Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z oo jest

Report
Wiosna Innowacji w
Politechnice Łódzkiej
Prof. dr hab. inż. Piotr Kula
Prorektor ds. innowacji
„Wiedza jest towarem o wartości rynkowej.
Nieroztropnością jest nie mieć tego świadomości !!!
Niegospodarnością jest rozdawać towar za darmo
lub po zaniżonej cenie”
Politechnika Łódzka

4 uczelnia techniczna w Polsce, największa uczelnia techniczna w regionie

Prostudencka uczelnia 2011

Współpraca z ponad 400 zagranicznymi uczelniami, centrami badawczymi, instytutami i przedsiębiorstwami z 50 krajów
świata

Liczne szkolenia, praktyki, konferencje, staże i stypendia

Liczne inwestycje prowadzone przez PŁ
BioNanoPark+
PARTNERSTWO DLA BADAŃ I EDUKACJI
Europejskie Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów
PŁ zaangażowana jest w działania Konsorcjum
w 4 głównych obszarach:
•
Mobilność studentów i absolwentów
•
Rozwój kapitału ludzkiego
•
Trójkąt wiedzy
•
Polityka UE
Przede wszystkim INNOWACJE
Komercjalizacja i przedsiębiorczość na PŁ dziś
Ustawa Prawo własności przemysłowej
Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa o finansach publicznych
„W celu ochrony interesów twórców
dóbr intelektualnych, jak i interesów
Uczelni…”
Uchwała Nr 2/2013 z dnia 30
stycznia 2013 roku REGULAMIN
zarządzania prawami własności
intelektualnej oraz zasad
komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych
w Politechnice Łódzkiej
Strategia i kultura innowacji w PŁ
Dział
Transferu
Technologii
Centrum
Transferu
Technologii PŁ
Sp. z o.o.
Dział Jakości
Prorektor ds.
innowacji
Przedsiębiorczość akademicka
Wydziałowi
Pełnomocnicy
ds. transferu
technologii
Biuro Karier
Interdyscyplinarna
Szkoła Innowacji
Transfer Technologii
Jakość
Spójna strategia i kultura innowacji
Strategia i kultura innowacji w PŁ
Uchwała Nr 2/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku REGULAMIN zarządzania prawami własności
intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice
Łódzkiej
§8
Zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
1. Istnieją trzy podstawowe sposoby komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych:
a) Sprzedaż wyników badań naukowych i prac rozwojowych
b) Udzielenie licencji na wyniki badań naukowych i prac rozwojowych
c) Wniesienie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do spółki
2. Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych Politechniki Łódzkiej komercjalizowane są poprzez spółkę
celową, o której mowa w art. 86a i 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
Komercjalizacja i korzyści
Formy komercjalizacji:
• Sprzedaż – odpłatne przekazanie wyników badań naukowych i prac
rozwojowych innemu podmiotowi
• Licencjonowanie – udzielanie licencji na korzystanie z wyników badań
• Aport – obejmowanie udziałów w istniejących lub nowopowstałych spółkach w
zamian za wkład niepieniężny w postaci technologii (spin-off)
Podział przychodów wewnątrz PŁ
Centrum Transferu Technologii PŁ Sp. z o.o.
Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. jest spółką
celową PŁ w rozumieniu art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
całość komercjalizacji odbywa się poprzez CTT.
Kapitał zakładowy 726 000 zł.
Rola i zadania CTT PŁ Sp. z o.o.:
• Bieżąca współpraca z naukowcami mająca na celu przygotowanie ofert
• Poszukiwanie odbiorców technologii
• Negocjowanie warunków komercjalizacji
• Obsługa prawna i finansowa transferu technologii
• Pomoc dla naukowców w sprawach problematycznych związanych z komercjalizacją
Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji
Forma organizacyjna
ogólnouczelniana (ponadwydziałowa) jednostka
organizacyjna PŁ powołana na mocy zarządzenia JM
Rektora Politechniki Łódzkiej
Misja/Cele
ponadwydziałowa i ponaduczelniana współpraca ze
środowiskiem akademickim mająca na celu
pobudzanie, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości
akademickiej oraz tworzenie nowych innowacyjnych
rozwiązań gotowych do wdrożenia na rynek w formie
spółek spin-off
Beneficjenci
Osoby fizyczne:
•
studenci
•
absolwenci
•
doktoranci
•
naukowcy
Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji
Przeszkolona grupa beneficjentów
Zespół projektowy w składzie (wyłoniony
przez Radę nadzorującą):
Inżynier
Medyk
Marketingowiec
Prawnik
Cel zespołu projektowego:
Opracowanie pomysłu
i przygotowanie prototypu do
utworzenia spółki spin-off
pod nadzorem mentora
Polityka proinnowacyjna uczelni dla swej skuteczności
potrzebuje zaangażowania całego środowiska akademickiego!
Dobre praktyki
Dobre praktyki - spółki spin-off
Advanced Graphene Products
Sp. z o.o.
Obszar działalności:
zaawansowane technologie obróbki
cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej, w
tym: hartowanie, nawęglanie, azotowanie,
azotonasiarczanie, odpuszczanie stali,
przesycanie i starzenie, wyżarzanie stali
oraz lutowanie próżniowe.
Obszar działalności:
innowacyjne technologie z wykorzystaniem
grafenu dla wszelkich gałęzi gospodarki.
Podsumowanie
Uczelnie dysponują ogromnym, wciąż jeszcze uśpionym
potencjałem wiedzy i przedsiębiorczości.
Aby potencjał ten nie został zmarnowany należy
obudzić ducha innowacyjności wśród kadry naukowej,
doktorantów, studentów i absolwentów.
Budowanie kultury innowacji i realizacji strategii wymaga
zaangażowania środowiska akademickiego.
Dziękuję za uwagę
Prof. dr hab. inż. Piotr Kula
Prorektor ds. innowacji

similar documents