โดย คุณกมลา - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Report
นโยบายการพัฒนาสุขภาพและสถานการณ์
การใช้ ข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
โรงพยาบาล ในจังหวัดขอนแก่ น
โดยนางกมลา
วัฒนายิง่ เจริญชัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ แบบเครือข่ าย
บนหลักการ
• ประกันคุณภาพ
• ประกันราคา
• เข้ าถึงบริการ
1 หมืน
่ คน
Ex. Cent.
3-5 หมืน
่ คน
8 หมืน
่ คน
2 แสนคน
1 ล้ านคน
2 ล้ านคน
5 ล้ านคน
ตติยภูมิ
ทุติยภูมิ ระดับ 3
ทุติยภูมิ ระดับ 2
ทุติยภูมิ ระดับ 1
ปฐมภูมิ
ท้ องถิ่น ชุ มชน ครอบครัว ตนเอง
• บริการระดับสู ง ต้ อง
คุ้มค่ าการลงทุน
• ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
• เป็ นเครือข่ ายบริการ
บริการระดับต้ น
ประชาชน-ท้ องถิ่น
ดาเนินการได้
แพทย์ ระดับปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ ระดับต้ น 1: 10,000 GP:SP = 40:60
“บริการสุ ขภาพทีต่ อบสนองต่ อความต้ องการประชาชน”
Service plan
หมายถึง.....
แผนในการจัดบริการ เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
บริการของหน่ วยบริการสาธารณสุ ข โดยแบ่ ง
พืน้ ทีบ่ ริการ 12 เครือข่ าย
ประชาชนจะได้ รับบริการทีไ่ ด้ มาตรฐาน
โดยเครือข่ ายบริการเชื่อมโยงไร้ รอยต่ อ สามารถ
บริการเบ็ดเสร็จในเครือข่ ายบริการ
Service plan “ตอบสนองความต้ องการของประชาชน”
สาขาบริการ
1. หัวใจ
2. มะเร็ง
3. ทารกแรกเกิด
4. อุบัตเิ หตุ
5. จิตเวช
6. 5 สาขาหลัก
7. ปฐมภูมิ ทุตยิ
ภูมิ องค์ รวม
8. ทันตกรรม
9. ไตและตา
10. NCD
11. สาขาอืน่ ๆ
KKPHO,2014
ระดับเขตสุ ขภาพ: ขอนแก่ น กาฬสิ นธุ์ มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด
ระดับจังหวัด: A S M1 M2 F1 F2 F3 P1 P2
ส่ งต่ อ
ระดับ รพ./CUP: ทุกสาขา แผนบริการ แผนลงทุน แผนกลยุทธ์
แผนบริการ
1. ส่ งเสริม
2. ป้องกัน
3. รักษา
4. ฟื้ นฟู
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ:
1. มีกรรมการ/ผชช.
2. Gap analysis
แผนลงทุน
1. คน
2. อาคาร
3. ครุ ภัณฑ์
แผนกลยุทธ์
1.
Gap analysis
2.
Approach
3.
Goal
4.
