Plik PPT 2,2 MB - Regionalny Program Operacyjny dla

Report
Podjęte działania:
Miasto w maju 2004 roku we współpracy z Wydziałem Architektury
Politechniki Gdańskiej zorganizowało konkurs dla studentów, w którym
młodzi architekci mogli pokazać swoja wizje rozbudowy terenów
przydworcowych.
W styczniu 2005 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dający podwaliny prawne do prac projektowych.
W tym samym roku Urząd Miejski w Tczewie wraz z Politechniką Gdańską
zorganizował ogólnopolski konkurs architektoniczny pt. „Węzeł integracyjny
w Tczewie” na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej
rejonu dworca kolejowego w Tczewie. Przedmiotem konkursu było
sporządzenie wielobranżowej koncepcji programowo – przestrzennej dla
rejonu dworca kolejowego w Tczewie
W grudniu 2005 r. rozstrzygnięto konkurs, ogłaszając 3 równorzędne III
miejsca.
W styczniu 2006 r. odbyła się w Tczewie konferencja „Dworzec kolejowy w
strukturze miasta – nowe szanse”.
Od marca do czerwca 2006 r. odbywały się spotkania autorów prac
konkursowych, członków sądu konkursowego, ekspertów oraz operatorów
komunikacyjnych, PKP i Poczty S.A. Uzyskano koncepcję organizacji ruchu, a
przy współudziale Radnych Rady Miejskiej przyjęto ostateczną koncepcję
zagospodarowania otoczenia dworca PKP w Tczewie.
W październiku 2006 r. przeprowadzono przetarg na wykonanie
dokumentacji budowlanej, który wygrało Biuro Projektowo – Inżynieryjne
„Redan” Sp. z o.o. ze Szczecina.
W wyniku przeprowadzonego przetargów nieograniczonych wyłoniono
wykonawców zadania – w przypadku nadzoru inwestycyjnego i pełnienia
roli Kierownika Projektu w imieniu inwestora podpisano umowę z
Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjno-Projektowych w Tczewie,
wykonawcą robót była Firma Dekpol Sp. z o.o. z Pinczyna.
Należy podkreślić, że miasto Tczew z tytułu jakości przeprowadzonego
postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanomontażowych tego przedsięwzięcia uzyskało wyróżnienie w konkursie
„Kryształy Przetargów Publicznych 2012” w kategorii: Inwestycje
wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowokomunikacyjnej.
Realizacja zadania trwała od czerwca 2010 r. do lutego 2012 r., bez
przekroczenia terminów umownych, w sposób bardzo sprawny i dobrze
zorganizowany. Było to o tyle istotne, że placem budowy był obszar
ponad 5 hektarów w centralnej części miasta, newralgicznej
komunikacyjnie, gdzie należało elastycznie reagować na udrażnianie
ciągłego ruchu pieszego do dworca PKP, ponadto pozostający pod
presją obserwacji mieszkańców.
Skąd miasto miało na to pieniądze?
I ile to kosztowało?
Środki własne Gminy Miejskiej Tczew, dzięki skutecznemu aplikowaniu do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w maju
2009 r. zostały wzmocnione dotacją Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego.
Wniosek odnosił się do Priorytetu 4 Programu: Regionalny system
transportowy, działanie 4.3.: Rozwój i poprawa dostępności węzłów
transportowych.
Finansowanie projektu „Budowa infrastruktury transportowego węzła
integracyjnego w Tczewie” przedstawiało się następująco:
Wartość projektu: 27 176 380 zł
Wartość kwalifikowalna: 16 131 050 zł
Wartość niekwalifikowalna: 11 045 300 zł
Wartość dofinansowania: 12 098 290 zł
Otwarcie węzła nastąpiło 14 lutego 2012 r. Symboliczną wstęgę
przeciął Marszałek Województwa Pan Mieczysław Struk,
podkreślając w swoim wystąpieniu wysoką ocenę dla projektu na
etapie konkursu RPO WP, wrażenie efektu już wykonanej
inwestycji i jej znaczenie dla regionu.

similar documents