1.1. Licenciranje organizacija-Srbija i 1.2. Struktura elaborata o

Report
Licenciranja organizacija civilnog
društva kao pružalaca usluga socijalne
zaštite Republici Srbiji
Dragica Vlaović Vasiljević
Palić 30.6. 2014
Licenciranja pružalaca usluga socijalne
zaštite/normativni i institucionalni okvir
• Zakon o socijalnoj zaštiti
• Pravilnik o bližim uslovima i standardima za
pružanje usluga socijalne zaštite
• Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne
zaštite
• Pravilnik o licenciranju stručnih radnika
• Ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu
• Komora socijalne zaštite
Licenciranja pružalaca usluga socijalne
zaštite
• Organizacije civilnog društva licenciraju se
pod istim uslovima kao i sve organizacije koje
pružaju usluge socijalne zaštite.
Uslovi za izdavanja licence
(dozvole za rad)
Opšti uslovi za izdavanje licence utvrđeni su Zakonom o socijalnoj
zaštiti.
Pravo na licencu za pružanje usluge socijalne zaštite ima organizacija
socijalne zaštite;
1. koja je registrovana u skladu sa zakonom,
2. koja ispunjava standarde za pružanje usluge za koju se traži licenca
a koji se tiču lokacije, prostora, opreme, organizacije, broja i stručnosti
angažovanog osoblјa, procene i aktivnosti za pružanje konkretne
usluge socijalne zaštite.
3. Koja najmanje dve godine pruža usluge socijalne zaštite.
Za koje usluge se mora pribaviti licenca?
Za sledeće usluge u zajednici:
• dnevni boravak,
• pomoć u kući,
• svratište,
• stanovanje uz podršku,
• lični pratilac deteta,
• personalni asistent,
• predah smeštaj i
• smeštaj u prihvatilište.
Za koje usluge se mora pribaviti licenca ?
• Licence se izdaju i organizacijama socijalne
zaštite koje pružaju usluge:
• smeštaja u dom
• smeštaja u male domske zajednice i
• smeštaja u hranitelјske i druge porodice.
Procedura izdavanja licenci
• Licencu za pružanje određenih usluga u
oblasti socijalne zaštite izdaje Ministarstvo
nadležno za socijalnu zaštitu.
• Zahtev za izdavanje licence organizacija
podnosi Ministarstvu nadležnom za poslove
socijalne zaštite.
• Zahtev se podnosi na obrascu koji je
odštampan uz Pravilnik o licenciranju
organizacija socijalne zaštite, poštom ili
elektronskim putem.
Procedura izdavanja licenci
Uz zahtev za izdavanje licence prilažu se:
1. Dokazi o ispunjavanju propisanih uslova i
standarda za pružanje određenih usluga u
oblasti socijalne zaštite i
2. Pismena izjava da je organizacija saglasna da
redovno izveštava ministarstvo nadležno za
poslove socijalne zaštite o pružanju usluge za
koju joj je izdata licenca.
Procedura izdavanja licenci
• Inspektor socijalne zaštite sačinjava zapisnik o
ispunjenosti uslova za izdavanje licence.
• Organizacijama koje ispunjavaju uslove za
licencu izdaje se licenca na 6 godina ili
ograničena licenca na 5 godina.
Procedura izdavanja licenci
Ograničena licenca izdaje se ukoliko je
organizacija osnovana u skladu sa zakonom ali:
• ne ispunjava uslov da ima iskustvo od dve
godine u pružanju usluga socijalne zaštite
• ne ispunjava uslove vezane za standarde a
potreba za pružanjem usluge postoji.
Procedura izdavanja licenci
• Organizacija koja je dobila licencu upisuje
se propisani registar.
• Zahtev za obnavljanje licence podnosi se
90, najkasnije 60 dana pre isteka važnosti
licence.
Dokazi o ispunjavanju uslova za dobijanje
licence
• Dokazi za dobijanje licence koje treba podneti
uz zahtev za izdavanja licence bliže su
određeni
Pravilnikom
o
licenciranju
organizacija socijalne zaštite.
Dokazi o ispunjavanju uslova za dobijanje
licence
Organizaciji podnose sledeće dokaze:
• 1. dokaz da je registrovana u skladu sa
zakonom (dokument o upisu u odgovarajući
registar nadležnog organa);
• 2. dokaz da ispunjava standarde za pružanje
usluge za koju traži izdavanje licence;
• 3. dokaz da usluge socijalne zaštite pruža
najmanje dve godine (rešenje nadležnog organa
ili drugi odgovarajući dokaz o projektnom ili
ugovornom pružanju usluge).
Dokazi o ispunjavanju uslova za dobijanje
licence
• Dokazi koji se odnose na ispunjenost standarda
posebno su precizirani.
• Kao dokaze o ispunjenosti minimalnih standarda
organizacija podnosi:
1. osnovni program organizacije (koji sadrži
podatke propisane pravilnikom kojim su uređeni
standardi usluga socijalne zaštite);
2. elaborat o ispunjenosti uslova za početak rada i
pružanje usluga socijalne zaštite.
Dokazi o ispunjavanju uslova za dobijanje
licence
Elaborat o ispunjenosti uslova za početak rada i
pružanje usluga socijalne zaštite sadrži uslove koji
se odnose na:
• minimalne strukturalne i funkcionalne standarde
pružanja usluga i
• nekoliko opštih standarda.
Uslovi se razlikuju od usluge do usluge.
Suspenzija i oduzimanje licence
• Licenca može biti suspendovana ili oduzeta
ukoliko organizacija ne ispunjava uslove za
izdavanje licence tokom čitavog perioda
pružanja usluge za koji je licenca izdata.
