Nyere perspektiver og kunnskap på området

Report
Nyere perspektiver og kunnskap
på området
Helsefremmende og forebyggende
forhold knyttet til arbeidslivet
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Jobbengasjement i helse- og
omsorgsyrker
I en undersøkelse av jobbengasjement i helse- og
omsorgsyrker, så peker Richardsen & Martinussen (2008) på
hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon?
Engasjement kan fungere som en støtpute i forhold til
negative effekter av høye jobbkrav.
De konkluderer med at organisasjoner som ønsker motiverte
og produktive arbeidstakere, som er involvert og interessert i
arbeidet, må sørge for at de nødvendige jobbressurser er
tilstede.
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Forskning på positive faktorer
i arbeidsmiljøet
Det finnes altså en rekke positive faktorer i arbejdet,
dvs. sociale og personlige ressurser, som kan bidra til
en forbedring av produktivitet og helse.
Det er behov for intervensjoner som prøve å realiserer
de positive virkningene og forskning på hvordan de
forskjellige positive faktorer virker sammen for å gi både
helse og produktivitet. (Borg, 2007)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Betydningen av forventet helse
Hvis man mener man er usikker på om man har helse til
å arbeide til 67, år, er det stor sjansen for at man ønsker
å slutte før den tid.
Generelt opplever de god helse, god arbeidsevne og
frykter i liten grad endringer og utvikling. Belastningene i
arbeidslivet, som arbeidspress, skift turnus, fysisk og
mentalt belastende arbeid oppleves som de gjør for alle
andre aldersgrupper.
(Gamperiene et al. 2010)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Norske ergoterapeuter som
aktører på helsefremmende arbeid
Resultatene viser at ergoterapeutene i denne
studien beskrev et salutogent fokus.
Individfokuset er sterkt forankret i praksis og ser ut
til å påvirke yrkesutøvelsen slik at de ikke bruker sin
helsefremmende kompetanse på system- og
samfunnsnivå i vesentlig grad.
(Holmberg, 2010)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011
2010 Anita Engeset
Inkluderende arbeidsliv under
lupen
Flere studier har sett på om ledelsen påvirker ansattes helse
med å ta utgangspunkt i lederegenskaper og lederstil.
Managerial leadership is associated with self-reported sickness absence and
sickness presenteeism among Swedish men and women. (Nyberg et al. 2008).
Inkluderende arbeidsliv, et spørsmål om ledelse? (Mørk, 2009).
IA-forankring i ledelsen. Hva må virksomheter gjøre / ha på plass for å redusere
sykefraværet og oppnå et mer inkluderende arbeidsliv (IA)? (Mørk et al 2009)
Funksjonshemmede og arbeid. En kunnskapsoppsummering. (Norvoll & Fossestøl
2010). Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Fortsetter…
Flere mener at selve oppmerksomheten omkring
sykefraværet i IA -virksomheter hatt en positiv effekt.
Ledere og ansatte har fått en større bevissthet rundt
sin rolle, plikter og ansvar.
Funksjonshemmede og arbeid. En kunnskapsoppsummering. (Norvoll & Fossestøl
2010).
Evaluering av lA-avtalen (2001–2009). (Ose et al. 2009).
Qualities in the Return to Work Process: A Content Analysis. (Ellingsen et al 2008).
The Right to work: Experiences of Employees with Rheumatism. (Jakobsen, 2009)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Arbeidsrettede tiltak ved
helseplager og sykefravær.
En kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur
viser at det er motstridende funn knyttet til hvorvidt gradert
sykmelding har effekt på varigheten av sykefraværet.
Holdningen blant ulike aktører var imidlertid at de hadde tro
på ordningen og evaluerte den positivt.
(Ellingsen, 2010)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Fortsetter..
Den danske forskeren Merete Labriola (2007) har i sin
doktorgradsavhandling om langtidssykefravær i Danmark av dekket at
faktorer i arbeidsmiljøet kan forklare 40 % av forskjellene i sykefraværet.
Det er i tråd med andre studier i Norge og andre lang.
I sykefraværstilfellene som har mer enn 56 dagers varighet, ser vi at ca
20 % av denne gruppen sykmeldte står for ca. 80 % av sykefraværet.
Hvis en skal oppnå gode resultater bør en kanskje fokusere mest på
langtidsfraværet og på det legemeldte fraværet.
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011
2010 Anita Engeset
Arbeidsplassen som arena for
fremming og gjenvinning av helse
Det har i de senere årene kommet flere både nasjonale og
internasjonale rapporter og evalueringer av ulike tiltaktyper og
tilnæringer for å øke sysselsettingen blant personer med
redusert arbeidsevneevne.
