Pobierz

Report
FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE I
WŁASNOŚCIOWE ORGANIZACJI
W PRAWIE
 Prawo publiczne - jednostki użyteczności
publicznej – na ogół nie nastawione na zysk, choć
prowadzą działalność gospodarczą,
 Prawo cywilne i prawo handlowe – organizacje,
których celem jest osiąganie zysku.
ORGANIZACJE KOMERCYJNE
• Jednoosobowa działalność gospodarcza;
• Spółka cywilna;
• Spółki osobowe;
• Spółki kapitałowe.
JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ
 Należy do jednej osoby;
 Majątek ściśle związany z majątkiem właściciela;
 Nie ma umowy – tylko rejestracja działalności.
ZALETY
WADY
 Małe nakłady
 Całkowita
niezbędne do
rozpoczęcia
działalności;
 Osiągany zysk należy
do właściciela;
 Prosto założyć
odpowiedzialność
właściciela;
 Gromadzenie kapitału
ograniczone przez
wielkość zysków.
SPÓŁKI
 Współdziałanie osób dających kapitał lub inne
zasoby;
 Dążą do wspólnego celu gospodarczego;
 Jest umową między wspólnikami.
SPÓŁKA CYWILNA






Kodeks Cywilny,
Nie posiada os. prawnej,
Podstawą jest umowa wspólników,
Równy udział w zyskach i w stratach,
Odpowiedzialność solidarna całym majątkiem,
Majątek – wkłady pieniężne i rzeczowe oraz
wypracowany uzysk.
ZALETY
WADY
 więcej majątku,
 słabe możliwości
 korzystne rozwiązanie
zwiększenia kapitału,
 duża
odpowiedzialność,
 nietrwałość – kłótnie
wspólników.
podatkowe – zysk
opodatkowany jako
dochód osobisty
wspólników.
SPÓŁKI HANDLOWE
SPÓŁKI
Spółki handlowe
osobowe
Spólki cywilne
kapitałowe
jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna z o.o., S.A., spółka z udziałem kapitału zagranicznego
SPÓŁKI OSOBOWE
 Zakładają pracę własną wspólników
Spółka jawna –
 Pod własną firmą,
 Odpowiedzialność solidarna spółki i wspólników,
 Majątek – to co wniesione i co wypracowane.
SPÓŁKA PARTNERSKA
 Cel – wykonywanie wolnego zawodu przez
wspólników;
 Pod własną firmą;
 W nazwie nazwisko co najmniej jednego partnera;
 Zawody są określone prawem.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 Cel - prowadzenie przedsiębiorstwa w




większym rozmiarze;
Komplementariusz odpowiada całym swoim
majątkiem;
Komandytariusz odpowiada do wysokości
wkładu – sumy komandytowej. Nie ma prawa
reprezentowania spółki;
Komandytariusz finansuje przedsięwzięcie,
komplementariusz je prowadzi;
Bardzo rzadko w Polsce.
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
 Komplementariusz odpowiada całym
majątkiem;
 Akcjonariusz jest zobowiązany tylko do
świadczeń określonych w statucie – nie
odpowiada za zobowiązania spółki;
 Walne zgromadzenie (obie kategorie
wspólników) i rada nadzorcza, jeśli więcej niż
25 akcjonariuszy (jeśli nie – pełnomocnik
powoływany przez walne).
 Kapitał zakładowy – 50 tyś zł
SPÓŁKI KAPITAŁOWE
 Podstawa - kapitał powstały z akcji lub udziałów;
 Odpowiadają tylko wkładem wspólników;
 Wspólnicy nie wchodzą w bezpośredni kontakt z
wierzycielami.
SPÓŁKA Z O. O.
 jedna lub więcej osób;
 każdy cel prawnie dopuszczalny;
 Mogą to być osoby fizyczne lub prawne;
 Najczęstsza forma prowadzenia działalności
gospodarczej;
 Minimalny kapitał zakładowy 5 tys. zł
 Udziały o równej bądź różnej wartości, nie
niższej niż 50 zł.
 Nie może zaspakajać potrzeb spółki, jest
gwarancją jej wypłacalności.
SPÓŁKA Z O.O. c.d.
 Założenie – zawarcie umowy w formie aktu
notarialnego, wpis do rejestru handlowego;
 Organy: zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza
(opcjonalnie), zarząd;
 Udziały są zbywalne.
S.A.
 Jedna lub więcej osób;
 Działa dzięki kapitałowi zakładowemu




