności „twardych” jak i „miękkich”. Z tego też powodu w grudniu 2011 roku
rozpoczęliśmy starania o współfinansowanie w ramach Unii Europejskiej projektu szkoleniowego
„Profesjonalne kadry VINPOL”, zakończyły się one sukcesem – podpisanie umowy o
dofinansowanie nastąpiło w październiku 2012 roku.
Trochę statystyki…
Pracownicy zatrudnieni w ramach umów o pracę
Struktura zatrudnienia wg wieku
12.11.2012
33%
35%
70%
32%
30%
62%
60%
25%
21%
20%
15%
Struktura zatrudnienia wg płci
12.11.2012
50%
38%
40%
14%
30%
10%
20%
5%
10%
0%
0%
do 30 lat
do 40 lat
do 50 lat
powyżej 50 lat
ŚREDNIA WIEKU WYNOSI 41 LAT
kobiety
mężczyźni
Trochę statystyki…
Pracownicy zatrudnieni w ramach outsourcingu (Agencja Pracy
Tymczasowej)
Struktura zatrudnienia wg wieku
31.10.2012
Struktura zatrudnienia wg płci
31.10.2012
40%
35%
60%
35%
50%
50%
kobiety
mężczyźni
50%
30%
27%
40%
25%
19%
20%
19%
15%
30%
20%
10%
10%
5%
0%
0%
do 30 lat
do 40 lat
do 50 lat
ŚREDNIA WIEKU WYNOSI 38 LAT
powyżej 50 lat
Jak w Vinpolu postrzegamy Pracowników po pięćdziesiątce…

To kompetentni i solidni pracownicy, dysponujący doświadczeniem, które pozwala na odnalezienie się
w wielu życiowych sytuacjach. Ich przydatność w pracy zawodowej jest niezbędna.
osoby, które znają wartość pracy, a zatrudnieni charakteryzują się stabilnością. Osoby młode, które
 Todopiero
poszukują własnej drogi zawodowej stosunkowo często zmieniają pracodawcę, co zazwyczaj
koliduje z planami rozwojowymi Pracodawcy.
osoby, które posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie. Niejednokrotnie służą pomocą młodszym
 Tokolegom
we wkraczaniu na drogę zawodową.

To osoby charakteryzujące się wysoką dyspozycyjnością, lojalnością zawodową oraz dojrzałością
emocjonalną.
Projekty aktywizacyjne 50+ dotychczas realizowane przez VINPOL Sp. z o.o.
a
„50+ doświadczenie” realizowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie udział wzięły dwie osoby, które bardzo wysoko oceniły poziom programu.
W oparciu o wywiad opracowano indywidualny kwestionariusz oceny potencjału zawodowego dla każdego uczestnika oraz
przeprowadzono cykl szkoleń:
„Radzenie sobie ze stresem” i „Zarządzanie zasobami ludzkimi” dla jednej osoby
„Radzenie sobie ze stresem” i „Intensywny kurs języka niemieckiego – 40h poziom średniozaawansowany” dla drugiej osoby
a
„Aktywna Jesień” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Staż zawodowy rozpoczęło pięć osób, obecnie uczestniczy w nim czworo uczestników, a Pracodawca - wysoko oceniając ich
zaangażowanie w pracę oraz umiejętności - rozważa możliwość kontynuacji współpracy po zakończeniu stażu (dotyczy wybranych osób).
a
„Jesteśmy aktywni – działamy” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W programie udział wzięła jedna osoba, która w chwili obecnej kontynuuje zatrudnienie.
Atuty projektów realizowanych dla Osób – potencjalnych Pracowników po
pięćdziesiątce…




Wzmocnienie świadomości u osób 50 plus, o możliwościach praktycznego wykorzystania ich
wieloletniego doświadczenia oraz ograniczenia barier między nimi a młodszymi pracownikami
poprzez dzielenie się wiedzą – „jestem komuś potrzebny”.
Zatrudniając osoby, które ukończyły 50 rok życia inicjuje się ciągły transfer wiedzy i doświadczenia
między młodszymi i starszymi pracownikami, wzbogacając obie ze stron o nowe możliwości (ogniwo w
łańcuchu międzypokoleniowym).
Pracownik 50 plus odgrywa rolę mentora i przekazując swoją wiedzę stanowi dla młodszych
pracowników wzór, a jednocześnie przełamuje bariery międzypokoleniowe.
Praca w grupie osób w różnym przedziale wiekowym niweluje propagowanie stereotypów
panujących na obecnym rynku pracy dot. zatrudniania dojrzałych pracowników, stereotypami są:
bierność, gorszy stan zdrowia, niechęć do podejmowania nowych wyzwań, niższa sprawność
psychofizyczna, mniejsza wydajność w miejscu pracy.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Beata Krełowska
[email protected]

similar documents