I tiltakene som lykkes fremheves arbeidsplassen som arena,
tidlig intervensjon og tett oppfølging som suksesskriterier.
(Schafft, 2009, Osa m. fl. 2009, Spjelkavik, 2011)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Sherbrooke-modellen
”Hvorfor virker Sherbrooke-modellen fra Canada og er den
overførbar til Norge?”
Resultatene både fra Canada og Nederland viser at personer som
fikk Sherbrook-tilbudet kom raskere i arbeid enn kontrollgruppen
som fikk vanlig intervensjon.
Det ble videre fremhevet betydningen av at de arbeidsrettede
tiltakene skjedde på arbeidsplassen og parallelt med klinisk
intervensjon.
(Norsk Ergoterapeutforbund 2009).
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Supported Employment
i Norden
Rapporten viser til at internasjonal forskning har påvist at der målet er en
lønnet jobb gir Supported Employment og ”Place- train”, bedre resultater
enn ”Train-place” og gradvise tilnærminger til arbeidslivet.
I motsetning til den evidensbaserte tilnærmingen, inneholder ofte nordiske
tilbud som omtales som Supported Employment flere elementer av
tradisjonell ”Train – place”, mens den direkte koblingen til ordinære
arbeidsmarkedet er basert på ”Place – train” er svakere (ibid).
Det er derfor behov for internasjonale standarder og å øke kompetansen
på evidensbasert Supported Employment.
(Spjelkavik, 2011).
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
”Place-train” for mennesker med
psykiske helseproblemer
Arbeidsmarkedstiltakene må få en tettere kobling til ordinære
arbeidsmarkedet og større innslag av ”Place-train” tilnærming.
Arbeidsplassen må anerkjennes som en arena både for fremming og
gjenvinning av helse. ”Place-train” har vist seg som en velegnet
tilnærning for flere diagnosegrupper, blant andre mennesker med
psykiske helseproblemer eller lidelser, som ønsker å komme i jobb.
Det å være i arbeid kan bidra til færre symptomer, færre og kortere
innleggelser, mestringsfølelse, bedre livskvalitet, økt sosialt nettverk og
bedring i sosiale relasjoner.
(Schafft, 2009, Bull, 2010)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Arbeidsrelaterte muskel og skjelett
plager
Personer med muskel og skjelettlidelser utgjør
en av de største gruppene når det gjelder
sykefravær og uførhet
(Nasjonalt Folkehelseinstitutt, 2010).
Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset
«Function and Work Ability Following
Multidiciplinary Rehabilitation for
Individuals with Chronic Musculoskeletal Pain»
Hensikten var å undersøke individuelle og omgivelsesmessige
faktorers betydning for smerte, funksjon og arbeidsevne, samt å
undersøke individuelle og omgivelsesmessige faktorers betydning for
resultatet av rehabiliteringen hos personer (20-67 år) med kronisk
smerte i muskel- og skjelettsystem.
Arbeidsevnen hos utvalget økte i løpet av rehabiliteringsperioden.
Alder, søvnproblematikk, kognitiv funksjon, generell helse,
smerteopplevelse og angst var de sterkeste predikatorene for om man
kom tilbake til arbeid eller ikke.
(Lillefjell, 2008).
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011
2010 Anita Engeset
Utsatte grupper - karakteristika
og utfordringer på arbeidsmarkedet.
Kompleksiteten ved muskel og skjelettplager synliggjør
behovet for fleksible tiltak som tar hensyn til variasjon i
arbeidsevne over tid. Kroniske tilstander har en ofte et
svingende og uforutsigbart forløp, noe det i følge
Lillefjell et al.(2010) i liten grad gis rom for i arbeidslivet.
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
Ergoterapeuters og fysioterapeuters
råd og anbefalinger
Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om
tilrettelegging på arbeidsplassen.
Denne studien var delt i to faser med to ulike mål; å få
kunnskap om hvilke råd/anbefalinger fysioterapeuter og
ergoterapeuter ga overfor ansatte med muskel- og skjellett
plager, og å avdekke i hvilken grad det var konsensus om
disse råd/anbefalinger blant ergoterapeuter og
fysioterapeuter.
(Aas, 2009)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011
2010 Anita Engeset
Ergonomisk arbeidsmiljø
I en rapport om ergonomisk arbeidsmiljø fra Statens
arbeidsmiljøinstitutt kommer det frem at gjentatte
ensidige arm eller hånd bevegelser kan påvirke og gi en
ensidig belastning på muskler, sener og ledd, og at det
kan bli ekstra belastende dersom arbeidets art krever
nøyaktighet kontrollerte bevegelser.