KPI
เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั
1.ลดตาย 2.ลดป่ วย 3.ลดระยะรอคอย
4.เพิม่ เข้ าถึงบริการ 5.เพิม่ ประสิ ทธิภาพ(คุ้มค่ า)
3. จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
4. บริหารจัดการตามแผนพัฒนาฯ
ั ัศน์การ
วิสยท
พ ัฒนาสุขภาพ
จ ังหว ัด
ขอนแก่น
พันธกิจ
ยุทธ
ศาสตร์
หลัก
“ ประชาชนสุ ขภาพดี มีระบบบริหารและบริการทีม่ คี ุณภาพ”
สร้ างสุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
และคุ้มครองผู้บริโภค
พัฒนาระบบริการสุขภาพ
ให้ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และเป็ นธรรม
1.การเสริมสร้ างสุขภาพ
2.พัฒนาระบบบริการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
สุขภาพที่มีคุณภาพ
โรค และภัยสุขภาพอย่ างมี
ไร้ รอยต่ อ
ประสิทธภาพ
4.พัฒนาคุณภาพ
1.สร้ างเสริมสุ ขภาพ เฝ้ า
ระวัง ป้องกันและควบคุม
ประ โรคให้ มีประสิ ทธิภาพ
เด็น 2.ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ยุทธ ของประชาชนทีเ่ ป็ นภัยต่ อ
สุ ขภาพ
ศาสตร์ 3.พัฒนาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพือ่ ให้ ประชาชน
ได้ รับและใช้ ผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพทีม่ ีคุณภาพ
และศั กยภาพ
สถานพยาบาลทุก
ระดับให้ได้
คุณภาพตาม
มาตรฐานและ
สามารถให้บริการ
แพทยแผนไทย
์
ไดตามเกณฑ
้
์
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทุก
ภาคส่ วนในการดูแลและ
จัดการระบบสุขภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ม่ ุงเน้ นผลสัมฤทธิ์ และ
พัฒนาบุคลากรให้ มีสมรรถนะ
และ มีความสุขในการทางาน
3.การมีส่วนร่ วมของ
ภาคีเครือข่ าย ในการ
พัฒนาสุขภาพ
4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ แบบมุ่งเน้ น
ผลสัมฤทธิ์
6สร้ างการมีส่วนร่ วมและ
ความเข็มแข็งในภาค
ประชาสั งคม เพือ่ ดูแล
สุ ขภาพในชุ มชน
7.พัฒนาการบริหาร ระบบ
สารสนเทศและยุทธศาสตร์
ขององค์ กร เพือ่ สนับสนุน
การให้ บริการ
8. พัฒนาบุคลากรให้ มี
สมรรถนะเหมาะสมในการ
ปฏิบัติราชการและมีความ
ผาสุ กในการทางาน
9ใหน่ วยบริการสุ ขภาพ
สามารถจัดการทางการเงิน
ให้ อยู่ในสภาวะสมดุล
ประเด็นการตรวจราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2557
• เป้าหมายยุทธศาสตรที
์ ่ 2 : การ
พัฒนาและจัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ุณภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้
• ตัวชีว้ ด
ั ดัชนีผ้ป
ู ่ วยใน (CMI) ของ
แตละระดั
บสถานบริการสุขภาพตาม
่
Service Plan ผานเกณฑทีก
่ าหนด
ตัวชีว้ ด
ั คุณภาพ
บริการ
15. ดัชนีผ้ป
ู ่ วยใน (CMI) ของแต่
ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม
Service
Plan
ผ
านเกณฑ
ที
ก
่
าหนด
่
์
คานิยาม
CMI (Case Mix Index) หมายถึง
คาเฉลี
ย
่ น้าหนักสั มพัทธที
่ รับคาแล
ว
่
่
้
์ ป
(Adjusted Relative Weights : AdjRw)
ของผู้ป่วยในทัง้ หมดทีจ
่ าหน่ายใน
ชวงเวลาทีก
่ าหนด
สูตรการคานวณ
ตัวชีว้ ด
ั
คา่ CMI = ( A/B )
รายการขอมู
้ ล 1 : A = ผลรวมน้าหนักสั มพัทธ ์
ทีป
่ รับคาแล
ว
่
้ (AdjRw)
รายการขอมู
้ ล 2 : B = จานวนผูป
้ ่ วยในทัง้ หมด
แหล่ งข้ อมูล
ข้อมูลผูป
่ านการจั
ดกลุมวิ
้ ่ วยในรายบุคคลทีผ
่
่ นิจฉัยโ
ค่ านา้ หนักสั มพัทธ์ (RW) หมายถึง ค่ าที่สะท้ อนการใช้ ทรัพยากรหรือ
ต้ นทุ น เฉลี่ ย ในการดู แ ลผู้ ป่ วยในกลุ่ ม DRG นั้ นซึ่ งเป็ นค่ า
รักษาพยาบาล
ค่ าเฉลีย่ ของรายกลุ่มโรค หารด้ วยค่ ารักษาพยาบาลเฉลีย่ ของทุกราย
ซึ่งเป็ นตัวเลขเชิงเปรียบเทียบว่ า ผู้ป่วยแต่ ละกลุ่มโรคใช้ ทรัพยากรของ
โรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคนั้น ๆ เฉลีย่ เป็ นกีเ่ ท่ าของ
ค่ าเฉลีย่ ของในการรักษาผู้ป่วยทั้งหมด
ค่ าAdjusted RW (AdjRw) หมายถึง ค่ านา้ หนักสัมพัทธ์
(RW)ของผู้ป่วยในที่ได้ นาไปปรับด้ วยข้ อมูลจานวนวันนอน
มาตรฐาน
เกณฑเป
์ ้ าหมาย
งบประมาณ
15.1ปีรพศ.(A)
มีคา่ 2557
CMI ไม่
น้อยกวา่ 1.6
า
15.2 รพท.
