Ciepłownictwo w Polsce - 2011

Report
CIEPŁOWNICTWO SYSTEMOWE W POLSCE
Raport – zagadnienia wybrane
Udział ciepłownictwa systemowego w pokrywaniu
zapotrzebowania na ciepło w wybranych państwach UE
( dane EuroHeat&Power )
Kraj
Udział (%)
Kraj
Udział (%)
Islandia
99
Czechy
38
Łotwa
64
Rumunia
23
Dania
61
Austria
20
Litwa
60
Słowenia
17
Estonia
53
Niemcy
14
Polska
50
Chorwacja
10
Finlandia
49
Francja
8
Szwecja
42
Włochy
4
Słowacja
41
Norwegia
1
Ciepłownictwo w Polsce - 2011
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Moc
zainstalowana
– ok.
58 300
MW
Przedsiębiorstwa
- 476
Sprzedaż
ciepła dla
odbiorców
– 240 400
TJ
CS w
Polsce
Udział CS
w miastach
– ok. 60%
Konsumenci
ok. 15
mln
Długość
sieci
19 600 km
Przychody
ok. 15,5
mld zł
Struktura form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
1,5%
0.6%
3,2%
2,3%
19,7%
72,7
Jedn. Samorządu terytorialnego
Spółki akcyjne
Spółki z o.o.
Spółdzielnie mieszkaniowe
Przedsiębiorstwa państwowe
Pozostałe przedsiębiorstwa
Struktura zużycia paliw do produkcji ciepła w 2011 roku
(mierzona ilością ciepła zawartego w paliwach)
gaz ziemny
zaazotowany
1,10%
węgiel brunatny
gaz ziemny 1,53%
wysokometanowy
5,60%
olej opałowy lekki,
odpady
przemysłowe
nieodnawialne,
biogaz, inne
odnawialne źródła
energii
0,31%
pozostałe
4,49%
biomasa
6,52%
olej opałowy
ciężki
6,44%
węgiel kamienny
74,01%
Obligatoryjne zwiększenie udziału OZE
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ciepło
(%)
12
12,3
12,6
12,9
13,2
13,6
14,3
15,0
15,7
16,2
17,0
E
(%)
6,2
7,22
8,22
9,25
10,40
11,52
12,9
14,35
15,68
17,73
19,43
T
(%)
5,3
5,8
6,6
7,2
7,8
8,3
8,7
9,1
9,6
10,0
10,2
Całkowity
udział
9,1
9,6
10,2
10,7
11,2
11,7
12,5
13,2
13,9
14,7
15,5
(%)
Źródło: Krajowy plan dla OZE
Wyzwania wynikające z polityki klimatycznej UE
40
20
0
2013 2020 2027
500
450
400
350
300
250
225
200
Moc (MW)
60
150
Standard SO2-PLANOWANY
(mg/m3)
50
80
Standard SO2-TERAZ
(mg/m3)
100
Udział bezpłatnych uprawnień w % dla trzech
granicznych dat określony dla ciepłownictwa
w dyrektywie
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Nakłady na ewentualną przebudowę kotłowni
i ciepłowni na elektrociepłownie – wyzwania krajowe
obniżanie emisji, poprawa efektywności
Potencjał – gazowy
lub węglowy układ
skojarzony
Stan obecny – węglowy
układ rozdzielony
107 PJ
Elektrownie
kondensacyjne
42%
Energia
elektryczna
45 PJ
=12,4TWh
Elektrociepłownie
gazowe i węglowe
92%
125 PJ
Ciepłownie
87,5 PJ
80%
Ciepło
70 PJ
Oszacowana wysokość całkowitych nakładów na przebudowę kotłowni i ciepłowni na elektrociepłownie
(60% - gazowe, 40% - węglowe):12 600 mln zł
Dla zachowania potencjału wytwórczego na poziomie stanu obecnego tj. aby nie pogłębiać dekapitalizacji majątku trwałego należy ponosić
nakłady około 1 550 milionów zł rocznie w cenach roku 2012
Stan sieci i konieczne działania
prawne i inwestycyjne
Uporządkowania prawnego wymaga
ok. 83% sieci ( czyli ok. 16 000 km )
100%
4%
90%
16%

80%
70%

24%
Pow yżej 40 lat
60%
Od 31 do 40 lat
50%
40%
Od 21 do 30 lat
29%

Od 11 do 20 lat
Do 10 lat

30%
20%
10%
Nakłady inwestycyjne w obszarze
przesyłu ciepła
27%
0%
rurociągi
Prawie 16% infrastruktury przesyłowej jest
starsza niż 30 lat.
Niemalże natychmiast konieczna jest
wymiana przynajmniej 20% sieci
ciepłowniczych, czyli około 3900 km
rurociągów.
Nakłady inwestycyjne związane z
minimalnym odnowieniem majątku
szacowane są na około 5,5 mld zł.
Przy założeniu 30-letniego okresu
eksploatacji sieci, dla zachowania
minimalnego bezpieczeństwa dostaw ciepła
systemowego, powinno się co roku
wymieniać ok. 650 km sieci
( wymienia się ok. 350 km )
Cena ciepła na tle wybranych wskaźników
mit drogiego ciepła
61.0
170%
Wskaźnik dekapitalizacji ( % )
60.0
160%
59.0
58.0
150%
57.0
140%
56.0
130%
55.0
120%
54.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
110%
100%
90%
1996
2001
2006
2011
Wskażnik cen towarów i usług (1999 r. =100%)
Wskaźnik jednoskładnikowej ceny ciepła z sieci (w
1999 r.cena=28,5 zł/GJ = 100%)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.52002
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
Wskaźnik rentowności ( % )
2004
2006
2008
2010
Konkurencja na rynku ciepła
mit monopolu naturalnego
Obszary konkurencji:


Dostawa nośników energetycznych
Wytwarzanie ciepła
a.
b.

w źródłach scentralizowanych ( przede wszystkim elektrociepłownie
i ciepłownie dostarczające ciepło do sieci, z koncesją ale i poniżej 5 MW ),
źródła lokalne ( głównie dostarczające ciepło bezpośrednio do odbiorców zarówno zbiorowych jak
i indywidualnych ).
Dostawa ciepła
a.
b.

( dla wytwórców ciepła ).
dostawcy ciepła systemowego ( w oparciu o system ciepłowniczy ),
inne dostawy ciepła ( np. ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła –
różne technologie i techniki realizacji ).
Przedsiębiorstwa ciepłownicze
a.
b.
w zakresie procesów prywatyzacji,
na rynkach lokalnych
CIEPŁOWNICTWO SYSTEMOWE W POLSCE
Raport – zagadnienia wybrane
Dziękuję za uwagę
Jacek Szymczak

similar documents