(Tynes et al, 2008)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011
2010 Anita Engeset
Kan det påvises en relasjon
mellom dataarbeid og muskel og
skjelett i nakke, skulder og arm?
I følge Veierstad et al 2010 viser forskning at den
avlastning av arm er å anbefale som et forebyggende
tiltak mot muskel og skjelett sykdommer i nakke,
skulder og arm.
(Veierstad et al 2010).
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011
2010 Anita Engeset
Changes in head and neck posture
using an office chair with and
without lumbal roll support.
Hensikten var å undersøke hvilke holdninger i nakke og hode,
forskjellige tiltak på stolen kunne frembringe. Stolen var bygget slik at
både sete og rygg kunne justeres individuelt.
Undersøkelsen konkluderer med at graden av stolryggens vinkling i
tillegg til støtte i korsryggen er de to viktigste faktorene som må tas i
betraktning når man ønsker å vurdere hvordan man kan oppnå en
gunstigst mulig stilling i nakken.
En kombinasjonen av en korsryggspute og helning i stolryggen, er to
ergonomiske justeringer i en kontorstol som mest sannsynlig gir en
positiv endring av hodets og nakkens holdning.
(Horten et al, 2010)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011
2010 Anita Engeset
Multidisciplinary biopsychosocial
rehabilitation for subacute low-back
pain among working age adults
Tverrfaglig bio-psykososial rehabilitering for subakutt lave
ryggsmerter hos voksne i arbeidsdyktig alder. Ved å bruke
arbeidsplassbesøk og utvikle nære relasjoner til yrkesmessig
helsepersonell, kan man forvente pasientens arbeidsevne blir
bedret.
Det var moderat vitenskapelig bevis som viser at tverrfaglig
rehabilitering, som inkluderer arbeidsplass besøk eller mer
omfattende yrkesmessig intervensjon, hjelper pasienten med
å komme raskere tilbake til jobb, fører til færre sykemeldinger
og lindrer subjektive funksjonshemming.
(Karjalainen et al 2008)
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
 Richardsen,A.M. & Martiussen M. (2008).Hva skal til for å øke arbeidsglede og
motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nr.3, 2008, s. 249-257.
 Hakanen, J. J., Schaufeli, W. B. & Ahola, K. (2008).The Job Demands-Resources
model: A three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and
work engagement. Work & Stress. Vol. 22, No. 3,pp. 224 – 241.
 Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resourses, and their
relationship with burnout and engagement. A multi – sample study. Journal of
Organisational Behavior, 25 pp 293 – 315.
 Nyberg, A., Westerlund, H., Magnusson Hanson, L., & Theorell, T. (2008).
Managerial leadership is associated with self-reported sickness absence and
sickness presenteeism among Swedish men and women. Scandinavian Journal of
Public Health , no, 36(8), 803-811.
 Mørk, G. (2009). Inkluderende arbeidsliv, et spørsmål om ledelse? Masteroppgave,
Masterstudiet i Endringsledelse. Det Samfunnsvitenskaplige fakultet. Institutt for
medie-, kultur- og samfunnsfag. Universitetet i Stavanger.
 Norvoll, R. & Fossestøl, K. (2010). Funksjonshemmede og arbeid. En
kunnskapsoppsummering. AFI-notat 13/2010. ISBN 978-82-7609-276-9.
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
 Ose, S. O., Bjerkan, A. M., Pettersen, I., Hem, K. G., Johnsen, A., Lippestad, J.
Paulsen, B., Mo, T. O., Saksvik, P. Ø. (2009). Evaluering av lA-avtalen (2001–
2009). SINTEF Teknologi og samfunn. Helsetjenesteforskning. Gruppe for arbeid
og helse.
 Aas, R. W., Ellingsen, K., Lindøe, P., & Möller, A. (2008). Leadership Qualities in
the Return to Work Process: A Content Analysis. Journal of Occupational
Rehabilitation, 18(4), 335-346.
 Mørk G, Aas RW, Kiær E, Ellingsen KL, Lønningdal,I. (2009). IA-forankring i
ledelsen. Hva må virksomheter gjøre / ha påplass for å redusere sykefraværet og
oppnå et mer inkluderende arbeidsliv (IA)? Rapport IRIS - 2009/157.
 Gamperiene M., Hilsen A.I., Skarpaas I. (2010). Hvis bare helse holder. En
kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering.
