Prezentacja EUWT TRITIA - Innowacyjna Współpraca

Report
Wprowadzenie do programu
EUWT TRITIA z o.o.
konferencja „Turystyka i transport.
Polsko-słowacka współpraca transgraniczna”
Cieszyn, 16 grudnia 2011 r.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TRITIA z o.o.
Moravskoslezský
kraj
Žilinský
samosprávny kraj
Województwo
Opolskie
Województwo
Śląskie
Ostrava
Žilina
Opole
Katowice
Powierzchnia
5 445 km²
6 808 km²
9 411 km²
12 333 km²
Liczba
mieszkańców
1 250 000
694 763
1 037 088
4 654 115
230 osób / km²
102 osoby / km²
110 osób / km²
377 osób / km²
Stolica
Gęstość
ludności
Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TRITIA z o.o.
1. Realizowanie zadań w ramach trzech bilateralnych projektów transgranicznych
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (CZ-PL, SK-CZ i PL-SK).
2. Celem prac jest stworzenie dokumentu pozwalającego pokazać wspólny
potencjał czterech regionów leżących na obszarze EUWT TRITIA, jego
możliwości rozwojowe oraz kierunki dalszych działań.
3. Prace nad dokumentem prowadzone są w układzie: czesko-polskim, słowackoczeskim i polsko-słowackim i zostały podzielone na część analitycznodiagnostyczną i strategiczną. Po opracowaniu trzech odrębnych dokumentów
zostaną one scalone w jeden dokument.
Opracowanie dokumentów zostało powierzone ekspertom zewnętrznym.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TRITIA z o.o.: realizowane projekty
„Strategie systemowej współpracy
instytucji publicznych Kraju
Morawsko-Śląskiego, Województwa
Śląskiego i Opolskiego”
POWT Republika
Czeska Rzeczpospolita
Polska 2007-2013
„Współpraca i wsparcie współpracy
transgranicznej samorządów
regionalnych oraz podmiotów
działających w Kraju Żylińskim
i Morawsko-Śląskim”
POWT Republika
Słowacka Republika Czeska
2007-2013
„Innowacyjna współpraca
(Innowacyjny rozwój współpracy
PWT Rzeczpospolita
transgranicznej instytucji
Polska - Republika
Województwa Śląskiego i
Słowacka 2007-2013
Samorządowego Kraju Żylińskiego)”
Budżet projektu
346 617,46 EUR
Współfinansowanie
EFRR 294 624,83 EUR
Budżet projektu
101 130,00 EUR
Współfinansowanie
EFRR 85 960,50 EUR
Budżet projektu
270 695,11 EUR
Współfinansowanie
EFRR 227 115,85 EUR
Wyniki badań diagnostycznych
Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA
Odniesienie założeń dokumentu strategicznego tworzonego w projekcie „Strategie systemowej
współpracy…” do założeń innych dokumentów strategicznych województwa śląskiego, w tym
przede wszystkim do strategii „Śląskie 2020” i dokumentów związanych z wdrażaniem Regionalnej
Strategii Innowacji.
 wynik współpracy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz
innych partnerów regionalnych,
 wykorzystanie pomysłów zgłaszanych podczas tzw. warsztatów strategicznych zorganizowanych
w Ostrawie, w Opolu i w Katowicach.
Aplikacja wyników projektu „CERADA – Central European Research and Development Area”
(prowadzonego przez partnerów z województwa śląskiego, kraju morawsko-śląskiego, kraju
żlińskiego oraz kraj żyliński) zakończonego opracowaniem planu potencjalnych wspólnych działań
wzmacniających potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjność gospodarki na trójstyku Polski,
Czech i Słowacji.
Wyniki badań diagnostycznych:
Identyfikacja projektów strategicznych
ważnych z perspektywy obszaru TRITIA
Priorytet1.
Priorytet 2.
Priorytet 3.
Priorytet 4.
Transport
i infrastruktura
Współpraca
gospodarcza
Ruch
turystyczny
Energetyka
i środowisko
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie
transportu i turystyki: Identyfikacja projektów
strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA
CZ-PL
Priorytet1.
