Kontaktvejleder - Kurserogkonferencer.dk

Report
Bekymringsmærker og
kontaktvejleder
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Program 23-09-2014
•
•
•
•
•
•
•
Bekymringsmærker
Kontaktvejleder
Samarbejde UU/SKT
Det omvendte bekymringsmærke
Eksempler på problemstillinger
Vidensdeling
Opsamling
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Bekymringsmærker
Tiltaget omkring bekymringsmærker
indgår som en del af kommissoriet for
det tværkommunale samarbejde om
15-17 åriges overgang til
ungdomsuddannelse.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
15+ organisering
Bydækkende
kommunalt
fastholdelsesberedskab
Uddannelsesinstitutioner
Lokalt beredskab
Skole
FU
I det lokale beredskab aftales
støtte i overgang til
ungdomsuddannelse eller
forberedende/afklarende forløb
UU
Årgangsmøde
på 8./9. årgang
Det bydækkende kommunale
beredskab kan vende tilbage til
det lokale beredskab, hvis det
skønnes relevant
Undervisningspligtige
Ordinære uddannelser samt afklarende og
opkvalificerende forløb
UU
Kontaktvejleder
Kommunalt beredskab
Fritids- og Ungdomsskoleområdet og
Socialforvaltningen
Uddannelsespligtige
- Uddannelse
- Forberedende/afklarende forløb
Forberedelse
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Overgang
Fastholdelse
Bydækkende fastholdelsesberedskab
Uddannelsesinstitutioner
EUD
Uddannelsesinstitutioner
Gymnasiale
Uddannelsesinstitutioner
Afklarende- og opkvalificerende
forløb
Bekymring
Bekymring
UU kontaktvejleder
UU vejleder
Kommunalt fastholdelsesberedskab
UU, FU, Familiecentret og Handicapcentret for Børn
Koordinerende indsatsgruppe
UU
kontaktvejleder
Afklarende- og
opkvalificerende forløb,
produktionsskoler,
Jobcenter, m.m.
Bydækkende FU
projektleder
3 områdekoordinatorer
Familiekontor Syd
Familiekontor Vest
Familiekontor Nord
FU 1
FU 2
FU 3
Handicapcenter for Børn
FU 4
FU 5
FU 6
Ungdomscenteret, Hotspotcentret
FU 7
FU 8
FU 9
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Bekymringsmærker
Elektronisk meddelelse til UU fra
en uddannelsesinstitution om, at
en elev er frafaldstruet.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Bekymringsmærker
Vurderingen, af om en elev er
frafaldstruet, ligger hos
ungdomsuddannelsen og tager
udgangspunkt i
•fravær,
•studieaktivitet
•andre forhold
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Hvornår sættes bekymringsmærke?
• Når ungdomsuddannelsen har udtømt sine
muligheder for yderligere fastholdelsestiltag
• Eller hvor yderligere tiltag vurderes at være
uden den ønskede effekt
• Eller når ungdomsuddannelsen i øvrigt
finder det relevant at etablere et
forebyggende samarbejde med UU omkring
frafaldstruede unge.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Bekymringsmærker, procedure
Ved modtagelse af et
bekymringsmærke tager UUvejlederen inden for tre dage kontakt til
ungdomsuddannelsen for aftaler om
etablering af et samarbejde.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Succeskriterier
•Fastholdelse i nuværende uddannelse
•Fastholdelse på indgangen
•Hurtig overgang til anden uddannelse
•Hurtig overgang til opkvalificerende /
afklarende forløb eller anden aktivitet med
uddannelsesfremmende sigte.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Kontaktvejleder
Kontaktvejlederordningen bygger på
erfaringer fra pilotprojekter gennemført
på Aarhus Købmandsskole og Social
og Sundhedsskolen samt interviews
med ungdomsuddannelserne i
Aarhus.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Kontaktvejleder
Hver erhvervsuddannelsesinstitution
har tilknyttet en kontaktvejleder fra UU.
