Spotkanie z doktorantami

Report
Spotkanie z doktorantami
w dniu 28.02.2014
• Dziekan Wydziału Lekarskiego II – prof. dr hab.
Zbigniew Krasiński
• Prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych –
prof. dr hab. Michał Nowicki
([email protected])
• Sekretariat – p. Danuta Gowarzewska
([email protected]) 61 854-71-33
Dla kogo przewód doktorski?
• Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu
• Słuchacze Studium Doktoranckiego (4-letnie)
• Słuchacze Podyplomowego Niestacjonarnego
Studium Metodologii Badań Naukowych (1roczne)
Uprawnienia WL II
• Wydział Lekarski II jest uprawniony do
nadawania stopni doktora nauk medycznych w
zakresie
– medycyny
– stomatologii
– biologii medycznej
• Przewód doktorski od dnia jego wszczęcia
(data powzięcia uchwały przez Radę Wydziału)
do dnia jego zakończenia (powzięcie uchwały
przez RW w sprawie nadania stopnia doktora
nauk medycznych nie może trwać dłużej niż 5
lat oraz nie dłużej niż 24 miesiące od daty
zakończenia pobierania stypendium
doktorskiego (nie doktoranckiego!)
Procedura
• Warunkiem zakończenia przewodu
doktorskiego jest
– zdanie wymaganych prawem egzaminów
(przedmiot podstawowy, przedmiot dodatkowy,
język)
– złożenie rozprawy doktorskiej (manuskrypt)
– uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji
– przeprowadzenie publicznej obrony zakończonej
pozytywnym głosowaniem na RW
Ale… po kolei
Procedura
• Po zakończeniu prac badawczych w przewodzie
oraz opracowaniu wszystkich wyników kierownik
jednostki organizacyjnej UM (katedry, kliniki,
zakładu) na wniosek promotora zwołuje Radę
Katedry, na której są przedstawiane założenia,
rezultaty oraz wnioski płynące z rozprawy
• Rada Katedry w głosowaniu tajnym określa, czy
prace badawcze mogą być uznane za zakończone
(protokół z tego posiedzenia należy zachować)
Procedura
• Po napisaniu rozprawy promotor składa w
dziekanacie WLII wniosek o wybór Komisji
Doktorskiej do oceny rozprawy swojego
doktoranta. Do wniosku załącza
– 8 egzemplarzy zszytej rozprawy doktorskiej
– Protokół z Rady Katedry
– zgodę Komisji Bioetycznej (o ile dotyczy)
Procedura
• Na najbliższym posiedzeniu RW wybierana jest
– Komisja Doktorska (Dziekan, Promotor, 3
samodzielnych pracowników naukowych z naszej
Rady Wydziału wskazanych przez Promotora oraz
2 samodzielnych pracowników naukowych z naszej
Rady Wydziału wskazanych przez Dziekana)
– Recenzenci w przewodzie (2 samodzielnych
pracowników naukowych, przy czym przynajmniej
jeden musi być spoza uczelni)
Procedura
• W ciągu 3 tygodni od powołania Komisji
Doktorskiej oraz po zapoznaniu się jej członków z
rozprawą doktorską Dziekan zwołuje posiedzenie
ww. Komisji, na której są przedstawiane uwagi. W
spotkaniu tym uczestniczy Promotor oraz
Doktorant, który może być poproszony do
złożenia wyjaśnień. Jeżeli Komisja nie ma
znaczących uwag, zobowiązuje Promotora do
dopilnowania wprowadzenia sugerowanych
zmian przez Doktoranta do manuskryptu. Jeżeli
zmiany są istotne konieczne jest ponowne
spotkanie Komisji.
Procedura
• Po przygotowaniu ostatecznej wersji
manuskryptu, Doktorant dostarcza do dziekanatu
4 egzemplarze oprawionej rozprawy wraz z
pismem przewodnim od Promotora, w którym
potwierdza wprowadzenie wszystkich zmian i
uzupełnień do manuskryptu i prosi o wysłanie
pracy do Recenzentów.
• Recenzenci mają 3 miesiące na wykonanie i
przesłanie opinii
Procedura
• Po uzyskaniu pierwszej pozytywnej recenzji
Doktorant może przystąpić do egzaminu z
przedmiotu podstawowego (egzamin z
przedmiotu dodatkowego oraz języka
nowożytnego może zdać wcześniej). Termin
egzaminu wyznacza Dziekan w porozumieniu z
Promotorem. Na egzaminie tym są obecni
członkowie Komisji oraz Recenzenci. Doktorant
otrzymuje od ww. osób minimum 3 pytania.
Egzamin jest oceniany w skali od 2 do 5.
Procedura
• Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji
oraz zdaniu wszystkich egzaminów, Rada
Wydziału na swoim najbliższym posiedzeniu
głosuje dopuszczenie Doktoranta do
publicznej obrony. Po powzięciu takiej
uchwały, publiczna obrona pracy doktorskiej
może być przeprowadzona najwcześniej w
ciągu 10 dni (konieczność publikacji ogłoszenia
o obronie). W obronie musi uczestniczyć
przynajmniej jeden recenzent.
Procedura
• Publiczna obrona
– Obecność przynajmniej jednego recenzenta oraz
zachowanie kworum (jak we wcześniejszych etapach)
– Wstęp wolny
– Uroczysta oprawa
– Przedstawienie Doktoranta przez Promotora,
Prezentacja (max 15 slajdów), odczytanie recenzji,
odpowiedź na uwagi Recenzentów, pytania ze strony
osób zasiadających w Komisji, pytania z Sali
– Narada Komisji i tajne głosowanie
– Poinformowanie Doktoranta o wyniku głosowania
Procedura
• Na najbliższym posiedzeniu RW podejmowana
jest uchwała o nadaniu tytułu doktora nauk
medycznych – głosowanie to formalnie kończy
przewód doktorski
Ile na to potrzeba czasu?
• Ocena pracy przez Komisję Doktorską – 1 miesiąc
• Ocena przez Recenzentów – do 3 miesięcy
• Dopuszczenie do publicznej obrony i wyznaczenie
terminu obrony – 1 miesiąc
• Głosowanie na RW – nadanie stopnia – 1 miesiąc
• Uwaga! Należy pamiętać, że w okresie od lipca do
października nie ma posiedzeń RW
Stypendium doktorskie
• Stypendium przyznawane na okres jednego
roku kalendarzowego dla pracowników UMP
oraz słuchaczy studium doktoranckiego (o
przyznaniu decyduje postępowanie
kwalifikacyjne)
Wyróżnienie rozprawy
• Dwa wnioski o wyróżnienie wysunięte przez
Recenzentów i zawarte w tekście recenzji
• Pozytywne głosowanie Komisji Doktorskiej w
trakcie obrony
• Pozytywne głosowanie na RW
Wyróżnienie rozprawy + dyplom
• Jak wyżej
• Opublikowanie wyników rozprawy w
czasopiśmie recenzowanym
Wyróżnienie rozprawy + nagroda
Rektora (pieniężna)
• Jak wyżej
• Opublikowanie rozprawy w czasopiśmie z IF
• Zatrudnienie w Uniwersytecie Medycznym

similar documents