Priorytet 3.
Transport
i infrastruktura
Ruch
Turystyczny
1.1. Infrastruktura ponadregionalna
1.4. Mapowanie dalszego rozwoju infrastruktury
transgranicznej
3.2. Medializacja, integracja informacji i pakietyzacja
oferty usług turystycznych
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie
transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL
Priorytet
1. Transport i infrastruktura
Działanie
1.1. Infrastruktura ponadregionalna
Projekt
Słowa kluczowe
Utworzenie środkowoeuropejskiej platformy logistycznej
logistyka, transport, lotnictwo, transport drogowy, transport towarów
- Realizacja działań projektowych i badawczych w zakresie ICT dla potrzeb transportu i
logistyki.
- Realizacja działań projektowych i badawczych w zakresie automatyzacji obsługi towarów.
Kluczowe aktywności - Wdrażanie programów uniwersyteckich dotyczących logistyki i transportu; szkolenia
zawodowe w zakresie logistyki i transportu.
- Utworzenie wspólnej oferty.
- Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, targach itd.
Możliwy promotor /
konsorcjum
Źródło finansowania
-
Uczelnie tworzące konsorcjum PROGRES 3.
Samorządy regionalne w obszarze transgranicznym.
Samorządy dużych miast.
Operatorzy usług logistycznych.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA.
Środki budżetowe samorządów regionalnych lub wykorzystanie bieżącej alokacji EFRR i EFS.
Programy Ramowe UE.
Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie
transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL
Priorytet
1. Transport i infrastruktura
Działanie
1.4. Mapowanie możliwości dalszego rozwoju infrastruktury transgranicznej
Projekt
Słowa kluczowe
Transgraniczny transport publiczny
transport publiczny, wspólny bilet, koleje, autobusy
₋ Powołanie grupy zadaniowej ds. kolejowej i autobusowej transgranicznej komunikacji
publicznej.
₋ Przeprowadzenie badań rynkowych związanych z popytem na transgraniczną komunikację
publiczną ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia tras oraz częstotliwości połączeń.
Kluczowe aktywności
₋ Opracowanie studium wykonalności rozwoju kolejowej i autobusowej transgranicznej
komunikacji publicznej.
₋ Zawiązywanie porozumień instytucji samorządowych lub instytucji samorządowych i
partnerów prywatnych; wybór schematów zarządzania połączeniami i ich operatorów.
Możliwy promotor /
konsorcjum
₋ Samorządy dużych miast.
₋ Podmioty zarządzające połączeniami kolejowymi i autobusowymi.
₋ Prywatni operatorzy komunikacji zbiorowej.
Źródło finansowania
₋ Środki budżetowe samorządów regionalnych.
₋ Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
₋ Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie
transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL
Priorytet
3. Ruch turystyczny
Działanie
3.2. Marketing i promocja
Projekt
Medializacja, integracja informacji i pakietyzacja oferty usług
turystycznych
Słowa kluczowe
promocja, wizerunek, turystyka miejska, agroturystyka, ekoturystyka, turystyka
przygraniczna, aktywności turystyki krajoznawczej, rekreacyjnej (bez turystyki ekonomicznej)
- Rozwój i stała modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki na
obszarach przygranicznych.
- Promocja Euroregionów: „Silesia”, „Beskidy”, „Śląsk Cieszyński” jako obszarów bogatych w
walory turystyczne.
Kluczowe aktywności
- Odświeżona informacja turystyczna i/lub oznakowanie atrakcji turystycznych na szlakach, w
miastach i miasteczkach, a także głównych drogach tranzytowych.
- Wzmocnienie systemu informacji turystycznej.
- Pakietyzacja usług gmin i obszarów turystyki przygranicznej.
Możliwy promotor /
konsorcjum
Źródło finansowania
- euroregiony „Silesia”, „Beskidy”, „Śląsk Cieszyński”.
- Organizacje turystyczne.
- Środki budżetowe samorządów regionalnych lub wykorzystanie bieżącej alokacji EFRR.
- Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
- Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie
transportu i turystyki: inne aktywności CZ-PL
Międzynarodowa
ścieżka zabytków techniki
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
- Podmioty zarządzające zabytkami techniki w ramach
ścieżki regionalnej oraz innymi zabytkami techniki.
Przygotowanie tras
narciarstwa biegowego
- Euroregiony.
- „Beskidzka Piątka”.
- Inne samorządy lokalne w obszarze przygranicznym.
Wstępne wnioski z badań diagnostycznych
w zakresie transportu i turystyki (PL-SK)
W IV kwartale 2011 r. zakończono prace nad opracowanie analityczno-diagnostycznej
części dokumentu współpracy polsko-słowackiej na obszarze EUWT TRITIA.
W 2012 r. będą prowadzone prace nad przygotowaniem strategicznej części
dokumentu współpracy. Struktura tego dokumentu będzie oparta o cztery główne
priorytety (tak jak w dokumencie współpracy czesko-polskiej):
1. Transport i infrastruktura
2. Współpraca gospodarcza
3. Ruch turystyczny
4. Energetyka i środowisko
Wstępne wnioski z badań diagnostycznych
w zakresie transportu i turystyki (PL-SK)
Rozwój transportu i infrastruktury w wymiarze transgranicznym jest uzależniony od:
- stworzenia jednolitego systemu wsparcia projektów infrastruktury transportowej o
znaczeniu europejskim na poziomie rządowym,
- utworzenia systemu wsparcia dla realizacji transportu zbiorowego w obszarze
transgranicznym (np. dla przewoźników),
- uwarunkowań prawnych i planistycznych dotyczących rozwoju infrastruktury
transportowej w obu państwach.
Wstępne wnioski z badań diagnostycznych
w zakresie transportu i turystyki (PL-SK)
Do działań i projektów związanych z rozwojem transportu, które posiadają potencjał
współpracy transgranicznej, można zaliczyć m.in.:
- modernizacje infrastruktury drogowej okolicach Żywca, Rajczy, Ujsoł, a także gminy
Novot’ po stronie słowackiej,
- modernizację trasy kolejowej Katowice - Bielsko-Biała - Żylina, w tym zelektryfikowanie
odcinka - tunelu - pomiędzy między Milówką a Zwardoniem,
- rozwój transportu lokalnego na obszarach przygranicznych - tworzenie projektów
pilotażowych w tej dziedzinie (w przyszłości).
Wstępne wnioski z badań diagnostycznych
w zakresie transportu i turystyki (PL-SK)
Rozwój turystyki w wymiarze transgranicznym jest uzależniony:
- od zasobności mieszkańców obu regionów,
- od jakości infrastruktury drogowej i kolejowej.
Infrastruktura drogowa i kolejowa w sposób istotny ogranicza dostępność do oferowanych
produktów turystycznych.
Wstępne wnioski z badań diagnostycznych
w zakresie transportu i turystyki (PL-SK)
Obecnie realizowane przedsięwzięcia w dziedzinie turystyki, które posiadają potencjał
inicjowania współpracy transgranicznej lub też mogą zostać wykorzystane w kreowaniu tego
rodzaju współpracy:
₋ Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,
₋ Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki,
₋ Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego
(organizowane przez Śląską Izbę Turystyki oraz Śląską Organizację Turystyczną),
₋ Tydzień Kultury Beskidzkiej (organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w BielskuBiałej),
₋ projekty własne oraz partnerskie realizowane przez Euroregion Beskidy,
₋ projekty podejmowane w Kraju Żylińskim na rzecz poprawy efektywności wykorzystania
uwarunkowań przyrodniczych oraz kulturalno-historycznych produktów turystycznych,
₋ projekty związane z tworzeniem nowych, kompleksowych transgranicznych produktów
turystycznych (w przyszłości),
₋ działania związane z wzajemnym występowaniem na targach ofert turystycznych
(w przyszłości).
Tadeusz Adamski
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice
www.slaskie.pl | [email protected]

similar documents