På de gymnasiale uddannelser er
eleverne tildelt forskellige vejledere.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Kontaktvejleder
Kontaktvejlederen er den unges UUvejleder, så længe den unge er
i gang på den pågældende
uddannelse.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Kontaktvejleder
Kontaktvejlederne fungerer som
ungdomsuddannelsernes indgang til
det kommunale støtte- og
vejledningssystem.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Samarbejde, procedure
Kontaktvejlederen / UU-vejlederen
modtager bekymringsmærket og har
herefter tre arbejdsdage til at kontakte
uddannelsen.
Der tages aldrig kontakt til den unge,
medmindre det er aftalt med
ungdomsuddannelsen.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Kontaktvejleders opgaver
•Afklare problemstillingen
•Aftale det videre forløb i samarbejde med
uddannelsesinstitutionen
•Sparre med vejlederne på
uddannelsesinstitutionen
•Deltage i møder med den unge på
uddannelsesinstitutionen
•Være indgangen til det kommunale system
•Tage initiativ til netværksmøder.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Pilotprojekt på HG, Sønderhøj
Fra afbrudsrapporten 2012-13:
”I projektperioden har HG Sønderhøj angivet
”frafaldstruet”, når det har været vurderet, at
institutionens interne muligheder for fastholdelse har
været udtømte. I den forbindelse må det anses som et
tilfredsstillende resultat at 14 ud af 38 elever, der
sandsynligvis alle ville have afbrudt, såfremt der ikke
havde været indledt et samarbejde om fastholdelse,
fortsat er i gang på Aarhus Købmandsskole. Ligeledes
må det anses som et tilfredsstillende resultat, at
yderligere 7 er fortsat i anden uddannelse.”
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Samarbejde
• Med udgangspunkt i vores erfaringerne fra samarbejdet
mellem kontaktvejlederen fra UU Aarhus-Samsø og
studie- og erhvervsvejlederen Klinikassistentuddannelsen
i Aarhus
• Eksempler på, hvordan arbejdet med bekymringsmærker
kan angribes.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Elevplan
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Skema/ procedure
• Vi har udarbejdet et skema, hvor vi har beskrevet skolens
procedure, herunder brugen af bekymringsmærker og
UU’s opfølgning på disse.
• Samt lavet en beskrivelse af, hvordan bekymringsmærkerne
fungerer i systemet, og hvordan det rent teknisk sikres, at UU
rent faktisk kan se bekymringsmærkerne
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Retningslinjer for fravær
1. Advarselsbrev:
- 5 dage + risikomærke i elevplan
2. Advarselsbrev
- 5 dage + risikomærke i elevplan og samtale
med studievejleder
3. Advarselsbrev
- 5 dage + risikomærke i elevplan, udmeldelse ,
samtale med UU-vejleder og studievejleder
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Omvendt bekymringsmærke
UU kan afgive et ”omvendt”
bekymringsmærke ved at kontakte
uddannelsen, hvis UU-vejlederen vurderer, at
en ung vil få vanskeligt ved at gennemføre sit
forløb på uddannelsen.
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Eksempler på problemstillinger
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk
Videndeling
Case: ”Thomas”
Thomas starter på tandtekniker uddannelsen i august 2013.
4 uger efter start opsøger han Lillian for at fortælle, at han ikke er
sikker på uddannelsen, han synes ikke han er ikke så boglig og
han har svært ved dansktimerne..
Efter 4 uger, kommer han igen og har stadig svært ved
uddannelsen - nu vil han gerne være professionel fodboldspiller….
Lillian sætter et bekymringsmærke, hvilket fører til …..?
1. Hvordan kan vi opkvalificere arbejdet med afbrudstruede
unge/Thomas?
2. Hvordan kan bliver vi bedre til at fastholde de frafaldstruede
unge?
3. Hvordan kan vi styrke det fremtidige samarbejde mellem
ungdomsuddannelserne og UU, så det bliver til gavn for de
unge?
UU Aarhus og Samsø – læs mere på www.uu-aarhus.dk

similar documents