podzielonemu na akcje – są zbywalne;
Kapitał zakładowy – minimum 100 tys. zł., jedna
akcja 1 gr;
Akcjonariusze otrzymują dywidendę;
Statut spółki – akt notarialny;
Organy: walne zgromadzenie, rada nadzorcza,
zarząd.
JAKĄ FORMĘ WYBRAĆ
 Ogólnie – do czego zmierzamy i jak chcemy to





robić;
Rozmiar działalności;
Gotowość ryzyka;
Wielkość posiadanych zasobów kapitałowych;
Możliwość pozyskania wspólników;
Czas niezbędny na uruchomienie
przedsiębiorstwa;
JAKĄ FORMĘ WYBRAĆ c.d.
 Koszty prowadzenia ewidencji finansowo –





księgowej;
Posiadane kwalifikacje – czy możemy sami
zarządzać;
Wymagania założycielskie – czy trzeba akt
notarialny, czy trzeba ujawniać swoje nazwisko
w nazwie;
Czy trzeba publicznie ujawniać wyniki?
Jakie będą możliwości finansowania – rynek,
kredyty?
Obciążenia podatkowe.
SPÓŁDZIELNIE
 Dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób






(10);
prowadzi działalność gospodarczą na korzyść
swoich członków;
Jest zrzeszeniem osób a nie kapitału;
Nie musi być kapitału założycielskiego;
Zasada „otwartych drzwi”;
Partycypuje w stratach do wysokości wkładu;
W centrum są członkowie a nie spółdzielnia jako
taka.
STOWARZYSZENIE
 Dobrowolny, trwały związek grupy osób,
zorganizowany dla realizacji wspólnych zamierzeń,
zainteresowań, lub innej działalności nie
nastawionej na zysk.
 Nie musi wypełniać celów społecznie użytecznych.
RODZAJE STOWARZYSZEŃ
Rejestrowe – min. 15 osób,
 rejestracja w KRS,
 walne zgromadzenie członków, zarząd, organ
kontroli wewnętrznej.
 Majątek: składki, własna działalność, dochód z
majątku, ofiarność publiczna. Możliwość
państwowych dotacji.
Zwykłe – 3 osoby, regulamin, nie ma os. prawnej
FUNDACJA
 Istota – fundusz przeznaczony na określony cel,
 Jest „masą majątkową” – nie ma członków
 Utworzona przez fundatora,
 Wpisana do KRS – os. prawna,
 Cel jest niedochodowy,
 Fundatorzy piszą oświadczenie o jej
ustanowieniu w formie aktu notarialnego, oni
też ustalają statut,
 Obowiązkowy organ - zarząd.
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
 Organizacje pozarządowe lub spółki kapitałowe,
 Prowadzą działalność pożytku publicznego,
 Status przyznany przez sąd,
 Specjalne przywileje finansowe.
ORGANIZACJE PUBLICZNE
 Państwowe i samorządowe instytucje i jednostki
organizacyjne, które realizują zadania publiczne.
 Głównie jednostki, zakłady budżetowe oraz gminne
przedsiębiorstwa usług komunalnych.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE
 Przychody i wydatki objęte budżetem –
dysponenci środków budżetowych;
 Administracja państwowa, obrona narodowa,
wymiar sprawiedliwości, szkoły,...
 Trzy stopnie: państwowe jednostki budżetowe,
powiatowe, gminne,
 Przykład: urząd skarbowy, szkoła
ZAKŁAD BUDŻETOWY
 Jednostka sektora finansów publicznych, ale
 Wydatki pokrywa z własnych przychodów, bo
 Świadczy usługi odpłatnie;
 Może otrzymywać dotacje z budżetu,
 Połowę zysku oddaje do budżetu;
 Przykłady: stołówki, zakłady produkcyjne przy
więzieniach, wodociągi, lokalny transport zbiorowy.

similar documents