(S)
มี
ค
CMI
ไม
่
เกณฑ์ เป้ าหมาย ปี งบประมาณ 2557่
น้อยกวา่ 1.2
15.3 รพท.ขนาดเล็ก (M1) มีคา่
CMI ไมน
่ ้ อยกวา่ 1.0
15.4 รพช.แมข
(M2) มีคา่
่ าย
่
ค่า CMI ปี 2556 เปรียบเทียบค่าเป้าหมายปี 2557
้ ทีจ
สรุปรายโรงพยาบาลในพืน
่ ังหว ัดขอนแก่น
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
CMI โรงพยาบาล
เกณฑ์อ้างอิง
0.6
0.4
0.2
0
Case Mix Index
(CMI)
แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ว่ า โรงพยาบาล
สามารถให้ การรักษาพยาบาลเป็ นไปตามศักยภาพ
ของแต่ ละระดับของหน่ วยบริการสุขภาพที่ควรจะ
เป็ น โดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่ างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ค่ า CMI ไม่ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ตามระดับ
รพ.อาจมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ปัญหาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
อาจไมสมบู
รณ ์ ครบถวน
และถูกตอง
่
้
้

การวินิจฉัยโรคในการรักษา เขียน
ไมละเอี
ยด ไมครอบคลุ
มทุกหัตถการ
่
่
 การให้บริการผู้ป่วยในไมเหมาะสม
่
เช่น เป็ นผู้ป่วยทีอ
่ าจไมจ
่ าเป็ นต้องนอน
โรงพยาบาล
หรืออาจให้การรักษา

คา่ CMI ตา่ อาจมีสาเหตุ
มาจากปัจจัย ดังนี้
 ขาดทรัพยากรในการให้ บริการการรักษา เช่ น
ครุ ภัณฑ์ ทางการแพทย์ และแพทย์ เฉพาะทาง
 การกาหนดระดับสถานบริการที่ไม่ เหมาะสม
หรือสูง เกินไป เมื่อเทียบกับความต้ องการ
บริการการรักษาพยาบาลในพืน้ ที่
การนาผล CMI ไปใช้
การวิเคราะหหาส
่ วนขาด
์
(Gap analysis)
ระดับสถานบริการ
นามาพัฒนา/ปรับปรุงศักยภาพ
การบริการให้เหมาะสมและมี
ศั กยภาพยิง่ ขึน
้ และควรนาไป
เชือ
่ มโยงกับการจัดทาตนทุ
้ น
การวิเคราะหหาส
วนขาด
่
์
(Gap analysis) ระดับ
จังหวัด/เครือขาย
่
นามาจัดทาแผนพัฒนา
ระบบบริการและระบบบริหาร
จัดการเรือ
่ งทรัพยากรสุขภาพ
Thank
you

similar documents