Prezentacja_konferencja prasowa

Report
Aktywizacja
Pilskiego Rynku Pracy
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia
Socjalna Zielona Piła
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Analiza rynku pracy: Polska-Europa
Stopa bezrobocia na dzień 31.10. 2012 według EUROSTAT
2012
Polska
10,4%
Irlandia
14,7%
Hiszpania
26,3%
Grecja
26,0%
Portugalia
16,3%
Holandia
5,5%
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Struktura bezrobocia w Pile:
Piła
Polska
8,1% dane na dzień 31. 12. 2012 – bezrobocie rejestrowane
8,3 % dane na dzień 30. 11. 2012 – bezrobocie rejestrowane
powiat pilski
Polska
13,1%
12,9%
dane na dzień 30.11.2012 - stopa bezrobocia GUS
dane na dzień 30.11.2012 - stopa bezrobocia GUS
Piła – osoby do 25 roku życia
Ponad połowa jest bez kwalifikacji, a jedynie 10% posiada wykształcenie wyższe.
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Analiza rynku pracy Piły i okolic
Zakres analizy obejmuje dojazd do pracy
w czasie do 2h.
•
•
komunikacja z pracodawcami z Piły i okolic,
analiza możliwości wsparcia procesu
tworzenia nowych miejsc pracy.
Definicja odpowiedniej pracy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 16
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
dopuszcza czas dojazdu do 3 h.
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Specyfika pilskiego rynku pracy:

potrzeba wykwalifikowanej kadry (poszukiwani są specjaliści),

elastyczność rynku (sezonowość),

zmiana (dostosowanie struktury organizacyjnej do zmian na rynku).
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Program zaktywizowania pilskiego rynku pracy – założenia:
•
•
•
kalendarz sezonów – zwolnienia grupowe będące koniecznością jednej firmy,
mogą stanowić szansę dla drugiej,
wsparcie Inwest-Parku w procesie rekrutacji,
wsparcie w przygotowanie kadry (w porozumieniu z PUP-staże, doposażenie miejsc pracy, inne programy, w
porozumieniu z CEZ-szkolenia dedykowane, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości),
•
uruchomienie środków komunikacji transportu w przypadku zatrudnienia
grupowego.
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Jak to będzie działać?
URZĄD PRACY,
WARP,
PRACODAWCY
URZĄD MIASTA
INWEST-PARK
CEZ
UCZELNIE WYŻSZE
PRACOWNICY
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Status
• rosnąca liczba pracodawców zgłaszających
zapotrzebowanie na kadrę,
• propozycje ofert pracy osób bezrobotnych
chcących podjąć zatrudnienie.
Klient
• pracodawca z Piły i okolic,
• mieszkaniec Piły.
Zakupy społecznie odpowiedzialne
– Spółdzielnia Socjalna
Zielona Piła
Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia
Socjalna Zielona Piła
Cel:
 aktywizacja rynku pracy osób bezrobotnych,
możliwość realizacji zleceń przez członków
założycieli SSOP w trybie bezprzetargowym,
 planowanie
szkoleń
adekwatnie
wg
zapotrzebowania na zgłaszane kwalifikacje.
Elementem społecznej odpowiedzialności łączącym biznes i gospodarkę społeczną
jest założenie, iż należy stwarzać warunki do pracy, a nie utrwalać negatywne
wzorce poprzez rozdawnictwo.
Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia
Socjalna Zielona Piła
Korzyści z długofalowej współpracy z SSOP
określona sfera działalności:




pozyskanie stałego, zaufanego realizatora
zleceń,
realizacja społecznie doniosłego celu
związanego z aktywizacją osób zagrożonych
bezrobociem,
wypracowanie standardu ponadregionalnego,
podniesienie jakości realizowanych zleceń.
Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia
Socjalna Zielona Piła
Płaszczyzna współpracy Spółdzielni Zielona Piła:



zlecanie prac przez samorząd lokalny SSOP
(pielęgnacja terenów zielonych, prace
porządkowe, konserwatorskie, remontowe),
współpraca Spółdzielni na rynku biznesowym
- włączenie SSOP w nowe obszary zleceń,
kolejny etap badań oczekiwań potencjalnych
Klientów Spółdzielni.
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
oferta dla start-up:




stanowiska pracy w formule open space, „biurka na godziny”,
wirtualne biuro - możliwość zarejestrowania firmy pod adresem Inkubatora i obsługa
korespondencji,
szkolenia, doradztwo specjalistyczne, mentoring – wsparcie w zakresie prawa, finansów,
marketingu, etc.
preinkubacja – prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o formę prawną
Inkubatora.
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
oferta dla biznesu lokalnego:
 współpraca ze start-up w ramach testowanych nowych pomysłów,
 wynajem powierzchni biurowej Inkubatora po stawkach preferencyjnych,
 świadczenie usług mentoringowych - dzielenie się doświadczeniem, etc.
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
oferta dla samorządu lokalnego , organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia
biznesu:



stworzenie infrastruktury dla rozwoju pomysłów finansowanych z projektów
unijnych (POKL),
ścisła współpraca w zakresie informacji o prowadzonych przedsięwzięciach
pomiędzy Inwest Parkiem, a Beneficjentem dotacji,
promocja samozatrudnienia.
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
kluczowe obszary projektu:





usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne Inkubatora – kompleksowe usługi
dla przedsiębiorców w jednym miejscu,
tworzenie start up – ów – nowe miejsca pracy,
budowa kreatywnej przestrzeni Inkubatora Przedsiębiorczości (przestrzeń
coworkingowa) – nowy obszar funkcjonalno – użytkowy,
budowa sieci współpracy i powiązań – aktywizacja lokalnego rynku pracy,
zintegrowanie Inkubatora z „Salą Miejską”– wachlarz dodatkowych możliwości
infrastrukturalnych dla przedsiębiorców.
"INWEST-PARK" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: [email protected]
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
"INWEST-PARK" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: [email protected]
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
Wizualizacja wnętrza Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - recepcja
"INWEST-PARK" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: [email protected]
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
"INWEST-PARK" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: [email protected]
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
"INWEST-PARK" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: [email protected]
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
www.inwestpark.pila.pl
Dziękujemy!
www.pila.pl

similar documents