Suspenzija i oduzimanje licence
• Ako organizacija više ne ispunjava uslove pokreće se
postupak za suspenziju licence u kome se utvrđuju
nedostaci u pogledu ispunjenosti uslova i rok za njihovo
otklanjanje.
• Organizacija socijalne zaštite može nastaviti da pruža
usluge do isteka rokova za otklanjanje nedostataka.
• Ako organizacija socijalne zaštite, u roku predviđenom
rešenjem o suspenziji licence, ne otkloni nedostatke,
organ nadležan za izdavanje licence donosi odluku o
oduzimanju licence.
Struktura Elaborata o ispunjenosti
uslova za početak rada i pružanje
usluga socijalne zaštite
Uvod za vežbu pisanja Elaborata
Palić 30.6.2014
Struktura elaborata
• Uvod
• Podnaslovi koji prate sve stavke koje su
navedene u članu 5. Pravilnika o licenciranju
organizacija socijalne zaštite
• Prilozi
Struktura elaborata
Uvod
• Osnovni podaci o organizaciji
• Misija
• Vizija
• Prikaz organizacije
Struktura elaborata
 Podnaslovi koji prate sve stavke koje su
navedene u članu 5 Pravilnika o licenciranju
organizacija socijalne zaštite
• Tekstualni deo
• Pozivanje na broj priloga kojim se potvrđuje
ispunjenost traženog standarda
1. Skica prostora u kome se pruža usluga
• Kratak tekstualni deo
• Prilozi
1. Skica parcele sa ucrtanim objektom i prilazima,
2. Skica poprečnog preseka objekta,
3. Skica osnove prizemlja i svih etaža sa ucrtanim
elementima enterijera koji su od značaja za
pružanje usluge za koju se traži licenca.
2. Ispunjenost uslova u pogledu prostora i
opreme
• Kratak tekstualni deo
• Prilozi
1. Sertifikat o energetskim svojstvima objekta
2. Sanitarna saglasnost nadležnog organa
3. Saglasnost nadležnog ministarstva na Plan zaštite od požara
4. Ugovor o isporuci električne energije
5. Dokaz o priključku na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
6. Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti
7. Dokaz da su obezbeđeni uslovi za odlaganje otrovnih i drugih
opasnih materija
3. Dokaz o osnovu prava korišćenja objekta
• Kratak tekstualni deo
• Prilozi
1. Ugovor o zakupu/dokaz o vlasništvu ..
4. Akt o načinu organizacije rada
Tekstualni deo
• Kadrovska struktura
• Radno vreme
• Način komunikacije i donošenja odluka u
organizaciji
• Realizacija programskih aktivnosti …..
5. Dokazi za direktora/zakonskog
zastupnika organizacije
• Kratak tekstualni deo
• Prilozi
Potvrde:
1.
2.
3.
da se ne vodi krivični postupak,
da nije pravosnažno osuđen za krivično delo (iz grupe krivičnih
dela protiv života i tela,protiv slobode i prava čoveka i građanina,
protiv prava po osnovu rada, protiv časti i ugleda, protiv polne
slobode, protiv braka i porodice, protiv službene dužnosti kao i
protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije),
da nije izrečena pravosnažna mera zabrane vršenja poziva,
delatnosti i dužnosti.
6. Opis aktivnosti
Tekstualni deo
• Lista aktivnosti
• Način njihovog pružanja konkretnim grupama
korisnika
• Podaci o uzrastu korisnika
• Način grupisanja korisnika
7. Dokaz o ispunjenosti uslova za pružanje
zdravstvenih usluga
• Ako je to relevantno za uslugu
8. Procedura obezbeđivanja prava korisnika
Tekstualni deo
Kako se obezbeđuje pravo na:
•
•
•
•
•
informisanost o svim aspektima usluge pravima i
obavezama korisnika
prigovor i pritužbu korisnika
učešće korisnika u izradi individualnog plana usluge
izbor programskih aktivnosti u skladu sa potrebama
korisnika
uvažavanje ličnih i kulturoloških posebnosti
9. Postupci i metodologije
Tekstualni deo
• metodologija procene potreba,
• metodologija izrade individualnih planova
usluge,
• metodologija ponovnog pregleda
10. Procedure i kriterijumi prijema
Tekstualni deo
• Kriterijumi prijema i prioriteta prijema
• Procedure završetaka korišćenja usluge
11. Procedure
Tekstualni deo
• O načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika,
• Postupanja po pritužbama korisnika,
• O posebnim merama osiguranja bezbednosti
korisnika
• Saradnje sa drugim službama (sporazum o
saradnji, protokol i sl.),
12. Plan obuke
Tekstualni deo
• Plan obuke zaposlenih i angažovanih saradnika
13. Odluke
• Kratak tekstualni deo
• Prilozi
1. Odluka o načinu formiranja cene usluge,
2. Odluka o načinu ugovaranja i naplaćivanja
dodatnih troškova za posebne servise unutar
usluge
Izuzeci
• Dokaz o ispunjenosti uslova za pružanje zdravstvenih
usluga dostavlja samo organizacija koja pruža uslugu
domskog smeštaja.
• Organizacije koje pružaju usluge pomoć u kući,
personalne asistencije i ličnog pratioca deteta nisu u
obavezi da dostavljaju:
o skicu prostora u kome se pruža usluga
o dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu prostora i
opreme.
Prilozi
Sva tražena dokumenta, potvrde , odluke ..
dostavljaju se u prilogu, označenim brojem
navedenim uz tekstualni deo svakog podnaslova
elaborata.

similar documents