Z. Podrez - UCTTMP - Centrum Transferu Technologii

Report
Uniwersyteckie
Centrum
Transferu
Technologii
Medycznych
w Poznaniu
Sp. z o.o.
„Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych
w Poznaniu Sp. z o.o. – innowacyjne usługi dla biznesu”
Zdzisław Podrez
Akty prawne regulujące działania spółki:


Podstawowym aktem prawnym regulującymi działalność UCTTMP są ustawa
– Kodeks spółek handlowych oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
„Art. 86a. 1. W celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych rektor za zgodą senatu uczelni tworzy spółkę kapitałową z
ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „spółką celową”. Do zadań
spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach
kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają dla
wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
prowadzonych na uczelni.
Mocne strony
Dzięki powołaniu
UCTTMP
dołączyliśmy do
grona blisko 100
funkcjonujących
Centrów Transferu
Technologii w Polsce
Mocne Strony
Spółka prawa
handlowego
przewaga
nad jednostką
uczelnianą




Elastyczny tryb zatrudniania pracowników CTT;
Szybki proces decyzyjny niwelujący wielostopniowe
narzuty na usługi obce i zawiłe procedury w strukturach
ekonomiczno-księgowych powodujące opóźnienia w
decyzjach i płatnościach;
Przetargi – brak konieczności stosowania PZP;
Lepsze wykorzystanie zasobów uczelni w projektach
unijnych;
Mocne strony
Elastyczna
struktura
organizacyjna
ograniczająca
koszty


W początkowej fazie rozwoju CTT
stosowany jest outsourcing usług
finansowych i informatycznych.
Rozbudowana struktura dla potrzeb
projektowych, finansowana ze środków
donatora.
Mocne strony
UCTTMP
Świadczy
wysoko –
specjalistyczne
usługi doradcze
i eksperckie
Szansa
Fazy procesu
innowacji
Mocne strony

UCTTMP
realizuje usługi
konsultingowe
na rzecz
jednostek B+R
Uczelni


W tej opcji transferu wiedzy ze sfery nauki do gospodarki, naukowcy
UMP realizują punktowe zlecenia przedsiębiorców, mające na celu
rozwiązanie konkretnego problemu.
Nowa wiedza powstaje i zostaje przekazana firmie, na podstawie
umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawartej pomiędzy UCTTMP a
przedsiębiorstwem.
UCTTMP czuwa nad kalkulacją oferty, dba by w umowie określono:

zakres wiedzy posiadanej i udostępnianej każdej ze stron,

prawa do wiedzy nabytej w trakcie realizacji umowy,

stronę zarządzającą tymi prawami oraz stronę upoważnioną do prowadzenia
negocjacji z ewentualnymi nabywcami nowej wiedzy

zasady zakończenia współpracy, a także

zasady podziału wydatków i pożytków, jeśli takie będą miały miejsce.
Szanse
Regulamin ochrony
własności
intelektualnej
i komercjalizacji
badań powstałych
na
Uniwersytecie
Medycznym
w Poznaniu




Wprowadzenie do struktur Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu systemu zarządzania i ochrony własności intelektualnej
poprzez stworzenie oraz wdrożenie odpowiednich procedur,
Stworzenie i wdrożenie do struktur UMP systemu komercjalizacji
badań naukowych oraz,
Stworzenie i wdrożenie bazy danych o wynikach badań
naukowych UMP, a także
Działania upowszechniające istotę komercjalizacji wiedzy,
transferu technologii i przedsiębiorczości wśród studentów i
kadry naukowej.
Dziękuję za uwagę
Zdzisław Podrez
[email protected]

similar documents