 Ellingsen, K.L., Kiær, E., Labriola, M., Aas R. W. (2010). Arbeidsrettede tiltak ved
helseplager og sykefravær. En kunnskapsoppsummering av Nordisk
Forskningslitteratur. Rapport IRIS – 2010/049
 Merete Labriola (2008). Work environment factors associated with long-term
sickness absence and retur to work. Ph.D. Thesis , OT, MPH .National Institute of
Occupational Health Copenhagen, Denmark Institute of Public Health University of
Copenhagen.
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
 Jakobsen, K. (2009).The Right to work: Experiences of Employees with
Rheumatism. Journal of Occupational Science, vol 16 (2).pp 120-127.
 Borg, V. (2007). Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde. Det Nationale
Forskninssenter for Arbeidsmiljø.
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/nyhedsbrev/sund_i_arbejde.pdf
 Labriola, M. (2007). Work environment factors associated with long-term sickness
absence and retur to work. Ph.D. Thesis, OT, MPH. National Institute of
Occupational Health Copenhagen, Denmark. Institute of Public Health.University of
Copenhagen
 Ellingsen, K.L., Kiær, E., Labriola, M., Aas R. W. (2010). Arbeidsrettede tiltak ved
helseplager og sykefravær. En kunnskapsoppsummering av Nordisk
Forskningslitteratur. Rapport IRIS – 2010/049.
 Norsk Ergoterapeutforbund (2009). ”Hvorfor virker Sherbrooke-modellen fra Canada
og er den overførbar til Norge?” Miniseminar arrangert av Presenter ved
International Reserch Institute of Stavanger, IRIS, 18. februar 2009.
http://www.netf.no/NETF/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Miniseminar-om-Sherbrookemodellen-tilbakefoering-av-sykemeldte
 Spjelkavik, Ø. (2011). Supported Employment i Norden. Med bidrag fra Hagen, B.
og Härkäpää, K. AFI-rapport 3/2011.
 Schafft, A (2009). Å få seg en jobb. Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske
helseproblemer.
Oslo:
Kurs Arbeidsdeltakelse
2011Kommuneforlaget.
Anita Engeset
 Bull, H. (2010). Arbeid som helsefremmende tiltak for personer med alvorlig
psukisk lidelse. http://www.netf.no/NETF/Kurs-ogaktiviteter/Konferanseinnlegg/Moeteplass-Psykisk-helse
 Lillefjell, M., Jakobsen, K & Krokstad, S. (2010). Utsatte grupper- karakteristika og
utfordringer på arbeidsmarkedet. Tidsskrift for Velferdsforskning. Vol. 13. No.2
s.107 -118.
 Nasjonalt Folkehelseinstitutt (2010) Folkehelserapport; Helsetilstanden i Norge.
Rapport 2010:2. ISBN 978-82-8082-410-3
 Aas R.W., Merkus S., Kiær E. (2009) Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og
anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen Rapport:International Research
Institute of Stavanger (IRIS) Rapport 042/2009 . http://www.iris.no
 Lillefjell, M. (2008).«Function and Work Ability Following Multidiciplinary
Rehabilitation for Individuals with Chronic Musculoskeletal Pain» PhD-disputas i
helsevitenskap, NTNU, Trondheim.
 Tynes, T., Eiken, E., Grimstad t. K. Sterud, T. , Aasnæss, S. (2008). Ergonomisk
arbeidsmiljø. Delrapport; Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
 Veierstad, B., Wærsted,M., Gudding, I.H., Hanvold, T. N. (2010). Kan det påvises
en relasjon mellom dataarbeid og muskel og skjelett i nakke, skulder og arm?
Litteraturgjennomgang; STAMI
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset
 Horten, S. J, Johnson, G.M., Skinner, M. A. (2010) Changes in head and neck
posture using an office chair with and without lumbal roll support. Lippincott Williams
& Wilkins.SPINE. Vol.35 Nr. 12, s. 542 – 548.
 Kaija A Karjalainen, Antti Malmivaara, Maurits W van Tulder, Risto Roine, Merja
Jauhiainen, Heikki Hurri, Bart W Koes (2008). Multidisciplinary biopsychosocial
rehabilitation for subacute low-back pain among working age adults. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2000, Issue 3. Art. No.: CD002193. DOI:
10.1002/14651858.CD002193
 Hernes, T. (2010). Betydningen av arbeid. I ; Arbeidsinkludering. Om det nye
politiske- og praksisfeltet i velferds- Norge. Hernes,T , Heum I., Haavorsen, P. (red.)
(2010). 1.utg.1.oppl. Oslo. Gyldendal Akademiske. ISBN 978-82-05-39256-4.
Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

similar documents